Quyết định số 85/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 85/2005/QĐ-TTG, NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2005VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003 - 2005 và Quyết định này. 2. Hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các lâm trường quốc doanh theo quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP (Ban hành kèm theo Quyết định số 85 /2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. CÁC CÔNG TY CHUYỂN SANG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1 THÀNH VIÊN 1. Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định. 2. Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng Quy Nhơn. 3. Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn. II. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NĂM 2006, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC KHÔNG GIỮ CỔ PHẦN 1. Công ty Sách và thiết bị trường học Bình Định. 2. Công ty Quản lý giao thông thuỷ, bộ Bình Định. 3. Công ty Xây dựng và phát triển đô thị Bình Định. 4. Công ty Thương mại và phát triển miền núi Bình Định. III. CÔNG TY CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2005 Công ty Điện ảnh băng hình Bình Định. IV. CÔNG TY THỰC HIỆN SÁP NHẬP NĂM 2005 1. Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn sáp nhập vào Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn.
Đồng bộ tài khoản