Quyết định số 85/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2003/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 85/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A V PHÁP CH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 16 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH : i u 1. V trí và ch c năng V Pháp ch là cơ quan qu n lý t ng h p c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn v công tác pháp lu t trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v ch y u V Pháp ch ư c B trư ng giao th c hi n nhi m v qu n lý t ng h p v công tác pháp lu t; t ch c th c hi n công tác xây d ng pháp lu t; thNm nh, rà soát, h th ng hoá chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , c th như sau: 1. V xây d ng pháp lu t: a) Xây d ng chi n lư c, chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t dài h n và hàng năm c a ngành và h i nh p pháp lu t qu c t trình B trư ng và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) Ch trì ho c tham gia so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách ư c B trư ng giao;
  2. c) ThNm nh các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách do các cơ quan thu c B so n th o trư c khi trình B trư ng ký ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b h sơ v các d th o văn b n quy ph m pháp lu t B trư ng d? ngh? các t ch c, cơ quan góp ý ki n, d? ngh? B Tư pháp thNm nh và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan giúp B trư ng tham gia ý ki n vào các d th o cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t do Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph , các B , ngành ho c a phương g i l y ý ki n. 2. V rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t và chính sách: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v (sau ây g i chung là ơn v ) có liên quan thu c B t ch c rà soát, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n các ho t ng c a ngành; xu t phương án x lý trình B trư ng quy t nh; b) Ch trì nghiên c u, xu t trình B trư ng: - Ki n ngh v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ình ch vi c thi hành ho c bãi b nh ng quy nh do các cơ quan ó ban hành trái v i văn b n pháp lu t c a Nhà nư c và c a B v ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; - Ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ình ch vi c thi hành Ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trái v i văn b n pháp lu t c a Nhà nư c và c a B v ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; - ình ch vi c thi hành, ngh v i Th tư ng Chính ph bãi b quy nh c a y ban nhân dân và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trái v i văn b n pháp lu t c a Nhà nư c và c a B v ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; c) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan nh kỳ trình B trư ng ra quy t nh công b các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n các lĩnh v c qu n lý c a B ã h t hi u l c thi hành. 3. V ph bi n, giáo d c chính sách, pháp lu t; ki m tra vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t: a) Ph i h p ph bi n, giáo d c chính sách, pháp lu t trong toàn ngành; ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n xu t b n tài li u, văn b n quy ph m pháp lu t ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. b) Theo dõi, ki m tra, ôn c, t ng k t vi c th c hi n chính sách, pháp lu t trong toàn ngành; c) Tham gia x lý và xu t bi n pháp kh c ph c các vi ph m chính sách, pháp lu t trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn.
  3. 4. Hư ng d n, theo dõi và ki m tra công tác pháp ch c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v nông nghi p và phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 5. Tham gia thNm nh các d án, i u ư c qu c t ; án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v thu c B . 6. Tham gia h i ng thNm nh, nghi m thu các chương trình, án, d án i u tra cơ b n, d án quy ho ch, d án u tư phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn theo ch c năng c a V ư c B trư ng phân công; 7. Khi có yêu c u, th c hi n tr giúp pháp lý, hư ng d n pháp lu t cho các t ch c và cá nhân v các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a ngành theo quy nh c a pháp lu t. 8. Tham gia th c hi n Chương trình c i cách hành chính c a B . 9. Th c hi n các nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh oV : Lãnh o V có V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh c a pháp lu t . V trư ng i u hành ho t ng c a V , ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v ho t ng c a V và vi c th c hi n nhi m v ư c giao. Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ư c V trư ng phân công m t s nhi m v c th ; ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. S lư ng Phó V trư ng không quá ba ngư i; trư ng h p vư t quá ph i báo cáo B trư ng. 2. Công ch c, viên ch c c a V ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v ư c giao; có nghĩa v và quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. V trư ng có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n; b trí công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn và nhi m v ư c giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; thay th Quy t nh s 3011/NN-TCCB/Q ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p Phòng Pháp ch tr c thu c Văn phòng B và các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này.
  4. i u 5. Trách nhi m thi hành 1. Chánh Văn phòng B có trách nhi m bàn giao ch c năng, nhi m v c a Phòng Pháp ch cho V trư ng V Pháp ch . 2. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ - Như i u 5; -B N iv ; PHÁT TRI N NÔNG THÔN - B Tư pháp; - Văn phòng CP; - Lưu VP, TCCB. Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản