Quyết định số 85/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
1
download

Quyết định số 85/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 85/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh (T trình s 86/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 20/TTr-BT KT ngày 03 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 2 t p th và 11 cá nhân thu c t nh Bình nh (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND t nh Bình nh; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/Q -TTg ngày 17/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ) T p th 1. Công oàn Viên ch c t nh Bình nh thu c Liên oàn Lao ng t nh Bình nh; 2. oàn i u tra Quy ho ch Thi t k nông lâm nghi p Bình nh thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình nh; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. Cá nhân 1. Ông Tr n Liên H , Ch t ch H i C u chi n binh thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh; 2. Bà Nguy n Th Nh , Chuyên viên, Ban T ch c Thành y Quy Nhơn, t nh Bình nh; 3. Bà Ph m Th H ng Ph t, Cán b , Ban Tuyên giáo T nh y Bình nh; 4. Ông ào Văn Xuân, Phó Trư ng ban Ban Dân v n T nh y Bình nh; 5. Ông Lê Ng c Ánh, oàn trư ng, oàn i u tra Quy ho ch Thi t k nông lâm nghi p Bình nh thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình nh; 6. Ông H Ng c Hùng, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình nh; 7. Ông ng H u Chương, Chánh Văn phòng Ban Dân t c t nh Bình nh; 8. Ông Nguy n Thanh Tùng, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n An Lão, t nh Bình nh; 9. Ông Võ Văn Quá, Phó Bí thư Huy n y, Ch t ch H i ng nhân dân huy n An Lão, t nh Bình nh; 10. Ông Nguy n Công Sáu, Trư ng ban Ban Dân v n Huy n y An Lão, t nh Bình nh; 11. Ông Vũ Quang ào, Trư ng ban Ban Tuyên giáo Huy n y An Lão, t nh Bình nh; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản