Quyết định số 86/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn Ủy thác năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 86/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH CHO VAY V N Y THÁC NĂM 2002 CHO QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 156/2001/Q -BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2002 ; Theo Quy t nh s 1148/Q -TTg ngày 15 tháng 3 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành i u l t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n ô th ; Theo Quy t nh s 1947/Q -UB-NC ngày 05 tháng 4 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý v n ngân sách y thác cho Qu u tư phát tri n ô th ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2446/KH T-TH ngày 27 tháng 6 năm 2002 và ngh c a T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th t i T trình s 347/Q T-KH-NCPT ngày 17 tháng 7 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1. Nay giao cho Qu u tư phát tri n ô th ch tiêu k ho ch cho vay v n y thác năm 2002 là 120.707 tri u ng (m t trăm hai mươi t b y trăm l b y tri u ng) chi ti t theo ph l c ính kèm, g m các ngu n v n sau: 1.1. Ngu n v n ngân sách Trung ương t m ng : 30.000 tri u ng ; 1.2. Ngu n v n ngân sách t p trung : 75.707 tri u ng ; Trong ó: Ngu n v n cho Chương trình h tr lãi vay cho h nông dân thành ph là 967 tri u ng ; 1.3. Ngu n v n thu t c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c : 10.000 tri u ng ; 1.4. Ngu n v n bán nhà xư ng t p trung c a các doanh nghi p thu c S Công nghi p : 5.000 tri u ng .
  2. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh - V t giá, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Th trư ng các ơn v liên quan nêu t i ph l c c a i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 2 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - VP H -UB : PVP/KT, T - T TM, TH, CNN, T - Lưu (TM-Ph) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản