Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC về việc tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh doanh xăng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 85/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 6 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C T M NG T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO HO T NG KINH DOANH XĂNG I V I CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XĂNG D U UM I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph quy inh v kinh doanh xăng u; Căn c văn b n s 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 c a Văn phòng Chính ph Thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng v i u hành kinh doanh xăng, d u trong th i gian t i; Theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p và V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. T m ng t ngân sách nhà nư c cho các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i tương ng v i s l kinh doanh xăng n ngày 21/7/2008 do th c hi n chính sách bình n giá c a Nhà nư c (bao g m c s l c a năm 2007 n u có). Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i có trách nhi m nh n n và hoàn tr ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i u 3 Quy t inh này. i u 2. Hàng tháng, k t tháng 10 năm 2008, các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i ư c phép trích t l i nhu n trư c thu kho ng 1.000 ng/lít trên s lư ng xăng tiêu th tr n cho ngân sách nhà nư c. i u 3. Căn c vào s li u quy t toán c a tình hình l kinh doanh m t hàng xăng và m c trích theo quy nh t i i u 2 nêu trên, các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i báo cáo B Tài chính xem xét quy t nh th i gian trích và tr n ngân sách nhà nư c; ng th i các doanh nghi p ký biên b n nh n n v i B Tài chính (theo m u kèm theo Quy t nh này). i u 4. m b o gi m t b ng giá kinh doanh m t hàng xăng i v i các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i, B Tài chính quy nh th i h n trích t o ngu n tr n ngân sách nhà nư c. Th i h n này ư c áp d ng cho t t c các doanh nghi p.
  2. Trư ng h p doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i có kh năng hoàn tr n ngân sách nhà nư c s m hơn thì v n duy trì vi c trích t o ngu n cho n h t th i h n B Tài chính quy nh. Trư ng h p h t th i h n do B Tài chính quy nh, n u ngu n trích hoàn tr n ngân sách nhà nư c không thì các doanh nghi p s ng ngu n v n h p pháp khác hoàn tr n . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Chánh Văn phòng B Tài chính, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, C c trư ng C c Tài chính Doanh nghi p, Th trư ng các ơn v liên quan và T ng Giám c (Giám c) các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Xuân Hà C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do - H nh phúc ----------- .............. ngày ........tháng ......năm 2008 GI Y NH N N V I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Tên doanh nghi p:............................................................................................................. Tr s :............................................................................................................................... i n tho i liên l c:............................................S Fax:.................................................... Tài kho n Ngân hàng giao d ch:.......................................................................................
  3. Căn c Quy t nh s 85/2008/Q -BTC ngày 06/10/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c t m ng t Ngân sách Nhà nư c cho ho t ng kinh doanh xăng i v i các doanh nghi p u m i nh p khNu xăng d u, T ng Công ty (Công ty) ................................................... cam k t và ngh B Tài chính như sau: 1. S ti n l kinh doanh xăng n ngày 21/7/2008 c a T ng công ty (Công ty): .........................................................là.......................................... ng (b ng ch ...................... .......................................................................................................................................... ...........) 2. Doanh nghi p nh n n s ti n t m ng c a ngân sách nhà nư c là: .................. ng (b ng ch : ...................................................................................................................................) kh c ph c khó khăn trong ho t ng kinh doanh m t hàng xăng theo Thông báo s ngày 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng v i u hành kinh doanh xăng d u trong th i gian t i . 3. Hàng tháng, căn c vào lư ng xăng tiêu th th c t , doanh nghi p cam k t trích........ ng/lít xăng trong th i h n.........tháng (áp d ng chung cho t t c các doanh nghi p k t tháng 10/2008) t l i nhu n trư c thu tr n ngân sách nhà nư c. H t th i h n trên n u ngu n trích chưa tr n , doanh nghi p cam k t s d ng ngu n v n h p pháp khác trang tr i. 4. Doanh nghi p cam k t hoàn tr ngân sách nhà nư c s ti n nêu trên trong th i h n ......... tháng nhưng không mu n hơn ngày................... 5. Sau 01 tháng k t ngày nh n ư c ti n t m ng, doanh nghi p b t u th c hi n hoàn tr ngân sách nhà nư c m i tháng 01 l n. S ti n hoàn tr m i l n ư c tính trên cơ s m c trích t i i m 3 cho lư ng xăng tiêu th th c t hàng tháng và hoàn tr h t s ti n n ngân sách nhà nư c vào th i i m k t thúc t i i m 4 nêu trên. 6. Doanh nghi p hoàn tr ngân sách nhà nư c vào tài kho n s :.................................. t i kho b c nhà nư c..................................................................................................................... Sau m i l n hoàn tr , doanh nghi p có trách nhi m báo cáo B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) b ng văn b n lư ng xăng tiêu th tương ng v i s ti n ph i hoàn tr theo quy nh trong tháng và b n sao gi y n p ti n theo dõi, ki m tra, giám sát. 7. Trư ng h p ch m tr , doanh nghi p s ph i ch u m c lãi su t b ng 200% lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m cùng kỳ cho s ti n ch m tr và ph i ch u các hình th c x ph t khác theo quy nh c a Pháp lu t. 8. Doanh nghi p cam k t ch p hành y và ch u trách nhi m trư c Pháp lu t v tính chính xác c a s li u báo cáo; hư ng d n c a B Tài chính liên quan vi c t m
  4. ng, nh n n và tr n ngân sách nhà nư c; ng th i ch p hành nghiêm ch nh m i s ki m tra và giám sát c a các cơ quan ch c năng nhà nư c ./. TL. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH T NG GIÁM C C C TRƯ NG (GIÁM C DOANH NGHI P) C C TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
Đồng bộ tài khoản