Quyết định số 857/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 857/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 857/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 857/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p -T do- H nh phúc ------- S : 857/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Công an (T trình s 07/BCA(X15) ngày 18 tháng 01 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 904/TTr-BT KT ngày 27 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: 1. Công an huy n Than Uyên, t nh Lai Châu; 2. Thi u tá Nguy n Văn Hi n, Phó Trư ng Công an huy n Than Uyên, t nh Lai Châu; ã có thành tích trong u tranh phòng ch ng t i ph m, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Công an, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, t p th và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - B Công an; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản