Quyết định số 855/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
8
download

Quyết định số 855/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng - Hoà Lạc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 855/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 855/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TUY N Ư NG LÁNG - HOÀ L C N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng (công văn s 45/TTr-BXD ngày 09 tháng 7 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng quy ho ch chung xây d ng tuy n ư ng Láng - Hoà L c n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. Ph m vi nghiên c u quy ho ch : Ph m vi nghiên c u nh hư ng quy ho ch chung xây d ng tuy n ư ng Láng - Hoà L c thu c a gi i Th ô Hà N i và các t nh : Hà Tây, Hoà Bình ư c gi i h n như sau : - Phía B c : Giáp tuy n ư ng song song v i ư ng Láng - Hoà L c v phía B c, d ki n n i t i m giao c t vành ai 3 t i M ình - Sơn ng - th tr n Th ch Th t n i h c Qu c gia t i Hoà L c. - Phía Nam : Giáp ư ng song song v i ư ng Láng - Hoà L c v phía Nam d ki n n i t o n t nh l m i qua khu ô th m i Trung Văn, chuy n ti p t nh l 72 i phía Nam th tr n Qu c Oai và n i qu c l 21A t i xã Hoà Th ch, huy n Qu c Oai, t nh Hà Tây. - Phía ông : Giáp ư ng Láng (thành ph Hà N i). - Phía Tây : n h t gi i h n khu ô th Hoà L c. Di n tích khu v c l p quy ho ch kho ng 27.000 ha. 2. Tính ch t :
  2. - ư ng Láng - Hoà L c là tuy n ư ng cao t c và là hành lang k thu t n i Th ô Hà N i v i khu ô th Hoà L c nh m ph c v cho nhu c u phát tri n chu i ô th Mi u Môn - Xuân Mai - Hoà L c - Sơn Tây trong vùng Th ô Hà N i. - Là tr c không gian và c nh quan quan tr ng, có ý nghĩa v m t phân b dân cư, kinh t và qu c phòng; t o ng l c phát tri n vùng Th ô Hà N i. 3. Quy mô dân s : n năm 2020, quy mô dân s trong ph m vi khu v c l p quy ho ch kho ng 1.200.000 ngư i, trong ó : - Dân s ô th kho ng 900.000 ngư i. - Dân s nông thôn kho ng 300.000 ngư i. 4. Quy mô t xây d ng ô th : n năm 2020, qu t xây d ng ô th d ki n kho ng 12.700 ha v i ch tiêu 150 - 170 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 7.500 ha v i ch tiêu 55 - 70 m2/ngư i. 5. nh hư ng phát tri n không gian : a) Hư ng ch n t và phân vùng phát tri n : - Vùng n m trong ph m vi i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i (Khu A) ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 bao g m các khu ô th m i Trung Yên, Trung Hoà - Nhân Chính; khu ô th m i Tây Nam Hà N i; khu công viên văn hoá Tây Nam Hà N i và khu i h c Tây Nam Hà N i - Vùng t ranh gi i Hà N i - Hà Tây n ê T sông áy (Khu B) là khu v c phát tri n ô th m i, k t h p hình thành trung tâm d ch v mang tính ch t vùng. - Vùng x lũ sông áy t km 11 + 650 n km 16 + 269. - Vùng t ê H u sông áy n vành ai khu ô th Hoà L c (Khu C) ư c chia thành hai o n : + o n t km 16 + 269 n km 19 : Hình thành c m công nghi p v a và nh c a th tr n Qu c Oai - huy n Qu c Oai, g n v i c m công nghi p Phùng Xá - huy n Th ch Th t; phát tri n khu v c th tr n Qu c Oai bao g m : m r ng th tr n Qu c Oai v phía Nam và phát tri n các khu trang tr i k t h p d ch v du l ch sinh thái; + o n t km 19 n km 27 : Hình thành trung tâm d ch v - du l ch c p vùng, các khu th p t ng g n v i các khu sinh thái nông nghi p và d ch v du l ch. - Vùng g n v i khu ô th Hoà L c (Khu D) bao g m : Khu công nghi p t p trung Phú Cát, khu công ngh cao Hoà L c, ô th m i ông Xuân, i h c Qu c gia và Qu c t , Trung tâm công c ng ph c v cho khu ô th Hoà L c.
  3. b) Các khu ch c năng chính : - Các khu ô th : + Khu A (thu c a ph n Hà N i), t ư ng Láng t i ranh gi i Hà N i - Hà Tây : Di n tích t xây d ng kho ng 2.080 ha; quy mô dân s ô th kho ng 135.000 ngư i; ch tiêu t xây d ng ô th 150 m2/ngư i. + Khu B - ô th m i An Khánh (thu c a ph n huy n Hoài c, t nh Hà Tây), t ranh gi i Hà N i - Hà Tây n ê T sông áy : di n tích t xây d ng ô th kho ng 670 ha; quy mô dân s ô th kho ng 70.000 ngư i; ch tiêu t xây d ng ô th 95 m2/ngư i. + Khu C - ô th Qu c Oai và Khu v c sinh thái nông nghi p, d ch v du l ch (thu c a ph n huy n Qu c Oai và huy n Th ch Th t, t nh Hà Tây), t ê H u sông áy n ư ng vành ai ô th Hoà L c : t xây d ng ô th kho ng 1.220 ha; t xây d ng các trang tr i kho ng 2.000 ha; quy mô dân s ô th kho ng 85.000 ngư i; ch tiêu t xây d ng ô th 100 - 150 m2/ngư i. Trong ó : Khu ô th Qu c Oai có di n tích t xây d ng ô th kho ng 600 ha, t tr ng hoa và cây c nh kho ng 100 ha, quy mô dân s ô th kho ng 55.000 ngư i; Khu ô th Ng c Li p có di n tích t xây d ng ô th kho ng 370 ha, t trang tr i kho ng 1.900 ha, quy mô dân s ô th kho ng 30.000 ngư i. t ô th s d ng cho giao thông i ngo i, bao g m hành lang k thu t và ư ng cao t c Láng - Hoà L c qua khu C, di n tích kho ng 250 ha. + Khu D - Khu ô th Hoà L c (thu c a ph n các t nh : Hà Tây và Hoà Bình) : t xây d ng ô th kho ng 8.350 ha, quy mô dân s ô th kho ng 590.000 ngư i (không k t ai và dân s khu du l ch ng Mô). + Các ô th Liên Quan, Sơn ng và Dương C c (thu c t nh Hà Tây) : di n tích t xây d ng ô th kho ng 300 ha, quy mô dân s ô th kho ng 20.000 ngư i. - Các khu dân cư nông thôn : t ng dân s các khu dân cư nông thôn trong ph m vi quy ho ch kho ng 300.000 ngư i. - Các khu công nghi p : + Các khu công nghi p t p trung g m : Khu công ngh cao Hoà L c (kho ng 1.650 ha) và khu công nghi p Phú Cát (kho ng 1.200 ha, trong ó giai o n I là 327 ha). + Các c m công nghi p v a và nh g m : c m công nghi p An Khánh - huy n Hoài c (kho ng 50 ha); các c m công nghi p Yên Sơn và Ng c Li p - huy n Qu c Oai (kho ng 30 ha); c m công nghi p phía B c th tr n Qu c Oai thu c các huy n Qu c Oai và Th ch Th t (kho ng 60 ha). - H th ng các trung tâm ph c v công c ng : + Các trung tâm d ch v c p vùng : phát tri n phía Tây Nam Th ô Hà N i; + Trung tâm công c ng ph c v cho khu ô th Hoà L c : di n tích kho ng 200 ha;
  4. + Các trung tâm vui chơi gi i trí : phát tri n ven ê sông áy; + Các trung tâm du l ch và d ch v du l ch : t p trung ch y u t i khu v c km 17 và km 25, d c sông Tích và sông áy. + Các vùng b o t n và phát huy giá tr di tích l ch s - văn hoá : ven sông Tích và d c ê H u sông áy. Ph m vi ranh gi i các vùng b o v thiên nhiên, b o t n các di tích văn hoá l ch s và phát tri n du l ch s ư c xác nh trong quy ho ch chi ti t s d ng t xây d ng. 6. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t : a) Chu n b k thu t t xây d ng : - Ranh gi i hành lang thoát lũ : T cách chân ê T sông áy v phía ông 25 m n cách chân ê H u sông áy v phía Tây 25 m. Vi c s d ng t trong khu v c này ph i tuân th các quy nh c a Pháp l nh ê i u. - Cao n n xây d ng hai bên ư ng Láng - Hoà l c : + Khu v c t ư ng Láng qua c u sông Nhu : t 6,2 n 7,0 m; + Khu v c t c u sông Nhu n qu c l 70 : t 6,3 n 7,5 m; + Khu v c t qu c l 70 n ê T Sông áy : t 7,0 n 8,0 m; + Khu v c t ê H u sông áy n ê T sông Tích : t 8,5 n 10,0 m; + Khu v c t ê H u sông Tích n qu c l 21 : t 12,0 n 18,0 m; + Khu v c t qu c l 21 n chân núi Ba Vì : là vùng i tho i, cao n n xây d ng trên 18,0 m. b) H th ng giao thông : - ư ng b : Là ư ng cao t c 6 làn xe v i gi i phân cách gi a bao g m hành lang k thu t r ng 20 m, l gi i ư c xác nh t ng o n như sau : + T vành ai 3 Th ô Hà N i n ê T sông áy : 140 m; o n qua ô th Qu c Oai là 240 m; + Qua khu ô th Hoà L c : 260 m; + o n qua vùng c nh quan t km 19 n km 27 : ph n n n ư ng r ng 20 x 2 = 40 m, hành lang k thu t n m trên gi i phân cách gi a tuy n, r ng 20 m, hành lang ư ng b k t h p ư ng s t Hà N i - Hoà L c và hành lang b o v c nh quan m i bên r ng kho ng 100 m n 300 m. i v i o n qua các c m công nghi p Yên Sơn và Ng c Li p - huy n Qu c Oai, th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính
  5. ph t i văn b n s 3633/VPCP-CN ngày 03 tháng 7 năm 2002 c a Văn phòng Chính ph . - ư ng s t : b trí phía B c ư ng b , n m trên hành lang an toàn giao thông và b o v c nh quan. - Các nút giao c t : + Các nút giao c t v i vành ai 3 và vành ai 4 c a Th ô Hà N i, v i qu c l 21A, v i vành ai ô th Hoà L c, v i t nh l 80 là các nút giao khác c t hoàn ch nh; + Nút giao c t v i t nh l 70 và t nh l 81 là các nút giao vư t k t h p m t s nhánh r ph i; + Các tuy n ư ng dân sinh và ư ng n i ng i dư i c t tuy n ư ng cao t c. c) C p nư c : - Nghiên c u h th ng c p nư c chung toàn tuy n, s d ng ngu n nư c m t sông à ho c sông H ng. Trư c m t s d ng ngu n nư c ng m t i ch , ng th i khai thác ngu n nư c m t t h Tân Xã và ngu n nư c sông Tích ư c b c p qua tr m bơm B n M m. d) C p i n : Ngu n i n c p cho khu v c là lư i i n qu c gia 220 KV khu v c Hà N i - Hà Tây thông qua các tr m bi n áp 220 KV. Các trung tâm ph t i i n c a các khu v c ư c c p t các tr m 220 KV b ng lư i truy n t i 110 KV khu v c phía Tây Hà N i thông qua các tr m bi n áp 110 KV. i u 2. T ch c th c hi n : - B Xây d ng ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân các t nh : Hà Tây và Hoà Bình t ch c công b nh hư ng quy ho ch chung tuy n ư ng Láng - Hoà L c ư c phê duy t. - Căn c nh hư ng quy ho ch chung xây d ng tuy n ư ng Láng - Hoà L c ư c phê duy t, giao : + y ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c l p và xét duy t các quy ho ch chi ti t trong khu v c Hà N i; + y ban nhân dân t nh Hà Tây t ch c l p và xét duy t Quy ho ch chi ti t các ô th Qu c Oai, Liên Quan, Sơn ng và Dương C c; qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu Phú Mãn thu c ô th m i ông Xuân do B trư ng B Xây d ng phê duy t; + y ban nhân dân t nh Hoà Bình ch u trách nhi m qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu Ti n Xuân thu c ô th m i ông Xuân do B trư ng B Xây d ng phê duy t;
  6. + B Xây d ng t ch c l p và xét duy t quy ho ch chi ti t các khu v c còn l i hai bên ư ng và d c tuy n hành lang k thu t c a toàn tuy n; ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và các t nh : Hà Tây, Hoà Bình; v i B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng ô th theo nh hư ng quy ho ch chung nêu trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, Ch t ch y ban nhân dân các t nh : Hà Tây và Hoà Bình, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND thành ph Hà N i, - H ND, UBND t nh Hà Tây, - H ND, UBND t nh Hoà Bình, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, ã ký - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản