Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
87
lượt xem
15
download

Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 85/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A KHU KINH T ÔNG NAM NGH AN, T NH NGH AN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Khu kinh t ông Nam Ngh An, t nh Ngh An. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Khu kinh t ông Nam Ngh An, t nh Ngh An. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH
 2. HO T NG C A KHU KINH T ÔNG NAM NGH AN, T NH NGH AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2007/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh ho t ng, chính sách và qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t ông Nam Ngh An; quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (sau ây g i t t là các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài) có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v và các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng t i Khu kinh t ông Nam Ngh An. i u 2. 1. Khu Kinh t ông Nam Ngh An n m phía ông Nam t nh Ngh An, bao g m 18 xã, phư ng là: Ngh H p, Nghi Xá, Nghi Long, Nghi Thu n, Nghi ng, Nghi Hưng, Nghi Quang, Nghi Thi t, Nghi Ti n, Nghi Yên (thu c huy n Nghi L c); Di n Trung, Di n Th nh, Di n An, Di n L c, Di n Th , Di n Phú (thu c huy n Di n Châu); Nghi Tân, Nghi Thu thu c th xã C a Lò. Khu Kinh t ông Nam Ngh An có di n tích t nhiên 18.826,47 ha. 2. Khu kinh t ông Nam Ngh An bao g m các khu ch c năng, các công trình h t ng k thu t kinh t - xã h i, các công trình d ch v ti n ích công c ng, thu c lãnh th và ch quy n c a qu c gia, nhưng có không gian kinh t riêng bi t, cã môi trư ng u tư và s n xu t kinh doanh thu n l i, bình ng, v i các chính sách ưu ãi, khuy n khích, n nh lâu dài và cơ ch qu n lý thông thoáng, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài yên tâm u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v . i u 3. M c tiêu phát tri n ch y u c a Khu kinh t ông Nam Ngh An 1. Xây d ng và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An tr thành khu kinh t t ng h p, a ngành, a ch c năng; m t a bàn có tính t phá c a t nh Ngh An; c c phát tri n quan tr ng c a vùng Trung B ; trung tâm giao thương qu c t , trung tâm công nghi p, du l ch, thương m i, c ng bi n l n c a vùng B c Trung B ; trung tâm ô th l n c a Ngh An; có h th ng k t c u h t ng ng b , hi n i; ô th văn minh, ki n trúc tiên ti n. 2. Hình thành ư c các phân ngành, s n phNm mũi nh n ch l c có ch t lư ng và kh năng c nh tranh cao trong các ngành công nghi p, du lÞch, d ch v và nông nghi p nh m t o ra th và l c cho s phát tri n lâu dài c a t nh Ngh An và vùng B c Trung B . 3. Khai thác có hi u qu nh t các l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t và chính tr trong giao thương qu c t và trong nư c c a Khu kinh t và t nh Ngh An.
 3. 4. T o nhi u vi c làm cho ngư i lao ng, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c; góp ph n quy t nh vào chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng c a t nh Ngh An theo hư ng tăng nhanh t tr ng công nghi p và d ch v , gi m d n t tr ng nông - lâm - ngư nghi p trong nh ng năm t i. 5. Thành l p m t khu v c có cơ ch , chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư m c cao nh t, b máy qu n lý ư c t ch c, ho t ng hi u qu b o m m t môi trư ng u tư, kinh doanh c bi t thu n l i thu hút u tư. i u 4. Chính ph khuy n khích và b o h các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia u tư và ho t ng kinh doanh t i Khu kinh t ông Nam Ngh An trong các lĩnh v c sau: u tư kinh doanh k t c u h t ng (h t ng khu phi thu quan, h t ng khu công nghi p, h t ng ô th ...); phát tri n ô th ; kinh doanh c ng bi n và v n t i bi n; kinh doanh các d ch v ti p nh n, chuy n t i, giao nh n, v n t i, x p d , ki m m, óng m , d ch v , b o qu n, lưu kho hàng hoá; xu t nh p khNu hàng hoá, xúc ti n thương m i; kinh doanh các d ch v tài chính, ngân hàng, thương m¹i, du l ch, vui chơi, gi i trí, b o hi m, y t , giáo d c, nhà ...; phát tri n công nghi p và các ho t ng s n xu t, kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 5. 1. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư t i Vi t Nam có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v (g i chung là doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ) t i Khu kinh t ông Nam Ngh An có quy n: a) Nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê t, thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An c a doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai xây d ng nhà xư ng và các công trình ki n trúc ph c v s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; b) Thuê ho c mua nhà xư ng, kho bãi xây s n trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ph c v s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo h p ng ký k t v i doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng; c) S d ng có tr ti n i v i các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An, bao g m: h th ng ư ng giao thông, c ng bi n, c p i n, c p nư c, thoát nư c, thông tin liên l c, x lý nư c th i, ch t th i... và các d ch v chung khác trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo h p ng ký k t v i các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng; d) ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư theo quy nh t i Quy ch này; ) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai, khuy n khích u tư và các văn b n quy ph m pháp lu t khác c a pháp lu t Vi t Nam và theo quy nh c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên.
 4. 2. Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v t i Khu kinh t ông Nam Ngh An có nghĩa v : a) Tuân th các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t, quy ho ch chi ti t t i các khu ch c năng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và quy nh t i Gi y ch ng nh n ăng ký u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, i u l doanh nghi p; s d ng t úng m c ích ư c giao ho c ư c thuê, ư c thuê l i; b) T o i u ki n các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng th c hi n công tác duy tu, b o dư ng, nâng c p các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trên di n tích t do t ch c và cá nhân trong Khu kinh t ông Nam Ngh An s d ng; c) Tr ti n thuê t, ti n thuê l i t, ti n thuê ho c mua nhà xư ng, kho bãi, ti n s d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An cho các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng theo h p ng ký k t; d) Th c hi n các nghĩa v v thu , h i quan, b o v môi trư ng và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t; ) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân trong nư c u tư vào s n xu t, kinh doanh trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ăng ký ho t ng v i Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An; e) Th c hi n ch báo cáo tình hình ho t ng nh kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An. i u 6. 1. Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng (g i chung là doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An có các quy n: a) ư c Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An cho thuê t ho c giao l i t có thu ti n s d ng t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An; b) ư c chuy n như ng quy n s d ng t, cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An cho các t ch c, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo các quy nh c a Lu t u tư u tư vào s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v
 5. trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai; c) Thu ti n s d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An do doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng u tư theo h p ng ký k t v i bên thuê; d) Xây d ng nhà xư ng, kho bãi trong Khu kinh t ông Nam Ngh An bán ho c cho thuê; ) nh giá cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t, ti n s d ng các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo tho thu n c a Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An; nh giá cho thuê ho c bán nhà xư ng, kho bãi và ti n d ch v ; e) ư c phép cho các t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có kh năng v tài chính và kinh nghi m g i v n u tư thuê, thuê l i m t ph n ho c toàn b di n tích t chưa cho thuê ư c cho thuê l i t, g i v n u tư theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai; g) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An có nghĩa v : a) Xây d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo úng quy ho ch chi ti t, thi t k và ti n ã ư c phê duy t. Trư ng h p ư c Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An giao l i t có thu ti n s d ng t, giao l i t không thu ti n s d ng t ho c cho thuê t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai th c hi n d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An mà không s d ng trong th i h n 12 tháng liên t c ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong d án u tư, k t khi nh n bàn giao t trên th c a mà không ư c Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An cho phép gia h n thì Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c phép ki n ngh cơ quan có thNm quy n thu h i t theo quy nh c a Lu t t ai mà không b i thư ng v t; b) Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An nh m m b o ch t lư ng công trình; c) Tuân th các quy nh c a Quy ch này; quy ho ch chi ti t t i các khu ch c năng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; s d ng t úng m c ích ư c giao ho c ư c thuê;
 6. d) Th c hi n các nghĩa v v thu , h i quan và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An. Chương 2: T CH C VÀ HO T NG C A KHU KINH T ÔNG NAM NGH AN i u 7. 1. Khu kinh t ông Nam Ngh An g m 2 khu ch c năng chính: khu phi thu quan và khu thu quan. Khu phi thu quan thu c Khu kinh t ông Nam Ngh An là khu v c ư c xác nh trong quy ho ch chung g n v i m t ph n c ng bi n C a Lò. Khu thu quan là khu v c còn l i c a Khu kinh t ông Nam Ngh An ngoài khu phi thu quan. Trong khu thu quan có các khu ch c năng khác như: khu công nghi p, khu ch xu t, khu c ng và d ch v h u c n c ng, khu ô th , khu vui chơi gi i trí, khu du l ch - d ch v , khu dân cư và khu hành chính. Quy mô, v trí c a t ng khu ch c năng ư c xác nh trong Quy ho ch chung Khu kinh t ông Nam Ngh An do Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. m b o ch t lư ng quy ho ch phát tri n dài h n phù h p v i yêu c u h i nh p kinh t qu c t , Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c phép thuê tư v n nư c ngoài tham gia quy ho ch chi ti t các khu ch c năng như: khu ô th , khu phi thu quan, khu du l ch và các khu ch c năng khác phù h p v i Quy ho ch chung. i u 8. 1. Khu phi thu quan là khu v c ư c xác nh trong Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t ông Nam Ngh An và Quy ho ch s d ng t chi ti t. 2. Khu phi thu quan ư c ngăn cách v i khu thu quan trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam b ng h th ng tư ng rào, có c ng và c a ra vào, m b o s ki m soát c a cơ quan ch c năng có liên quan. Trong khu phi thu quan có cơ quan h i quan giám sát, ki m tra, làm th t c h i quan hàng hoá ra, vào. Trong khu phi thu quan không có dân cư (k c ngư i nư c ngoài) cư trú thư ng xuyên ho c t m trú. 3. Ho t ng c a khu phi thu quan bao g m các lo i hình s n xu t, kinh doanh sau: a) S n xu t, gia công, tái ch , l p ráp hàng xu t khNu, hàng nh p khNu và hàng ph c v t i ch ; b) Thương m i hàng hoá (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, phân ph i, c a hàng và siêu th bán l , c a hàng và siêu th mi n thu );
 7. c) Thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n giao nh n hàng hoá quá c nh, b o qu n, kho tàng, kho ngo i quan, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, nhà hàng ăn u ng); d) Xúc ti n thương m i (h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các chi nhánh và văn phòng i di n c a các công ty trong nư c và nư c ngoài và các t ch c tài chính - ngân hàng) và các ho t ng thương m i khác. i u 9. 1. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a khu phi thu quan và các khu phi thu quan c a các khu kinh t khác v i nư c ngoài và gi a các t ch c kinh t trong khu phi thu quan v i nhau ư c áp d ng theo quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài và không ph i làm th t c h i quan. Các t ch c kinh t ho t ng trong khu phi thu quan ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m xu t khNu và nh p khNu. 2. Vi c lưu tr hàng hoá trong khu phi thu quan không b h n ch v th i gian. 3. Tàu nư c ngoài ư c phép tr c ti p vào khu c ng phi thu quan thu c c ng ông Nam Ngh An l y hàng và giao hàng, không ph i làm th t c xu t nh p c nh i v i ngư i, ch làm th t c xu t nh p c nh i v i tàu t i phao s 0. i u 10. 1. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a khu phi thu quan v i khu thu quan (tr khu ch xu t) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam ư c áp d ng theo quy nh v quan h trao i gi a nư c ngoài v i Vi t Nam và ph i tuân theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t trong ó có Lu t Thu , Lu t H i quan và Lu t Thương m i. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a khu phi thu quan v i khu ch xu t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c áp d ng theo quy nh v quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. 2. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i khu thu quan trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam ch ư c nh p t khu phi thu quan hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m nh p khNu ho c không h n ch nh p khNu và ư c bán vào khu phi thu quan nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu. 3. Hàng hoá ư c t do lưu thông gi a Khu thu quan và n i a Vi t Nam. i u 11. 1. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong các trư ng h p sau ây không thu c di n ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu: a) Hàng hoá t nư c ngoài ho c t khu phi thu quan khác nh p khNu vào khu phi thu quan trong Khu kinh t ông Nam Ngh An; b) Hàng hoá t khu phi thu quan xu t khNu ra nư c ngoài;
 8. c) Hàng hoá t khu phi thu quan chuy n sang ho c bán cho khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t trong lãnh th Vi t Nam; d) Hàng hoá không thu c di n ch u thu xu t khNu có xu t x t n i a Vi t Nam ưa vào khu phi thu quan (tr hàng hoá quy nh t i kho n 2 i u này). 2. Hàng hoá thu c di n ch u thu xu t khNu có xu t x t khu thu quan trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam ưa vào khu phi thu quan xu t khNu ra nư c ngoài mà không qua s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp thành s n phNm t i khu phi thu quan ph i n p thu xu t khNu, làm th t c xu t khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. 3. Hàng hoá có xu t x t nư c ngoài và hàng hoá không thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu ho c h n ch nh p khNu t khu phi thu quan nh p vào khu thu quan (tr khu ch xu t) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam ph i n p thu nh p khNu, làm th t c nh p khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. 4. Hàng hoá ư c s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu phi thu quan có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p vào khu thu quan (tr khu ch xu t) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm, hàng hoá ó và ph i làm th t c nh p khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. 5. Hàng hoá, d ch v ư c s n xu t, tiêu th trong khu phi thu quan và hàng hoá, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào khu phi thu quan không ph i ch u thu giá tr gia tăng. Hàng hóa, d ch v t n i a Vi t Nam và khu thu quan trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ưa vào khu phi thu quan ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%. Hàng hoá, d ch v t khu phi thu quan ưa vào n i a Vi t Nam và khu thu quan (tr khu ch xu t) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ph i ch u thu theo quy nh c a pháp lu t thu . 6. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong khu phi thu quan ho c ư c nh p khNu t nư c ngoài vào khu phi thu quan không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 7. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t khu phi thu quan ưa vào khu thu quan (tr khu ch xu t) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t. 8. Nguyên li u s n xu t, v t tư hàng hoá do các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trong khu phi thu quan nh p t nư c ngoài nhưng không s d ng h t và các th phNm còn có giá tr thương m i ư c phép bán vào khu thu quan (tr khu ch xu t) trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và n i a Vi t Nam sau khi hoàn t t th t c h i quan và n p thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. 9. Các d án u tư s n xu t hàng hoá xu t khNu và v n chuy n hàng hoá quá c nh th c hi n theo các quy nh chung.
 9. Chương 3: ƯU ÃI U TƯ i u 12. Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c quy n l a ch n th c hi n các d án u tư t i Khu kinh t ông Nam Ngh An (tr nh ng d án thu c danh m c lĩnh v c c m u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam). Các d án u tư có i u ki n trong khu thu quan (ngoài khu phi thu quan) thu c Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 13. Các d án u tư vào Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c hư ng các ưu ãi áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và các Khu kinh t theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. i u 14. 1. T t c các d án u tư c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư vào Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c: hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% áp d ng trong 15 năm, k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh; mi n thu thu nh p doanh nghi p 4 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 9 năm ti p theo; hư ng các ưu ãi v các lo i thu khác áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a pháp lu t v u tư, các lu t thu khác và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. Các d án u tư s n xu t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c mi n thu nh p khNu trong 05 năm, k t khi b t u s n xu t i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n và bán thành phNm ph i nh p khNu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t tiêu chuNn ch t lư ng. 3. Gi m 50% thu thu nh p cá nhân i v i ngư i có thu nh p cao (k c ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài) làm vi c t i Khu kinh t ông Nam Ngh An. 4. Ngoài nh ng ưu ãi ư c hư ng t i quy ch này, các d án u tư c a các t ch c cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong Khu kinh t ông Nam Ngh An sau ây ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian th c hi n d án: a) D án thu c các lĩnh v c công ngh cao áp ng quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph ; b) D án có quy mô l n và có ý nghĩa quan tr ng i v i phát tri n ngành, lĩnh v c ho c phát tri n kinh t xã h i c a khu v c sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. c) D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu phi thu quan.
 10. i u 15. Các doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t có d án u tư s n xu t, kinh doanh t i Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c hư ng các lo i hình tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 16. Các t ch c, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê, u tư xây d ng k t c u h t ng các khu ch c năng cho thuê, cho thuê l i ho c chuy n như ng quy n s d ng t ã xây d ng h t ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An. Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam và các nhà u tư nư c ngoài ư c mua nhµ ë vµ thuê t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An. i u 17. Áp d ng chính sách m t giá i v i các hàng hoá, d ch v do Nhà nư c ki m soát và ti n thuê t cho các t ch c và cá nhân, không phân bi t trong nư c và nư c ngoài, có ho t ng s n xu t, kinh doanh t i Khu kinh t ông Nam Ngh An. Chương 4: S D NG T TRONG KHU KINH T ÔNG NAM NGH AN i u 18. 1. Toàn b di n tích t, m t nư c dành cho u tư xây d ng và phát tri n khu công nghi p; khu c ng và d ch v h u c n c ng; khu phi thu quan; khu du l ch; khu ô th m i ã ư c xác nh trong án Khu kinh t ông Nam Ngh An do Th tư ng Chính ph phê duy t và quy ho ch s d ng t chi ti t do y ban nhân dân t nh Ngh An phê duy t, ư c y ban nhân dân t nh Ngh An giao m t l n cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n. y ban nhân dân t nh Ngh An ch o th c hi n vi c thu h i t i v i di n tích t, m t nư c ư c quy ho ch xây d ng các khu công nghi p, khu c ng và d ch v h u c n c ng; khu phi thu quan; khu du l ch; khu ô th m i trong Khu kinh t ông Nam Ngh An. 2. y ban nhân dân t nh Ngh An ch o th c hi n vi c thu h i t i v i di n tích t, m t nư c theo k ho ch s d ng t chi ti t ư c phê duy t i v i di n tích t, m t nư c s d ng cho các khu ch c năng còn l i và các m c ích khác trong Khu kinh t ông Nam Ngh An giao cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An theo k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c phê duy t t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An. 3. y ban nhân dân t nh Ngh An ch o y ban nhân dân các huy n: Nghi L c, Di n Châu, th xã C a Lò ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i di n tích t, m t nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i giao cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n vi c giao l i t, cho thuê t cho ngư i có nhu c u s d ng t và tái nh cư cho các h gia ình b thu h i t theo quy nh c a pháp lu t v t ai.
 11. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An qu n lý qu t, m t nư c ã ư c giao và ch u trách nhi m v vi c s d ng có hi u qu qu t, m t nư c, theo úng m c ích s d ng, b o m th c hi n úng Quy ho¹ch chung Khu kinh t ông Nam Ngh An ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. i v i trư ng h p giao l i và cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t, trên cơ s giá t và m c mi n, gi m ti n s d ng t, m c mi n, gi m ti n thuê t do y ban nhân dân t nh Ngh An quy nh và các quy nh c a pháp lu t, Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An quy t nh: m c thu ti n s d ng ho c ti n thuê t, m t nư c; m c mi n, gi m ti n s d ng ho c ti n thuê t, m t nư c i v i t ng d án u tư nh m b o m khuy n khích u tư. 5. i v i trư ng h p giao l i t có thu ti n s d ng t và cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t: trên cơ s phương án tài chính và giá ư c phê duy t c a y ban nhân dân t nh Ngh An, Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An quy t nh giao l i t và cho thuê t, m t nư c ã ư c b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho ngư i có nhu c u s d ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 6. Các t ch c, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c giao t ho c ư c thuê t; các t ch c, cá nhân nư c ngoài, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư ư c thuê t th c hi n d án u tư trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và có các quy n, nghĩa v tương ng v i hình th c ư c giao ho c thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 19. Nhà nư c h tr u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t n hàng rào các khu ch c năng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng trong các khu ch c năng và tái nh cư cho các h gia ình b thu h i t; h tr u tư xây d ng các công trình x lý nư c th i và ch t th i t p trung c a các khu ch c năng theo chương trình h tr có m c tiêu. i u 20. 1. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trư c khi xây d ng các công trình ph c v s n xu t, kinh doanh, các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ph i có h sơ xin phép Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An xem xét, quy t nh và có văn b n tr l i nhà u tư. 2. Vi c qu n lý xây d ng các công trình ph c v s n xu t, kinh doanh, các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Chương 5:
 12. M TS CHÍNH SÁCH KHÁC i u 21. 1. Hàng năm, căn c các d án u tư h t ng kinh t - xã h i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ti n th c hi n d án, ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách t nh Ngh An u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình d ch v và ti n ích công c ng c a Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 2. Cho phép áp d ng các phương th c huy ng v n sau ây u tư và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An: a) Ưu tiên các ngu n v n ODA và v n tín d ng ưu ãi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng k thu t - xã h i, các công trình d ch v và ti n ích công c ng c n thi t c a Khu kinh t ông Nam Ngh An và các tr giúp k thu t khác; b) ư c phép thu hút v n u tư theo các hình th c BOT, BT, BTO và các hình th c khác theo quy nh hi n hành; c) ư c phép huy ng v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t - xã h i ph c v chung cho Khu kinh t ông Nam Ngh An; d) Huy ng v n u tư tr c ti p c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; v n ng trư c c a các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng, v n c a các doanh nghi p có ch c năng xây d ng và kinh doanh các công trình h t ng k thu t. M r ng hình th c tín d ng ng tài tr c a các t ch c tín d ng và huy ng m i ngu n v n dư i các hình th c khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t; ) Phát hành trái phi u a phương huy ng v n u tư v i nh ng d án u tư xây d ng h t ng có quy mô l n, có vai trò then ch t i v i s phát tri n c a Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Cho phép các ngân hàng thương m i, các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c m chi nhánh trong Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n các ch c năng tín d ng b ng ng Vi t Nam và ngo i t i v i các ho t ng kinh t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh hi n hành. i u 23. Vi c mua, bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác gi a các t ch c kinh t , cá nhân trong khu phi thu quan v i nhau ư c phép th c hi n b ng ng ti n t do chuy n i thông qua tài kho n m t i ngân hàng. Vi c mua bán hàng hóa thông thư ng ph c v sinh ho t ư c thanh toán b ng ng Vi t Nam. i u 24. 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư s n xu t kinh doanh t i Khu kinh t ông Nam Ngh An và các thành viên gia ình
 13. h ư c c p th th c xu t nh p c nh có giá tr nhi u l n có th i h n phù h p v i th i h n làm vi c, ho t ng u tư và kinh doanh t i Khu kinh t ông Nam Ngh An và ư c cư trú, t m trú có th i h n trong Khu kinh t ông Nam Ngh An. 2. Khách du l ch b ng tàu bi n nư c ngoài n c ng bi n c a Khu kinh t ông Nam Ngh An theo h p ng v i các công ty du l ch trong nư c ư c làm th t c nh p c nh t i c ng. B Công an hư ng d n th c hi n quy nh t i kho n này. 3. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c c p Gi p phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư kinh doanh t i Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n quy nh t i kho n này. i u 25. 1. Nhà nư c h tr xúc ti n u tư, du l ch, thương m i vào Khu kinh t ông Nam Ngh An và qu ng bá môi trư ng u tư t i Khu kinh t ông Nam Ngh An cho các nhà u tư ti m năng trong nư c và nư c ngoài. 2. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An và các cơ quan nhà nư c có liên quan th c hi n c i cách các th t c hành chính liên quan t i các lĩnh v c u tư, t ai, xây d ng, u th u, thu , h i quan, qu n lý lao ng và qu n lý doanh nghi p trong Khu kinh t ông Nam Ngh An. 3. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An ph i h p v i chính quy n a phương t ch c tuyên truy n, giáo d c cho cán b , nhân dân a phương v Khu kinh t ông Nam Ngh An t o s ng h , tham gia vào quá trình xây d ng và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An. i u 26. Các t ch c và cá nhân có công v n ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c, v n ng các d án u tư tr c ti p nư c ngoài và các d án u tư trong nư c vào Khu kinh t ông Nam Ngh An ư c thư ng theo Quy ch c a y ban nhân dân t nh Ngh An ban hành sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Tài chính. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T ÔNG NAM NGH AN i u 27. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Thương m i, Xây d ng, C«ng nghiÖp, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, T ng c c Du l ch và các cơ quan liên quan ban hành các quy nh hư ng d n v ho t ng c a các khu ch c năng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình. i u 28.
 14. 1. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An và B trư ng B N iv . 2. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Ngh An th c hi n vi c qu n lý t p trung, th ng nh t ho t ng trên các lĩnh v c u tư xây d ng và phát tri n kinh t t i Khu kinh t ông Nam Ngh An theo nh c a Quy ch này, quy ho ch, k ho ch và ti n th c hi n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An có: tư cách pháp nhân; con d u mang hình qu c huy; tr s làm vi c; biên ch chuyên trách; kinh phí ho t ng s nghi p; v n u tư phát tri n do ngân sách nhà nư c c p theo k ho ch hàng năm. 4. Trư ng Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An do Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An b nhi m. i u 29. Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh c a Quy ch này, pháp lu t v u tư, pháp lu t khác có liên quan và các nhi m v , quy n h n sau: 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh Ngh An l p quy ho ch chung y ban nhân dân t nh Ngh An trình Th tư ng Chính ph phê duy t; l p quy ho ch chi ti t các phân khu ch c năng, quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An trình y ban nhân dân t nh Ngh An phê duy t; t ch c qu n lý, ph bi n, hư ng d n, ki m tra và thanh tra vi c th c hi n Quy ch ho t ng, quy ho ch, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Xây d ng các danh m c d án u tư và k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. C p, i u ch nh và thu h i: Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; Gi y phép thành l p Văn phòng i di n thương m i, chi nhánh c a các t ch c và thương nhân nư c ngoài; Gi y ch ng nh n u tư; Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư; Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư t i nư c ngoài n làm vi c, ho t ng kinh doanh; Ch ng ch xu t x hàng hoá t i Khu kinh t ông Nam Ngh An và các gi y phép, ch ng ch khác theo u quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Giao t có thu ti n s d ng t, giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuê t, m t nư c cho các t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo úng m c ích s d ng theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai. 5. Xây d ng các khung giá và m c phí, l phí th c hi n t i Khu kinh t ông Nam Ngh An trình cơ quan có thNm quy n xem xét, ban hành theo quy nh c a pháp lu t. 6. Làm u m i gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n các d án u tư s n xu t kinh doanh và các ho t ng t i Khu kinh t ông Nam Ngh An.
 15. 7. Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong vi c b o m m i ho t ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An phù h p v i Quy ch ho t ng này và quy ho ch, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 8. Th c hi n nhi m v qu n lý và s d ng các ngu n v n u tư phát tri n trên a bàn Khu kinh t ông Nam Ngh An, qu n lý các d án xây d ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c t i Khu kinh t ông Nam Ngh An theo úng quy nh. 9. Xây d ng các chương trình xúc ti n u tư, thương m i, du l ch, d ch v trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c, tri n khai, gi i thi u, àm phán, xúc ti n u tư, thương m i, du l ch, d ch v trong và ngoài nư c. 10. Báo cáo nh kỳ các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh Ngh An v tình hình tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch xây d ng và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An. 11. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân t nh Ngh An giao trong t ng th i kỳ. i u 30. y ban nhân dân t nh Ngh An có trách nhi m: 1. T ch c l p quy ho ch chung c a Khu kinh t ông Nam Ngh An trình Th tư ng Chính ph phê duy t và phê duy t quy ho ch chi ti t các phân khu ch c năng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An. 2. Phê duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An; ti n hành thu h i t và giao t cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 18 c a Quy ch này. 3. Quy nh khung giá t và giao Ban Qu n lý Khu kinh t quy nh m c thu ti n s d ng t, ti n thuê t; m c mi n, gi m ti n s d ng t; m c mi n, gi m ti n thuê t trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo t ng d án nh m b o m khuy n khích u tư, trong nh ng trư ng h p không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t và phê duy t phương án tài chính và giá i v i trư ng h p u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t. 4. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trong Khu kinh t ông Nam Ngh An theo quy ho ch ư c duy t; u quy n cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An phê duy t các d án u tư trong nư c thu c thNm quy n; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm t i Khu kinh t ông Nam Ngh An. 5. Ban hành các chính sách ưu ãi và khuy n khích c th phù h p v i các quy nh hi n hành th c hi n vi c ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch ; h tr ào t o ngh i v i l c lư ng lao ng a phương; t o i u ki n cho l c lư ng lao ng a phương có th vào làm vi c t i các doanh nghi p trong Khu kinh t ông Nam Ngh An; khuy n khích và thu hút lao ng có chuyên môn cao, tay ngh gi i t các nơi khác v làm vi c t i Khu kinh t ông Nam Ngh An; h tr xây d ng nhà
 16. cho công nhân; h tr xây d ng các khu tái nh cư; h tr u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; h tr xúc ti n u tư - thương m i; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng Ny nhanh quá trình u tư và phát tri n Khu kinh t ông Nam Ngh An. 6. Ch o và t ch c các c p chính quy n a phương và các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n cho các doanh nghi p trong Khu kinh t ông Nam Ngh An ho t ng thu n l i. 7. C p kinh phí ho t ng hành chính, s nghi p và v n u tư phát tri n cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An t ngân sách t nh Ngh An theo k ho ch hàng năm. 8. Ch o các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p và t o i u ki n cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n y các nhi m v và quy n h n quy nh t i Quy ch này; ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c t ch c th c hi n, qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An phát tri n nhanh và b n v ng. i u 31. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh Ngh An trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c và lãnh th i v i Khu kinh t ông Nam Ngh An; y quy n và hư ng d n cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c u tư xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý t ai, lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này theo nguyên t c “m t c a, t i ch ” nh m t o i u ki n thu n l i cho ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và các yêu c u u tư phát tri n c a Khu kinh t ông Nam Ngh An. 2. i v i nh ng lĩnh v c không phân c p, không u quy n cho Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An: các B , cơ quan ngang B và y ban nhân dân t nh Ngh An th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t ông Nam Ngh An b ng cách t ch c các ơn v tr c thu c n m trong Khu kinh t ông Nam Ngh An và có quy ch ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n thNm quy n ư c giao. i u 32. Cơ quan h i quan Khu kinh t ông Nam Ngh An th c hi n vi c giám sát và qu n lý hàng hóa lưu thông gi a khu thu quan, khu phi thu quan v i nư c ngoài và hàng hóa lưu thông gi a khu phi thu quan v i khu v c còn l i trên lãnh th Vi t Nam. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH
 17. i u 33. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng, quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v và các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng trong Khu kinh t ông Nam Ngh An không quy nh trong Quy ch này, ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a pháp lu t v u tư, doanh nghi p, h p tác xã, h i quan, t ai, xây d ng, thương m i, b o v môi trư ng, thu và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 34. Nh ng ưu ãi dành cho các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i Khu kinh t ông Nam Ngh An theo Quy ch này ư c phép áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ã có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trên a bàn Khu kinh t ông Nam Ngh An trư c ngày ban hành Quy ch này cho th i gian ưu ãi còn l i k t ngày Quy ch này có hi u l c thi hành./.
Đồng bộ tài khoản