Quyết định số 85/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2002/QĐ-UB về việc tăng cường công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước do thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 85/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC KI M TRA TI N VÀ CH T LƯ NG XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH S D NG V N NHÀ NƯ C DO THÀNH PH QU N LÝ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chánh ngày 06 tháng 7 năm 1995 ; -Căn c Ngh nh s 48/CP ngày 05 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chánh trong lãnh v c qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ch th s 08/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác giám nh u tư trong nư c ; Theo Thông tư s 01/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v công tác giám nh u tư ; Theo Quy t nh s 17/Q -BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ; Nh m tăng cư ng công tác ki m tra ti n và ch t lư ng các công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c do thành ph qu n lý ; QUY T NNH i u 1.- i tư ng và ph m vi i u ch nh : 1. Các ch u tư ang tri n khai th c hi n các công trình s d ng v n Nhà nư c do thành ph qu n lý sau ây ph i th c hi n úng theo quy ch qu n lý u tư và xây d ng : 1.1- Các d án do ngân sách thành ph u tư ; 1.2- Các d án có v n t các qu phát tri n hay ngân hàng trong nư c ho c nư c ngoài mà ngân sách thành ph ph i chi tr khi áo h n (các d án BOT, BT, v n vay ODA và qu kích c u trích t ngân sách thành ph ) ;
  2. 1.3- Các d án có v n u tư t các ngu n thu phí c a các ơn v s nghi p hay công ích c a thành ph ư c phép l i u tư phát tri n, không n p vào ngân sách thành ph . 2. Các ch u tư ph i báo cáo nh kỳ cho các cơ quan ch c năng c a thành ph như sau : 2.1- Báo cáo Giám c S K ho ch và u tư v công tác giám nh u tư theo Ch th s 08/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác giám nh u tư, Thông tư s 01/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 c a B K ho ch và u tư và Ch th s 25/2000/CT-UB-DA ngày 16 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph . 2.2- Báo cáo Giám c S Xây d ng và Giám c S Qu n lý chuyên ngành ( i v i công trình chuyên ngành) v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo Quy t nh s 17/Q -BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 2.- Phân giao nhi m v : 1. Giao trách nhi m cho Giám c S K ho ch và u tư theo ch c năng, tăng cư ng hư ng d n, ki m tra nh kỳ, t xu t vi c th c hi n công tác giám nh u tư, u th u u tư và xây d ng ; ki n ngh x ph t vi ph m trong qu n lý u tư và xây d ng theo Ngh nh s 52/1999/N -CP, Ngh nh s 48/CP c a Chính ph và các quy nh pháp lu t có liên quan ; t ng h p tình hình báo cáo y ban nhân dân thành ph và thông báo cho Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành có liên quan ph i h p th c hi n ; trư c tiên ki m tra các công trình và d án ch m tr theo ti n và k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Giao trách nhi m cho Giám c S Xây d ng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình trên a bàn thành ph theo phân c p t i Quy t nh s 17/Q -BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 c a Bô trư ng B Xây d ng ; tăng cư ng hư ng d n, t ch c ki m tra thư ng xuyên và nh kỳ ; ki n ngh x ph t các vi ph m hành chánh trong qu n lý xây d ng theo Ngh nh s 48/CP c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t ; t ng h p tình hình, báo cáo y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng theo quy nh ; ng th i thông báo cho Giám c S K ho ch và u tư và Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành có liên quan ph i h p th c hi n. 3. Giao trách nhi m cho Giám c các S qu n lý xây d ng chuyên ngành : S Xây d ng, S Giao thông Công chánh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công nghi p và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n (theo phân c p quy t nh u tư) hư ng d n và th c hi n vi c ki m tra công tác qu n lý ti n và ch t lư ng công trình c a các d án thu c thNm quy n ; ki n ngh x ph t vi ph m hành chánh v qu n lý, ti n và ch t lư ng công trình ; t ng h p tình hình báo cáo y ban nhân dân thành ph và B qu n lý xây d ng chuyên ngành có liên quan úng quy nh ; ng th i thông báo cho Giám c S K ho ch và u tư và Giám c S Xây d ng ph i h p th c hi n. i u 3.- X lý vi ph m :
  3. 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v qu n lý Nhà nư c có liên quan ã phân công như trên, ph i ch u trách nhi m theo quy nh Nhà nư c n u có nh ng sai ph m x y ra. 2. i v i ch u tư và các doanh nghi p, t ch c tham gia th c hi n, n u có sai ph m v ti n và ch t lư ng công trình s b x ph t vi ph m hành chánh theo Ngh nh s 52/1999/N -CP, Ngh nh s 48/CP c a Chính ph ; ph i n bù thi t h i (n u có) theo quy nh pháp lu t ; y ban nhân dân thành ph s không cho tham gia các công trình c a thành ph trong th i gian 02 (hai) năm k t khi cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n có k t lu n v vi ph m ; n u tái ph m, th i gian trên s tăng g p ôi. 3. Giám c S K ho ch và u tư t ng h p danh sách và công b công khai nh kỳ 3 (ba) tháng m t l n danh sách các doanh nghi p, nhà th u xây d ng (k c t ch c tư v n) vi ph m t i m c 2 c a i u này. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các ch d án, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Thanh tra thành ph - Công an thành ph - Vi n Ki m sát nhân dân TP - Tòa án nhân dân thành ph - B Ch huy quân s thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/Tr)
Đồng bộ tài khoản