Quyết định số 87/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 87/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2003/QĐ-UB Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002 bị bãi bỏ do hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :: 87/2003/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Ã BAN HÀNH T NGÀY 01/01/1997 N NGÀY 30/6/2002 BN BÃI B DO H T HI U L C THI HÀNH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994; Căn c Lu t ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t ngày 21/11/1996 ư c s a i b sung ngày 27/12/2002; Căn c Ngh nh s 101/N -CP ngày 23/10/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Quy t nh s 5443/2002/Q -UB ngày 09/8/2002 c a UBND Thành ph v vi c rà soát Văn b n quy ph m pháp lu t c a UBND Thành ph Hà N i ã ư c ban hành t ngày 01/01/1997 n ngày 30/6/2002; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp Thành ph t i t trình s : 1087/TTr- TP ngày 20/6/2003. QUY T NNH i u 1: Công b bãi b 147 văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i ã ban hành t ngày 01/01/1997 n ngày 30/6/2002 (có Danh m c ính kèm), do h t hi u l c thi hành. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I BAN HÀNH (01/01/1997 - 30/6/2002) Ã H T HI U L C THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 87/2003/Q -U ban Hành chính ngày 25 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Ngày S ký Trích y u n i STT tháng năm ban Ghi chú hi u văn b n dung văn b n hành Năm 2002 1 20/5/2002 21/2002/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c tăng cư ng s lãnh o, ch o cu c t ng i u tra cơ s kinh t , hành chính, s nghi p th i i m 1/7/2002 trên a bàn thành ph Hà N i. 2 17/5/2002 72/2002/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v vi c k t thúc ho t ng c a Liên hi p Xí nghi p xe p - xe máy Hà N i. 3 08/4/2002 15/2002/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c th c hi n nhi m v t ng i u tra ch t lư ng quân nhân d b năm 2002. 4 26/02/2002 07/2002/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c tri n khai công tác Tư Pháp trên a bàn thành ph Hà N i năm 2002. 5 30/01/2002 09/2002/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v vi c thông báo ch tiêu biên
 3. ch hành chính, s nghi p năm 2002 Thành ph Hà N i. 6 22/01/2002 07/2002/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph ban hành Quy Q s nh chi ti t t l % 37/2003/Q - phân chia các UB ngày kho n thu ngân 28/2/2003 sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn TP HN. 7 22/01/2002 05/2002/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v/v tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i và d toán thu chi ngân sách TP năm 2002. 8 04/01/2002 02/2002/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v nhi m v qu c phòng, công tác quân s a phương năm 2002. NĂM 2001 9 13/12/2001 124/2001/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v vi c Gi i th Ban Ch o thành ph v ch ng buôn l u, ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi trên a bàn thành ph Hà N i. 10 19/11/2001 117/2001/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v các T ch c Q s n i b trong Công 81/2002/Q - ty V n t i và d ch UB ngày v công c ng Hà 06/6/2002 N i. 11 12/10/2001 88/2001/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng
 4. vi c i u ch nh, b Q s Q -UB sung m t s t l % 07/2002/Q - phân chia các UB ngày kho n thu ngân 22/01/2002 sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn TP HN. 12 12/10/2001 89/2001/ Quy t nh ư c c a UBND TP ban thay th b ng Q -UB hành Quy ch x lý Q s thu h i t do các 04/2002/Q - t ch c, h gia UB ngày ình, cá nhân 01/1/2002 hoang hóa không s d ng, s d ng sai m c ích, vi ph m Lu t t ai trên a bàn TP HN. 13 12/10/2001 87/2001/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v i u ch nh d toán thu thu s d ng t nông nghi p năm 2001 c a TP HN. 14 24/9/2001 32/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v/v tăng cư ng s lãnh o, ch o cu c T ng i u tra Nông nghi p-Nông thôn và Th y s n, th i i m 1.10.2001 trên a bàn TPHN. 15 14/8/2001 63/2001/ Quy t nh H t hi u c a UBND TP v l c Q -UB vi c Giao ch tiêu biên ch giáo d c năm 2001-2002. 16 20/7/2001 57/2001/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v vi c ban hành K ho ch kh o sát và gi i
 5. quy t tình tr ng chưa ăng ký h t ch trên a bàn thành ph Hà N i năm 2001. 17 16/4/2001 13/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c Ny m nh vi c th c hi n xã h i hóa theo Ngh nh 731999/N - CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao c a thành ph năm 2001. 18 30/3/2001 09/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c hư ng ng "Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm" trên a bàn Hà N i t 15/4 n 15/5/2001. 19 26/3/2001 08/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c t ch c tri n khai t ng k t 5 năm th c hi n Lu t Ngân sách Nhà nư c trên a bàn thành ph Hà N i. 20 22/3/2001 12/2001/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v vi c h n ch Q s và c m m t s 26/2003/Q - phương ti n giao UB ngày thông ho t ng 30/01/2003 trên a bàn TPHN. 21 28/02/2001 08/2001/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v vi c ban
 6. hành k ho ch ch o tri n khai công tác tư pháp trên a bàn thành ph Hà N i năm 2001. 22 27/02/2001 05/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v nhi m v qu c phòng, công tác quân s a phương năm 2001. 23 15/01/2001 03/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v/v tri n khai th c hi n k ho ch kinh t -xã h i và d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2001 24 03/01/2001 01/2001/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c t ch c phát ng phong trào "T t tr ng cây" Xuân Tân T - năm 2001. NĂM 2000 25 31/10/2000 91/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph ban hành Quy Q s nh t ch c thu, 137/2001/Q - qu n lý và s d ng UB ngày ti n công nghĩa v 31/12/2001 lao ng công ích hàng năm trên a bàn Thành ph . 26 31/8/2000 76/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph s a i, b Q s sung i u 7 Quy 88/2002/Q - ch thành l p và UB ngày ho t ng Qu phát 11/6/2002 tri n nhà ban hành theo Q s 20/1999/Q -UB ngày 2.4.1999.
 7. 27 15/8/2000 72/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v quy nh Q s m c tr c p xã h i 94/2002/Q - thư ng xuyên i UB ngày v i i tư ng c u 14/6/2003 tr xã h i t i xã, phư ng. 28 12/6/2000 60/2000/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph ban hành Qiu nh c p phát và qu n lý v n Ngân sách Nhà nư c c p b sung v n lưu ng cho các doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i. 29 12/6/2000 59/2000/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph ban hành Quy nh c p phát và qu n lý kho n h tr m t ph n lãi su t ti n vay cho các doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i năm 2000. 30 5/5/2000 07/2000/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c tri n khai k ho ch u tư nh ng công trình tr ng i m ph c v k ni m 990 năm Thăng Long. 31 17/4/2000 35/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph ban hành b n Q s Quy nh chi ti t t 37/2003/Q - l % phân chia các UB ngày kho n thu-chi ngân 22/1/2002 sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn Thành ph HN.
 8. 32 20/3/2000 25/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Thành l p Q s Ban Ch o thành 125/2001/Q - ph v ch ng buôn UB ngày l u, ch ng s n xu t 20/3/2001 và buôn bán hàng gi trên a bàn thành ph . 33 03/3/2000 23/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v chuy n Q s như ng h p ng 62/2000/Q - thuê nhà thu c s UB ngày h u Nhà nư c và 23/6/2000 t l chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c t i Thành ph HN. 34 29/02/2000 21/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Ki n toàn Q s Ban Ch o c i 33/2002/Q - cách hành chính UB ngày Thành ph . 4/3/2002 35 06/01/2000 01/2000/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph i u ch nh t Q s l % các kho n thu 35/2000/Q - gi a ngân sách UB ngày Trung ương và 17/4/2000 ngân sách a phương năm 2000. NĂM 1999 36 29/12/1999 116/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Phê chuNn Q s Quy ch v t ch c 130/2002/Q - và ho t ng c a UB ngày hi p h i CLB 11/10/2002 UNESCO thành ph Hà N i. 37 07/12/1999 107/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph ban hành Quy nh v c p phát và
 9. qu n lý kho n h tr m t ph n lãi ti n vay cho các doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph Hà N i năm 1999. 38 02/12/1999 104/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Thành l p Q s Ban Ch o gi i 88/2000/Q - phóng m t b ng UB ngày thành ph Hà N i. 31/10/2000 39 30/11/1999 101/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Thành l p Q s H i ng Nghĩa v 170/2002/Q - quân s Thành ph UB ngày Hà N i . 10/12/2002 40 02/11/1999 96/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Phê chuNn Q s Quy ch v t ch c 137/2002/Q - và ho t ng c a UB ngày H i hưu ngh Vi t 31/10/2002 Nam - Australia thành ph Hà N i. 41 11/10/1999 89/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Ban hành Q s Quy nh ch 62/2001/Q - ti n thư ng thi ua UB ngày các c p thành ph 27/7/2001 Hà N i. 42 30/9/1999 85/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph ban hành b n Q s Quy nh V/V qu n 63/2000/Q - lý và s d ng UB ngày ngu n v n ngân 26/6/2000 sách thành ph cho các h nghèo vay chăn nuôi bò sinh s n. 43 25/8/1999 72/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v s a i b
 10. sung quy t nh s 09/1999/Q -UB ngày 21/5/1998 c a UBND TP ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a Ban Ch o k ni m 1000 năm Thăng Long - TP Hà N i. 44 23/7/1999 59/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v vi c Công Q s nh n bi u trưng 83/1999/Q - chính th c c a Th UB ngày ô Hà N i. 27/9/1999 45 06/7/1999 53/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph ban hành b n Q s Quy nh v qu n 89/2002/Q - lý, s n xu t, kinh UB ngày doanh và s d ng 12/6/2002 gi ng cây tr ng trên a bàn thành ph Hà N i. 46 22/6/1999 49/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c th i gian Q -UB ph i u ch nh k ho ch chương trình m c tiêu năm 1999 c a S Th d c Th thao. 47 22/6/1999 50/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v s a i, b Q s sung i u 9 Quy 88/2002/Q - ch thành l p và UB ngày ho t ng Qu phát 11/6/2002 tri n nhà ban hành theo Q s 20/1999/Q -UB ngày 2.4.1999. 48 14/6/1999 47/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph phân công các Q s thành viên Ban ch 34/2003/Q - o ch ng tham UB ngày
 11. nhũng thành ph 24/2/2003 Hà N i. 49 11/6/1999 08/1999/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c th i gian CT-UB v/v t ch c th c hi n qu n lý thu phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c trên a bàn thành ph Hà N i . 50 09/6/1999 46/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph giao ch tiêu k ho ch và d toán thu-chi ngân sách Nhà nư c năm 1999 cho S a chính - Nhà t. 51 29/4/1999 29/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v vi c hi u ch nh tên tài nghiên c u KHCN trong k ho ch KHCN và MT năm 1999 t i Q 08/1999/Q -UB c a UBND thành ph Hà N i. 52 28/4/1999 28/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph giao d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 1999 cho Vi n nghiên c u phát tri n kinh t - xã h i Hà N i. 53 26/4/1999 27/1999/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì Q -UB ph v vi c Thành Pháp l nh Th l p Ban so n th o ô ã ư c Pháp l nh v Th ban hành. ô. 54 02/4/1999 20/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph ban hành Quy Q s ch thành l p và 88/2002/Q -
 12. ho t ng Qu phát UB ngày tri n nhà c a 11/6/2003 Thành ph Hà N i. 55 10/02/1999 04/1999/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c th i gian. CT-UB v/v tăng cư ng lãnh o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th 406/TTg ngày 8/8/1994 và Ngh nh 47/CP ngày 12/8/1996 c a CP v/v c m s n xu t, buôn bán, t các lo i pháo và qu n lý vũ khí, v t li u n , công c h tr trên a bàn Th ô. 56 21/01/1999 06/1999/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph ban hành b n Quy nh chi ti t t l % phân chia các kho n thu ngân sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn thành ph Hà N i. 57 15/01/1999 04/1999/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v B sung Q s Q s 1761/Q - 23/1999/Q - UB ngày 21/5/1996 UB ngày v vi c thành l p 9/4/1999 ài truy n thanh cơ s xã, phư ng, th tr n thu c các huy n ngo i thành. NĂM 1998 58 02/12/1998 68/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP ban thay th b ng Q -UB hành Quy nh v Q s t ch c thu, qu n 91/2000/Q - lý và s d ng ti n UB ngày thu nghĩa v lao 31/10/2000
 13. ng công ích và v n ng óng góp xây d ng Th ô. 59 03/12/1998 69/1998/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v chuy n giao B o hi m y t Hà N i sang B o hi m y t Vi t Nam qu n lý. 60 23/11/1998 66/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v/v thay th b ng Q -UB ban hành Quy ch Q s ph i h p gi a các 127/2001/Q - cơ quan qu n lý UB ngày Nhà nư c c a TP 14/12/2001 HN trong công tác qu n lý văn phòng i di n t ch c kinh t nư c ngoài trên a bàn TP. 61 27/10/1998 57/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP ban thay th b ng Q -UB hành b ng giá t i Q s thi u cho thuê nhà 110/1999/Q - làm căn c tính UB ngày thu i v i ho t 16/12/1999 ng cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà t i thành ph Hà N i. 62 23/10/1998 56/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP ban thay th b ng Q -UB hành b ng giá t i Q s thi u cho thuê nhà 110/1999/Q - làm căn c tính UB ngày thu i v i ho t 16/12/1999 ng cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà t i thành ph Hà N i. 63 22/10/1998 54/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v/v thay th b ng
 14. bán nhà thu c s Q s Q -UB h u Nhà nư c theo 62/2000/Q - Ngh nh s 61/CP UB ngày ngày 5/7/1994 c a 23/6/2000 Chính ph cho nh ng trư ng h p ã chuy n như ng h p ng thuê nhà . 64 19/9/1998 44/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 69/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 09/5/2002 Vi t - Thái thành ph Hà N i. 65 19/9/1998 42/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 138/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 31/10/2002 Vi t - c thành ph Hà N i. 66 19/9/1998 41/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 96/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 24/6/2002 Vi t - Nh t thành ph Hà N i. 67 19/9/1998 40/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 131/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 11/10/2002 Vi t - M thành ph Hà N i. 68 19/9/1998 39/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 132/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 11/10/2002
 15. Vi t Nam - Cu ba thành ph Hà N i. 69 19/9/1998 38/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 133/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 11/10/2002 Vi t Nam - Hàn Qu c thành ph Hà N i. 70 19/9/1998 37/1998/ Quy t nh ư c c a UBND TP v thay th b ng Q -UB vi c Phê chuNn Q s Quy ch v vi c t 76/2002/Q - ch c và ho t ng UB ngày c a H i h u ngh 21/5/2002 Vi t - Trung thành ph Hà N i. 71 02/7/1998 22/1998/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v ban hành Q s Quy ch t ch c và 02/2003/Q - ho t ng c a H i UB ngày ng ph i h p 02/01/2003 công tác ph bi n giáo d c pháp lu t thành ph Hà N i. 72 22/6/1998 16/1998/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v ban hành Q s Quy ch qu n lý 128/2001/Q - công ch c, biên UB ngày ch , ti n lương khu 17/12/2001 v c hành chính s nghi p. 73 05/6/1998 12/1998/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v ban hành Q s Quy nh t m th i 19/2003/Q - th c hi n Ngh UB ngày nh s 48/CP c a 24/1/2003 Chính ph ngày 5/5/1997 v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý xây d ng, qu n
 16. lý nhà, công trình ki n trúc h t ng ô th trên a bàn thành ph Hà N i . 74 30/5/1998 11/1998/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v thành l p Q s H i ng ph i h p 01/2003/Q - công tác ph bi n UB ngày giáo d c pháp lu t 02/01/2003 trên a bàn thành ph Hà N i . 75 25/5/1998 10/1998/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì S Q -UB ph v/v Xác nh a chính và ch c năng, nhi m S Nhà t ã v , t ch c b máy h p nh t theo và biên ch cán b Q s 10/Q S Nhà t Hà -TTg ngày N i. 28/1/1999 76 21/5/1998 09/1998/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a Ban Ch o 1000 năm Thăng Long - TP Hà N i. 77 15/5/1998 08/1998/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Phê chuNn Q s i u l c a Liên 162/Q -UB hi p các t ch c ngày h u ngh thành ph 6/12/2002 Hà N i. 78 02/5/1998 04/1998/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c ki m tra, ch n ch nh ho t ng qu n lý thu phí, l phí, ph thu và thu khác trên a bàn Thành ph Hà N i. 79 10/4/1998 02/1998/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì Q -UB ph v/v i tên phòng C-
 17. phòng Xây d ng - N và phòng ô th qu n huy n QL T ã h p thành Phòng Qu n nh t thành lý ô th . Phòng C- N và ô th theo Q 64/2001 80 6/4/1998 01/1998/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v Hư ng d n Q 32 ngày th c hi n t m th i 10/9/1998, Ngh nh s Q 26 ngày 09/1998/N -CP 10/8/1998. c a Chính ph s a i b sung N s 50/CP v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng, th tr n. 81 31/3/1998 13/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c T ch c H i thi Tài năng tr Th ô 1998. 82 30/3/1998 12/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v/v Th c hi n K ho ch tín d ng u tư năm 1998. 83 26/3/1998 1242/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v Gi i th nhà máy th c phNm xu t khNu C u Di n. 84 28/02/1998 847/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v Phân công công tác c a các thành viên UBND thành ph Hà N i. 85 28/02/1998 846/ Quy t nh ư c c a UBND thành thay th b ng Q -UB ph v/v ban hành Q s Quy ch làm vi c 19/2000/Q - c a UBND thành UB ngày ph Hà N i. 22/2/2000
 18. 86 25/02/1998 06/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v/v th c hi n các bi n pháp c p bách nh m m b o cho v Xuân 1998 giành th ng l i. 87 24/02/1998 788/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v thành l p trung tâm Giáo d c và D y ngh Tân Tri u. 88 24/01/1998 05/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c th c hi n m t s nhi m v trong d p t t M u D n 1998. 89 22/01/1998 04/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c Phát ng phong trào T t tr ng cây Xuân M u D n 1998. 90 17/01/1998 310/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v tri n khai thi hành Lu t Khoáng s n trên a bàn Hà N i. 91 15/01/1998 01/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c T ch c th c hi n ng viên quân i và hu n luy n quân d b năm 1998. 92 05/01/1998 40/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v Thành l p H i ng thi tuy n giáo viên huy n T Liêm. NĂM 1997 93 29/12/1997 5170/ Quy t nh H t hi u
 19. c a UBND thành l c Q -UB ph gia h n th i gian thi hành giá vé tháng xe ph c v chuyên trách ghi t i m c III i u 1 Q 3677/Q -UB ngày 24/9/1997 và i m a i u1Q 3805/Q -UB ngày 3/10/1997 n h t ngày 31/3/1998. 94 17/12/1997 4966/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v thành l p Ban ch o x lý n quá h n c a các Ngân hàng thương m i Qu c doanh trên a bàn thành ph Hà N i. 95 10/12/1997 30/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c Tuy n ch n và g i thanh niên nh p ngũ năm 1998. 96 29/11/1997 4645/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì: Q -UB ph v/v C các theo Q s thành viên UB Dân 20/ 2001, UB s k ho ch hóa gia DS-KHH G ình TP Hà N i. và UB CSTE h p nh t thành UB Dân s - Gia ình và Tr em. 97 28/11/1997 4623/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì Q -UB ph v/v Phân công phân công nhi m v các ng nhi m v chí thành viên Ban không còn ch o Chương phù h p v i trình phát tri n th c t . kinh t ngo i thành và xây d ng nông thôn m i.
 20. 98 26/11/1997 4591/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì t Q -UB ph v/v Ban hành ch c này Quy ch ho t ng không còn cho Ban c trách ho t ng nghiên c u ô th m i Hà N i. 99 26/11/1997 4590/ Quy t nh ngh c a UBND thành h y b vì t Q -UB ph v/v Thành l p ch c này Ban c trách không còn nghiên c u d án ho t ng ô th m i Hà N i. 100 22/11/1997 29/ Ch th c a ư c UBND thành ph thay th b ng CT-UB v vi c th c hi n Q s Ngh nh s 31/CP 10/2001/Q - ngày 18/5/1996 c a UB ngày Chính ph v t 4/4/2001 v/v ch c và ho t ng th c hi n N Công ch c Nhà s 75/CP v nư c. công ch ng, ch ng th c. 101 22/11/1997 4538/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v Thành l p oàn thanh tra th c hi n Pháp l nh khi u n i, t cáo c a công dân t i UBND qu n, huy n và các S . 102 7/11/1997 27/ Ch th c a H t hi u UBND thành ph l c CT-UB v vi c T ch c th c hi n năm u tiên ngày dân s Vi t Nam - 26/12/1997. 103 28/10/1997 4147/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c Q -UB ph v/v thành l p Ban ch o ki m kê thành ph Hà N i. 104 17/10/1997 3978/ Quy t nh H t hi u c a UBND thành l c
Đồng bộ tài khoản