Quyết định số 854/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 854/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 854/2001/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 854/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 854/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC BỘ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI GÂY RA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tại công văn số 71/TTr -CLBTW ngày 10 tháng 7 năm 2001, của Bộ Tài chính tại công văn số 6413 TC/NSNN ngày 09 tháng 7 năm 2001, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Bổ sung 60,0 tỷ đồng (sáu mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2001 để hỗ trợ các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho nhân dân, khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng, phân bổ như sau : - Lào Cai : 7,0 tỷ đồng - Tuyên Quang : 20,0 tỷ đồng - Hà Giang : 2,0 tỷ đồng - Yên Bái : 3,0 tỷ đồng - Vĩnh Phúc : 5,0 tỷ đồng - Phú Thọ : 2,0 tỷ đồng - Thái Nguyên : 10,0 tỷ đồng - Bắc Kạn : 5,0 tỷ đồng - Cao Bằng : 3,0 tỷ đồng - Quảng Ninh : 3,0 tỷ đồng Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm sử dụng khoản kinh phí này đúng quy định.
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản