Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2004/QĐ-UB việc ban hành Quy định về việc lựa chọn nhà thầu đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 86/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V VI C L A CH N NHÀ TH U U TƯ NƯ C NGOÀI THAM GIA XÂY D NG, PHÁT TRI N CÁC KHU Ô THN M I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09/6/2000; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 24/2000/N - CP; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c l a ch n nhà u tư nư c ngoài tham gia xây d ng, phát tri n các khu ô th m i trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng HDND, UBND Thành ph , Giám c các S , Ban nghành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. QUY T NNH T M TH I THÍ I M V VI C L A CH N CH U TƯ NƯ C NGOÀI THAM GIA XÂY D NG, PHÁT TRI N CÁC KHU Ô THN M I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm thep Quy t nh s 86/2004/Q -UB ngày 20/05/2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng và ph m vi i u ch nh: 1. Quy nh này xác nh vi c l a ch n nhà u tư nư c ngoài tham gia xây d ng, phát tri n khu ô th m i trên a bàn Th ô, nh m t o i u ki n cho các doanh nghi p có th áp d ng k thu t, công ngh tiên ti n xây d ng nh ng khu ô th ng b , hi n i, nh m nâng cao i u ki n s ng và làm vi c, c i thi n ch t lư ng nhà , c nh quan môi trư ng s ng cho dân cư Th ô. 2. Nhà u tư nư c ngoài nêu trong quy nh này bao g m doanh nghi p liên doanh ho c doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; các Bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c thành l p t i Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Các khu ô th m i trên a bàn Th ô c n kêu g i u tư: 1. Khu ô th m i ư c c i t o, xây d ng m i ng b , hoàn ch nh trên ph m vi di n tích l n t 100 n 300 ha ho c áp ng nhu c u làm vi c, cư trú n m t vài v n dân, có h t ng k thu t hi n i, ng b (h th ng ư ng giao thông liên k t v i khu v c và giao thông n i b , h th ng cung c p i n, nư c s ch, khí t, h th ng thu gom nư c th i, công viên cây xanh ...), h th ng h t ng xã h i ng b (các cơ quan hành chính, trư ng h c, cơ s y t ...), văn phòng làm vi c, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ..., t o ra ch làm vi c cho ngư i lao ng, cư dân có i u ki n s ng trong c nh quan môi trư ng b n v ng v i các khu nhà hi n i. 2. Khu ô th cũ ư c c i t o, xây l i m i có quy mô khác nhau, t h p l i s có h t ng k thu t và h t ng xã h i tương i ng b , g n k t v i các khu lân c n, ư c quy ho ch b sung cho nhau t o ra các khu ô th hoàn ch nh. Các khu ô th quy mô nh có th bao g m b ph n quan tr ng là nhà ho c nhà xen l n các công trình công c ng và d ch v khác, là b ph n c a ơn v dân cư hoàn ch nh... i u 3: Hình th c u tư và nguyên t c l a ch n nhà u tư nư c ngoài tham gia xây d ng, phát tri n khu ô th m i trên a bàn Th ô: 1. Nhà u tư nư c ngoài có th l a ch n m t trong các hình th c u tư sau tham gia xây d ng, phát tri n khu ô th m i.
 3. a) H p tác u tư trên cơ s h p ng b) Doanh nghi p liên doanh c) Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài 2. Tiêu chuNn xét ch n: a) Nhà u tư nư c ngoài có hi u bi t nh ng c i m c a khu v c nh u tư v a lý, l ch s , kinh t , văn hóa – xã h i, dân cư khu v c, m c ích, k ho ch và d báo phát tri n các vùng v kinh t - xã h i cho c c ng ng dân cư. b) Nhà u tư nư c ngoài ph i n m v ng và có văn b n cam k t th c hi n úng các quy nh c a Thành ph Hà N i v phát tri n các khu ô th m i (Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành qui nh nh ng nguyên t c qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i, c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph Hà N i; Quy t nh s 155/2002/Q -UB c a UBND Thành ph Hà N i ngày 18/11/2002 v vi c ban hành quy nh l a ch n ch u tư các d án u tư xây d ng khu ô th trên a bàn Thành ph Hà N i...). c) Nhà d u tư nư c ngoài ph i có kh năng tài chính, năng l c, kinh nghi m trong thi t k quy ho ch, thi t k k thu t, gi i pháp thi công, qu n lý và kinh doanh ( i v i lo i hình d ki n u tư); có báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a hai năm g n nh t (n u có) và văn b n c a các t ch c tài chính m b o ngu n v n th c hi n d án. d) Khuy n khích nhà u tư nư c ngoài tham gia xu t l p quy ho ch ho c nghiên c u quy ho ch s n có. + Trư ng h p quy ho ch xu t ư c phê duy t, nhà u tư ư c s h u quy ho ch ó. + Trư ng h p ã có s n quy ho ch, khi ư c ch n làm ch u tư, nhà u tư ph i hoàn tr kinh phí cho quy ho ch ã ư c l p. Nguyên t c l a ch n: - Vi c xem xét l a ch n Nhà u tư nư c ngoài tham gia xây d ng, phát tri n khu ô th m i ư c th c hi n theo quy nh ban hành kèm theo Quy t nh 155/Q -UB ngày 18/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i. - Khi xem xét ánh giá l a ch n Nhà u tư, căn c các n i dung sau: + Các tiêu chuNn xét ch n trên + Các tiêu chí trình trong h sơ + Ưu tiên xem xét các nhà u tư ã l p quy ho ch ư c thành ph phê duy t ( i v i d án chưa có quy ho ch 1/2000).
 4. Chương 2: L A CH N NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI, C P GI Y PHÉP U TƯ VÀ TH C HI N D ÁN i u 4: Trình t , th t c l a ch n Nhà u tư nư c ngoài tham gia xây d ng, phát tri n khu ô th m i ho c c i t o khu ô th cũ: 1. Các Nhà u tư nư c ngoài có nhu c u u tư xây d ng khu ô th , ăng ký t i S K ho ch và u tư, và ư c cung c p các thông tin cơ b n c a d án. 2. i v i các khu ô th m i ã có quy chi ti t t l 1/2000, S K ho ch và u tư ch trì, căn c Quy ch l a ch n ch u tư ban hành kèm theo Quy t nh 155/Q - UB ngày 18/11/2002 xét ch n và trình UBND Thành ph ra văn b n ch p thu n ch u tư. 3. Trư ng h p khu ô th chưa có quy ho ch ho c chưa có t ch c nào ăng ký l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000. Nhà u tư nư c ngoài có th ăng ký l p quy ho ch. N u ư c ch p nh n, Nhà u tư ph i báo cáo k ho ch v th i gian, ti n hoàn thành quy ho ch t l 1/2000. K ho ch này ăng ký t i S K ho ch và u tư theo dõi, ki m tra. S Quy ho ch Ki n trúc có trách nhi m hư ng d n nh ng yêu c u c a Thành ph t ra cho d án, giúp nhà u tư trong quá trình l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000, t ch c thNm nh trình Thành ph phê duy t. Nhà u tư t lo kinh phí l p quy ho ch. N u quá th i h n 03 tháng mà không hoàn thành theo k ho ch ăng ký, vi c l p quy ho ch s chuy n cho nhà u tư khác và ương nhiên nhà u tư cũ không ư c th c hi n các bư c ti p theo, cũng không ư c thanh toán kinh phí l p quy ho ch. Sau khi quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c phê duy t, S K ho ch và u tư t ch c xem xét các i u ki n và kh năng c a Nhà u tư i v i d án, trình UBND Thành ph xem xét ch p thu n k t qu l a ch n nhà u tư. M t s yêu c u khi nghiên c u l p d án liên quan t i quy ho ch và phát tri n t c a d án: a) H t ng ô th c a vùng phát tri n; nh ng công trình chính liên thông gi a các khu trong vùng. b) Nh ng công trình h t ng xã h i b o m cho d án và các khu dân cư trong vùng phát tri n. c) Nh ng d án ư c chú tr ng trong vùng phát tri n (trung tâm thương m i, chính tr , du l ch, công nghi p vv..) d) Hi n tr ng vùng, khu phát tri n. D ki n nh ng tác d ng v kinh t - xã h i khi d án i vào th c hi n. e) Phương án x lý cơ s h t ng, c i t o làng xã (n u có) trư c khi th c hi n d án. f) Các khu v c kinh doanh d ch v
 5. g) Phương án gi i quy t lao ng, vi c làm, thu nh p cho dân cư trong vùng. h) Các quy nh liên quan t i nghĩa v c a d án i v i dân cư làng xóm t i ch . i) Nh ng c i m liên quan v i hi u qu kinh t và các quy nh b sung (n u có), hư ng phát tri n nhà cho thuê là m t d ng ưu tiên c a Thành ph . k) i v i d án phát tri n các khu ô th có liên quan t i quá trình ô th hóa làng xã, khi phê duy t quy ho ch s quy t nh dành m t ph n di n tích t ư c xác nh rõ t i quy ho ch t ng m t b ng Thành ph t ch c d u giá quy n s d ng t. Ngu n kinh phí thu ư c ph c v cho vi c c i t o làng xã, k t n i h t ng nh m m b o i u ki n sinh ho t bình thư ng c a nhân dân trong khu v c d án ho c b nh hư ng c a d án. (T i m c n i m h liên quan n quá trình ô th hóa làng xã ph i th c hi n trư c). 4. Trư ng h p khu ô th ã có quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c phê duy t, quá trình l a ch n Nhà u tư th c hi n d án ư c th c hi n như sau: a) Khi có nhi u Nhà u tư cùng ăng ký thì S K ho ch và u tư báo cáo UBND Thành ph nêu các tiêu chuNn tính i m ch n nhà u tư có i m cao. b) Trư ng h p chi có m t Nhà u tư ăng ký, S K ho ch và u tư xem xét các i u ki n và kh năng c a Nhà u tư i v i d án, trình UBND Thành ph xem xét ch p thu n, giao làm ch u tư. i u 5. C p gi y phép u tư Sau khi ư c UBND Thành ph ch p thu n k t qu l a ch n, Nhà u tư nư c ngoài ph i l p h sơ d án, cùng v i văn b n ngh c a UBND Thành ph Hà N i, g i B K ho ch và u tư trình Chính ph xem xét quy t nh c p gi y phép u tư. Sau khi ư c c p gi y phép u tư, Nhà u tư nư c ngoài ư c chính th c công nh n là Ch u tư d án. i u 6. Các bư c tri n khai th c hi n d án 1. Sau khi ư c c p Gi y phép u tư, Ch u tư làm các th t c thuê t, l p và trình duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500. 2. Sau khi quy ho ch chi ti t t l 1/500 ư c phê duy t, Ch u tư ph i l p k ho ch tri n khai d án, trong ó xác nh rõ ti n hoàn thành t ng h ng m c công trình, th i h n hoàn thành các nghĩa v v i Nhà nư c, v i Thành ph và th i h n hoàn thành toàn b d án. K ho ch này ư c ăng ký t i S K ho ch và u tư, S Quy ho ch ki n trúc, S Xây d ng và UBND qu n, hu n s t i hư ng d n, ki m tra, giám sát quá trình tri n khai. Chương 3:
 6. TRÁCH NHI M QUY N L I VÀ NGHĨA V C A CH U TƯ KHI TH C HI N D ÁN XÂY D NG KHU Ô THN M I i u 7: Trách nhi m c a Ch u tư 1. Theo ti n k ho ch, ch u tư tri n khai xây d ng h t ng k thu t trên toàn b di n tích c a d án và có trách nhi m tuân th theo quy nh c a Gi y phép u tư, theo quy ho ch và thi t k ô th ư c phê duy t và ch u s giám sát c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Ch u tư có th t ch c th c hi n các h ng m c theo công ngh riêng c a mình theo quy nh c a Pháp lu t dư i s hư ng d n, ki m tra, giám sát c a s Xây d ng. Các tài li u thi t k k thu t và biên b n nghi m thu, bàn giao hoàn công c a các h ng m c ph i n p 01 b n cho S Xây d ng ki m tra và lưu tr . 2. i v i các công trình cơ s h t ng xã h i bao g m trư ng h c, nhà tr , m u giáo, cơ s y t , sân th thao, nhà văn hóa .. t i quy ho ch ã ư c phê duy t, t ng công trình theo k ho ch ăng ký, ch u tư xây d ng và bàn giao cho chính quy n s t i ho c các cơ quan ch c năng do Thành ph ch nh. Kinh phí u tư cho các công trình này do ngân sách b trí, không tính ti n t và phí h t ng. Trư ng h p các công trình xã h i th c hi n theo hình th c xã h i hóa, ch u tư có trách nhi m bàn giao di n tích t xây d ng các công trình này có y h t ng k thu t cho các ch d án th phát ư c thành ph cho phép. Các ch d án th phát ư c phép xây d ng, khai thác các công trình này ph i n p ti n xây d ng h t ng k thu t vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph (tr trư ng h p ư c mi n, gi m theo quy nh). Ch u tư ph i hư ng d n và ch u trách nhi m v vi c xây d ng các công trình theo úng quy ho ch, th ng nh t ki n trúc khu v c d án. ièu 8. Quy n l i, nghĩa v c a ch u tư 1. Theo ti n c a k ho ch, ch u tư ph i bàn giao (không thu ti n) toàn b di n tích t xây d ng các công trình cho m c ích kinh doanh, t h n h p, t d phòng cho công trình công c ng v i y h t ng k thu t theo quy ho ch cho S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t qu n lý t ch c u giá quy n s d ng t m t l n và n p ti n vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph . N u ch u tư mu n tham gia xây d ng, khai thác các công trình kinh doanh này, s ư c tham gia và ư c ưu tiên xét ch n khi u giá. N u ư c xét ch n, ch u tư cũng ph i n p ti n vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph như các ch u tư th phát khác. 2. Ch u tư th c hi n Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i bình ng như các ch u tư Vi t Nam, b o m h t ng k thu t và xã h i cho d án. Ph n t xây d ng nhà bao g m các n i dung: - Kho ng 60% di n tích t xây d ng nhà cao t ng. - Kho ng 40% di n tích t xây d ng nhà bi t th , nhà vư n.
 7. - Không chia ô t xây d ng nhà hình ng. - T t c t ng 1 nhà chung cư (m t t, t ng tr t) không b trí căn h . Ch u tư ư c b trí quy ho ch m t b ng các công trình v i ki n trúc phù h p Thành ph phê duy t. 3. Ch u tư bàn giao (không thu ti n) 20% di n tích t xây d ng nhà có y h t ng k thu t Thành ph xây d ng b sung qu nhà c a Thành ph (nhà cho thuê, nhà cho ngư i nghèo, nhà cho ngư i có công, nhà ph c v tái nh cư chuNn b m t b ng v.v.. ) - Ch d u tư t ch c xây d ng toàn b nhà cao t ng và bi t th , nhà vư n theo quy ho ch và ư c bán ngay ra th trư ng theo giá th a thu n 50% di n tích sàn nhà cao t ng, 75% nhà bi t th , nhà vư n thu h i v n. - Ch u tư bàn giao danh m c theo ăng ký 50% di n tích sàn nhà cao t ng và 25% nhà vư n và bi t th Thành ph công b bán cho ngư i mua ư c tr góp theo Quy t nh c a Thành ph . Giá bán nh ng nhà này v n là giá th trư ng t i lúc mua. Ch u tư ư c thu ngay ph n ti n theo giá xây d ng ( ư c H i ng thNm nh Thành ph phê duy t). Ph n còn l i tr d n vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph (có quy nh riêng). - Ch u tư bàn giao toàn b t ng 1 các nhà cao t ng cho chính quy n qu n lý (s h u nhà nư c). M t t ch c (doanh nghi p) b o m d ch v cho các ho t ng công ích dân cư t i ch s ư c giao khai thác, Thành ph không thu ti n các d ch v này. (Có quy nh riêng cho t ng d án). - Ch u tư ư c mi n thuê t i v i toàn b di n tích t bàn giao cho Thành ph (k c ph n di n tích t xây d ng nhà ). - Ch u tư có trách nhi m n p ti n s d ng t (khi th c hi n th t c bán nhà). M c ti n s d ng t ph i n p ư c xác nh t i th i i m khi ch u tư ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng thuê t. 4. Ch u tư có trách nhi m góp y v n pháp nh theo quy nh t i Gi y phép u tư và ư c quy n ký h p ng huy ng v n v i các ơn v , cá nhân có nhu c u t ti n xây d ng nhà ho c ký h p ng chuy n như ng quy n khai thác, kinh doanh ph n di n tích ch u tư ư c xây d ng nhà bán (50% di n tích sàn nhà cao t ng và 75% nhà bi t th , nhà vư n) cho các ch u tư th phát, nhưng v n ph i m b o tuân th tuy t i theo quy ho ch ư c phê duy t và ch u tư v n ph i ch u trách trư c Thành ph và trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng n i dung c a d án ã th ng nh t khi ư c giao làm ch u tư. 5. Các ch u tư th phát ư c quy n khai thác, kinh doanh ph n nhà , ư c cho thuê ng n h n ho c dài h n, ư c chuy n như ng theo h p ng v i ch u tư và ư c quy n bán như phương th c quy nh t i m c 4 i u này. 6. Ch u tư ph i hoàn thành toàn b d án theo úng k ho ch ăng ký và có trách nhi m b o hành các công trình trong th i h n 2 năm k t ngày ký văn b n bàn giao
 8. v i toàn b h sơ, công trình t i hi n trư ng cho ơn v ti p nh n. Trong th i h n b o hành ch d án ph i ch u m i chi phí b o dư ng, s a ch a n u có hư h ng (tr trư ng h p thiên tai ho c các s c b t kh kháng s ư c Thành ph xem xét). 7. Trong th i h n 6 tháng k t ngày c p gi y phép u tư, n u d án chưa ư c tri n khai n giai o n chuNn b u tư, S K ho ch và u tư xem xét, xu t UBND Thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư thu h i Gi y phép u tư. Ch u tư không ư c b i hoàn nh ng ph n kinh phí ã b ra. N u quá th i h n 01 năm so v i k ho ch ã ư c thông qua mà d án chưa ư c hoàn thành, UBND Thành ph cũng xem xét, ngh B K ho ch và u tư trình Chính ph quy t nh thu h i gi y phép u tư. Khi b thu h i gi y phép u tư, Ch u tư ư c thanh toán nh ng ph n kinh phí ã u tư theo quy t nh c a H i ng ThNm nh Thành ph . Cách x lý này cũng ư c áp d ng khi Ch u tư vì m t lý do nào ó ph i ng ng d án gi a ch ng. Chương 4: QU N LÝ, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH T I KHU Ô THN M I i u 9. Khai thác các công trình d ch v , công c ng trong khu ô th Toàn b t ng 1 các nhà chung cư cao t ng, t xây d ng các công trình d ch v như: ch , ki t bán hàng, nhà gi xe ô tô, sân tenis, b bơi v.v .. ư c khai thác bù p chi phí v n hành và qu n lý khu ô th . Ch u tư m nh n vi c t ch c qu n lý, v n hành khu ô th ư c ký h p ng v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ư c quy n s d ng t ng 1 các nhà chung cư cao t ng vào m c ích d ch v có thu, ư c xây d ng và khai thác các công trình d ch v trên nh ng di n tích t giành cho m c ích này như ã nêu ph n trên, ng th i ư c thu các kho n phí d ch v (theo quy nh) ph c v cho vi c qu n lý, v n hành khu ô th (theo quy nh riêng v qu n lý, v n hành các khu ô th c a Thành ph ban hành). i u 10. Qu n lý, v n hành, khai thác các khu ô th m i: Nh ng n i dung liên quan n vi c qu n lý, v n hành, khai thác các khu ô th m i ư c th c hi n theo Quy t nh s 65/0004/Q -UB ngày 07/5/2004 c a UBND Thành ph . Quy n qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i ư c t ch c u th u l i sau th i h n 5 năm i v i m i pháp nhân. Chính quy n c p cơ s ti n hành vi c ki m tra, theo dõi, giám sát vi c th c hi n nh ng n i dung theo h p ng ký k t gi a ơn v ư c quy n qu n lý, v n hành khu ô th m i v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. Khi phát hi n nh ng vi ph m, chính quy n cơ s ra quy t nh x lý k p th i theo thNm quy n. Trư ng h p có nh ng vi ph m nghiêm tr ng, chính quy n cơ s có th ki n ngh chính quy n c p trên x lý theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p b x lý tru t quy n qu n lý, v n hành khu ô th giao cho ơn v khác, ơn v cũ ch dư c thanh toán nh ng ph n kinh phí b ra theo quy t nh c a H i ng thNm nh Thành ph .
 9. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 11: S K ho ch và u tư có trách nhi m: 1. Căn c quy ho ch chi ti t phát tri n Th ô Hà N i ã ư c phê duy t và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a Th ô cũng như c a t ng vùng, hàng năm hình thành và công b công khai danh m c các lo i d án (trong ó có d án xây d ng các khu ô th m i) các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài nghiên c u và ăng ký tham gia. 2. Trư ng h p các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài xu t u tư d án n m ngoài danh m c do S K ho ch và u tư công b , Giám c S Quy ho ch Ki n trúc s ti p nh n xu t ó, báo cáo UBND Thành ph xem xét. 3. Qu n lý, theo dõi ti n tri n khai d án, ti n th c hi n nghĩa v c a Ch u tư theo k ho ch ăng ký và ã ư c ch p nh n. Nghiên c u x lý ho c xu t thành ph x lý khi có các v n phát sinh. 4. Ngoài nh ng i u kho n t i quy nh này, i v i m t s d án có tính ch t riêng bi t, S K ho ch và u tư có th xu t v i UBND Thành ph xem xét, quy t nh b sung. i u 12: S Quy ho ch Ki n trúc có trách nhi m: 1. Cung c p cho S K ho ch và u tư quy ho ch phát tri n các khu ô th th c hi n nhi m v t i i u 11 m c 1. 2. Ph i h p, hư ng d n, giúp ch u tư trong quá trình l p và thNm nh quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và 1/500, trình Thành ph phê duy t. Công b công khai quy ho ch d án, bàn giao quy ho ch cho Ch t ch qu n, huy n qu n lý hành chính nhà nư c a phương, b o m cho d an th c hi n úng quy nh. 3. Ph i h p v i S Xây d ng t ch c ki m tra vi c xây d ng theo quy ho ch và ki n trúc ã ư c phê duy t. K p th i x lý ho c xu t Thành ph x lý các trư ng h p vi ph m. i u 13: S Xây d ng có trách nhi m: 1. Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph trong vi c ki m tra, giám sát quá trình tri n khai d án t khi b t u n khi hoàn thành và trong su t th i h n b o hành c v m b o quy ho ch, ki n trúc, ch t lư ng công trình, ti n các h ng m c c a d án và vi c th c hi n các nghĩa v c a Ch u tư theo quy nh. Có trách nhi m k p th i x lý ho c báo cáo Thành ph x lý các trư ng h p phát sinh. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, hư ng d n ki m tra công tác nghi m thu các công trình h t ng k thu t, các công trình xây d ng. Ti p nh n và
 10. qu n lý toàn b h sơ thi t k k thu t, biên b n nghi m thu c a h th ng h t ng k thu t và các công trình xây d ng. i u 14: S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t có trách nhi m: 1. Giúp ch u tư hoàn thi n các th t c giao t ti n hành d án như v i trư ng h p xây d ng khu ô th m i c a các doanh nghi p trong nư c. 2. Nh n bàn giao và th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ph n di n tích nhà, t do ch u tư ph i bàn giao cho Thành ph theo quy nh, s d ng theo k ho ch c a Thành ph . Hư ng d n các ch u tư n i dung quy ch qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, ký h p ng v i các doanh nghi p ư c l a ch n và th c hi n các ch c năng, nhi m v quy nh trong quy ch này. 3. Giúp v chuyên môn, nghi p v cho UBND qu n, huy n c p gi y ch ng nh n ngay cho nh ng ngư i hoàn t t h p ng chuy n như ng nhà, t t i khu ô th . Qu n lý h sơ sang như ng nhà, t theo quy nh c a Thành ph . i u 15: S Tài chính có trách nhi m: 1. Ch trì vi c ánh giá và thNm nh phương án n bù gi i phóng m t b ng và các phương án kinh t khác do Thành ph ho c ch u tư xu t. 2. Ch trì H i ng thNm nh giá c a Thành ph x lý các trư ng h p phát sinh. 3. Qu n lý và thanh quy t toán các ph n kinh phí thu, chi liên quan n d án. i u 16: Qu u tư phát tri n có trách nhi m: Ti p nh n các ngu n kinh phí t ti n xây d ng h t ng k thu t và u giá quy n s d ng t theo quy nh t i i u 8 m c 1 và 3 c a Quy nh này và qu n lý s d ng u tư, phát tri n theo quy nh c a UBND Thành ph Hà N i. i u 17: UBND các qu n, huy n có trách nhi m: 1. Ch t ch UBND qu n, huy n ra quy t nh thành l p Ban gi i phóng m t b ng th c hi n vi c i u tra, kh o sát, lên phương án tri n khai công tác gi i phóng m t b ng theo quy nh. Tr c ti p ch o, k p th i gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c theo thNm quy n; Phê duy t các phương án n bù do H i ng gi i phóng m t b ng ngh . 2. i v i nh ng d án ư c Thành ph t ch c chuNn b m t b ng theo quy ho ch, kinh phí chuNn b m t b ng ư c chi t nhi u ngu n (k c t ngân sách c a Thành ph ), sau ó ch u tư ph i hoàn tr theo ph m vi d án (có hư ng d n riêng). 3. Th c hi n vai trò qu n lý nhà nư c trên a bàn. Giúp ch u tư gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c theo thNm quy n. Ki m tra, theo dõi vi c tri n khai d án theo k ho ch ăng ký; x lý nh ng vi ph m theo thNm quy n ho c xu t UBND Thành ph x lý nh ng v n vư t quá thNm quy n c a c p qu n, huy n.
 11. i u 18: Ban Ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph có trách nhi m: 1. Ph i h p UBND các qu n, huy n ch o tri n khai công tác gi i phóng m t b ng, giúp H i ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng. 2. Th ng nh t v i H i ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n v k ho ch b trí tái nh cư, xu t v i Thành ph vi c s d ng qu nhà c a Thành ph ph c v cho công vi c này. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 19. i u kho n thi hành 1. Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n quy nh này. 2. V i nh ng d án xây d ng khu ô th m i ã ư c tri n khai khi có quy nh này, ư c ti p t c th c hi n theo n i dung Gi y phép u tư ã c p. 3. ây là b n quy nh t m th i. Trong quá trình t ch c, th c hi n n u có v n phát sinh ho c thay i v lu t pháp c n s a i, b sung. S K ho ch và u tư t ng h p ý ki n c a các S , Ban, Ngành trình UBND Thành ph xem xét quy t nh. 4. B n quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản