intTypePromotion=3

Quyết định số 858/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 858/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 858/QĐ-TTg về việc bố trí vốn và chỉ định thầu công trình cụm thông tin cổ động biên giới tại Sa Vĩ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 858/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 858/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C B TRÍ V N VÀ CH NNH TH U CÔNG TRÌNH C M THÔNG TIN C NG BIÊN GI I T I SA VĨ, THÀNH PH MÓNG CÁI, T NH QU NG NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 2877/BKH-QL T ngày 27 tháng 4 năm 2009 và c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i công văn s 1116/UBND-XD1 ngày 10 tháng 4 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. 1. Giao B Tài chính t m ng 20 (hai mươi) t ng t ngu n ngân sách Trung ương h tr có m c tiêu v văn hóa năm 2010 tri n khai th c hi n Công trình C m Thông tin c ng biên gi i t i Sa Vĩ, thành ph Móng Cái, t nh Qu ng Ninh. Vi c ng v n, qu n lý và s d ng v n th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. V cơ ch ch nh th u: ng ý v nguyên t c vi c ch nh th u ơn v thi công Công trình C m thông tin c ng biên gi i t i Sa Vĩ, thành ph Móng Cái, t nh Qu ng Ninh như ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh nêu t i công văn s 1116/UBND-XD1 ngày 10 tháng 4 năm 2009. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh tri n khai th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành và ch u trách nhi m toàn di n v vi c th c hi n ch nh th u, hoàn thành công trình úng ti n , b o m ch t lư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng: Văn hóa, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - UBND t nh Qu ng Ninh; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V ; P; KTTH, Nguy n Thi n Nhân KTN, TH; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản