Quyết định số 864/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 864/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 864/QĐ-TTG về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020 (đoạn từ Điện Biên đến Kon Tum) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 864/QĐ-TTG

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 864/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG VÙNG BIÊN GI I VI T NAM – LÀO N NĂM 2020 ( O N T I N BIÊN N KON TUM) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng t i t trình s 34/TTr-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 v vi c phê duy t Quy ho ch xây d ng vùng biên gi i Vi t Nam - Lào n năm 2020 ( o n t t nh i n Biên n t nh Kon Tum), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch xây d ng vùng biên gi i Vi t Nam - Lào n năm 2020 ( o n t t nh i n Biên n t nh Kon Tum) v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Ph m vi nghiên c u Vùng biên gi i Vi t - Lào bao g m 10 t nh: i n Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Kon Tum, có t ng di n tích t t nhiên là 95.240,85 km2, có ranh gi i ti p giáp các t nh như sau: - Phía ông giáp bi n ông và t nh Qu ng Ngãi; - Phía Tây giáp nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào; - Phía Nam giáp t nh Gia Lai; - Phía B c giáp các t nh Lai Châu, Yên Bái, Phú Th , Hoà Bình, Ninh Bình. 2. Tính ch t vùng - Có v trí chi n lư c c bi t quan tr ng v an ninh qu c phòng i v i c nư c; - C a ngõ giao lưu phát tri n kinh t i ngo i (d ch v , thương m i c a khNu) c a khu v c phía ông và Tây c a c nư c;
 2. - Vùng phát tri n lâm nghi p, b o v r ng u ngu n và a d ng sinh h c. Vùng phát tri n công nghi p ch bi n, khai thác khoáng s n, s n xu t v t li u xây d ng, nông nghi p; - Vùng phát tri n các công trình th y i n, th y l i quan tr ng; - Vùng du l ch văn hoá, l ch s , sinh thái, ngh dư ng c p qu c gia và qu c t . 3. Các d báo phát tri n vùng - D báo dân s n năm 2010 t: kho ng 14.850.000 ngư i (trong ó dân s ô th kho ng 3.660.000 ngư i); năm 2020 là kho ng 16.700.000 ngư i (trong ó dân s ô th kho ng 7.050.000 ngư i); - D báo nhu c u t xây d ng ô th : n năm 2010 kho ng 84.000 ha, bình quân 230 m2/ngư i, n năm 2020 kho ng 158.000 ha, bình quân 225 m2/ngư i. 4. nh hư ng phát tri n không gian vùng a) Khung phát tri n vùng: g m hai h th ng chính: - H th ng hành lang kinh t chi n lư c qu c gia và qu c t là: tr c B c Nam (qu c l 1 và ư ng H Chí Minh) và 11 tr c hành lang kinh t ông Tây g m các qu c l 6, qu c l 217, qu c l 7, qu c l 8, qu c l 9, qu c l 12A, qu c l 49, qu c l 14 (14D + 14B) và qu c l 40, trong ó: + Tr c hành lang chính có vai trò ch o phát tri n ô th và công nghi p, v n t i, thương m i - du l ch là tr c qu c l 1A; tr c hành lang có vai trò phát tri n ô th , d ch v v n t i, thương m i - du l ch, công nghi p, vùng nguyên li u là tr c kinh t qu c gia và qu c t ông - Tây (qu c l 7, qu c l 8, qu c l 9, qu c l 12, qu c l 14B); + Tr c hành lang th c p là: tr c hành lang qu c gia và vùng (qu c l 6, qu c l 279, qu c l 24, qu c l 49) phát tri n ô th , công nghi p - du l ch - nông lâm nghi p. - H th ng ư ng b o v an ninh, qu c phòng và ph c v phát tri n kinh t : g m ư ng hành lang biên gi i, ư ng ra biên gi i và ư ng tu n tra biên gi i trong ó ư ng hành lang biên gi i có vai trò ch o liên k t toàn b h th ng. Trên tr c hành lang biên gi i phát tri n các ô th nh , vùng nông - lâm - nghi p, công nghi p ch bi n quy mô nh . b) Phân vùng t ch c không gian và nh hư ng phát tri n h th ng ô th - Phân vùng t ch c không gian + Vùng núi Tây B c: g m hai t nh i n Biên và Sơn La: ch c năng chính c a vùng là b o v an ninh qu c phòng, b o v môi trư ng sinh thái, tr ng r ng và phát tri n r ng, khai thác ngu n l i t r ng, vùng phát tri n th y l i, th y i n. Phát tri n các vùng s n xu t t p trung chuyên canh (chè, cà phê, bò s a, bò th t, hoa qu , th c phNm), vùng nông nghi p công ngh cao chăn nuôi i gia súc. Phát tri n các ngành
 3. công nghi p v t li u xây d ng, cơ khí s a ch a, b t gi y; du l ch văn hoá l ch s và sinh thái. Phát tri n d ch v thương m i - du l ch g n v i c a khNu; xây d ng các ô th v a và nh thúc Ny phát tri n kinh t nông thôn. + Vùng núi cao phía Tây các t nh Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam: ch c năng ch y u là vùng b o v môi trư ng qu c gia, b o v an ninh, qu c phòng biên gi i phía Tây, vùng phát tri n và khoanh nuôi r ng, tr ng cây nguyên li u, dư c li u, cây công nghi p dài ngày; d ch v thương m i c a khNu, du l ch sinh thái - l ch s - văn hoá. Vùng phát tri n th y i n - th y l i. C a ngõ giao lưu qu c t phía Tây c a t nư c. Phát tri n ô th quy mô v a và nh , khu kinh t thương m i c a khNu g n v i các c a khNu qu c gia và qu c t . + Vùng trung du gò i các t nh Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam: ch c năng c a vùng là công nghi p ch bi n nông lâm s n, s n xu t v t li u xây d ng, khai thác khoáng s n, vùng tr ng cây công nghi p dài ngày, ng n ngày cung c p nguyên li u cho phát tri n công nghi p trong nư c và xu t khNu, chăn nuôi i gia súc; vùng phát tri n ô th trung bình và nh + Vùng ng b ng ven bi n các t nh Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam: ch c năng ch y u là vùng ng l c phát tri n kinh t v i mũi nh n là các ngành công nghi p, d ch v , vùng phát tri n các ô th l n c p trung tâm vùng, ti u vùng (thành ph : Thanh Hoá, Vinh, Hà Tĩnh, ng H i, ông Hà, Hu , Tam Kỳ). + Khu v c phía Tây t nh Kon Tum: có ch c năng b o v , tu b , khoanh nuôi r ng i v i phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm s n (cao su, cà phê, tinh b t s n); tr ng cây công nghi p, nông nghi p, chăn nuôi àn i gia súc. Phát tri n ô th trung bình và nh g n v i c m công nghi p d c tr c ư ng giao thông chính ( ư ng H Chí Minh, qu c l 40, qu c l 24), xây d ng Khu kinh t c a khNu qu c t B Y phát tri n kinh t . - H th ng c a khNu biên gi i: nâng c p m t s c a khNu hi n có và m thêm m t s c a khNu m i t i nh ng khu v c có i u ki n thích h p. c) nh hư ng phát tri n h th ng ô th và i m dân cư nông thôn - nh hư ng phát tri n h th ng ô th + Vùng trung du gò i các t nh Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam: t ng s ô th trong vùng n năm 2020 là 39 ô th , trong ó có 1 ô th lo i III; 8 ô th lo i IV; 30 ô th lo i V; + Vùng phía Tây B c (t nh i n Biên và Sơn La): t ng s ô th là 30, thành ph i n Biên Ph và Sơn La tr thành ô th lo i II có vai trò ng l c và là ô th trung tâm vùng; + Khu v c phía Tây (t nh Kon Tum): t ng s ô th là 16, trong ó thành ph Kon Tum là ô th lo i II; ng l c thúc Ny phát tri n vùng Tây Nguyên là Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; thành ph Kon Tum ( ô th ng l c vùng t nh).
 4. - D ki n phát tri n các ô th m i + T năm 2007 - năm 2010 phát tri n thêm 95 ô th . + T năm 2011 - năm 2020 phát tri n thêm 25 ô th . - Các hành lang phát tri n kinh t k thu t - ô th ch o + Hành lang phát tri n kinh t và ô th hoá d c hai bên qu c l 1A và tuy n ư ng ven bi n có ch c năng là tr c phát tri n kinh t ch o c a vùng, bao g m phát tri n ô th , các khu công nghi p l n, khu kinh t t ng h p (Nghi Sơn, ông Nam Ngh An, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây, Chu Lai), c ng bi n (Nghi Sơn, C a Lò, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây), sân bay qu c t và n i a (Vinh, ng H i, Phú Bài, Chu Lai); + Hành lang phát tri n kinh t và ô th hoá d c ư ng cao t c m i và ư ng H Chí Minh có ch c năng ch y u là phát tri n kinh t vùng phía Tây, h tr và chuy n d ch u tư công nghi p và ô th t vùng ng b ng ven bi n. Trên tuy n b trí các ô th ng l c c a vùng trung du và mi n núi, các khu công nghi p quy mô v a (ch y u công nghi p ch bi n nông, lâm s n, s n xu t v t li u xây d ng, hoá ch t, phân bón, gi y...); + Hành lang phát tri n kinh t và ô th hoá d c hai bên qu c l 6, qu c l 279 có ch c năng là tr c phát tri n kinh t ch o c a vùng Tây B c; + Hành lang phát tri n kinh t và ô th hoá d c hai bên qu c l 217, qu c l 7, qu c l 8, qu c l 9; qu c l 40, ư ng H Chí Minh: có ch c năng chính là tr c phát tri n d ch v thương m i - v n t i - du l ch, phát tri n khu công nghi p quy mô v a và nh , vùng nguyên li u cây công nghi p dài ngày. - Hành lang kinh t qu c phòng: ch c năng ch y u là k t h p b o v an ninh, qu c phòng và phát tri n kinh t . D c tuy n s hình thành h th ng ô th nh , các trung tâm c m xã cung c p d ch v cho vùng nông thôn, xây d ng các khu kinh t qu c phòng. - Các khu dân cư nông thôn + Quy mô dân s nông thôn: d ki n dân s nông thôn toàn vùng n năm 2010 kho ng 11.185.000 ngư i; n năm 2020 kho ng 9.650.000 ngư i. + Các nh hư ng phát tri n chính: . Hình thành các trung tâm c m xã có ch c năng là trung tâm d ch v thương m i - nông, lâm nghi p - công nghi p cho m t c m xã; các th t là trung tâm d ch v thương m i; . Nâng c p các tuy n ư ng giao thông tr c chính liên xã, liên huy n k t n i v i h th ng giao thông t nh và qu c gia, t o thu n l i cho giao lưu phát tri n kinh t ; . Th c hi n các chương trình u tư th y l i k t h p th y i n nh ;
 5. . L p quy ho ch các i m dân cư nông thôn, khu v c có t s n xu t và phát tri n kinh t t i các vùng ng b ng, trung du, mi n núi n nh dân cư. 5. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t di n r ng a) ChuNn b k thu t - Xây d ng các h ch a u ngu n gi m, c t lũ, phòng lũ; xây d ng và c ng c các tuy n ê sông, ê bi n, kè phù h p v i các yêu c u và c thù c a t ng vùng; c i t o lòng sông, hư ng ch y m t cách h p lý thông thoáng dòng lũ, h n ch xói l . - Xây d ng h th ng c nh báo s m v các d ng thiên tai, h th ng thông tin liên l c gi a các c p chính quy n; b o v r ng nguyên sinh, tr ng m i r ng, r ng phòng h ven bi n, b o m che ph trung bình t (45 ÷ 50)%, gi m thi u các nguy cơ ng p lũ, lũ quét, lũ bùn á, tránh xói l công trình, h n ch quá trình bào mòn h u cơ c a t; s d ng t m t cách h p lý. b) Quy ho ch giao thông - ư ng b + u tư nâng c p các tr c tuy n qu c l , h th ng tr c ư ng theo hư ng B c - Nam g m qu c l 1A, ư ng H Chí Minh, ư ng cao t c B c - Nam, ư ng ông Trư ng Sơn. + H th ng tr c ông - Tây: qu c l 217, qu c l 7, qu c l 48, qu c l 8, qu c l 8 n m trong h th ng ư ng xuyên Á v i Lào, qu c l 12A, qu c l 9, qu c l 14B, qu c l 14D, qu c l 14B, qu c l 24, qu c l 6, qu c l 37, qu c l 279, qu c l 43, qu c l 32B, qu c l 4G. + Xây d ng h th ng ư ng hành lang biên gi i, ư ng tu n tra biên gi i ph c v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng vùng ven biên gi i. + Xây d ng h th ng ư ng ven bi n ph c v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng vùng ven bi n. - ư ng s t + C i t o nâng c p tuy n ư ng s t Hà N i - thành ph H Chí Minh t tiêu chuNn ư ng s t xuyên Á. Xây d ng m i m t s tuy n ư ng s t liên k t v i h th ng ư ng s t thành m ng lư i ư ng s t hoàn ch nh k t n i h p lý v i m ng lư i ư ng b qu c gia và h th ng c ng bi n. + Nghiên c u d án xây d ng tuy n ư ng s t cao t c v n t i hành khách xuyên Vi t kh 1,435 m, xây d ng các ư ng nhánh vào các h th ng c ng bi n chính, t i các khu v c phát tri n trong vùng. - ư ng bi n:
 6. + Nâng c p h th ng c ng bi n: Nghi Sơn, C a Lò, Vũng Áng, Hòn La, C a Vi t, Chân Mây, Kỳ Hà. - ư ng thu : + C i t o, nâng c p h th ng ư ng th y n i ab o m khai thác v n t i th y cho các a phương. - Hàng không + Nâng c p sân bay Phú Bài t tiêu chuNn sân bay qu c t . + Nâng c p, c i t o các sân bay Vinh, sân bay ng H i t c p 4C; sân bay Chu Lai nâng c p thành sân bay qu c t t c p 4E; + Nâng c p các sân bay vùng biên gi i ph c v phát tri n kinh t và b o v an ninh qu c phòng: sân bay i n Biên Ph ti p t c nâng c p t c p 3C ph c v bay n i a và có các ho t ng bay qu c t . Nâng c p, c i t o sân bay Nà S n t c p 4C ph c v n i a. c) Quy ho ch c p nư c - C p nư c ô th + n năm 2010 có 85% dân s ô th ư c c p nư c s ch v i tiêu chuNn 60 - 165 l/ngư i/ngày êm; năm 2020 có 100% dân s ô th ư c c p nư c v i tiêu chuNn 100 - 200 l/ngư i/ngày êm. + M r ng, nâng c p các công trình c p nư c hi n có và xây d ng nhà máy nư c cho các ô th m i; ngu n nư c cung c p ch y u là nư c m t, m t s vùng có nư c ng m s k t h p nư c m t và nư c ng m. + Xây d ng nhi u h k t h p th y i n, th y l i và là ngu n cung c p nư c cho sinh ho t kh c ph c c thù i u ki n t nhiên c a vùng v mùa khô thi u nư c và nhi u vùng b nhi m m n. + S d ng ngu n nư c: sông Chu - Thanh Hoá; sông Lam, sông Hi u, sông Bùng, sông C - Ngh An; h B c Nguyên, h K G - Hà Tĩnh; h Phú Vinh - Qu ng Bình; h Tích Tư ng, h p Tr m - Qu ng Tr ; sông Hương, h T Tr ch, Khe Bôghe, h Th y Yêm, Th y Cam - Th a Thiên Hu ; h Phú Ninh - Qu ng Nam ưa nư c v các ô th g p khó khăn v ngu n cung c p nư c. - C p nư c nông thôn + Tiêu chuNn c p nư c 60 - 100 l/ngư i/ngày êm, t t l c p nư c s ch 75 - 90% dân s . + Xây d ng mô hình c p nư c t p trung, c i t o, nâng c p các công trình c p nư c hi n có t i các i m dân cư.
 7. + Xây d ng các công trình ch a nư c như b ch a, h c á, h , ào gi ng d tr nư c cho vùng nông thôn mi n núi. d) nh hư ng cung c p năng lư ng n năm 2010 b o m 100% s xã và 95% s thôn b n trong vùng có i n lư i qu c gia, trong ó: - Ngu n i n + Ngu n th y i n: th c hi n theo Quy ho ch i n VI, d ki n n năm 2020 s xây d ng 29 nhà máy th y i n v i t ng công su t 7560 MW. Trong ó, các nhà máy th y i n có công su t trên 100 MW là: Sơn La 2400 MW, Lai Châu 1200 MW, Hu i Qu ng 540 MW, N m Chi n 196 MW, N m Na 300 MW, Hua Na 195 MW, B n V 300 MW, c Mi 1 - 250 MW, A Lư i 120 MW, sông Tranh 160 MW, sông Bung 2 (160 MW). + Ngu n nhi t i n: th c hi n theo Quy ho ch i n VI, trong ó có d án nhà máy nhi t i n l n: Nhi t i n Nghi Sơn công su t 1800 MW (Thanh Hoá), Nhi t i n Vũng Áng công su t 3600 MW (Hà Tĩnh) . + Ngu n i n t Lào: năm 2015 s nh p khNu i n t nhà máy th y i n SêKaMan c a Lào b ng ư ng dây 220 KV thông qua tr m 500/220 KV à N ng. T th y i n N m Mô (Lào) b ng ư ng dây 220 KV u n i v i tr m 220 KV ô Lương. - ư ng dây truy n t i i n: ng th i v i vi c m r ng nâng công su t các công trình i n hi n có, phát tri n lư i i n 500 KV và 220 KV cùng các tr m 500 KV, 220 KV trên a bàn Vùng biên gi i Vi t - Lào. - S d ng ngu n năng lư ng khác: nghiên c u phát tri n xây d ng h th ng i n năng, năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, biôgas và các d ng năng lư ng khác áp ng nhu c u dùng i n cho ng bào dân t c, c bi t là các thôn b n vùng sâu, vùng xa, các xã không th u tư i n lư i qu c gia, vùng không có ti m năng xây d ng các công trình th y i n v a và nh . ) Quy ho ch thoát nư c th i và v sinh môi trư ng - Các i m ô th , khu công nghi p, khu du l ch và các khu d ch v + Xây d ng h th ng thoát nư c riêng và n a riêng, có tr m x lý nư c th i t p trung cho các ô th lo i III tr lên, các khu kinh t ven bi n và khu kinh t c a khNu. + Xây d ng h th ng thoát nư c chung trong giai o n u và n a riêng trong giai o n dài h n, s d ng h sinh h c x lý nư c th i s áp d ng cho các th tr n. - Các th t , c m dân cư nông thôn: xây d ng h th ng thoát nư c chung. - nh hư ng quy ho ch thu gom x lý ch t th i r n
 8. + Xây d ng khu liên h p x lý ch t th i r n công nghi p c p vùng liên t nh: toàn vùng d ki n quy ho ch b n khu liên h p x lý ch t th i r n công nghi p c p vùng liên t nh t i các a i m sau: xã Tân Trư ng, huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hoá; xã Kỳ Trinh, huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh; xã Hương Văn, huy n Hương Trà, t nh Th a Thiên Hu ; D c S i, huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi (v trí này n m ngoài ranh gi i nghiên c u). + Xây d ng khu liên h p x lý ch t th i r n c p vùng t nh, c p liên ô th , c p ô th : t nh i n Biên: Quy ho ch khu liên h p x lý ch t th i r n c p vùng t nh t i xã Thanh Luông, huy n i n Biên; Quy ho ch các khu x lý ch t th i r n c p ô th ph c v cho các th tr n huy n Mư ng Nhé, Mư ng Chà, T a Chùa và th xã Mư ng Lay. - nh hư ng quy ho ch nghĩa trang t p trung: m r ng, c i t o nghĩa trang nhân dân hi n có c a các t nh, các thành ph , th xã, th tr n. 6. nh hư ng phát tri n không gian khu v c giáp biên gi i a) Các ch tiêu kinh t k thu t chính - D báo dân s vùng biên gi i + T ng dân s khu v c giáp biên gi i d báo n năm 2010: kho ng 1.510.000 ngư i. Trong ó dân s ô th 315.000 ngư i; dân s nông thôn 1.195.000 ngư i. + T ng dân s n năm 2020: kho ng 1.957.000 ngư i. Trong ó dân s ô th 627.000 ngư i; dân s nông thôn kho ng 1.330.000 ngư i. M t dân s t kho ng 45 - 50 ngư i/km2. -M t ô th : +M t ô th n năm 2010 t 1,58 ô th /1000 km2 di n tích t t nhiên; +M t ô th n năm 2020 t 1,75 ô th /1000 km2 di n tích t t nhiên. b) Các nh hư ng phát tri n vùng: - Khung phát tri n khu v c giáp biên gi i Khung phát tri n chính c a khu v c giáp biên gi i là các h th ng ư ng giao thông chi n lư c qu c gia: ư ng hành lang biên gi i, các tr c ư ng qu c l theo hư ng ông Tây (qu c l 6, qu c l 279, qu c l 217, qu c l 7, qu c l 8A, qu c l 9, qu c l 21A, qu c l 14B, qu c l 14D, qu c l 40, qu c l 24), liên k t khu v c giáp biên gi i v i vùng bi n phía ông theo hư ng ông Tây, các nư c ASEAN v phía Tây, và các ô th c a khNu, khu kinh t c a khNu g n v i các c a khNu qu c gia, qu c t . Khung phát tri n th c p d a trên các tr c giao thông liên t nh, liên huy n, liên xã, liên ô th k t n i n các tr c giao thông chi n lư c chính g n k t các ô th trong vùng, g n ô th v i vùng nông thôn.
 9. H th ng b o v an ninh khu v c biên gi i bao g m các ư ng hành lang biên gi i, ư ng tu n tra biên gi i và ư ng ra biên gi i. Trên h th ng ư ng này là n biên phòng g n v i thôn b n, các ô th , th t và trung tâm c m xã, các khu kinh t qu c phòng, các c a khNu v a phát tri n kinh t - xã h i, v a b o v an ninh, qu c phòng và b o v r ng, môi trư ng thiên nhiên. - Phát tri n h th ng ô th khu v c giáp biên gi i + H th ng ô th ng l c c p 1: phía Tây B c là thành ph i n Biên Ph (t nh i n Biên); th xã M c Châu, th xã Sông Mã (t nh Sơn La); khu v c phía Tây các t nh mi n Trung là: th xã Con Cuông (t nh Ngh An), thành ph Lao B o (t nh Qu ng Tr ), th xã Khâm c (t nh Qu ng Nam); khu v c t nh Kon Tum là thành ph c a khNu B Y (t nh Kon Tum); các ô th này có ch c năng là trung tâm kinh t t ng h p (văn hoá, d ch v thương m i c a khNu, d ch v du l ch, bưu chính, ngân hàng, d ch v v n t i, công nghi p, giáo d c - ào t o, y t , hư ng nghi p d y ngh )... thúc Ny phát tri n kinh t vùng biên gi i. + H th ng ô th ng l c c p 2: bao g m th tr n Mư ng Nhé, Mư ng Chà, Pú T u (t nh i n Biên); th tr n Mai Sơn, S p C p, Yên Châu (t nh Sơn La); th tr n Quan Sơn, Mư ng Lát (t nh Thanh Hóa); th tr n Mư ng Xén, Hòa Bình, Kim Sơn (t nh Ngh An); th xã Hương Sơn, th tr n Vũ Quang, Tây Sơn (t nh Hà Tĩnh); th tr n Quy t (t nh Qu ng Bình); thành ph Lao B o (t nh Qu ng Tr ); th tr n A Lư i (t nh Th a Thiên Hu ); th tr n Tây Giang (t nh Qu ng Nam); th tr n ăk Glêi, Sa Th y (t nh Kon Tum). Các ô th này có ch c năng là trung tâm kinh t văn hoá, d ch v thương m i c a khNu, trung tâm bưu chính, ngân hàng, phát tri n nông nghi p - nông thôn, d ch v nông - lâm - công nghi p, chăm sóc y t , giáo d c, hư ng nghi p d y ngh , trư ng dân t c n i trú, trung tâm công nghi p, d ch v v n t i, ch u m i thu mua nông - lâm - s n... thúc Ny phát tri n kinh t cho các ti u vùng. + Các ô th ng l c c p 3: g m th tr n Apach i (t nh i n Biên), Lóong Luông, Chi ng Khương, Mư ng L m (t nh Sơn La); th tr n Tén T n (t nh Thanh Hoá); th tr n Thanh Th y, N m C n (t nh Ngh An); th tr n Tà R t (t nh Qu ng Tr ); th tr n A t (t nh Th a Thiên Hu ); th tr n Chà Vài (t nh Qu ng Nam). Các ô th này có ch c năng là trung tâm d ch v thương m i g n v i c a khNu thúc Ny phát tri n khu v c dân cư các xã giáp biên. Phân b h th ng ô th khu v c giáp biên gi i: h th ng ô th c a toàn vùng n năm 2010 là 55 ô th trong ó có 1 ô th lo i III, 4 ô th lo i IV, 50 ô th lo i V; n năm 2020 là 59 ô th trong ó có: 3 ô th lo i II, 2 ô th lo i III; 8 ô th lo i IV; 46 ô th lo i V. - Phát tri n xây d ng các khu v c c a khNu Nâng c p c i t o và xây d ng m i h th ng giao thông lên c a khNu và cơ s v t ch t cho 34 c a khNu, nâng c p 2 c a khNu t qu c gia lên c a khNu qu c t là c a khNu Lóong S p và Nam Giang; 4 c a khNu ph lên c a khNu qu c gia là L nh Bánh, Tén
 10. T n, Thanh Th y, Thông Th ; m m i 7 c a khNu ph là Mư ng Lèo, Nà Khi, S ng, Kham, Táo, Khang, N9. Hình thành các khu kinh t c a khNu: Khu kinh t c a khNu i n Biên g n v i c a khNu qu c t Tây Trang (t nh i n Biên); Khu kinh t c a khNu Lóong S p g n v i c a khNu qu c t Lóong S p (t nh Sơn La); Khu kinh t c a khNu Na Mèo g n v i c a khNu qu c t Na Mèo (t nh Thanh Hoá); Khu kinh t c a khNu N m C n g n v i c a khNu qu c t N m C n (t nh Ngh An); Khu kinh t c a khNu C u Treo g n v i c a khNu qu c t C u Treo (t nh Hà Tĩnh); Khu kinh t c a khNu Cha Lo g n v i c a khNu qu c t Cha Lo (t nh Qu ng Bình); Khu kinh t thương m i c bi t Lao B o g n v i c a khNu qu c t Lao B o (t nh Qu ng Tr ); Khu kinh t c a khNu Nam Giang g n v i c a khNu qu c gia Nam Giang (t nh Qu ng Nam); Khu kinh t c a khNu qu c t B Y (t nh Kon Tum); Khu kinh t c a khNu A t (t nh Th a Thiên Hu ) làm ng l c thúc Ny ng u s phát tri n kinh t cho các vùng d c theo biên gi i. - Phát tri n dân cư nông thôn khu v c giáp biên gi i Ngoài dân cư hi n có, th c hi n chương trình ưa dân ra sát vùng biên gi i, c th i v i các t nh: T nh i n Biên th c hi n di dân lòng h th y i n Sơn La n tái nh cư các khu v c xã giáp biên gi i thu c huy n Mư ng Nhé, Mư ng Chà, i n Biên. Xây d ng Khu kinh t qu c phòng Mư ng Nhé và Mư ng Chà; T nh Sơn La di dân tái nh cư lòng h th y i n Sơn La ra khu v c biên gi i huy n S p C p, M c Châu, Yên Châu. Hình thành Khu kinh t qu c phòng sông Mã. T nh Thanh Hoá di dân n i vùng ra biên gi i, n nh dân cư và s p x p l i 15 xã biên gi i, hình thành Khu kinh t qu c phòng Mư ng Lát. T nh Ngh An: th c hi n tái nh cư cho s h dân di d i do xây d ng th y i n B n L . Xây d ng Khu kinh t qu c phòng Kỳ Sơn, mô hình kinh t hình thành các t ng i thanh niên xung phong, các trang tr i kinh t gia ình. Các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam th c hi n di dân n i t nh, n nh dân cư, xây d ng mô hình kinh t trang tr i nông lâm nghi p, l p làng thanh niên l p nghi p phát tri n kinh t lâm nghi p, hình thành các Khu kinh t qu c phòng Khe Sanh (t nh Qu ng Tr ), A So - A Lư i (t nh Th a Thiên Hu ). T nh Kon Tum, th c hi n di dân kinh t m i t các t nh phía B c vào huy n Sa Th y, ăk Glâi v i s lư ng l n (kho ng 3 v n dân) phát tri n kinh t và gi t vùng biên gi i. Hình thành Khu kinh t qu c phòng Mô Rây. c) Giao thông Xây d ng h th ng ư ng hành lang biên gi i và ư ng n các c m trung tâm xã giáp biên, g m: - ư ng hành lang biên gi i:
 11. Tuy n hành lang biên gi i o n qua vùng biên gi i Vi t - Lào ư c xây d ng theo tiêu chuNn ư ng c p VI mi n núi. Theo ó hư ng tuy n s i song song v i ư ng biên gi i và cách t 5 - 30 km. i v i các tuy n ư ng hành lang biên gi i là các qu c l , t nh l thì quy mô c a các tuy n ư ng tu n th theo Quy ho ch phát tri n ngành Giao thông v n t i ư ng b và d báo lưu lư ng xe trên các tuy n ó. - ư ng tu n tra và ư ng ra biên gi i: Thông tuy n ư ng tu n tra biên gi i, ng th i c i t o các o n ư ng dân sinh hi n có m b o lưu thông xe cơ gi i, b trí h th ng rãnh d c thoát nư c, kè á gi tt i các i m có s t l . Nh ng o n có a hình thu n l i có th làm ư c ư ng ôtô thì làm theo tiêu chuNn ư ng giao thông nông thôn. i v i khu v c có a hình c bi t khó khăn có th xây d ng ư ng i b , ư ng t cho b i biên phòng i l i tu n tra ư ng biên, b o m cho tuy n ư c liên hoàn. - Các tuy n ư ng ra biên gi i: D ki n n năm 2010: xây d ng toàn b ư ng tu n tra d c biên gi i và t m i n biên phòng xây d ng ư ng ra biên gi i. n năm 2020: hoàn thành nâng c p, xây d ng các tuy n ư ng nhánh n i t ư ng vành ai biên gi i n các n biên phòng và các ch t tr ng i m, khu dân cư. Xây d ng toàn b các ư ng xương cá ra các c t m c biên gi i và xây d ng thêm các ư ng t n biên phòng ra biên gi i. i v i các ư ng ra biên gi i là các qu c l , t nh l thì quy mô c a các tuy n ư ng này tuân th theo Quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng b . i v i các ư ng ra biên gi i còn l i thì quy mô d ki n là ư ng c p V mi n núi. d) ChuNn b k thu t Thi t l p h th ng c nh báo s m v các tai bi n thiên nhiên, l p b n d báo các khu v c có nguy cơ cao v lũ quét, s t l , cháy r ng... xác nh vùng lòng h th y l i, th y i n. Xây d ng các công trình phòng lũ như các h th y l i, th y i n u ngu n. Xây d ng các công trình n nh n n: ta luy, tư ng ch n có ch tiêu k thu t úng v i c p công trình và tính ch t, c thù c a t. Xây d ng h th ng c u, c ng, p tràn úng c p t i nh ng v trí ư ng giao thông i qua a hình chia c t, các khe t th y, tránh làm ngh n dòng lũ. B o v r ng, tr ng m i r ng, nh m tăng che ph , i u ti t nư c m t, gi m thi u các nguy cơ lũ, lũ quét, tránh xói l n n công trình, h n ch quá trình bào mòn h u cơ c a t. Tăng cư ng che ph , t i thi u > 50%. ) nh hư ng c p nư c - Khu v c ô th
 12. Khai thác nư c ng m ph c v m t s ô th khu v c biên gi i. Các ô th còn l i khai thác ngu n nư c m t. Xây d ng các h ch a nư c nh , xây d ng h th y i n t i sông có ti m năng k t h p v i vi c gi i quy t nư c cho nông nghi p, th y i n và sinh ho t. - Khu v c nông thôn Dùng hình th c gi ng khoan ư ng kính nh Unicef, gi ng khoan, gi ng ào, t i các vùng xa ngu n nư c m t. Các khu v c b r i ch t c hoá h c trong chi n tranh t i khu v c giáp biên t Qu ng Tr t i Kon Tum không dùng nư c ng m làm ngu n nư c sinh ho t. Xây d ng các h ch a nư c nh tr nư c. Khai thác nư c t ch y, khe su i, m ch nư c, nư c mưa cho ăn u ng và sinh ho t. e) nh hư ng c p năng lư ng khu v c vùng biên - i v i ô th , khu kinh t c a khNu: i n ư c cung c p t ngu n i n c a m ng lư i qu c gia thông qua các tr m bi n áp 110 KV hi n có và xây d ng m i. - i v i i m dân cư nông thôn: các xã và c m xã, vùng nông thôn ư c cung c p i n t i n lư i qu c gia, còn nh ng khu v c cách xa ngu n i n lư i qu c gia s ư c cung c p tư các ngu n th y i n nh , nghiên c u phát tri n năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, năng lư ng Biôgas. g) Quy ho ch thoát nư c th i, v sinh môi trư ng - nh hư ng quy ho ch thoát nư c th i + Xây d ng h th ng thoát nư c n a riêng và riêng hoàn toàn, có tr m x lý nư c th i i v i các thành ph , th xã, khu kinh t c a khNu. + Xây d ng h th ng thoát nư c chung ho c n a riêng, x lý nư c th i b ng h sinh h c t nhiên i v i các th tr n, khu dân cư vùng ven biên gi i. - nh hư ng thu gom và x lý ch t th i r n + Xây d ng bãi chôn l p ch t th i r n h p v sinh có di n tích phù h p (kho ng 1,5 - 2 ha) i v i các khu kinh t c a khNu, th tr n và các i m dân cư vùng ven biên gi i. + Ch t th i r n công nghi p, ch t th i r n nguy h i phát sinh trong khu v c này s ưa v các khu x lý ch t th i r n c p vùng liên t nh, c p vùng t nh. - nh hư ng quy ho ch nghĩa trang t p trung Các th tr n và các i m dân cư vùng ven biên gi i s quy ho ch nghĩa trang t p trung có di n tích 1 - 1,5 ha.
 13. 7. Các chương trình, d án ưu tiên u tư trong giai o n 5 - 10 năm và cơ ch chính sách xây d ng vùng a) Các chương trình, d án ưu tiên u tư trong giai o n 5 - 10 năm Nâng c p và u tư xây d ng h t ng cơ s cho các ô th ng l c phía Tây và khu v c giáp biên gi i g m th tr n Pú T u, Tu n giáo, M c Châu, Hát Lót, Ng c L c, Thái Hoà, Con Cuông, Ph Châu, Tây Sơn, Ti n Hoá, Khe Sanh, A Lư i, Th ch M , Khâm c, Plây K n, Sa Th y năng l c m nh n vai trò là ng l c thúc Ny phát tri n kinh t c a vùng. L p quy ho ch h th ng ô th và i m dân cư nông thôn trên a bàn các t nh hi n chưa l p ho c n nay quy ho ch không còn phù h p; hình thành m t s ô th m i. L p quy ho ch chung các khu kinh t c a khNu, các ô th khu v c giáp biên gi i. Nâng c p và ưu tiên u tư cơ s h t ng các ô th là trung tâm c p vùng, ti u vùng. Xây d ng h th ng c a khNu ư ng biên g n v i khu kinh t thương m i c a khNu. Xây d ng các trung tâm c m xã; xây d ng h t ng các khu tái nh cư th c hi n giai o n I ưa dân ra biên gi i. - Th c hi n các chương trình s p x p n nh dân cư khu v c biên gi i. Quy ho ch b trí l i các n, tr m biên phòng phù h p v i yêu c u, nhi m v c a t ng khu v c. u tư phát tri n các tr c hành lang kinh t - k thu t: qu c l 1A, ư ng H Chí Minh, qu c l 6, qu c l 7, qu c l 8, qu c l 9. Xây d ng h th ng ư ng hành lang biên gi i, ư ng tu n tra biên gi i, ư ng ra biên gi i; giai o n II ư ng H Chí Minh; các tuy n ư ng giao thông liên k t các t nh t o thu n l i cho giao lưu phát tri n kinh t và b o v an ninh biên gi i. Xây d ng nhà máy nư c m i t i th tr n M c Châu (Sơn La) công su t: 10.000 m3/ngày êm. Xây d ng nhà máy nư c t i th tr n Lam Sơn (Thanh Hoá) công su t 8.400 m3/ngày êm. L p d án u tư xây d ng 3 khu liên h p x lý ch t th i r n c p vùng liên t nh trong ph m vi nghiên c u quy ho ch ( ã xác nh trên). L p d án u tư xây d ng các khu liên h p x lý ch t th i r n c p vùng t nh c a 10 t nh. L p d án u tư xây d ng các nghĩa trang c p vùng t nh c a 10 t nh. b) Cơ ch chính sách phát tri n vùng
 14. Ưu tiên phát tri n h th ng giao thông liên k t ô th v i ô th , liên k t ô th v i các trung tâm c m xã, trung tâm xã b ng ngu n v n c a Chính ph . Xây d ng các cơ ch chính sách ưu ãi thu hút các doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài u tư vào các lĩnh v c: phát tri n các khu kinh t c a khNu, khu kinh t , khu công nghi p, khu du l ch, các cơ s ào t o, trung tâm y t chuyên sâu, trung tâm thương m i, khu vui chơi gi i trí, nhà ô th và m t s cơ s h t ng k thu t t i các ô th ... theo hình th c BOT, BT, FDI. T p trung ngu n v n ODA, v n ngân sách phát tri n h th ng giao thông ra các c a khNu c hai phía Vi t Nam và Lào. Thu hút v n ODA u tư các công trình l n như: h th ng giao thông, các công trình th y i n, th y l i c p vùng, h th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng, xây d ng các nhà máy nư c, nhà máy ch bi n rác, xây d ng h th ng lư i i n, nâng c p và xây d ng m t s c u ư ng. Xây d ng chính sách khai thác hi u qu ngu n v n thu t qu t ô th t p trung xây d ng các công trình h t ng cơ s i v i các ô th khu v c sát biên gi i và khu kinh t c a khNu. Huy ng s óng góp c a nhân dân, xã h i hoá m t s d án như ư ng giao thông nông thôn, liên phư ng, xã, i m vui chơi phư ng, nhà văn hoá thôn. Huy ng nhi u ngu n v n cho phát tri n cơ s h t ng ph c v giáo d c, y t , phát thanh truy n hình, các khu kinh t c a khNu, các khu kinh t qu c phòng, phát tri n khoa h c công ngh cho c vùng ô th và nông thôn. Ưu tiên v n ngân sách u tư cơ s h t ng cho các khu v c th c hi n chương trình tái nh cư, n nh dân cư, di dân ra sát biên gi i theo quy ho ch. C ng c hoàn thi n m ng lư i d ch v thương m i trên a bàn, l y trung tâm xã làm trung i m phân ph i và tiêu th hàng hoá. Ưu tiên u tư xây d ng các ch ư ng biên, các trung tâm thương m i u m i vùng và liên vùng, các trung tâm thương m i - du l ch c p qu c gia và c p t nh các c a khNu d c ư ng biên. Tăng cư ng h p tác phát tri n kinh t c a khNu, m r ng giao lưu thương m i, du l ch, khai thác t i a l i th c a khNu. T p trung ào t o ngu n nhân l c cho cán b qu n lý các c p t i a phương năng l c th c hi n qu n lý phát tri n ô th , các khu kinh t c a khNu và nông thôn khu v c biên gi i. Có chính sách ưu ãi thu hút các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư vào lĩnh v c công nghi p c bi t công nghi p ch bi n nông lâm s n, khai thác khoáng s n, phát tri n th y i n, th y l i, gia công l p ráp t i khu v c c a khNu và ô th biên gi i.
 15. Tăng cư ng công tác qu n lý lưu v c h th ng sông chính c p qu c gia và liên qu c gia; ti u lưu v c thu c các sông n i t nh và liên t nh; thành l p các cơ quan qu n lý và khai thác các công trình u m i c p t nh và c p liên t nh. c) T ch c th c hi n Giao B Xây d ng là cơ quan u m i có trách nhi m t ch c ch o và ôn c th c hi n các chương trình, các d án quy ho ch xây d ng ư c tri n khai theo Quy ho ch xây d ng vùng biên gi i Vi t Nam - Lào ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Các B , ngành khác có liên quan căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a ngành ph i h p v i B Xây d ng, y ban nhân dân các t nh, huy n biên gi i t ch c ch o th c hi n các chương trình d án c th thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành mình. y ban nhân dân các t nh, huy n, xã biên gi i ch u trách nhi m t ch c, ch o th c hi n các chương trình, các d án quy ho ch xây d ng theo ch c năng, quy n h n c a mình và có trách nhi m v n ng, tuyên truy n, h tr ng bào các dân t c vùng biên gi i th c hi n nghiêm ch nh các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. Thành l p Ban Ch o quy ho ch và u tư xây d ng vùng ch o vi c th c hi n các chương trình, d án u tư c p vùng. T o i u ki n huy ng ngu n v n ODA và các ngu n v n t các thành ph n kinh t , các t ch c phi chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng; Công an, N i v , Văn hoá, Th thao và Du l ch, Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân 10 t nh: i n Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Kon Tum và các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Së XD 10 tØnh trong vïng biªn giíi ViÖt Nam - Lµo; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản