Quyết định số 84-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 84-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84-Q Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 1983 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 84-Q NGÀY 4-4- 1983 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng b trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá, Xét ngh c a T ng c c k thu t B Qu c phòng trong công văn s 673-KT ngày 15-12-1981, QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành các tiêu chuNn Vi t Nam: - TCVN 3767-83. Tranzito ST 601, ST 603, ST 605. - TCVN 3768-83. Tranzito lư ng c c. Thu t ng và ký hi u b ng ch các thông s . i u 2. - Tiêu chuNn Vi t Nam Tranzito ST 601; ST 603; ST 605 ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 7 năm 1985 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Tiêu chuNn Vi t Nam Tranzito lư ng c c. Thu t ng và ký hi u b ng ch các thông s ban hành khuy n khích áp d ng i v i các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản