Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 84/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY TRÌNH I U CH NH C C B QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Công văn s 1335/BXD-KTQH ngày 08 tháng 7 năm 2008 c a B Xây d ng v hư ng d n vi c áp d ng quy chu n k thu t qu c gia v quy ho ch xây d ng; Theo ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 3946/TTr-SQHKT ngày 06 tháng 11 năm 2008 v ban hành quy trình i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 t i thành ph H Chí Minh và Công văn s 3265/STP-VB ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a S Tư pháp v th m nh d th o Quy t nh phê duy t quy trình i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 t i thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy t nh này quy nh v các trư ng h p i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t, quy trình và th t c i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 ã ư c phê duy t và công b t i thành ph H Chí Minh. 2. Quy t nh này ư c áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan trong quá trình l p, thNm nh, phê duy t, công b , i u ch nh và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 trên a bàn thành ph . i u 2. Các trư ng h p ư c i u ch nh c c b và nguyên t c i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000
  2. 1. Các trư ng h p ư c i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000: a) Khi l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 mà áp d ng ch tiêu quy ho ch ki n trúc theo quy chuNn k thu t qu c gia năm 2008 làm thay i ch tiêu quy ho ch ki n trúc c a m t ho c m t s ô ph c th thay i như tăng ho c gi m quy mô dân s c c b , tăng ho c gi m h s s d ng t, m t xây d ng, t ng cao xây d ng, mô hình ho c hoán i ch c năng s d ng t thì ti n hành i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000. b) Không làm thay i h th ng h t ng k thu t chính c a án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 ã phê duy t. c) Không làm thay i quy mô s d ng t và bán kính ph c v các công trình h t ng xã h i theo án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 ã ư c phê duy t. d) Ch tiêu v quy mô dân s c a án sau khi i u ch nh c c b không vư t quá 1,2 l n quy mô dân s c a án quy ho ch ã ư c phê duy t trư c khi ti n hành i u ch nh c c b l n u tiên (vi c i u ch nh c c b quy ho ch có th ti n hành nhi u l n khác nhau). 2. Nguyên t c i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: a) Quy ho ch i u ch nh c c b ph i xác nh rõ ph m vi, m c , n i dung i u ch nh; m b o tính liên t c, ng b c a quy ho ch chung xây d ng ô th ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th hi n có. b) Vi c i u ch nh c c b ph i ư c tính toán và cân i các ch tiêu kinh t k thu t trên t ng th án quy ho ch ã phê duy t, không tính toán ch cho m t khu v c d án c th . c) Quy t nh phê duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng là m t ph n không tách r i c a quy t nh phê duy t quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. i u 3. Quy nh chi ti t v quy trình th t c i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 1. Thành ph n h sơ i u ch nh c c b án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000: a) H sơ i u ch nh quy ho ch không ph i làm nhi m v i u ch nh c c b quy ho ch, mà ch ti n hành l p án i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng. b) Thành ph n h sơ i u ch nh c c b án quy ho ch xây d ng bao g m: + B n v : tùy theo tính ch t c a vi c i u ch nh, n i dung i u ch nh liên quan n b n v nào thì s th c hi n thay th b n v ó. N i dung và quy cách các b n v ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 04 tháng 01 năm 2005
  3. c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng. + Báo cáo t ng h p bao g m thuy t minh, các văn b n pháp lý liên quan và t trình phê duy t. 2. ThNm quy n l p, thNm nh và phê duy t i u ch nh c c b án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000: a) i v i quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân thành ph : S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m xu t báo cáo y ban nhân dân thành ph ăng ký l p i u ch nh c c b , ch trì t ch c th c hi n vi c l p án, thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. b) i v i quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân qu n, huy n: y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch trì t ch c th c hi n vi c l p án, trình S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh và sau ó y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t i u ch nh c c b . c) i v i quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 thu c thNm quy n phê duy t c a Ban Qu n lý Khu ô th m i, Khu Ch xu t, Khu Công nghi p, Khu Công ngh cao: các cơ quan trên có trách nhi m ch trì t ch c th c hi n vi c l p án, thNm nh và sau ó phê duy t i u ch nh c c b . 3. Th i gian l p, thNm nh và phê duy t i u ch nh c c b án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000: a) Th i gian l p: ph thu c vào tính ch t, ch c năng và n i dung i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000, nhưng t i a không quá 04 (b n) tháng. b) Th i gian thNm nh: 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh. c) Th i gian phê duy t: 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ thNm nh t yêu c u c a cơ quan thNm nh. 4. Công khai i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000: a) y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m công khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 cho các án thu c ph m vi ư c phân giao qu n lý theo quy nh. b) Ban Qu n lý Khu ô th m i, Khu Ch xu t, Khu Công nghi p, Khu Công ngh cao có trách nhi m công khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 cho các án thu c ph m vi ư c phân giao qu n lý theo quy nh. 5. L y ý ki n v i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000:
  4. Vi c l y ý ki n v i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 th c hi n theo kho n 2 i u 29 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng. 6. Kinh phí l p i u ch nh án quy ho ch xây d ng: Căn c theo Quy t nh s 06/2005/Q -BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c chi phí quy ho ch xây d ng và căn c theo n i dung các công vi c th c hi n i u ch nh, cơ quan t ch c l p có th thuê các ơn v tư v n ho c ph i h p v i ch u tư th c hi n vi c l p h sơ i u ch nh c c b quy ho ch. i u 4. T ch c th c hi n 1. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m tri n khai và hư ng d n th c hi n vi c i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 t i thành ph H Chí Minh. 2. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, cá nhân và t ch c có liên quan ph n ánh S Quy ho ch - Ki n trúc t ng h p trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t ho c xin ý ki n B Xây d ng. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c , Giám c S N i v , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng các Khu ô th m i, Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Công ngh cao thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và Th trư ng các S , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 6; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - oàn i bi u Qu c h i TP; - y ban M t tr n T qu c TP; - VPH -UB: Các PVP; Nguy n Thành Tài - Các Phòng Chuyên viên; - Trung tâm Công báo; - Lưu:VT, ( TMT-Tu) H.
Đồng bộ tài khoản