Quyết định số 861/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 861/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 861/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 861/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 861/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 2356/TTr-BGTVT và T trình s 2361/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2008, T trình s 3250/TTr- BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 794/TTr-BT KT ngày 10 tháng 6 năm 2008, T trình s 803/TTr- BT KT ngày 11 tháng 6 năm 2008 và T trình s 837/TTr-BT KT ngày 16 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 02 t p th và 11 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B B Giao thông v n t i, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - B Giao thông v n t i; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai (10b). Nguy n Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 861/Q -TTg ngày 08/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Trư ng Cao ng Giao thông v n t i II, B Giao thông v n t i; 2. Phòng ào t o, Trư ng Cao ng Giao thông v n t i II, B Giao thông v n t i; 3. Bà Tr nh Th Hi n, V trư ng V Pháp ch , B Giao thông v n t i; 4. Ông Khu t Minh Tu n, Phó V trư ng V T ch c Cán b , B Giao thông v n t i; 5. Bà Tr n Th H nh, Trư ng phòng Phòng K toán, Văn phòng B Giao thông v n t i; 6. Bà Vũ Th Hoài Dung, Trư ng phòng Phòng Văn thư Lưu tr , Văn phòng B Giao thông v n t i; 7. Ông Lê Văn Pháp, Phó Trư ng phòng Phòng Văn thư Lưu tr , Văn phòng B Giao thông v n t i; 8. Ông Mai Văn H ng, Chuyên viên chính, V Khoa h c Công ngh , B Giao thông v n t i; 9. Ông Tr n c Chuyên, Chuyên viên chính, V V n t i, B Giao thông v n t i; 10. Ông Nguy n Văn B y, Trư ng ban Ban An toàn Thi ua Tuyên truy n, T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 6, B Giao thông v n t i; 11. Ông Di p Vĩnh Bình, K toán trư ng, T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 6, B Giao thông v n t i; 12. Ông Bùi Phi Hùng, Giám c Chi nhánh à N ng, T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 6, B Giao thông v n t i; 13. Ông Vũ H u L i, Phó T ng Giám c kiêm Giám c Chi nhánh Hà N i, T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 6, B Giao thông v n t i./.
Đồng bộ tài khoản