Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 86/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C D Y NGH THU C B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c D y ngh là t ch c thu c B Lao ng – Thương binh và Xã h i, th c hi n ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i qu n lý nhà nư c v d y ngh , bao g m các lĩnh v c: m c tiêu, chương trình, n i dung, k ho ch, ch t lư ng d y ngh , k năng ngh , tiêu chuNn giáo viên, cán b qu n lý d y ngh , quy ch thi, tuy n sinh, h th ng văn b ng, ch ng ch , danh m c ngh ào t o, cơ s v t ch t và thi t b d y ngh ; t ch c th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v lĩnh v c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c D y ngh có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, là ơn v d toán ngân sách c p II và có tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c D y ngh th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh:
  2. a) Các d án lu t, pháp l nh, các d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i; các d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v d y ngh ; b) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v d y ngh ; chương trình m c tiêu qu c gia, các d án, án phát tri n d y ngh ; các d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph v d y ngh . 2. Trình B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i phê duy t, quy t nh: a) Các d th o quy t nh, ch th , thông tư v d y ngh ; b) Các quy nh v tiêu chuNn, quy chuNn, nh m c kinh t - k thu t; quy ho ch m ng lư i, các quy trình chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c d y ngh . 3. Giúp B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch o, hư ng d n và ki m tra, giám sát, ánh giá và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình m c tiêu qu c gia và các án, d án v d y ngh sau khi ư c phê duy t. 4. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v v d y ngh , văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t. 5. V ào t o ngh : a) Qu n lý danh m c ngh ào t o; b) Ch trì t ch c vi c xây d ng và thNm nh chương trình khung trình cao ng ngh , trung c p ngh cho t ng ngh ; c) Hư ng d n, ki m tra các cơ s d y ngh trong vi c xây d ng, ban hành và th c hi n chương trình, giáo trình d y ngh ; vi c áp d ng các chương trình ào t o ngh c a nư c ngoài; vi c ăng ký ho t ng d y ngh ; vi c th c hi n tuy n sinh h c ngh , thi, ki m tra, công nh n t t nghi p trong d y ngh , c p văn b ng, ch ng ch ngh . Ki m tra các cơ s d y ngh Vi t Nam trong vi c c p b ng, ch ng ch ngh c a nư c ngoài; vi c ào t o liên thông và liên k t ào t o c a các cơ s d y ngh ; d) Th c hi n ăng ký ho t ng d y ngh trình cao ng. 6. V giáo viên và cán b qu n lý d y ngh : a) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng và th c hi n chương trình, giáo trình ào t o, b i dư ng giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; vi c th c hi n chính sách, ch i v i giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; vi c th c hi n tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v giáo viên d y ngh ; tiêu chuNn ngư i ng u cơ s d y ngh ; quy ch ánh giá viên ch c d y ngh ; quy nh v n i dung, hình th c tuy n d ng viên ch c d y ngh ; H i gi ng giáo viên d y ngh các c p; b) Qu n lý công tác b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho giáo viên và cán b qu n lý d y ngh .
  3. c) Ch o t ch c thi nâng ng ch viên ch c d y ngh ; d) Ch o và t ch c th c hi n vi c t ng thư ng các danh hi u vinh d cho nhà giáo và cán b qu n lý d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. ) T ch c th c hi n H i gi ng giáo viên d y ngh c p qu c gia. 7. V công tác h c sinh, sinh viên h c ngh : a) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy ch qu n lý h c sinh, sinh viên h c ngh ; công tác phòng, ch ng t i ph m, t n n xã h i và xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh trong cơ s d y ngh ; công tác giáo d c tư tư ng chính tr , o c, l i s ng, văn hóa, thNm m cho h c sinh, sinh viên h c ngh ; công tác giáo d c th ch t, công tác y t trong các cơ s d y ngh ; phong trào văn hóa, văn ngh , th d c, th thao c a h c sinh, sinh viên h c ngh ; vi c th c hi n chính sách h c b ng t ngân sách nhà nư c và các chính sách khác i v i ngư i h c ngh ; b) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v thu h c phí và các kho n thu khác iv i h c sinh, sinh viên. 8. V cơ s v t ch t và trang thi t b d y ngh : a) Xây d ng tiêu chuNn cơ s v t ch t c a trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh và tiêu chuNn thi t b d y ngh theo t ng ngh . b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n tiêu chuNn v cơ s v t ch t và trang thi t b d y ngh c a các cơ s d y ngh theo quy nh; H i thi thi t b d y ngh t làm các c p; c) Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng cơ s v t ch t và trang thi t b d y ngh ; d) T ch c th c hi n H i thi thi t b d y ngh t làm c p qu c gia. 9. V ki m nh ch t lư ng d y ngh : a) Qu n lý và t ch c th c hi n ki m nh ch t lư ng d y ngh ; b) Hư ng d n và ki m tra vi c m b o ch t lư ng d y ngh , vi c t ki m nh ch t lư ng d y ngh ; c) Công nh n, c p, thu h i gi y ch ng nh n t tiêu chuNn ki m nh ch t lư ng d y ngh ; d) T ch c công b công khai danh sách các cơ s d y ngh , chương trình ào t o ã ư c ki m nh ch t lư ng; ) T ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho ki m nh viên ch t lư ng d y ngh và cán b qu n lý ch t lư ng c a cơ s d y ngh ; c p, thu h i th ki m nh viên ch t lư ng d y ngh .
  4. 10. V k năng ngh : a) Qu n lý h th ng các tiêu chuNn k năng ngh ; b) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, ban hành tiêu chuNn k năng ngh qu c gia cho t ng ngh ; vi c t ch c th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng; ho t ng thi tay ngh các c p; c) Hư ng d n s d ng tiêu chuNn k năng ngh qu c gia và áp d ng tiêu chuNn k năng ngh khu v c và th gi i Vi t Nam; d) T ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho ánh giá viên và c p, thu h i ch ng ch ánh giá viên k năng ngh qu c gia; ) T ch c các kỳ thi tay ngh qu c gia; t ch c tham gia H i thi tay ngh khu v c và th gi i. 11. Hư ng d n, ki m tra vi c thành l p, sáp nh p, chia, tách, gi i th các cơ s d y ngh ; t ch c th c hi n vi c thNm nh thành l p trư ng cao ng ngh ; phê duy t i u l trư ng cao ng ngh tư th c. 12. Giúp B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n và ki m tra ho t ng c a h i, t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. 13. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c v d y ngh . 14. T ch c th c hi n công tác th ng kê, thông tin và xây d ng cơ s d li u v d y ngh . 15. Ch o, t ch c th c hi n công tác nghiên c u, ph bi n và ng d ng khoa h c, công ngh trong lĩnh v c d y ngh . 16. Hư ng d n, ki m tra vi c t ch c ho t ng d y ngh c a các cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài Vi t Nam; vi c th c hi n các ho t ng liên doanh, liên k t gi a các cơ s d y ngh c a Vi t Nam và các cơ s d y ngh c a nư c ngoài. 17. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và ch chính sách ãi ng , b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, ngh hưu, thôi vi c, khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý c a T ng c c D y ngh theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 19. Qu n lý và t ch c th c hi n các d án u tư trong lĩnh v c d y ngh theo s phân c p c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i.
  5. 20. Th c hi n nhi m v cơ quan ch qu n u tư i v i các ơn v ch u tư tr c thu c T ng c c trong lĩnh v c u tư cơ s v t ch t, thi t b d y ngh . 21. Th c hi n c i cách hành chính trong lĩnh v c d y ngh theo k ho ch c i cách hành chính c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 22. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m trong lĩnh v c d y ngh theo thNm quy n. 23. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 24. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V ào t o ngh . 2. V Giáo viên và Cán b qu n lý d y ngh . 3. V Công tác h c sinh, sinh viên. 4. V Cơ s v t ch t và Thi t b d y ngh . 5. V Ki m nh ch t lư ng d y ngh . 6. V K năng ngh . 7. V Chính sách – Pháp ch . 8. V T ch c cán b . 9. V K ho ch – Tài chính. 10. Thanh tra. 11. Văn phòng. 12. Vi n Nghiên c u khoa h c d y ngh . Văn phòng, V Ki m nh ch t lư ng d y ngh , V K năng ngh ư c t ch c phòng. Các t ch c t kho n 1 n kho n 11 i u này là các t ch c giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, t ch c t i kho n 12 i u này là ơn v s nghi p nhà nư c tr c thu c T ng c c D y ngh . T ng c c trư ng T ng c c D y ngh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c, ơn v thu c T ng c c D y ngh .
  6. i u 4. Lãnh o T ng c c D y ngh 1. T ng c c D y ngh có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, i u ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng T ng c c D y ngh ch u trách nhi m trư c B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c D y ngh . Phó T ng c c trư ng T ng c c D y ngh ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c D y ngh và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c D y ngh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c D y ngh ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản