Quyết định số 851/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 851/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 851/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 851/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 851/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ; Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 968/PTM-TĐKT ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 873/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 6 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 18 cá nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; 2. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; 3. Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 4. Ban Tổ chức cán bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 5. Ban Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 6. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 7. Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 8. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ; 9. Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 2. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 3. Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 4. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 5. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 6. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  3. 7. Ông Vũ Anh Dũng, Trưởng ban Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 8. Bà Nguyễn Thị Sơn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 9. Ông Phí Văn Dực, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng; 10. Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu; 11. Ông Phạm Hoàng Tiến, Phó Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 12. Ông Nguyễn Bắc Hà, Phó Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 13. Ông Phan Hồng Giang, Phó Chánh Văn phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 14. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Trưởng ban Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 15. Ông Võ Tân Thành, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; 16. Ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ; 17. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; 18. Ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản