Quyết định số 87/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
21
lượt xem
2
download

Quyết định số 87/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/2002/QĐ-TTG Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P C C H I QUAN T NH QU NG NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 16/CP ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p C c H i quan t nh Qu ng Nam tr c thu c T ng c c H i quan. C c H i quan t nh Qu ng Nam có con d u, tài kho n riêng và có tr s đ t t i t nh Qu ng Nam. Đi u 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a C c H i quan t nh Qu ng Nam. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Như Đi u 3, - Ban Bí thư Trung ương Đ ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, Phan Văn Kh i - VPCP: BTCN, các PCN, Công báo, các V : TH, NC, V I, - Lưu: TCCB (3), VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản