Quyết định số 84/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 84/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2003/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 84/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A V H P TÁC QU C T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 16 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V H p tác qu c t là cơ quan qu n lý t ng h p c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn v h p tác qu c t và h i nh p kinh t qu c t trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n V H p tác qu c t ư c B trư ng giao th c hi n nhi m v qu n lý t ng h p v h p tác qu c t và h i nh p kinh t qu c t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , c th như sau: 1. T ng h p trình B trư ng chi n lư c, chính sách, k ho ch năm năm, hàng năm, chương trình, án, d án v h p tác qu c t , h i nh p kinh t qu c t và công tác i ngo i thu c ph m vi qu n lý c a B . 2. Ch trì, tham gia xây d ng, trình B trư ng các văn b n quy ph m pháp lu t, i u ư c qu c t liên quan n h p tác qu c t , h i nh p kinh t qu c t c a ngành theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t và h i nh p qu c t .
  2. 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng và tham gia thNm nh các d án có ngu n v n nư c ngoài, các chương trình h i nh p kinh t qu c t và l a ch n i tác th c hi n. 5. Ch trì, t ng h p trình B trư ng chương trình xúc ti n u tư tr c ti p nư c ngoài, nghiên c u th trư ng và xúc ti n thương m i qu c t ; xúc ti n chương trình h p tác khoa h c, công ngh qu c t v các lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn thu c ph m vi qu n lý c a B . 6. Qu n lý, hư ng d n vi c th c hi n các th t c xu t c nh, nh p c nh và ho t ng có liên quan n ngư i nư c ngoài thu c các chương trình h p tác qu c t c a ngành theo quy nh c a pháp lu t. 7. Xây d ng trình B trư ng ban hành các quy ch qu n lý d án, oàn ra, oàn vào, ti p khách nư c ngoài và các ho t ng i ngo i khác có liên quan n h p tác qu c t c a ngành. Hư ng d n, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy ch ư c duy t. 8. Qu n lý n i dung, chương trình h p tác qu c t c a các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; các oàn i h c t p, công tác và h p tác chuyên gia nư c ngoài theo phân c p và quy ch c a B . 9. ư c B trư ng giao ti p xúc, giao d ch, trao i công thư i ngo i i v i các i di n ngo i giao, t ch c qu c t và công ty nư c ngoài; chuNn b , àm phán trình B trư ng ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t , các t ch c qu c t có liên quan v h p tác kinh t , khoa h c, công ngh , ào t o, h p tác lao ng, chuyên gia; t ch c th c hi n các i u ư c ã ký k t ho c gia nh p theo phân công c a B trư ng. 10. Qu n lý vi c t ch c các h i ngh , h i th o qu c t c a ngành và báo cáo k t qu theo quy nh c a pháp lu t. 11. Tham gia gi i quy t các khi u n i, tranh ch p, vi ph m pháp lu t Vi t Nam và lu t pháp qu c t trong vi c th c hi n các cam k t ã ký. 12. Thư ng tr c các phân ban h p tác qu c t song phương, a biên và thư ng tr c h i nh p kinh t qu c t c a ngành. 13. Tham gia các h i ng thNm nh, nghi m thu chương trình, d án, d án i u tra cơ b n, d án quy ho ch, d án u tư phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn ư c B trư ng phân công. 14. Tham gia th c hi n các n i dung c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c aB . 15. T ng h p k ho ch kinh phí oàn vào, oàn ra hàng năm c a B ; ph i h p v i V Tài chính và Văn phòng B qu n lý vi c th c hi n. 16. Qu n lý i ngũ công ch c, viên ch c, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao theo quy nh.
  3. 17. Thu th p thông tin, t ng h p báo cáo, xu t v i B trư ng các gi i pháp v h p tác qu c t và h i nh p qu c t . 18. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh oV : Lãnh o V có V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh. V trư ng i u hành ho t ng c a V , ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v ho t ng c a V và nhi m v ư c giao. Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ư c V trư ng phân công m t s nhi m v c th , ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao. S lư ng Phó V trư ng không quá ba ngư i; trư ng h p vư t quá ph i báo cáo B trư ng. 2. Công ch c, viên ch c c a V ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v ư c giao; có nghĩa v và quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. V trư ng V H p tác qu c t xây d ng Quy ch làm vi c c a V trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n; b trí công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn và nhi m v ư c giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; thay th Quy t nh s 18 NN-TCCB/Q ngày 6 tháng 1 năm 1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V H p tác qu c t và các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V H p tác qu c t , Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B NÔNG - Như i u 5; -B N iv ; NGHI PVÀ PHÁT TRI N NÔNG - B Tư pháp; THÔN - Văn phòng CP; - Công báo CP; - Lưu VP, TCCB.
  4. Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản