Quyết định số 845/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 845/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 845/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Trường phổ thông trung học Trị An để xây dựng Trường tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 845/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 845/1999/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRỊ AN ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG TẠI THỊ TRẤN VĨNH AN, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 2665TTr-UBT ngày 30 tháng 6 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1224/TT-TCĐC ngày 14 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 16.656,2 m2 đất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và giao cho Trường phổ thông trung học Trị An sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Trường theo Dự án đầu tư đã được duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất số 412/TTKTĐC, tỷ lệ 1/1.000 do Trung tâm kỹ thuật Địa chính - Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai lập ngày 15 tháng 5 năm 1998 và được Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 20 tháng 5 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm : 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường phổ thông trung học Trị An; 2. Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình; 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.
  2. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu, Hiệu trưởng Trường phổ thông trung học Trị An, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, - Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai, - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Công Tạn - Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Cửu, - Trường PTTH Trị An (Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (2), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản