Quyết định số 85/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình 1 - Huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 85/2001/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH 1 - HUY N T LIÊM, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 488/TTr-KTST ngày 21 tháng 9 năm 2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình 1, huy n T Liêm, t l 1/500, do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 6/2001 v i các n i dung ch y u sau ây: 1.V trí, gi i h n và quy mô: 1.1. V trí, gi i h n : Khu ô th m i M ình 1, n m phía Nam ư ng 32 cách ư ng 32 kho ng 350m, thu c a gi i hành chính xã M ình, huy n T Liêm . - Phía B c giáp khu dân cư th tr n C u Di n và khu t xây d ng tr s Huy n u , H ND và UBND huy n T Liêm. - Phía ông - ông Nam giáp mương tư i, tiêu nư c nông nghi p xã C Nhu – M ình và Khu ô th m i M ình 2, do T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th B Xây d ng làm ch u tư. - Phía Tây – Tây B c giáp khu dân cư và ru ng canh tác c a xã M ình. - Phía Nam – Tây Nam giáp khu ru ng canh tác c a xã M ình. 1.2. Quy mô
  2. - T ng di n tích t: 223.093 m2 - Quy mô dân s : 9.100 ngư i 2. M c tiêu: Xây d ng m t khu ô th m i hi n i, ng b , y cơ s h t ng ô th theo i u ch nh quy ho ch chung ã ư c phê duy t. Xác nh, quy ho ch ch c năng s d ng t, quy mô xây d ng, các yêu c u v ki n trúc và k thu t cho t ng lô t t ch c th c hi n u tư. Làm cơ s pháp lý th c hi n qu n lý u tư và xây d ng, v n hành, s d ng theo quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch chi ti t 3.1 Quy ho ch s d ng t a. T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch: 223.093 m2 Trong ó : - t ư ng Thành ph và khu v c: 36.526 m2 chi m: 16,4% - t công c ng h n h p: 17.160m2 7,7% - t thu c các ơn v : 169.407 m2 75,9% Bao g m: · t công c ng ơn v : 3.650 m2 · t trư ng h c: 11.926 m2 · t nhà tr , m u giáo: 19.574 m2 · t cây xanh ơn v : 6.223 m2 · t ư ng chính ơn v : 21.009 m2 · t : 107.205 m2 G m có: + t ư ng vào nhà: 6.333m2 + t cây xanh nhóm nhà: 5.144m2 + t xây d ng nhà : 95.548m2, trong ó:
  3. t xây d ng nhà cao t ng: 57.558m2 chi m 60,24% t xây d ng nhà th p t ng: 37.990m2 39,76% b. Các ch tiêu kinh t k thu t: - Ch tiêu t ai: + t khu : 28 m2/ngư i + t ơn v : 20 m2/ngư i, trong ó: · t : 11,8 m2/ngư i · t công c ng ơn v : 0,4 m2/ngư i · t trư ng h c: 2,5 m2/ngư i · t nhà tr , m u giáo: 2,0 m2/ngư i · t cây xanh TDTT: 1,0m2/ngư i · t giao thông ơn v : 2,3m2/ngư i - Dân s trong ph m vi t quy ho ch kho ng: 9.100 ngư i - T ng cao trung bình toàn khu: 5,7 t ng (2¸15 t ng) -M t xây d ng chung: 31,1% - H s s d ng t chung: 1,76 l n c. Phân b qu t xây d ng (xem b n quy ho ch s d ng t s 5A) - Toàn b qu t xây d ng ư c phân b làm 15 ô, c th như sau: * t (ký hi u N0), di n tích 107.025m2, g m 5 ô, có s hi u: 1.AI,2.BVI; 2,B.VII; 2.B.XII và 2.BXIV, ư c s d ng xây d ng nhà , ư ng ơn v và tr ng cây xanh, th m c cho nhóm nhà. Trong ó: - t xây d ng nhà có di n tích 95.548m2 ,bao g m: + t xây d ng nhà cao t ng:di n tích 57558m2,chi m 60,24%, là 5 ô t có s hi u: 1.A.I.1; 2.B.VI.1; 2.B.VII.1; 2.B.XII.1; 2BXIV.1. + t xây d ng nhà th p t ng: di n tích 37.990m2 chi m 39,76% là 5 lô t s hi u : 1.A.I.2; 2.B.VI.2; 2.B.VII.2; 2.B.XII.2; 2BXIV.2. - t xây d ng ư ng vào nhà có di n tích 6333m2 (ký hi u ).
  4. - t cây xanh nhóm nhà có di n tích 5.144m2(ký hi u HT). * t xây d ng công trình công c ng h n h p (ký hi u CC1) g m 3 ô, có s hi u: 1.A.IV, 2.B.V, 2.B.XV, t ng di n tích là 17.160m2. * t xây d ng công trình công c ng ơn v (ký hi u CC) g m 1 ô, có s hi u: 2.B.IX, di n tích là 3.650m2. * t xây d ng trư ng ti u h c và trung h c cơ s (ký hi u TH) g m 1 ô, có s hi u: 2.B.X, di n tích là 11,926m2. * t xây d ng nhà tr - m u giáo ( ký hi u NT) g m 3 ô, có s hi u: 1.A.II, 2.B.VIII, 2.B.XIII, t ng di n tích là 19,574m2 * t cây xanh công c ng ơn v (ký hi u CX) g m 2 ô, có s hi u: 1.A.III, 2.B.XI, t ng di n tích là 6.223m2. - Di n tích t b trí xây d ng nhà di dân. GPMB và gi i quy t nhà chính sách c a Thành ph : 19.540m2, chi m 20,4% t xây d ng nhà , g m 2 lô t, có s hi u 1.AI.1; 1.AI.2. d. B c c không gian ki n trúc quy ho ch: - D c các tuy n ư ng, tr c ư ng chính c a khu v c và tuy n ư ng ti p giáp v i khu liên h p th thao qu c gia, b trí các công trình ki n trúc cao t ng hi n i t 9 t ng tr lên. - T i các ngã ba, ngã tư c a các tr c ư ng chính, b trí các c m công trình công c ng h n h p, h p kh i, quy mô l n, cao t 9 n 15 t ng t o t m nhìn và i m nh n ki n trúc, t o ư c hi u qu không gian. - Sau các kh i nhà cao t ng ư c xây d ng d c theo các tr c ư ng l n, s b trí các nhóm nhà th p t ng, d ng bi t th ho c nhà li n k có sân vư n, t o không gian bên trong khu ô th thoáng ãng, ph c v nhu c u sinh ho t c a c ng ng dân cư trong khu ô th . Trung tâm công c ng c a khu ô th m i ư c b trí sâu vào trong lõi c a các ơn v , v i các công trình th p t ng, ki n trúc a d ng, k t h p v i cây xanh, sân vư n, qu ng trư ng nh , t o không gian trung tâm sinh ng, m b o môi trư ng s ng t t cho nhân dân trong khu ô th m i. 3.2. Các công trình h t ng k thu t. a. Giao thông: * M ng lư i ư ng thành ph và khu v c: (xem b n v QH giao thông) - Tuy n ư ng liên khu v c phía nam khu ô th m i, giáp v i d án xây d ng Trung tâm th thao qu c gia có m t c t ngang r ng 50m (8 làn xe)
  5. - Tuy n ư ng khu v c c t qua khu ô th m i có m t c t ngang r ng 40m (6 làn xe) - Tuy n ư ng khu v c phía ông khu ô th m i có m t c t ngang r ng 43m (4 làn xe), gi a có d i phân cách ng th i là khu t d tr xây d ng các công trình h t ng k thu t và cây xanh. * M ng lư i ư ng n i b : - ư c thi t k d ng ô c , bao g m các ư ng có m t c t ngang r ng t 13,5 -17,5m (lòng ư ng 7,5m hai bên hè m i bên r ng t 3-5m). L i vào nhà có m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng 5,5m hai bên hè m i bên r ng 3m) * Giao thông tĩnh: - Không b trí bãi xe t p trung, nhưng t ch c tr ng cây xanh, sân vư n, ư ng n i b , k t h p v i bãi xe m b o yêu c u s d ng. - T ng di n tích t ư ng trong ph m vi quy ho ch khu ô th m i là 57.535m2, trong ó: + ư ng Thành ph và khu v c: 36,526 m2 + ư ng chính ơn v : 21.009 m2 - T tr ng t ư ng chi m 25,8% t ng di n tích t khu ô th m i. - Ch tiêu t ư ng ơn v : 2,3 m2/ngư i. b. Thoát nư c mưa, san n n: - Hư ng thoát nư c mưa: Toàn b khu ô th m i M ình 1 ư c chia làm 3 lưu v c, thoát ra h th ng c ng thoát nư c chính có ư ng kính D600 ¸ D1750mm b trí d c các tuy n ư ng chính khu v c, sau ó ra sông Nhu và tr m bơm Phú ô. - San n n: cao n n th p nh t Hmin = 6,1m, cao nh t Hmin = 6,7m. - Trư c m t, h th ng thoát nư c mưa c a khu ô th m i ư c thoát t m vào h th ng mương thu l i hi n có phía ông khu ô th m i. Ch u tư ph i liên h v i chính quy n a phương s t i và ch qu n lý h th ng mương tư i tiêu nghiên c u, l p phương án tiêu thoát nư c cho c khu ô th và khu v c t canh tác nông nghi p. Xây d ng h th ng c ng bao phía tây khu ô th m i, giáp gianh v i khu dân cư hi n có thu nư c mưa, tránh gây úng ng p cho khu dân cư. Khi các d án u tư xây d ng khu v c xung quanh ã n nh, thì h th ng thoát nư c mưa c a khu ô th m i M ình 1 s ư c i u ch nh l i cho phù h p v i nh hư ng thoát nư c chung toàn khu v c. c. C p nư c: - Nư c c p cho khu ô th m i M ình 1 s ư c phân ph i h p v i d án khu ô th M ình 2 xây d ng ư ng ng c p nư c chính, l y nư c t ư ng ng
  6. F400mm s xây d ng d c theo tuy n ư ng 32, ngu n c p t nhà máy nư c Mai D ch. V lâu dài, khi m ng lư i truy n d n c a Thành ph ư c xây d ng hoàn ch nh thì ngu n c p nư c cho khu v c s ư c b sung t ư ng ng F400mm s xây d ng trên ư ng quy ho ch giáp phía Nam khu ô th m i. d. C p i n: - i n c p cho khu ô th m i M ình 1 ư c l y t tr m trung gian 110KV.2 x 40MVA Ki u Mai (s xây d ng), thông qua tuy n cáp tr c 22KV: 2XLPE-300mm2 (s xây d ng) phía Nam ư ng 32. Trư c m t i n c p cho khu ô th m i M ình 1 s l y t m t tr m 35/6KV C u Di n b ng ư ng dây 6KV : 2AC-120 phía Nam ư ng 32. e. Thông tin – bưu i n: - Ngu n c p cho các thuê bao c a khu ô th m i ư c l y t t ng ài 5000 s C u Di n (cách khu ô th m i kho ng 0,8km v phía Tây B c), thông qua ư ng cáp g c n các t cáp thuê bao. Các ư ng cáp g c b trí i ng m dư i v a hè d c các tuy n ư ng chính c a khu ô th , cách ch gi i ư ng t 1-2m. Các t cáp b trí trung tâm các khu (g n các tr m bi n áp khu ). g. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - H th ng thoát nư c th i khu ô th m i ư c xây d ng tách riêng, không thoát chung v i nư c mưa. Nư c th i ư c thu gom, ưa v các tuy n c ng có ư ng kính 300 - 400mm, b trí d c theo các tuy n ư ng khu v c và ư ng ơn v trong khu ô th m i, sau ó thoát ra c ng chính c a Thành ph và ưa v tr m x lý nư c th i M Trì. - Rác th i ư c thu gom vào các công ten nơ và các thùng ch a dung tích 0,5 ¸ 1m3 t g n các tr c giao thông, nhưng ph i m b o bán kính ph c v kho ng t 50 ¸ 100m. Sau ó dùng xe, v n chuy n n nơi chôn l p và x lý rác th i c a thành ph . f. Toàn b h th ng k thu t ( i n, thông tin liên l c, cáp truy n hình ... ư c t trong h th ng tuynel ng m d c theo các ư ng giao thông. i u 2: Giao ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, xác nh n h sơ, b n v Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình 1 – T Liêm, t l 1/500 theo Quy t nh này, ch trì cùng v i Công ty Kinh doanh nhà Hà n i và UBND huy n T Liêm t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các cơ quan, t ch c và nhân dân bi t, th c hi n. Giao Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm qu n lý, ki m tra và giám sát các công trình xây d ng úng quy ho ch ư c duy t; x lý các công trình xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n, úng quy nh c a pháp lu t. i u 3: Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 76/1999/Q -UB ngày 13/9/1999 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình – huy n T Liêm, t l 1/2000 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  7. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, a chính Nhà t, Tài chính V t giá, Khoa h c công ngh và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã M ình, Giám c Công ty Kinh doanh nhà Hà N i, Th trư ng các s , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M.U BAN NHÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản