Quyết định số 860/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
3
download

Quyết định số 860/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 860/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 860/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 860/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHONG T NG DANH HI U CHI N SĨ THI UA TOÀN QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (T trình s 119/TTr-BGD T ngày 14 tháng 5 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 863/TTr-BT KT ngày 23 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Phong t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c cho 4 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có thành tích xu t s c tiêu bi u trong phong trào thi ua yêu nư c, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - B Giáo d c và ào t o; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH PHONG T NG DANH HI U CHI N SĨ THI UA TOÀN QU C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 860/Q -TTg, ngày 08/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ông Dương Duy Hùng, Th c sĩ, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Sư ph m, i h c Thái Nguyên, B Giáo d c và ào t o;
  2. 2. Ông Lê Quang Trí, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, Phó Hi u trư ng Trư ng ih cC n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 3. Ông Nguy n B o V , Phó Giáo sư, Ti n sĩ, Trư ng b môn Khoa h c cây tr ng, khoa Nông nghi p - Sinh h c ng d ng, Trư ng i h c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 4. Ông Tr n Nghi, Giáo sư, Ti n sĩ, Gi ng viên cao c p khoa a ch t, Trư ng i h c khoa h c T nhiên, i h c Qu c gia Hà N i.
Đồng bộ tài khoản