Quyết định số 847/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 847/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 847/1999/QĐ-TTg về việc điều chỉnh diện tích đất cho Xí nghiệp liên doanh Sài Gòn Vewong Co.Ltd thuê tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 847/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 847/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT CHO XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH SÀI GÒN VEWONG CO.LTD THUÊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3204/CV-UB- QLĐT, ngày 07 tháng 8 năm 1999); của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1296/TT-TCĐC, ngày 25 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 97/TTg ngày 16 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ như sau : Thu hồi 166.070 m2 đất tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và cho Xí nghiệp liên doanh Sài Gòn Vewong Co.Ltd thuê 149.991 m2 đất trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Nhà máy bột ngọt. Thời hạn thuê đất là 30 năm kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư (ngày 28 tháng 9 năm 1990). Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 16.079 m2 đất còn lại để làm hành lang an toàn đường điện cao thế và hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Bản đồ vị trí để lập thủ tục giao, thuê đất số 8019/GĐ-ĐC, tỷ lệ 1/2.000 do Sở địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 21 tháng 6 năm 1999. Điều 2. Các Điều, khoản khác của Quyết định số 97/TTg ngày 16 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
  2. Tổng giám đốc Xí nghiệp liên doanh Sài Gòn Vewong Co.Ltd và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - TTg, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công nghiệp, - Tổng cục Địa chính, - UBND thành phố Hồ Chí Minh, - Sở Địa chính - Nhà đất tp Hồ Chí Minh, - Xí nghiệp liên doanh Sài Gòn Co.Ltd Nguyễn Công Tạn (60 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, tp HCM), - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,Vụ CN - Lưu : NN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản