Quyết định số 862/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 862/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 862/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án hợp tác Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) Phát triển nông thôn Sơn La - Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 862/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 862/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 1999 QUY T NNH PHÊ DUY T D ÁN H P TÁC VI T NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) PHÁT TRI N NÔNG THÔN SƠN LA - LAI CHÂU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 87/CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1989/BNN- HTQT ngày 03 tháng 6 năm 1999) và B K h ach và u tư (công văn s 5665 BKH/VPT ngày 27 tháng 8 năm 1999) v vi c phê duy t D án h p tác Vi t Nam - EU Phát tri n nông thôn Sơn La - Lai Châu, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án Phát tri n nông thôn Sơn La - Lai Châu s d ng vi n tr không hoàn l i c a EU và n i dung Hi p nh tài chính c a D án, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên g i c a D án : Phát tri n nông thôn Sơn La - Lai Châu (Vi t Nam - EU : ALA/97/18). 2. Th i h n th c hi n D án : 5 năm (1999 - 2003). 3. Vùng D án và i tư ng hư ng l i c a D án : D án ư c th c hi n t i hai t nh Sơn La và Lai Châu v i i tư ng tr c ti p hư ng l i c a D án là b ph n dân cư nghèo, ch y u là ng bào dân t c t i các xã ư c l a ch n thu c 17 huy n c a hai t nh Sơn La - Lai Châu. 4. M c tiêu c a D án : a) M c tiêu lâu dài : c i thi n an toàn lương th c cho các h gia ình t i vùng núi phía b c Vi t Nam thông qua vi c s d ng tài nguyên thiên nhiên ( t, r ng) có hi u qu và b n v ng. Ngoài ra, D án còn thúc Ny phát tri n th ch , tăng cư ng năng l c c a chính quy n t nh, huy n trong vi c tìm ki m các gi i pháp k thu t gi i quy t các v n ưu tiên ang t ra i v i các c ng ng nông thôn.
  2. b) M c tiêu trư c m t : t o i u ki n cho b ph n dân cư t i các xã nghèo thu c 17 huy n c a hai t nh Sơn La, Lai Châu tăng s n xu t lương th c, tham gia b o t n và phát tri n tài nguyên r ng m t cách b n v ng, tăng ngu n thu nh p b sung và tăng kh năng ti p c n th trư ng bên ngoài thông qua ho t ng h tr c a các h p ph n D án. 5. Các h p ph n c a D án bao g m : (1) Phát tri n nông nghi p, (2) B o v và tái sinh r ng, (3) Giáo d c ph thông c p thôn b n, (4) C i t o ư ng, (5) C p nư c cho thôn b n, (6) Phòng ch ng ma tuý c p c ng ng. 6. Ch qu n d án : B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 7. Th c hi n d án : y ban nhân dân hai t nh Sơn La, Lai Châu. 8. u tư c a D án : t ng v n u tư cho D án là 21,450 tri u EURO, bao g m : a) V n vi n tr không hoàn l i c a EU 19,940 tri u EURO. b) V n i ng c a Vi t Nam 1,51 tri u EURO bao g m 0,4 tri u EURO b ng hi n v t (lương cán b , t làm văn phòng D án hai t nh) và 1,11 tri u EURO b ng ti n m t tương ương 17 t ng Vi t Nam trong ó ph n chi t i hai t nh là 16,5 t , ph n chi cho Ban i u hành Trung ương 0,5 t trong th i gian 05 năm. i u 2. T ch c th c hi n D án Căn c Hi p nh tài chính c a D án, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Ch qu n d án - ch u trách nhi m ch o th c hi n D án, thi t l p b máy th c hi n D án như sau : 1. Thành l p Ban i u hành D án c p Trung ương (PSC) do i di n lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Trư ng Ban. Thành viên c a Ban i u hành Trung ương bao g m i di n Văn phòng Chính ph , i di n các B có liên quan, i di n lãnh o hai t nh Sơn La, Lai Châu, và hai ng giám c D án. i di n EU Hà N i ư c m i tham d các phiên h p PSC v i tư cách quan sát viên. 2. Thành l p Ban i u ph i c p t nh (PCC) do i di n lãnh o y ban nhân dân t nh làm ch nhi m tr c ti p ch o các h at ng c a D án t i m i t nh. Thành ph n Ban i u ph i c p t nh có i di n m t s ban, ngành c a t nh và hai ng giám c Ban qu n lý D án. 3. Hình thành Ban qu n lý D án (PMU) có văn phòng làm vi c t i Sơn La và Lai Châu, tr c ti p ch u trách nhi m s d ng v n vi n tr c a EU và v n i ng c a Chính ph th c hi n các ho t ng c a D án. D án ho t ng theo ch ng giám c c a hai bên Vi t Nam và EU. 4. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân hai t nh Sơn La, Lai Châu cùng các B K ho ch và u tư, Tài chính và các B , ngành có liên quan khác, thông qua Ban i u hành c p Trung ương và Ban qu n lý D án ch u trách nhi m :
  3. - Phê duy t K ho ch t ng th và K ho ch ho t ng hàng năm c a D án. - Phân b c th v n u tư c a D án theo văn b n thi t k D án và theo K ho ch t ng th c a D án. - Xác nh a bàn th c hi n các h p ph n c a D án và các h ng m c công trình c th , c bi t chú tr ng vi c ph i k t h p v i ho t ng c a các d án khác do các ngu n v n trong, ngoài nư c u tư nh m tránh trùng l p và t o i u ki n phát tri n nông thôn t ng h p. - Xây d ng và ban hành Quy ch qu n lý D án áp d ng th ng nh t trong c hai t nh Sơn La và Lai Châu. 5. Giao B K ho ch và u tư và B Tài chính b trí v n i ng th c hi n các ho t ng c a D án theo cam k t c a Chính ph ư c ghi c th trong Hi p nh Tài chính c a D án. 6. Giao Ch t ch y ban nhân dân các t nh Sơn La và Lai Châu, dư i s i u hành chung c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ch u trách nhi m th c hi n D án trên a bàn m i t nh, phê duy t các ti u d án u tư trong khuôn kh K ho ch t ng th c a D án và huy ng ngu n l c a phương t ch c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam v u tư, v qu n lý và s d ng vi n tr phát tri n và phù h p v i thông l c a EU. i u 3. Giao B Ngo i giao làm th t c y quy n cho lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thay m t Chính ph ký Hi p nh Tài chính c a D án v i phía EU. i u 4. D án ư c nh p mi n thu theo quy nh hi n hành m t s xe ôtô hai c u (station-wagon) và xe bán t i (pick-up) theo nguyên t c c n thi t và h p lý. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm vi c c th v i B Tài chính xác nh s lư ng c th theo nguyên t c nói trên. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Ngo i giao, B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân các t nh : Sơn La, Lai Châu và Th trư ng các cơ quan có liên quan c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Ngo i giao, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - y ban Dân t c và Mi n núi, - UBND các t nh : Sơn La, Lai Châu, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : NN, TH, P, TTTT&BC, Nguy n Công T n
  4. - Lưu : QHQT (3b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản