Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
124
lượt xem
2
download

Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 84/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TH C HI N CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG TRONG GI I QUY T CÔNG VI C C A T CH C, CÁ NHÂN T I CÁC CƠ QUAN QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C THU C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i khóa XII v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Pháp l nh s 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i v Th ô Hà N i; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c các S : N i v , Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông trong gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân t i các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c thu c thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th các văn b n trư c ây c a các a phương, các cơ quan, ơn v h p nh t vào thành ph Hà N i v th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c S N i v , Giám c, Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã; Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Tư pháp; - Văn phòng Chính ph ; - oàn BQH TP. Hà N i; - TT. Thành y Hà N i; Nguy n Th Th o - BCN Chương trình CCHC; - TT H ND, UBND TP Hà N i; - Văn phòng Thành y Hà N i; - Văn phòng oàn BQH và H ND TP. - Báo Hà N i m i, Báo Kinh t ô th ; - Trung tâm Công báo TP; - C ng giao ti p i n t TP; - Các Phó văn phòng UBND TP; -Như i u 3; - Lưu VT.
 2. QUY NNH V TH C HI N CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG TRONG GI I QUY T CÁC CÔNG VI C C A T CH C, CÁ NHÂN T I CÁC CƠ QUAN QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C THU C THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 84/2009/Q -UBND ngày 1 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông 1. Cơ ch m t c a là cơ ch gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân, bao g m c t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i là t ch c, cá nhân) thu c trách nhi m, thNm quy n c a m t cơ quan hành chính nhà nư c, t hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t n tr k t qu ư c th c hi n t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan hành chính nhà nư c. 2. Cơ ch m t c a liên thông là cơ ch gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân thu c trách nhi m, thNm quy n c a nhi u cơ quan hành chính nhà nư c cùng c p ho c gi a các c p hành chính t hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t n tr k t qu ư c th c hi n t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu c a m t cơ quan hành chính nhà nư c. i u 2. Nguyên t c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông 1. Th t c hành chính ơn gi n, rõ ràng, úng pháp lu t. 2. Công khai các th t c hành chính, m c thu phí, l phí, gi y t , h sơ và th i gian gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân. 3. Nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t h sơ hành chính c a t ch c, cá nhân t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan hành chính nhà nư c. 4. B o m gi i quy t công vi c nhanh chóng, thu n ti n cho t ch c, cá nhân. 5. m b o s ph i h p gi a các b ph n, cơ quan nhà nư c gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân. i u 3. Ph m vi và i tư ng áp d ng: 1. Ph m vi áp d ng: a) Th c hi n cơ ch m t c a gi i quy t toàn b th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t thu c trách nhi m, thNm quy n c a cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c thu c thành ph Hà N i. b) Th c hi n cơ ch m t c a liên thông trong gi i quy t các th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t cùng thu c trách nhi m, thNm quy n c a hai hay nhi u cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c theo quy nh c a thành ph Hà N i 2. i tư ng áp d ng cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông:
 3. a) Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , các s , ban, ngành và cơ quan tương ương s , các cơ quan hi p qu n theo h th ng ngành d c thu c các B , cơ quan ngang B óng trên a bàn thành ph Hà N i (sau ây g i chung là S ); b) y ban nhân dân huy n, qu n, th xã (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n); c) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã). Chương 2. B PH N TI P NH N H SƠ VÀ TR K T QU GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH CÁC S , NGÀNH Y BAN NHÂN DÂN C P HUY N, C P XÃ i u 4. B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính ư c thành l p t t c các cơ quan hành chính thu c thành ph Hà N i. 1. Tên giao d ch: a) Tên y : B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính; b) Tên g i t t: B ph n ti p nh n và tr k t qu . 2. V trí c a b ph n ti p nh n và tr k t qu a) B ph n ti p nh n và tr k t qu các s , ban, ngành t t i văn phòng s , ban, ngành và ch u s qu n lý toàn di n c a văn phòng s , ban, ngành i v i Văn phòng y ban nhân dân thành ph Hà N i t t i phòng Hành chính – T ch c và ch u s qu n lý toàn di n c a phòng Hành chính – T ch c. Riêng b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan Công an Thành ph , B tư l nh Th ô và các ơn v tr c thu c th c hi n theo quy nh v ch c năng, nhi m v c a B và quy nh c a Thành ph . b) B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân c p huy n t t i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n và ch u s qu n lý toàn di n c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n; c) B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân c p xã t t i tr s y ban nhân dân c p xã do Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph trách. i u 5. Ch c năng, nhi m v c a b ph n ti p nh n và tr k t qu : 1. Ch c năng B ph n ti p nh n và tr k t qu có ch c năng hư ng d n, ti p nh n, chuy n giao h sơ, tr k t qu gi i quy t th t c hành chính th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông thu c trách nhi m, thNm quy n c a các s , ban, ngành, y ban nhân dân c p huy n, c p xã. 2. Nhi m v a) Th c hi n úng quy trình ti p nh n, chuy n giao, tr k t qu , thu phí, l phí (n u có) theo cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông theo quy nh: Hư ng d n, ti p nh n h sơ, thNm nh tính h p pháp, h p l c a h sơ yêu c u gi i quy t th t c hành chính c a t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 4. Chuy n giao h sơ yêu c u gi i quy t th t c hành chính c a t ch c, cá nhân n b ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn có liên quan gi i quy t úng thNm quy n; Nh n k t qu gi i quy t th t c hành chính t các b ph n chuyên môn, cơ quan có thNm quy n; Tr k t qu cho t ch c, cá nhân, thu phí, l phí (n u có) theo quy nh; Lưu tr h sơ, tài li u, thông tin theo quy nh c a pháp lu t và b ng công ngh thông tin trên máy vi tính theo quy nh. b) Nghiên c u, xu t v i th trư ng cơ quan, ơn v và cơ quan c p trên v các gi i pháp c i cách th t c hành chính; c) Báo cáo th ng kê nh kỳ tháng, quý, năm và t xu t v i th trư ng cơ quan, ơn v k t qu th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông theo quy nh. d) Qu n lý, s d ng m t s lo i s sách, bi u th ng kê: s nh t ký ghi chép vi c ti p nh n, chuy n giao h sơ cho các cơ quan ch c năng th lý gi i quy t và tr k t qu cho t ch c, cá nhân; biên b n giao, nh n h sơ gi a b ph n ti p nh n và tr k t qu v i cán b , công ch c cơ quan chuyên môn tr c ti p th lý h sơ; phi u h n tr k t qu gi i quy t th t c hành chính cho t ch c, cá nhân. i u 6. T ch c b máy, biên ch c a b ph n ti p nh n và tr k t qu 1. T ch c b máy a) B ph n ti p nh n và tr k t qu các s , ban, ngành do m t cán b lãnh o c a Văn phòng s , ban, ngành làm trư ng b ph n; i v i Văn phòng y ban nhân dân thành ph Hà N i do m t cán b lãnh o phòng Hành chính – T ch c làm trư ng b ph n và m t s công ch c chuyên trách; b) B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân c p huy n tr c thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n, do m t cán b lãnh o Văn phòng làm trư ng b ph n và m t s công ch c chuyên trách; c) B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân c p xã do m t Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã làm trư ng b ph n và có ít nh t 01 công ch c chuyên trách và m t s kiêm nhi m là các ch c danh quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy nh v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 2. Biên ch a) Biên ch c a b ph n ti p nh n và tr k t qu c a các s , ban, ngành và y ban nhân dân c p huy n do Th trư ng cơ quan, Ch t ch UBND c p huy n quy t nh trong t ng s biên ch ư c giao cho cơ quan; b) Biên ch c a b ph n ti p nh n và tr k t qu t i xã, phư ng, th tr n ư c b trí 02 (hai) biên ch và l y trong t ng biên ch ư c giao cho c p xã theo quy nh c th như sau: i v i các xã có trên 10.000 dân ư c s d ng 02 (hai) công ch c ch c danh văn phòng – th ng kê làm chuyên trách t i b ph n ti p nh n và tr k t qu ; nh ng xã có dư i 10.000 dân ư c s d ng 01 (m t) công ch c ch c danh văn phòng – th ng kê làm chuyên trách và m t ch tiêu h p ng làm kiêm nhi m t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . i v i a phương có quá nhi u giao d ch gi i quy t công vi c cho t ch c, cá nhân mà cán b chuyên trách không th gi i quy t k p th i thì Ch t ch UBND c p xã ư c s d ng công ch c cơ s ch c danh chuyên môn làm kiêm nhi m t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . Chương 3.
 5. TRÁCH NHI M, CH C A CÁN B , CÔNG CH C LÀM VI C T I B PH N TI P NH N VÀ TR K T QU i u 7. Nhi m v chung c a cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu 1. Trư ng b ph n ti p nh n và tr k t qu ch u trách nhi m trư c ngư i ng u cơ quan hành chính (Giám c s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã) trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a b ph n ti p nh n và tr k t qu . 2. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu ch u trách nhi m trư c trư ng b ph n ti p nh n và tr k t qu v nhi m v ư c giao. 3. Khi th c hi n nhi m v , cán b , công ch c ph i m c ng ph c, eo th công ch c; bàn làm vi c có b ng ghi h tên, ch c danh, ơn v công tác, lĩnh v c công vi c ư c giao th c hi n. i u 8. Nhi m v c a cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu th c hi n cơ ch m t c a: 1. Hư ng d n a) Hư ng d n t ch c, cá nhân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t i v i lo i công vi c không thu c trách nhi m, thNm quy n th lý; b) i v i trư ng h p h sơ chưa úng, chưa theo quy nh thì hư ng d n c th , y m tl n (có phi u hư ng d n) t ch c, cá nhân b sung, hoàn ch nh theo quy nh. 2. Ti p nh n, chuy n giao h sơ và tr k t qu , thu phí, l phí (n u có) a) Ti p nh n h sơ Trư ng h p h sơ y , úng theo quy nh c a pháp lu t thì vi t gi y biên nh n h sơ theo m u, h n th i gian tr k t qu , ghi vào s nh t ký; b) Chuy n giao h sơ t i b ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn có liên quan gi i quy t; c) Nh n k t qu và tr k t qu Nh n l i k t qu t b ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn, tr k t qu cho t ch c, cá nhân; d) Thu phí, l phí i v i nh ng công vi c ư c thu phí, l phí (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. e) Cán b , công ch c khi ti p nh n, chuy n giao h sơ, tr k t qu có trách nhi m ghi chép y các thông tin vào s nh t ký, bi u m u; lưu tr h sơ, tài li u, thông tin, theo quy nh t i Kho n 2, i u 5 c a Quy nh này. i u 9. Nhi m v c a cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu th c hi n cơ ch m t c a liên thông. 1. Cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan ư c giao là um i ti p nh n, th lý h sơ ban u có trách nhi m: a) Hư ng d n: Hư ng d n t ch c, cá nhân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t i v i lo i công vi c không thu c trách nhi m, thNm quy n th lý;
 6. i v i trư ng h p h sơ chưa úng, chưa theo quy nh thì hư ng d n c th , y m t l n (có phi u hư ng d n) t ch c, cá nhân b sung, hoàn ch nh theo quy nh. b) Ti p nh n h sơ: Trư ng h p h sơ có các gi y t theo quy nh công ch c ti p nh n, vi t gi y biên nh n h sơ theo m u, h n th i gian tr k t qu , ghi vào s nh t ký. c) Chuy n giao h sơ và tr k t qu : Chuy n giao h sơ và nh n l i k t qu gi i quy t t các b ph n chuyên môn c a cơ quan ch qu n. Chuy n giao h sơ n cơ quan khác liên quan gi i quy t theo thNm quy n và nh n l i k t qu gi i quy t theo quy trình liên thông. d) Thu phí, l phí i v i nh ng công vi c ư c thu phí, l phí (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c c a cơ quan khác liên quan có trách nhi m ti p nh n h sơ t b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan u m i, gi i quy t theo thNm quy n, úng th i gian quy nh và tr l i k t qu theo quy nh cơ ch m t c a liên thông. 3. Cán b , công ch c làm nhi m v ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch m t c a liên thông có trách nhi m ghi chép y các thông tin vào s nh t ký, bi u m u; lưu tr h sơ, tài li u, thông tin, theo quy nh t i Kho n 2, i u 5 c a Quy nh này. i u 10. Ch ph c p, trang ph c i v i trư ng b ph n, công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu : 1. Ch ph c p: trư ng b ph n, công ch c chuyên trách, kiêm nhi m làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu ư c hư ng m c ph c p b i dư ng theo quy nh c a Thành ph . 2. Trang ph c: trư ng b ph n, công ch c chuyên trách làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu ư c c p trang ph c m t năm (12 tháng): 02 (hai) b xuân hè và 02 (hai) b thu ông i v i c p phát l n u; t năm th hai tr i m i năm 01 (m t) b xuân hè và 01 (m t) b thu ông (tr cán b , công ch c công tác trong các ngành ã ư c c p trang ph c); Trang ph c ư c th ng nh t ng ph c v ki u, màu v i trong t ng ơn v s , ban, ngành và qu n, huy n bao g m c các xã, phư ng, th tr n tr c thu c như sau: b xuân hè áo sơ mi dài tay (màu tr ng), qu n âu (màu s m), b thu ông áo veston, qu n âu cho c nam, n . Giám c s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã ch u trách nhi m v vi c th c hi n ch trang ph c i v i cán b làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan, ơn v ; UBND c p huy n ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra UBND c p xã tr c thu c th c hi n th ng nh t v trang ph c theo quy nh trên a bàn qu n, huy n, th xã. 3. Ngu n kinh phí th c hi n theo d toán chi ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v . Chương 4. TRÁCH NHI M C A GIÁM C S , CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN C P HUY N, C P XÃ TRI N KHAI TH C HI N CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG i u 11. Giám c s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã có trách nhi m:
 7. 1. T ch c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông theo quy nh nh m nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c c a các cơ quan. 2. Thành l p, b trí a i m và t ch c ho t ng b ph n ti p nh n và tr k t qu theo quy nh này, m b o yêu c u giao d ch gi a cơ quan hành chính nhà nư c v i t ch c, cá nhân theo hư ng chính quy, hi n i. 3. Ban hành và t ch c th c hi n N i quy, Quy ch ho t ng c a b ph n ti p nh n và tr k t qu ; Quy trình hư ng d n, ti p nh n, chuy n giao h sơ, x lý, trình ký, tr k t qu gi i quy t th t c hành chính th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông thu c trách nhi m, thNm quy n c a cơ quan. 4. Thông báo, niêm y t công khai nhân dân bi t n i quy, quy trình gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông; thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng; niêm y t công khai th i gian làm vi c, cán b , công ch c ti p nh n và tr k t qu , danh m c th t c hành chính: gi y t , h sơ, m c thu phí, l phí, th i gian gi i quy t các lo i công vi c, s i n tho i ư ng dây nóng t i thi u t i hai nơi: b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan và trên c ng giao ti p i n t c a Thành ph . 5. B trí cán b , công ch c m b o các yêu c u, úng chuyên môn, nghi p v có tinh th n trách nhi m cao trong th c thi công v , t n t y v i công vi c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 6. Tri n khai th c hi n ng d ng công ngh thông tin trong c i cách hành chính nói chung và ph c v h tr vi c tra c u, ti p nh n, x lý, gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân thu n ti n, k p th i, chính xác và th c hi n k t n i thông tin v i C ng giao ti p i n t Hà N i. 7. T ch c và t o i u ki n cho cán b , công ch c làm vi c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu d các l p ào t o, b i dư ng, t p hu n v chuyên môn, nghi p v và k năng giao ti p ng x c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ch c. 8. Thông tin, tuyên truy n t ch c, cá nhân bi t v ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và Thành ph ; ho t ng c a cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông trong gi i quy t công vi c thu c thNm quy n cơ quan mình. 9. Thông báo k p th i, chính xác nh ng n i dung thay i c a th t c hành chính thu c lĩnh v c chuyên ngành qu n lý nhà nư c n các cơ quan có liên quan th c hi n theo quy nh, ng th i g i báo cáo (kèm theo các văn b n có n i dung liên quan n gi i quy t th t c hành chính k c các văn b n do s , ban, ngành ban hành) v S N i v và S Tư pháp theo dõi, t ng h p báo cáo y ban nhân dân Thành ph . 10. Cơ quan c p trên có trách nhi m thông báo k p th i cho UBND c p dư i bi t i v i th t c hành chính ã ư c cơ quan gi i quy t, có liên quan n trách nhi m qu n lý nhà nư c c a UBND c p dư i qu n lý theo quy nh. 11. T ch c hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh v cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông c a cơ quan và các ơn v tr c thu c theo thNm quy n. 12. Th c hi n nghiêm túc ch báo cáo k t qu th c hi n nh kỳ tháng, quý, năm và t xu t v UBND Thành ph (qua S N i v t ng h p) theo quy nh; ng th i ph n ánh, thông tin k p th i nh ng v n phát sinh, vư ng m c v S N i v t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph . i u 12. Tri n khai th c hi n cơ ch m t c a: 1. Cơ quan quy nh t i i u 3 c a Quy nh này, t ch c th c hi n vi c hư ng d n, ti p nh n h sơ và tr k t qu cho t ch c, cá nhân t i m t u m i là b ph n ti p nh n và tr k t qu . 2. T ch c, cá nhân khi có yêu c u gi i quy t công vi c liên h n p h sơ và nh n k t qu t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan.
 8. 3. B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m hư ng d n, ti p nh n, chuy n giao h sơ cho b ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn liên quan gi i quy t theo quy nh. 4. B ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhi m gi i quy t theo ch c năng, quy n h n, trình lãnh o cơ quan duy t, quy t nh úng thNm quy n, úng th i gian quy nh. 5. Lãnh o cơ quan duy t, quy t nh chuy n giao cho b ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn úng th i gian quy nh. 6. B ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn có trách nhi m chuy n giao k t qu ã ư c lãnh o duy t, quy t nh cho b ph n ti p nh n và tr k t qu . 7. B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m thông báo và tr k t qu cho t ch c và cá nhân; thu phí, l phí (n u có). 8. Cán b , công ch c c a b ph n chuyên môn, cơ quan chuyên môn không tr c ti p nh n h sơ và tr k t qu cho t ch c, cá nhân. i u 13. Tri n khai th c hi n cơ ch m t c a liên thông 1. Các lo i th t c hành chính th c hi n cơ ch m t c a liên thông: a) Th t c hành chính cùng thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a hai hay nhi u s , ban, ngành, y ban nhân dân thành ph ; b) Th t c hành chính cùng thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân c p xã, c p huy n, cơ quan s , ban, ngành, y ban nhân dân thành ph . c) Th t c hành chính cùng thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a cơ quan y ban nhân dân c p xã, c p huy n và các s , ban, ngành thu c Thành ph : d) Th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân c p huy n và trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã, g m có: Th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân c p huy n nhưng cùng thu c trách nhi m c a cơ quan chuyên môn thu c UBND c p huy n và cơ quan hi p qu n thu c ngành d c c p trên óng trên a bàn; Th t c hành chính cùng thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã. 2. T ch c, cá nhân khi có yêu c u gi i quy t công vi c ch liên h n p h sơ và nh n k t qu t i b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan hành chính nhà nư c ư c giao là u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu . 3. Trách nhi m c a các cơ quan: Cơ quan quy nh t i i u 3 c a Quy nh này, có trách nhi m tri n khai th c hi n cơ ch m t c a liên thông như sau: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân Thành ph ban hành quy trình ti p nh n, chuy n giao h sơ, x lý, trình ký, th i gian gi i quy t, thu phí, l phí, lưu tr h sơ, tr k t qu gi i quy t th t c hành chính; quy nh trách nhi m, thNm quy n c a t ng b ph n, cơ quan liên quan và cán b , công ch c th c hi n cơ ch m t c a liên thông và t ch c th c hi n như sau:
 9. i v i th t c hành chính quy nh t i i m a, kho n 1, i u này mà n i dung chính c a th t c hành chính thu c trách nhi m qu n lý nhà nư c v chuyên ngành c a s , ban, ngành nào thì s , ban, ngành ó là u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu (tr nh ng th t c hành chính ã ư c cơ quan có thNm quy n giao cho m t cơ quan c th làm u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu , thì ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng quy trình gi i quy t trình UBND Thành ph ban hành. Các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p t ch c th c hi n. i v i th t c hành chính quy nh t i i m b, Kho n 1 i u này, s qu n lý nhà nư c v chuyên ngành ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i Văn phòng UBND Thành ph , UBND c p huy n xây d ng quy trình gi i quy t trình UBND Thành ph ban hành. Các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p t ch c th c hi n. i v i th t c hành chính quy nh t i i m c, Kho n 1 i u này, s qu n lý nhà nư c v chuyên ngành ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i UBND c p huy n xây d ng quy trình gi i quy t trình UBND Thành ph ban hành; các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p t ch c th c hi n. b) Trách nhi m c a các s , ban, ngành và y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã iv i th t c hành chính quy nh t i i m d, Kho n 1, i u này như sau: S qu n lý nhà nư c v chuyên ngành liên quan n th t c hành chính quy nh t i i m d, Kho n 1, i u này, ch u trách nhi m hư ng d n y ban nhân dân c p huy n xây d ng ban hành quy trình gi i quy t th t c hành chính th c hi n cơ ch m t c a liên thông; 4. Cơ ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch m t c a liên thông: a) Cơ quan u m i ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m: Niêm y t công khai y n i dung th t c hành chính thu c trách nhi m c a các cơ quan liên quan; hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ; Chuy n giao h sơ cho cơ quan chuyên môn liên quan theo quy trình m t c a liên thông; nh n và truy n thông tin vư ng m c v thành ph n h sơ (n u có) gi a các cơ quan liên quan n t ch c và cá nhân trong quá trình gi i quy t th t c hành chính; B ph n ti p nh n và tr k t qu cơ quan u m i có trách nhi m thông báo và tr k t qu cho t ch c và cá nhân; thu phí, l phí (n u có). b) Cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhi m: Ti p nh n, gi i quy t h sơ do cơ quan u m i ti p nh n và tr k t qu chuy n n; Chuy n giao k t qu cho b ph n ti p nh n và tr k t qu c a cơ quan u m i; Cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i cơ quan u m i ti p nh n và tr k t qu th c hi n gi i quy t th t c hành chính theo úng quy trình th c hi n cơ ch m t c a liên thông; 5. Trong th i gian chưa ban hành quy trình th c hi n cơ ch m t c a liên thông i v i th t c hành chính t i kho n 1, i u này thì t ng cơ quan ph i xây d ng quy trình gi i quy t th t c hành chính th c hi n cơ ch m t c a theo trách nhi m, thNm quy n và t o thu n l i cho t ch c, cá nhân n giao d ch. 6. S N i v có trách nhi m giám sát, ôn c các cơ quan có liên quan th c hi n cơ ch m t c a liên thông và t ng h p tình hình báo cáo UBND Thành ph . Chương 5.
 10. CÁC I U KI N CƠ S V T CH T TRANG THI T BN C A B PH N TI P NH N VÀ TR K T QU i u 14. Phòng làm vi c, trang thi t b c a b ph n ti p nh n và tr k t qu 1. Phòng làm vi c c a b ph n ti p nh n và tr k t qu ph i m b o các yêu c u sau: a) i v i cơ quan s , ban, ngành và tương ương: t i thi u 40m2; b) i v i y ban nhân dân c p huy n: t i thi u 80m2; c) i v i y ban nhân dân c p xã: t i thi u 40m2; d) Dành t i thi u 50% di n tích c a b ph n ti p nh n và tr k t qu b trí nơi ng i ch cho công dân; e) Trư ng h p tr s hi n t i chưa áp ng yêu c u v di n tích, các cơ quan ph i dành di n tích h p lý b trí phòng làm vi c c a b ph n ti p nh n và tr k t qu và nơi ng i ch cho t ch c, cá nhân. 2. Trang thi t b c a b ph n ti p nh n và tr k t qu : m b o trang thi t b t i thi u ph i có máy vi tính, máy fax, máy in, máy photocopy, i n tho i c nh, t ng tài li u, hòm thư, s góp ý, gh ng i, bàn làm vi c, nư c u ng, qu t mát ho c máy i u hòa nhi t và các trang thi t b khác áp ng nhu c u làm vi c và m b o các i u ki n ng d ng công ngh thông tin trong vi c ti p nh n, x lý, gi i quy t công vi c cho t ch c, cá nhân có hi u qu . 3. Trang trí: Theo nghi th c công s , m b o trang tr ng, h p lý: Bi n hi u “B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu ” (n n , ch vàng, ki u ch in hoa); KhNu hi u “S ng và làm vi c theo pháp lu t” (n n , ch vàng, ki u ch in hoa). i u 15. Kinh phí th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông Kinh phí th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông ư c s d ng trong ph m vi d toán ngân sách nhà nư c hàng năm ư c y ban nhân dân Thành ph giao theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành và t các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a Pháp lu t. Chương 6. KHEN THƯ NG, X LÝ CÁC VI PH M i u 16. Khen thư ng 1. K t qu tri n khai th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông c a cơ quan, ơn v m b o s lư ng, ch t lư ng, th i gian theo quy nh là m t trong nh ng căn c ánh giá m c hoàn thành nhi m v công tác hàng năm c a ngư i ng u cơ quan s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã và cán b , công ch c; 2. Cán b , công ch c có năng l c trong th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông ư c xác nh là ngu n cán b trong quy ho ch xem xét, b nhi m vào ch c v lãnh o c a cơ quan, ơn v .
 11. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân hoàn thành t t các nhi m v v th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông ư c xem xét, khen thư ng t xu t ho c hàng năm theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng; i u 17. X lý vi ph m Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh ho c c n tr vi c t ch c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông là vi ph m pháp lu t, không hoàn thành nhi m v ; tùy theo m c vi ph m s b xem xét, x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7. T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m c a các cơ quan Giám c s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này; th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng, quý, năm và t xu t v UBND Thành ph (qua S N i v t ng h p); i u 19. Trách nhi m chung c a các S , ban, ngành Giám c s , ban, ngành có trách nhi m t ch c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân t i cơ quan, ơn v có ch c năng qu n lý nhà nư c tr c thu c s , ban, ngành (n u có) theo quy nh t i Quy nh này m b o thu n ti n cho t ch c và cá nhân. i u 20. Trách nhi m c a m t s s , ban, ngành 1. S Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n ch thu, chi và s d ng các ngu n kinh phí b o m cho ho t ng c a b ph n ti p nh n và tr k t qu c a các cơ quan, ơn v . 2. S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông c a Thành ph ; m b o cơ s h t ng k thu t k t n i C ng giao ti p i n t Hà N i v i các cơ quan c a Thành ph , s , ban ngành, y ban nhân dân các c p trong vi c gi i quy t th t c hành chính. 3. S N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n, ki m tra, thanh tra, giám sát các cơ quan, ơn v thu c Thành ph th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông; ph i h p v i S Tài chính nghiên c u báo cáo UBND Thành ph trình H i ng nhân dân Thành ph m c ph c p i v i cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các cơ quan; t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân Thành ph . i u 21. i u kho n s a i, b sung Trong quá trình t ch c th c hi n Quy nh này, có phát sinh, vư ng m c các cơ quan, ơn v ph n ánh ý ki n b ng văn b n v S N i v t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph quy t nh.
Đồng bộ tài khoản