Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN --------------- ------- S : 86/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH CÔNG NH N TI N B K THU T VÀ CÔNG NGH M I C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh s 21/2000/QH10, ngày 09/6/2000 c a Qu c h i; Căn c Lu t chuy n giao công ngh s 80/2006/QH11, ngày 29/11/2006 c a Qu c h i; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch công nh n ti n b k thu t và công ngh m i c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, C c trư ng các C c thu c B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. QUY CH CÔNG NH N TI N B K THU T VÀ CÔNG NGH M I C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v trình t , th t c ăng ký và công nh n ti n b k thu t và công ngh m i (sau ây g i là ti n b k thu t) trong lĩnh v c tr ng tr t, b o v th c v t, chăn nuôi, thú y, lâm nghi p, thu l i, thu s n, diêm nghi p, v t tư nông, lâm nghi p và thu s n, s n xu t, thu ho ch, ch bi n, b o qu n, v n chuy n nông, lâm, thu s n và các lĩnh v c khác thu c ph m vi qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam có liên quan n các ho t ng nêu t i i u 1 c a Quy ch này. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ti n b k thu t và công ngh m i là nh ng k thu t, công ngh l n u tiên ư c t o ra và ư c cơ quan có thNm quy n công nh n t i Vi t Nam. 2. S n xu t th nghi m là ho t ng ng d ng k t qu tri n khai th c nghi m s n xu t th quy mô nh nh m hoàn thi n công ngh m i, s n phNm m i trư c khi ưa vào s n xu t và i s ng. 3. H i ng Khoa h c và Công ngh cơ s là H i ng do t ch c, cá nhân có ti n b k thu t ăng ký công nh n thành l p; trư ng h p không i u ki n t thành l p thì ngh m t ơn v s nghi p khoa h c công ngh chuyên ngành thành l p. H i ng Khoa h c và Công ngh cơ s có nhi m v ánh giá k t qu nghiên c u, s n xu t th nghi m và ngh công nh n ho c không ngh công nh n ti n b k thu t. Chương II. TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ CÔNG NH N TI N B K THU T
 3. i u 4. Căn c ăng ký công nh n ti n b k thu t 1. Vi c ăng ký công nh n ti n b k thu t d a trên các căn c sau: a) K t qu c a các d án s n xu t th nghi m; b) K t qu nghiên c u ho c m t ph n k t qu c a tài nghiên c u khoa h c và công ngh c p nhà nư c, c p b , c p t nh, c p cơ s c a các t ch c khoa h c và công ngh , doanh nghi p, t ch c xã h i ngh nghi p; c) K t qu nghiên c u, sáng ki n và c i ti n c a cá nhân phù h p yêu c u s n xu t. 2. K t qu quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c H i ng Khoa h c và Công ngh (KHCN) c a c p qu n lý tài, d án ngh công nh n ti n b k thu t. N u k t qu nghiên c u, sáng ki n, c i ti n k thu t và công ngh không thu c c p qu n lý nêu t i m b kho n 1 i u này thì ph i ư c H i ng Khoa h c và Công ngh c p cơ s nêu t i kho n 3 i u 3 ngh công nh n. i u 5. Tiêu chí công nh n ti n b k thu t Vi c công nh n ti n b k thu t d a trên các tiêu chí sau: 1. Tiêu chí chung a) Hi u qu kinh t , xã h i, b o v môi trư ng và v sinh an toàn th c phNm cao hơn so v i k thu t, công ngh ang s d ng ph bi n trong s n xu t; b) Phù h p yêu c u s n xu t (cơ c u cây tr ng, mùa v ; gi m m c nhi m sâu b nh; s n xu t s ch, thân thi n môi trư ng, thích ng, né tránh i u ki n ngo i c nh b t thu n, có tính c nh tranh cao hơn, b o v s c kho con ngư i, phát tri n ngành ngh truy n th ng, ch t lư ng s n phNm t t hơn, phù h p v i i u ki n s n xu t, phong t c t p quán và m t s l i th khác). 2. Tiêu chí c th Tuỳ theo t ng ti n b k thu t, cơ quan công nh n ban hành tiêu chí c th phù h p ánh giá công nh n ti n b k thu t i u 6. Trình t , th t c ăng ký công nh n ti n b k thu t 1. H sơ ăng ký công nh n ti n b k thu t bao g m: a) ơn ngh công nh n ti n b k thu t (Ph l c 1); b) Báo cáo k t qu nghiên c u, s n xu t th nghi m c a t ch c, cá nhân có ti n b k thu t ngh công nh n (Ph l c 2); c) Ý ki n nh n xét b ng văn b n c a các t ch c, cá nhân áp d ng ti n b k thu t (văn b n có d u xác nh n c a t ch c, i v i cá nhân thì có d u c a chính quy n a phương xác nh n, n u có) (Ph l c 3);
 4. d) Biên b n h p và ngh công nh n ti n b k thu t c a H i ng Khoa h c và Công ngh quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Quy ch này (Ph l c 4). S lư ng tài li u quy nh t i các i m a, b, c, d kho n 1 i u này là 01 b n. 2. Nơi nh n H sơ ăng ký công nh n ti n b k thu t a) i v i ti n b k thu t ăng ký công nh n ch áp d ng trên a bàn c a m t (1) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì g i H sơ ăng ký công nh n v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi áp d ng ti n b k thu t ăng ký công nh n; b) i v i ti n b k thu t áp d ng trên a bàn t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên thì g i H sơ ăng ký công nh n v C c qu n lý chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, n u ti n b k thu t ó thu c lĩnh v c mà C c chuyên ngành ph trách. i v i ti n b k thu t liên quan n nhi u lĩnh v c thì g i H sơ n C c qu n lý chuyên ngành mà ti n b k thu t ó có liên quan nhi u nh t. 3. Ti p nh n h sơ a) H sơ ph i ư c niêm phong, ghi rõ a ch , chuy n tr c ti p cho cơ quan ti p nh n ti p nh n ho c qua ư ng Bưu i n; b) Cơ quan ti p nh n H sơ có trách nhi m ki m tra s h p l c a H sơ theo quy nh (Ph l c 5). Trư ng h p h sơ ăng ký ti n b k thu t thi u m t trong các tài li u quy nh t i kho n 1 i u 6 thì yêu c u t ch c, cá nhân ăng ký b sung h sơ ngay ( i v i g i tr c ti p), trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ ( i v i h sơ g i qua ư ng Bưu i n). Chương III. TRÌNH T , TH T C CÔNG NH N, ÌNH CH , HU B TI N B K THU T i u 7. Thành l p H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành ho c T chuyên gia tư v n c l p ánh giá ti n b k thu t 1. Sau khi ti p nh n h sơ 15 (mư i lăm ngày) làm vi c, tuỳ theo tính ch t c a t ng ti n b k thu t ngh công nh n, cơ quan công nh n có th l a ch n hình th c và ra quy t nh thành l p H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành ho c T chuyên gia tư v n c l p t ch c ánh giá, công nh n ti n b k thu t a) H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành: Thành viên c a H i ng g m Ch t ch H i ng, Thư ký H i ng, 2 u viên ph n bi n và các thành viên khác. Các thành viên H i ng ph i là ngư i am hi u v lĩnh v c ngh công nh n ti n b k thu t; T ng s thành viên c a H i ng nhi u nh t là 9 ngư i và ph i là s l , trong ó s thành viên là i di n c a doanh nghi p, a phương, cơ quan qu n lý không quá
 5. 50%, s còn l i là các nhà khoa h c. T ch c, cá nhân ăng ký công nh n ti n b k thu t không ư c tham gia H i ng. H i ng ho t ng theo nguyên t c t p th , b phi u kín và k t qu theo a s có m t. Trong trư ng h p s phi u ng ý công nh n và s phi u không ng ý công nh n b ng nhau thì k t qu theo ánh giá c a Ch t ch H i ng. b) T chuyên gia tư v n c l p có t 3 ngư i n 5 ngư i và ph i là s l , g m: T trư ng, thư ký và các thành viên; trong ó không có i di n c a t ch c, cá nhân ăng ký công nh n ti n b k thu t. Các chuyên gia c l p ph i là ngư i am hi u v ti n b k thu t ăng ký công nh n. T chuyên gia tư v n c l p ho t ng theo nguyên t c b phi u kín, k t qu theo a s có m t. i u 8. Trình t , th t c ánh giá ti n b k thu t 1. Trình t , th t c ánh giá ti n b k thu t b ng hình th c H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành: a) Trư c phiên h p ít nh t 7 ngày làm vi c, cơ quan ti p nh n h sơ, ánh giá ti n b k thu t có trách nhi m g i t i thành viên H i ng h sơ, tài li u có liên quan n ti n b k thu t ăng ký công nh n; b) Sau khi nghiên c u h sơ, n u có thành viên H i ng ki n ngh v vi c ph i ki m tra, ánh giá t i th c a thì Ch t ch H i ng ngh Cơ quan ánh giá công nh n TBKT t ch c nhóm chuyên gia ki m tra, ánh giá t i th c a nơi tri n khai ti n b k thu t; sau khi ki m tra ánh giá, nhóm chuyên gia l p biên b n g i Ch t ch H i ng (Ph l c 6); c) Ch t ch H i ng quy t nh th i gian h p ánh giá không quá 15 ngày làm vi c sau khi có quy t nh thành l p H i ng. Trong trư ng h p ph i ki m tra, ánh giá t i th c a thì th i gian không quá 30 ngày làm vi c. Phiên h p h p l c a H i ng khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng tham d . M i thành viên ph i có nh n xét, ánh giá c l p v ti n b k thu t ăng ký công nh n b ng văn b n (Ph l c 7); d) Thư ký ghi Biên b n phiên h p c a H i ng (Ph l c 4). Ban ki m phi u g m 3 u viên là thành viên H i ng g m: Trư ng ban, thư ký và u viên ti n hành th t c b phi u, ki m phi u ánh giá và ghi biên b n ki m phi u. 2. Trình t , th t c ánh giá ti n b k thu t b ng hình th c chuyên gia tư v n c l p. a) Sau khi có quy t nh thành l p T tư v n c l p, Cơ quan ti p nh n h sơ, ánh giá có trách nhi m g i t i thành viên T tư v n h sơ, tài li u có liên quan n ti n b k thu t ăng ký công nh n; b) Các chuyên gia tư v n c l p làm vi c trên cơ s h sơ ăng ký công nh n ti n b k thu t; n u xét th y c n thi t thì ti n hành ki m tra, ánh giá th c t t i hi n trư ng. Chuyên gia tư v n c l p ph i hoàn thành vi c ánh giá không quá 15 ngày làm vi c
 6. sau khi có quy t nh c a Cơ quan ánh giá công nh n ti n b k thu t. Trong trư ng h p ph i ki m tra, ánh giá t i th c a thì th i gian không quá 30 ngày làm vi c. M i chuyên gia tư v n ph i có nh n xét, ánh giá c l p v ti n b k thu t ăng ký công nh n b ng văn b n (Ph l c 7); c) Các chuyên gia tư v n b phi u kín, k t qu theo a s có m t. 3. Sau phiên h p chính th c, t i a không quá 5 ngày, Ch t ch H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành, T trư ng T tư v n có trách nhi m chuy n toàn b H sơ, Biên b n h p, Biên b n ki m phi u, các ý ki n nh n xét c a các thành viên và các tài li u liên quan cho cơ quan ch trì ánh giá công nh n ti n b k thu t. i u 9. Trình t và th m quy n công nh n ti n b k thu t 1. Căn c k t qu ánh giá, ngh công nh n ti n b k thu t quy nh i u 8 c a Quy ch này, Th trư ng cơ quan ánh giá công nh n TBKT ra quy t nh công nh n ti n b k thu t. Trong trư ng h p Th trư ng cơ quan công nh n không nh t trí k t qu ánh giá c a H i ng ho c T chuyên gia tư v n thì có th ra quy t nh thành l p H i ng ho c T tư v n khác ánh giá l i, ho c t quy t nh và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 2. ThNm quy n công nh n ti n b k thu t a) Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh công nh n ti n b k thu t áp d ng trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) C c trư ng C c qu n lý chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông quy t nh công nh n ti n b k thu t áp d ng trên a bàn t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên thu c lĩnh v c C c ch u trách nhi m qu n lý. 3. Sau khi nh n H sơ, tài li u quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Quy ch này, trong th i h n 7 ngày làm vi c, Th trư ng cơ quan nêu t i kho n 2 i u này ra quy t nh công nh n ti n b k thu t. i u 10. T m d ng và khôi ph c hi u l c thi hành quy t nh công nh n ti n b k thu t 1. Cơ quan nào ra quy t nh công nh n ti n b k thu t thì cơ quan ó có quy n ra quy t nh t m d ng và khôi ph c hi u l c thi hành quy t nh công nh n ti n b k thu t. 2. T m d ng hi u l c thi hành Quy t nh công nh n ti n b k thu t khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: a) T ch c, cá nhân có ti n b k thu t ư c công nh n không th c hi n trách nhi m t i kho n 2 i u 12 c a Quy ch này; b) Ti n b k thu t sau m t th i gian áp d ng trong th c t không áp ng ư c các tiêu chí chung và tiêu chí c th ho c gây nh hư ng x u n s n xu t, i s ng, môi trư ng;
 7. c) Vi ph m các quy nh có liên quan c a Lu t S h u trí tu . 3. Quy t nh công nh n ti n b k thu t ư c khôi ph c hi u l c thi hành khi t ch c, cá nhân có ti n b k thu t b t m d ng ã kh c ph c ư c lý do t m d ng quy nh t i kho n 2 i u này. i u 11. Hu b hi u l c quy t nh công nh n ti n b k thu t 1.Cơ quan nào ra quy t nh công nh n ti n b k thu t thì cơ quan ó có quy n h y b hi u l c thi hành quy t nh công nh n ti n b k thu t. 2. Quy t nh công nh n ti n b k thu t b hu b khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) T ch c, cá nhân có ti n b k thu t ư c công nh n t nguy n ngh hu b ; b) Sau khi áp d ng trong th c t , ti n b k thu t không còn áp ng ư c các tiêu chí chung và tiêu chí c th và gây h u qu x u n s n xu t, i s ng, môi trư ng mà không th kh c ph c ư c; c) Sau th i h n 01 tháng k t khi quy t nh t m d ng có hi u l c thi hành mà t ch c, cá nhân có ti n b k thu t b t m d ng không kh c ph c ư c lý do t m d ng quy nh t i kho n 2 i u 10 c a quy ch này. i u 12. Quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân có ti n b k thu t ư c công nh n 1. Quy n c a t ch c, cá nhân có ti n b k thu t ư c công nh n. a) ư c qu ng cáo, công b , áp d ng ti n b k thu t vào s n xu t, chuy n giao, chuy n như ng và các quy n l i theo quy nh c a pháp lu t; b) Khi u n i, t cáo v các hành vi vi ph m v quy n h p pháp theo quy nh c a pháp lu t và quy nh t i kho n 1 c a i u này trong vi c ánh giá không úng ti n b k thu t c a mình; c) Trong th i gian t m d ng hi u l c thi hành quy t nh công nh n ti n b k thu t, t ch c và cá nhân có TBKT không có các quy n quy nh t i kho n 1 i u này. 2. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân có ti n b k thu t ư c công nh n. a) Cung c p các tài li u, v t li u c n thi t v ti n b k thu t ã ư c công nh n khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Hư ng d n quy trình k thu t áp d ng ti n b k thu t cho t ch c, cá nhân ư c chuy n giao; c) Th c hi n y trách nhi m theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 13. Kinh phí ho t ng ánh giá, công nh n ti n b k thu t
 8. 1. T ch c, cá nhân ăng ký công nh n ti n b k thu t ph i n p các kho n chi phí liên quan n vi c ánh giá, công nh n ti n b k thu t theo quy nh. Trư ng h p chưa có quy nh c a nhà nư c thì chi phí do các bên tho thu n. 2. Các C c qu n lý chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c s d ng s ti n quy nh t i kho n 1 i u này. N u thi u, ư c c p b sung vào ngu n kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a C c. 3. Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c s d ng s ti n quy nh t i kho n 1 i u này và kinh phí ho t ng thư ng xuyên hàng năm theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh, thành ph c p cho các ho t ng ánh giá, công nh n ti n b k thu t trên a bàn t nh, thành ph . 4. Các kho n chi cho ho t ng ánh giá công nh n ti n b k thu t theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. Chương IV. GI I QUY T KHI U N I, T CÁO, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 14. Gi i quy t khi u n i, t cáo Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký, công nh n, áp d ng ti n b k thu t th c hi n theo Lu t Khi u n i và T cáo và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 15. Khen thư ng 1. T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n quy ch này s ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tôn vinh t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c nghiên c u, t o ra các ti n b k thu t m i thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 16. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c m c cao hơn theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n c n tr vi c ăng ký, công nh n ti n b k thu t thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Chương V. T CH C TH C HI N
 9. i u 17. Trách nhi m c a các C c qu n lý chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Th c hi n ti p nh n h sơ ăng ký ti n b k thu t, thành l p H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành ho c T chuyên gia tư v n c l p, quy t nh công nh n ti n b k thu t, quy t nh t m d ng ti n b k thu t ã ư c công nh n, khôi ph c và hu b quy t nh công nh n ti n b k thu t; ch o tri n khai, áp d ng các ti n b k thu t thu c lĩnh v c chuyên ngành trong ph m vi c nư c . 2. Xây d ng chi n lư c, k ho ch hàng năm và t ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch ã ư c phê duy t. 3. Ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m tra, ánh giá ti n b k thu t áp d ng trong s n xu t. 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan th c hi n ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m trong ăng ký, công nh n ti n b k thu t thu c ph m vi chuyên ngành ư c phân công. 5. T ng h p, báo cáo nh kỳ 6 tháng/năm, báo báo năm và theo yêu c u t xu t c a B v k t qu ăng ký, công nh n ti n b k thu t (Thông qua V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng). (Ph l c 8). i u 18. Trách nhi m c a V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng 1. T ng h p, trình B k ho ch công nh n ti n b k thu t hàng năm. 2. Ch trì hư ng d n, giám sát, t ng h p vi c thNm nh, công nh n ti n b k thu t. 3. Ch trì và ph i h p v i cơ quan liên quan ngh hình th c khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c vi c th c hi n quy ch này. i u 19. Trách nhi m c a V Tài chính 1. T ng h p, phân b kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho Các C c ánh giá công nh n ti n b k thu t và trình B phê duy t. 2. Ch trì, hư ng d n, ki m tra và quy t toán vi c s d ng kinh phí ánh giá, công nh n ti n b k thu t. i u 20. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Th c hi n ti p nh n h sơ ăng ký ti n b k thu t, thành l p H i ng Khoa h c và Công ngh chuyên ngành ho c T chuyên gia tư v n c l p, quy t nh công nh n ti n b k thu t, quy t nh t m d ng ti n b k thu t ã ư c công nh n, khôi ph c và hu b quy t nh công nh n ti n b k thu t mà ti n b k thu t ó ch áp d ng trên a bàn c a t nh, thành ph ; 2. Ch o tri n khai các ti n b k thu t, giám sát vi c ng d ng ti n b k thu t trên a bàn.
 10. 3. Nh n xét k t qu áp d ng ti n b k thu t trên a bàn. 4. Th c hi n ki m tra, ánh giá, giám sát, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m trong vi c ăng ký, công nh n ti n b k thu t trên a bàn. 5. T ng h p, báo cáo nh kỳ 6 tháng/năm, báo báo năm và theo yêu c u t xu t c a B v k t qu ăng ký, công nh n ti n b k thu t (Thông qua V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng). i u 21. S a i, b sung Quy ch Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v báo cáo v B k p th i s a i, b sung cho phù h p. PH L C 1: ( ơn ngh công nh n ti n b k thu t và công ngh m i) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc _______ ……………, ngày tháng năm 200 ƠN NGHN CÔNG NH N TI N B K THU T VÀ CÔNG NGH M I Kính g i: ........................................................... 1. Tên cơ quan, cá nhân ngh : a ch : i n tho i: Fax: E-mail: 2. Tên ti n b k thu t, công ngh m i ngh công nh n: 3. Ngu n g c, tác gi c a TBKT: 4. Tóm t t n i dung, k t qu , quy trình k thu t, công ngh , i u ki n áp d ng, hi u qu kinh t , xã h i, môi trư ng khi áp d ng TBKT,CN vào s n xu t...
 11. 5. xu t a bàn và th i gian áp d ng: ngh ........................................................ làm các th t c công nh n TBKT,CN. ..................là TBKT,CN ư c áp d ng vào s n xu t./. T ch c, cá nhân ngh (Ký tên và óng d u) PH L C 2: (Tham kh o) (Báo cáo k t qu nghiên c u, s n xu t th nghi m TBKT,CN lĩnh v c Nông nghi p và PTNT) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) BÁO CÁO K T QU NGHIÊN C U, S N XU T TH NGHI M TI N B K THU T, CÔNG NGH M I ĂNG KÝ CÔNG NH N 1. Tên ti n b k thu t, công ngh m i ngh công nh n: 2. Tên cơ quan, cá nhân ngh : a ch : i n tho i: Fax: E-mail: Tác gi TBKT,CN: 3. Phương pháp, ngu n g c c a ti n b k thu t, công ngh : Phương pháp nghiên c u, kh o nghi m, th nghi m; Ngu n g c ti n b k thu t, công ngh ; . 4. Tóm t t n i dung, k t qu , i u ki n, quy trình chuy n giao c a ti n b k thu t, công ngh - N i dung c a TBKT,CN - Các k t qu t nghiên c u n s n xu t th nghi m (n u có); phân tích hi u qu kinh t , xã h i, môi trư ng khi áp d ng TBKT,CN vào s n xu t...).
 12. - a i m, th i gian và quy mô ã áp d ng; t ng h p ý ki n nh n xét c a các t ch c, cá nhân áp d ng TBKT,CN; nh n xét c a các a phương; - Quy trình áp d ng TBKT,CN; - i u ki n áp d ng; 5. xu t a bàn áp d ng: 6. K t lu n và ngh : T ch c, cá nhân báo cáo (Ký tên và óng d u) Ph n ph l c: M t s hình nh liên quan (N u có i u ki n nên dùng nh màu); Biên b n h p H i ng KHCN cơ s . PH L C 3: (Tham kh o) (Nh n xét ng d ng ti n b k thu t, công ngh m i ăng ký, công nh n) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) NH N XÉT NG D NG K T QU NGHIÊN C U, TH NGHI M TRONG S N XU T (Dùng cho t ch c, cá nhân ng d ng ti n b k thu t, công ngh ) I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên ti n b k thu t, công ngh m i ngh công nh n: 2. Tên t ch c, cá nhân tri n khai k t qu nghiên c u, th nghi m: 3. Tên, a ch ng d ng:
 13. II. N I DUNG NH N XÉT: 1. N i dung ng d ng: 2. Nh n xét k t qu t ư c khi ng d ng TBKT,CN v : a) Vư t so v i k thu t, công ngh hi n ang áp d ng v năng su t t ư c b) Hi u qu kinh t cao hơn so v i i ch ng; c) Phù h p yêu c u s n xu t hơn (cơ c u cây tr ng, mùa v ; gi m m c nhi m sâu b nh; s n xu t s ch, thân thi n môi trư ng, thích ng, né tránh i u ki n ngo i c nh b t thu n, có tính c nh tranh cao hơn, b o v s c kho con ngư i, phát tri n ngành ngh truy n th ng…). 3. ánh giá k t qu (Ưu i m, t n t i) c a TBKT,CN trong s n xu t III. K T LU N VÀ NGHN: (có ngh công nh n TBKT,CN hay không?) T ch c, cá nhân nh n xét (Ký tên và óng d u) PH L C 4: (Tham kh o) (Biên b n h p H i ng KHCN chuyên ngành) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) BIÊN B N H P H I NG KHOA H C CÔNG NGH CÔNG NH N TI N B K THU T, CÔNG NGH M I I. NH NG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên ti n b k thu t, công ngh : 2. Tên t ch c, cá nhân ngh công nh n TBKT: 3. Quy t nh thành l p H i ng:
 14. 4. S thành viên H i ng có m t trên t ng s thành viên ( i v i cu c h p ánh giá chính th c) V ng m t: ........ ngư i, g m các thành viên: 5. Khách m i tham d H i ng ( i v i phiên h p ánh giá chính th c) 6. a i m và th i gian h p H i ng: II. N I DUNG PHIÊN H P C A H I NG 1. H i ng nghe báo cáo k t qu TBKT,CN ngh công nh n. 2. Ý ki n phát bi u c a các thành viên H i ng và khách m i: 3. K t lu n c a ch t ch H i ng: 4. H i ng ã b u ban ki m phi u v i các thành viên sau: Trư ng ban: U viên: 5. K t q a b phi u kín ánh giá công nh n TBKT,CN. Công nh n: Phi u; Không công nh n: Phi u 6. Ki n ngh : Th i gian k t thúc cu c h p vào h i gi , ngày tháng năm Thư ký H i ng Ch t ch H i ng (ký, ghi h và tên) (ký, ghi h và tên) PH L C 5: (Tham kh o) (M u thNm nh h sơ ăng ký công nh n ti n b k thu t, công ngh m i) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) PHI U TH M NNH H SƠ ĂNG KÝ CÔNG NH N TI N B K THU T, CÔNG NGH M I
 15. Tên TBKT,CN ăng ký công nh n: Tác gi : Tên t ch c, cá nhân ngh công nh n: 1. V H sơ, th t c ăng ký công nh n TBKT, CN - H sơ g m: ................................................................................................. ................................................................................................. - H sơ mb o , úng th t c. 2. V ngu n g c TBKT,CN ăng ký công nh n - áp ng ho c không áp ng tiêu chí c a TBKT,CN ăng ký áp d ng vào s n xu t. 3. K t lu n: - căn c báo cáo trư c H i ng KHCN chuyên ngành, ngh C c trư ng/Giám c............................... cho phép l p H i ng KHCN chuyên ngành ánh giá TBKT./. - Không căn c , ngh C c trư ng/Giám c S thông báo cho t ch c, cá nhân ăng ký công nh n TBKT./. Chuyên viên th m nh H sơ Trư ng phòng PH L C 6: (Tham kh o) (Biên b n ki m tra, ánh giá th c t ti n b k thu t, công ngh m i t i hi n trư ng c a H i ng KHCN chuyên ngành) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) BIÊN B N KI M TRA, ÁNH GIÁ TH C T TI N B K THU T, CÔNG NGH M I T I HI N TRƯ NG
 16. I. NH NG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên ti n b k thu t, công ngh ăng ký công nh n: 2. T ch c, cá nhân ngh ánh giá công nh n TBKT,CN m i 3. Quy t nh thành l p H i ng KHCN/T ........................................................................... Quy t nh s /Q ......ngày / /200 c a............................... 4. Tên t ch c, cá nhân áp d ng TBKT,CN m i ăng ký công nh n: 5. a i m và th i gian ánh giá:................................................................ 6. S thành viên H i ng/T ánh giá (ghi rõ H và tên): II. N I DUNG ÁNH GIÁ, K T LU N VÀ KI N NGHN 1. H i ng/T chuyên gia ã ánh giá các n i dung chính (Ghi rõ các n i dung c n ánh giá, so sánh th c t v i Báo cáo): 2. K t lu n và ki n ngh 2.1. K t lu n: 2.2. Ki n ngh Thư ký Ch t ch H i ng/ T chuyên gia (H tên và ch ký) (H tên và ch ký) PH L C 7: (Tham kh o) (B n nh n xét, ánh giá công nh n ti n b k thu t, công ngh m i) (Dùng cho thành viên H i ng/T chuyên gia ánh giá) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B N NH N XÉT ÁNH GIÁ TI N B K THU T, CÔNG NGH M I
 17. I. NH NG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên ti n b k thu t, công ngh ăng ký công nh n: 2. T ch c, cá nhân ngh ánh giá công nh n TBKT, CN 3. Quy t nh thành l p H i ng s 4. H và Tên thành viên/chuyên gia ánh giá: II. N I DUNG ÁNH GIÁ - S c n thi t - N i dung TBKT, CN - Giá tr khoa h c, th c ti n - ánh giá các tiêu chí, ch tiêu - Ưu i m và t n t i - K t lu n và ngh . Ngư i ánh giá (H tên và ch ký) PH L C 8: (Tham kh o) (M u báo cáo k t qu công nh n ti n b k thu t, công ngh m i) (Ban hành theo Quy t nh s : 86 /2008/Q -BNN, ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) BÁO CÁO K T QU CÔNG NH N TI N B K THU T, CÔNG NGH M I NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Dùng cho báo cáo 6 tháng u năm và báo cáo năm)
 18. Kính g i: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Th c hi n Quy t nh s : /2008/Q -BNN, ngày tháng năm 2008, công nh n TBKT, CN lĩnh v c Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, 6 tháng u năm (ho c năm .....), C c/S ......................, ã t ch c th c hi n m t s n i dung sau: I. K T QU CÔNG VI C Ã TH C HI N 1. V ăng ký, công nh n TBKT,CN: ã nh n ơn ăng ký công nh n TBKT,CN c a...(s lư ng)....t ch c, cá nhân trên a bàn...(s lư ng)..t nh (Ghi rõ lo i TBKT và vùng áp d ng). C c/S ã t ch c ánh giá...(s lư ng)...phiên h p theo hình th c H i ng khoa h c công ngh chuyên ngành; ...(s lư ng)...theo hình th c chuyên gia ánh giá c l p. K t qu như sau: ...(s lư ng)...TBKT ư c công nh n (Phân lo i và theo vùng). ...(s lư ng)...TBKT không ư c công (Ghi rõ lo i TBKT). Lý do không công nh n: 2. V t m d ng , hu b quy t nh công nh n TBKT,CN: 3. V th c hi n ki m tra, giám sát, khi u n i, t cáo: 4. V ch o tri n khai TBKT trong s n xu t: 5. V s d ng kinh phí: II. K HO CH 6 THÁNG CU I NĂM (ho c năm ..........) III. D KI N KINH PHÍ: IV. K T LU N, NGHN: Th trư ng ơn v Nơi nh n: - Như trên; - V KHCN; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản