intTypePromotion=1

Quyết định số 84/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 84/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 84/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH KINH PHÍ VÀ DANH M C CÁC D ÁN, HO T NG, H NG M C CÔNG NGH THÔNG TIN NĂM 2005 CHO S BƯU CHÍNH, VI N THÔNG THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; - Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v thu chi ngân sách ; - Căn c Quy t nh s 46/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , v n huy ng c a Qu H tr phát tri n, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2525/KH T-TT ngày 12 tháng 5 năm 2005 v ngh c a Giám c S Bưu chính, Vi n thông t i T trình s 06/SBCVT-TT ngày 05 tháng 5 năm 2005; QUY T NNH i u 1. Nay giao ch tiêu k ho ch kinh phí và danh m c các d án, ho t ng, h ng m c công ngh thông tin năm 2005 cho S Bưu chính, Vi n thông thành ph là 77.399 tri u ng, ư c phân b như sau : 1. Các d án công ngh thông tin s d ng ngu n v n ngân sách t p trung c a thành ph năm 2005 là 20.000 tri u ng (ph l c A g m danh m c 40 d án ính kèm) ; 2. Các d án, ho t ng, h ng m c công ngh thông tin s d ng ngu n ngân sách s nghi p c a thành ph năm 2005 là 44.868 tri u ng (ph l c B, C g m danh m c 30 d án và 38 ho t ng và h ng m c ính kèm); 3. Chi nghi p v chuyên môn riêng và chi ho t ng thư ng xuyên c a S Bưu chính, Vi n thông năm 2005 là 12.531 tri u ng (m c I và IV trong bi u k ho ch năm 2005 c a S Bưu chính, Vi n thông ính kèm). i u 2. S Bưu chính, Vi n thông không ư c t ý thay i ch tiêu k ho ch kinh phí và danh m c các d án, ho t ng, h ng m c công ngh thông tin năm 2005 c a
  2. y ban nhân dân thành ph giao; trư ng h p có yêu c u thay i thì ph i trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Giám c S Bưu chính, Vi n thông và các ơn v làm ch u tư các d án công ngh thông tin ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Như i u 3 - TTUB : CT, PCT/TT, TM - VPH -UB : PVP/KT, T, PC, VX - Ban i u hành án 112 TP - Các T NCTH - Lưu (CNN-HH) Nguy n Thi n Nhân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản