Quyết định số 86/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 86/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 38/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 của tỉnh Bình Định. Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 6 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Bình Định; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ;
  2. - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 17/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) Tập thể: 1. Trường Tiểu học số 2 Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; 2. Trường Mầm non bán công Hoa Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 3. Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 4. Trường Trung học cơ sở Đào Duy Từ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cá nhân: 1. Ông Phù Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; 2. Bà Lê Thị Thế Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non bán công 2/9, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 3. Ông Ngô Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Dạy nghề thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 4. Ông Nguyễn Hồng Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Bình Định, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Định; 5. Ông Hoàng Minh Giới, Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; 6. Ông Võ Khôi Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;
  3. Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản