Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 851/2006/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 10 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ CHO I BÓNG Á THÀNH NGHĨA - DUNG QU T - QU NG NGÃI CH T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 365/TC-HCSN ngày 31/3/2006 v vi c h tr kinh phí cho i bóng á Thành Nghĩa - Dung Qu t - Qu ng Ngãi, QUY T NNH: i u 1. H tr kho n kinh phí 300 tri u ng (Ba trăm tri u ng) cho i bóng á Thành Nghĩa - Dung Qu t - Qu ng Ngãi (thông qua S Th d c Th thao) b sung ngu n kinh phí ph c v công tác t p hu n và tham gia thi u gi i bóng á h ng Nhì toàn qu c năm 2006. Trư ng h p i bóng á Thành Nghĩa - Dung Qu t - Qu ng Ngãi ư c thăng h ng Nh t trong gi i bóng á h ng Nhì toàn qu c năm 2006, UBND t nh s h tr b sung 200 tri u ng. i u 2. S Tài chính có trách nhi m cân i ngân sách, gi i quy t kho n kinh phí (300 tri u ng) nêu t i i u 1 c a Quy t nh này; ph i h p v i S Th d c Th thao hư ng d n i bóng á Thành Nghĩa - Dung Qu t - Qu ng Ngãi s d ng kính phí úng m c ích và thanh quy t toán úng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Tài chính, Th d c Th thao; Giám c Kho b c Nhà nư c Qu ng Ngãi; Th trư ng các S , Ngành và ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản