Quyết định số 87/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 87/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2002/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 87/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 27 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V/V QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , CƠ C U T CH C C A VI N CÂY LƯƠNG TH C VÀ CÂY TH C PH M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s : 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s : 782/Q -TTg ngày 24/10/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c- công ngh ; Căn c Ngh quy t s :120 NQ/BCS ngày 30/11/2001c a Ban cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c t ch c và xây d ng h th ng Vi n nghiên c u; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Cây lương th c và cây th c ph m, V trư ng V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1. - Vi n Cây lương th c và cây th c phNm là ơn v s nghi p khoa h c tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, có trách nhi m nghiên c u gi i quy t các v n khoa h c - công ngh nông nghi p, ch y u là cây lúa, cây v ông, h th ng nông nghi p, ph c v phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông H ng. Vi n ư c Ngân sách u tư và c p kinh phí ho t ng, ư c s d ng con d u và m tài kho n riêng t i Kho b c và Ngân hàng (giao d ch trong ho t ng có thu) theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Tr s chính c a Vi n t t i t nh H i Dương (như hi n nay). i u 2.- Vi n Cây lương th c và cây th c phNm có nhi m v ch y u sau: 2.1- Xây d ng và th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh hàng năm, ng n h n và dài h n c a vùng ng b ng sông H ng, trên cơ s phương hư ng m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, các chương trình khoa h c công ngh v nông nghi p c a Nhà nư c. 2.2- Nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a vùng ng b ng sông H ng và các a phương có i u ki n tương t , bao g m:
  2. - Di truy n, ch n t o và nhân gi ng cây tr ng trư c h t là cây lúa, cây v ông và m t s cây tr ng c s n; - Các bi n pháp k thu t canh tác và phòng tr d ch h i cây tr ng; - S d ng và b o v tài nguyên t, tài nguyên nư c, môi trư ng sinh thái nông nghi p; - H th ng nông nghi p. 2.3- Tham gia nghiên c u và chuy n giao công ngh v i các t ch c khoa h c có liên quan trong các lĩnh v c: Chăn nuôi, Lâm nghi p, Thu l i, Thu s n... ph c v cho s phát tri n nông nghi p b n v ng và xây d ng nông thôn m i c a Vùng. 2.4- ào t o, tư v n, d ch v khoa h c-công ngh ph c v s n xu t và s n xu t kinh doanh thu c các lĩnh v c nghiên c u c a Vi n theo các quy nh hi n hành. 2.5- Th c hi n h p tác qu c t v khoa h c- công ngh thu c lĩnh v c nghiên c u c a Vi n theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c. i u 3. - Cơ c u t ch c c a Vi n g m có : 3.1- Lãnh o Vi n: Có Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng giúp vi c Vi n trư ng. Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn b nhi m có th i h n, mi n nhi m. 3.2- Các Phòng nghi p v : - Phòng Khoa h c - H p tác qu c t ; - Phòng T ch c - Hành chính; - Phòng Tài chính - K toán. 3.3- Các B môn nghiên c u tr c thu c Vi n: + B môn Ch n gi ng lúa; + B môn Ch n gi ng cây tr ng c n; + B môn Công ngh sinh h c; + B môn K thu t canh tác; + B môn B o v th c v t; + B môn H th ng nông nghi p; + B môn Sinh lý sinh hóa và Ch t lư ng nông s n;
  3. + B môn K thu t h t gi ng. 3.4- Các ơn v tr c thu c Vi n ư c s d ng con d u và tài kho n riêng: + Trung tâm Th c nghi m và chuy n giao công ngh . Trung tâm có nhi m v th c hi n công tác khuy n nông, thí nghi m, th c nghi m, nhân và s n xu t gi ng. Tr s c a Trung tâm t t i H i Dương (trong tr s Vi n Cây lương th c và cây th c phNm); + Trung tâm Nghiên c u cây c s n: Trên cơ s Trung tâm Gi ng cây lương th c và cây th c phNm, tr s t t i T Liêm - Hà N i (như hi n nay); + Trung tâm Nghiên c u khoai tây, rau và hoa: Trên cơ s Trung tâm Nghiên c u cây th c phNm, tr s t t i à L t - Lâm ng (như hi n nay). Các Phòng có Trư ng phòng, Phó trư ng phòng; Trung tâm có Giám c và Phó giám c; B môn có Trư ng b môn và Phó b môn. B môn tr c thu c Vi n là t ch c tương ương v i c p Phòng tr c thu c Vi n. Trư ng, Phó các Phòng và B môn; Giám c và Phó giám c Trung tâm do Vi n trư ng b nhi m có th i h n, mi n nhi m theo phân c p c a B . i u 4. Giao cho Vi n trư ng Vi n Cây lương th c và cây th c phNm quy nh nhi m v , t ch c, biên ch và quy ch ho t ng cho các t ch c tr c thu c Vi n theo quy nh hi n hành. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, các quy t nh v ch c năng nhi m v , cơ c u t ch c c a Vi n trư c ây trái v i quy t nh này không còn hi u l c thi hành. i u 6. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan thu c B và Vi n trư ng Vi n Cây lương th c và cây th c phNm ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản