Quyết định số 8399/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
22
lượt xem
3
download

Quyết định số 8399/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8399/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8399/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 8399/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE Ô TÔ C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/05/2003 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a y ban nhân dân TP Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu TP Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu Giá tr gia tăng, Thu nh p doanh nghi p cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn TP Hà N i”; Căn c vào công văn s 01/2008CV ngày 13/06/2008 c a Nhà máy ô tô Xuân Kiên Chi nhánh Vĩnh Phúc, công văn s 013/08/HMV ngày 15/04/2008 c a Công ty liên doanh HINO MOTORS Vi t Nam, công văn s 26590 ngày 15/06/2008 c a Công ty TNHH FORD Vi t Nam v vi c thông báo giá bán xe ô tô và giá bán xe trên a bàn TP Hà N i th i i m hi n t i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung B ng giá t i thi u các lo i xe ô tô t i Quy t nh trư c ây c a C c Thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT Lo i xe Năm s n Giá xe xu t m i PH N III
  2. CÁC LO I XE Ô TÔ S N XU T NĂM 1997 V SAU CHƯƠNG I: XE DO CÁC HÃNG NH T B N SX A. XE Ô TÔ HI U TOYOTA 1 TOYOTA COROLLA XLI 1.8; 05 ch 2008 750 CHƯƠNG V: XE Ô TÔ HÀN QU C C. XE Ô TÔ HI U KHÁC 1 SSANGYONG STAVIC SV270; 05 ch (ô tô ch ti n) 2008 500 CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LD VI T NAM E. XE CÔNG TY TNHH FORD VI T NAM 1 FORD RANGER 2AW 8F2-2 XLT (xe pickup) 2008 530 2 FORD RANGER 2AW 8F2-2 XL (xe pickup) 2008 475 3 FORD RANGER 2AW 1F2-2 XL (xe pickup) 2008 425 4 FORD FOCUS DB3 QQDD MT 1.8; 05 ch 2008 500 5 FORD FOCUS DB3 AODB AT 2.0; 05 ch 2008 630 6 FORD ESCAPE EV24 2.3; 05 ch 2008 675 7 FORD ESCAPE EV65 2.3; 05 ch 2008 610 8 FORD TRANSIT FCC6 PHFA; 16 ch 2008 610 9 FORD TRANSIT FCC6 GZFA; 16 ch 2008 600 10 FORD TRANSIT FCA6 PHFA 9S; 09 ch 2008 630 11 FORD TRANSIT FCA6 PHFA; 03 ch (ô tô t i van) 2008 430 M. XE Ô TÔ KHÁC DO VI T NAM S N XU T 1 VINAXUKI V-29K 2008 398 2 VINAXUKI V-HFJ6376 2008 175 3 VINAXUKI V-PICKUP650D 2008 215 4 VINAXUKI V-PICKUP650X 2008 198 5 VINAXUKI V-470TL-470Kg 2008 72 6 VINAXUKI V-SY1021DMF3-860Kg 2008 122 7 VINAXUKI V-SY1022DEF-795Kg 2008 118 8 VINAXUKI V-SY1030DFH3-990Kg 2008 141 9 VINAXUKI V-SY1030SML3-985Kg 2008 142 10 VINAXUKI V-SY1030DML3-1050Kg 2008 137 11 VINAXUKI V-SY1041DLS3-1605Kg 2008 146 12 VINAXUKI V-SY104SLS3-1410Kg 2008 158
  3. 13 VINAXUKI V-SY1044DVS-1490Kg 2008 172 14 VINAXUKI V-SY1047DVS31685 2008 172 15 VINAXUKI V-1250TA-1250Kg 2008 116 16 VINAXUKI V-1980DP-1980Kg 2008 168 17 VINAXUKI V-3600AT-3600Kg 2008 152 18 VINAXUKI V- HFJ1011-650Kg 2008 89 19 VINAXUKI V-990T-990Kg 2008 129 20 VINAXUKI V-1240T-1240Kg 2008 139 21 VINAXUKI V-1490T-1490Kg 2008 152 22 VINAXUKI V-1980T-1980Kg 2008 172 23 VINAXUKI V-3450T-3450Kg 2008 202 24 VINAXUKI V-3500TL-3500Kg 2008 236 25 VINAXUKI V-6000T-5500Kg 2008 283 26 VINAXUKI V-1250BA-1250Kg 2008 115 27 VINAXUKI V-1990BA-1990Kg 2008 172 28 VINAXUKI V-4500BA-VINAXUKI 4500Kg 2008 239 29 VINAXUKI V-4500BA/BD 4500Kg 2008 241 30 VINAXUKI V-5000BA4X4-5000Kg 2008 268 31 VINAXUKI V-1200B-1200Kg 2008 141 32 VINAXUKI V-5000BA-5000Kg 2008 286 33 VINAXUKI V-8000BA-8000Kg 2008 359 34 VINAXUKI V-25BA 4X4 2008 225 35 VINAXUKI V-5500TL-5500Kg 2008 236 L. XE CÔNG TY HINO VI T NAM 1 HINO WU342L-TL; 2,75 t n 2008 410 2 HINO WU422L-TL; 4,5 t n 2008 455 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu L phí trư c b , i v i các doanh nghi p kinh doanh bán xe ô tô th p hơn giá quy nh c a hãng s n xu t thì vi c n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán ư c áp d ng t ngày 13/06/2008 (xe do Nhà máy ô tô Xuân Kiên Chi nhánh Vĩnh Phúc s n xu t), t ngày 01/07/2008 (xe do Công ty TNHH Ford Vi t Nam s n xu t), t ngày 20/4/2008 (xe do Công ty liên doanh HINO MOTORS Vi t Nam s n xu t), theo thông báo c a hãng s n xu t và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i.
  4. i u 3. Phòng T ng h p Nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu Qu n, Huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i “ ph i h p”; - Như i u 3 “ th c hi n”; - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản