Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU LNCH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 87/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C THI HOA H U, HOA KHÔI, NGƯ I P B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Theo ngh c a C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch T ch c thi Hoa h u, Hoa khôi, Ngư i p”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 37/2006/Q -BVHTT ngày 23 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin ban hành kèm theo “Quy ch T ch c thi Hoa h u”. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, Giám c các S Văn hoá, Th thao và Du l ch, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng; - U Ban VHGDTNTNN Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án Nhân dân T i cao; Hoàng Tu n Anh - Vi n Ki m sát Nhân dân T i cao; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - H ND và UBND c p t nh; - Công báo Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư Pháp); - A25 - B Công an; - Các ơn v thu c B VHTTDL; - Các S VHTTDL; - Lưu VT, CNTBD, V PC, MT300.
  2. QUY CH T CH C THI HOA H U, HOA KHÔI, NGƯ I P (ban hành kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: a. T ch c cu c thi Hoa h u toàn qu c và qu c t ; b. T ch c cu c thi Hoa khôi vùng; ngành; oàn th chính tr - xã h i trên ph m vi toàn qu c; c. T ch c cu c thi Ngư i p c p t nh; d. ưa thí sinh d thi qu c t ; e. Ho t ng bình ch n ngư i p trong các cu c liên hoan, l h i; bình ch n qua nh ho c trong các ho t ng văn hóa, xã h i khác không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này. 2. i tư ng áp d ng: a. ơn v Vi t Nam t ch c thi Hoa h u, Hoa khôi, Ngư i p trong nư c; b. ơn v Vi t Nam ph i h p v i i tác nư c ngoài t ch c thi Hoa h u qu c t t i Vi t Nam; c. ơn v Vi t Nam ưa thí sinh t danh hi u t i các cu c thi trong nư c d thi qu c t ; d. Thí sinh d thi trong nư c và qu c t . i u 2. Tên g i, danh hi u và s lư ng các cu c thi trong năm 1. T ch c thi Hoa h u, Hoa khôi, Ngư i p là ho t ng văn hóa nh m tuy n ch n ngư i ph n có o c t t, có hi u bi t v văn hóa, xã h i, có hình th cân i và có khuôn m t p tiêu bi u cho ph n Vi t Nam trao t ng danh hi u. 2. Danh hi u cu c thi: a. Thí sinh t gi i chính th c trong cu c thi Hoa h u toàn qu c ư c trao t ng danh hi u Hoa h u, Á h u;
  3. b. Thí sinh t gi i chính th c trong cu c thi Hoa khôi ư c trao t ng danh hi u Hoa khôi, Á khôi; c. Thí sinh t gi i chính th c trong cu c thi Ngư i p ư c trao t ng danh hi u Ngư i p th nh t, Ngư i p th hai; d. Tùy theo tính ch t cu c thi, ban t ch c có th trao danh hi u ph cho các thí sinh; danh hi u ph không l y trùng tên danh hi u chính. 3. S lư ng cu c thi trong năm: a. Thi Hoa h u toàn qu c m i năm t ch c không quá m t l n; b. Thi Hoa khôi, t ch c m i năm không quá m t cu c thi vùng; m t cu c thi ngành và m t cu c thi oàn th chính tr - xã h i; c. Thi Ngư i p trong m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hai năm t ch c không quá m t l n; d. ơn v t ch c cu c thi ch ư c c p phép hai năm không quá m t l n; . i v i cu c thi qu c t : B Văn hóa, Th thao và Du l ch s căn c vào tình hình c th c a t ng năm xem xét, quy t nh. i u 3. Các hành vi b nghiêm c m 1. T ch c cu c thi t i các a i m: Trư ng ph thông; di tích l ch s văn hóa; cơ s tín ngư ng, tôn giáo và a i m khác không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 2. T ch c cu c thi không úng v i n i dung Quy t nh cho phép; vi ph m các quy nh c a Lu t s h u trí tu . 3. ơn v t ch c, thí sinh d thi có nh ng hành ng, l i nói làm t n h i n hình nh, uy tín, danh d c a t nư c, c a a phương, c a t p th và cá nhân khác, làm nh hư ng x u n quan h qu c t . 4. Thí sinh và ơn v t ch c ưa thí sinh d thi qu c t mà không ư c c p phép. Chương 2. I U KI N VÀ TH T C C P PHÉP i u 4. i u ki n, h sơ, a i m và ph m vi t ch c trong nư c 1. i u ki n: a. Có tư cách pháp nhân; b. Có ch c năng ho t ng văn hóa, ngh thu t;
  4. c. Có văn b n cam k t, ch ng minh ngu n tài chính m b o cho công tác t ch c cu c thi; d. Có văn b n ng ý c a y ban Nhân dân c p t nh nơi ăng cai t ch c ( iv i cu c thi Hoa h u, Hoa khôi); . Có văn b n ng ý c a B qu n lý ngành ho c oàn th chính tr - xã h i trung ương ( i v i cu c thi ngành, oàn th chính tr - xã h i). 2. H sơ ngh c p phép: a. Văn b n ngh g m: Tên, ph m vi c a cu c thi; th i gian, a i m t ch c; cam k t ch p hành các quy nh c a Quy ch này và pháp lu t có liên quan; b. Văn b n quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy ch này; c. Th l t ch c cu c thi quy nh rõ: Tiêu chí, i u ki n, n i dung và trình t t ch c; trách nhi m c a ơn v t ch c; cơ c u gi i thư ng; quy n l i, nghĩa v c a thí sinh t gi i; t l ph n trăm gi i thư ng c a thí sinh t gi i cho công tác xã h i, t thi n; d. Danh sách Ban ch o, Ban t ch c (ghi rõ ch c danh ngh nghi p và ch c v ang m nhi m c a các thành viên); . Danh sách Ban giám kh o g m nh ng thành viên các lĩnh v c: Nhân tr c h c, m h c, ngh thu t bi u di n, i n nh, nhi p nh, xã h i h c (tùy theo quy mô, tính ch t c a t ng cu c thi Ban t ch c có th m i thêm các thành viên các lĩnh v c khác); e. Quy ch làm vi c c a Ban t ch c và Quy ch ch m thi c a Ban giám kh o; g. M u ơn ăng ký d thi c a thí sinh; m u h p ng c a ơn v t ch c cu c thi v i thí sinh t gi i (trong ó ph i quy nh rõ quy n l i và nghĩa v c a thí sinh t gi i). 3. a i m t ch c thi: a. B o m y trang thi t b âm thanh, ánh sáng và các i u ki n c n thi t ph c v cho cu c thi; b. B o m an ninh, tr t t , an toàn phòng ch ng cháy n theo quy nh. 4. Ph m vi t ch c và i tư ng tham gia cu c thi: a. Cu c thi Hoa h u không gi i h n a i m t ch c các vòng thi; b. Cu c thi Hoa khôi và Ngư i p ch ư c t ch c các vòng thi t i t nh, thành ph ăng cai; c. Thí sinh d thi Ngư i p ph i là ngư i ang h c t p, cư trú ho c công tác t i a phương.
  5. i u 5. i u ki n và h sơ c a thí sinh d thi trong nư c 1. i u ki n: a. Là ph n Vi t Nam, t mư i tám tu i tr lên, có o c t t, có v p t nhiên; b. Có trình văn hóa t t nghi p trung h c ph thông tr lên; c. Chưa qua gi i ph u thNm m ho c chuy n i gi i tính; d. Không có ti n án; không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s . 2. H sơ: a. ơn ăng ký d thi (theo m u c a Ban t ch c); b. Sơ y u lý l ch ( ư c chính quy n a phương ho c cơ quan, t ch c nơi thí sinh ang h c t p, công tác xác nh n); c. B ng t t nghi p ho c gi y xác nh n c a nhà trư ng ã t t nghi p trung h c ph thông (b n sao có công ch ng); d. Các gi y t khác theo quy nh c a th l cu c thi. i u 6. i u ki n và h sơ c a thí sinh d thi Hoa h u Qu c t 1. i u ki n: a. ã t danh hi u chính th c t i các cu c thi Hoa h u, Hoa khôi và Ngư i p trong nư c; b. Có gi y m i c a Ban t ch c cu c thi; c. Thông th o ti ng Anh; d. ư c m t ơn v Vi t Nam có i u ki n quy nh t i i m a, b kho n 1 i u 4 Quy ch này làm i di n, ch u trách nhi m v các th t c liên quan và ưa i d thi. 2. H sơ: a. Văn b n ngh c a ơn v Vi t Nam ưa thí sinh d thi, trong ó nêu rõ: Tên, th i gian, a i m t ch c cu c thi; h tên, ngày, tháng, năm sinh, danh hi u và trình ti ng Anh c a thí sinh; cam k t ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a Quy ch này, các quy nh c a Ban t ch c và pháp lu t nư c s t i; b. Gi y m i c a Ban t ch c (kèm theo b n d ch ti ng Vi t); c. ơn ăng ký d thi c a thí sinh; hai nh (4 x 6);
  6. d. Sơ y u lý l ch ( ư c chính quy n a phương ho c cơ quan, t ch c nơi thí sinh ang h c t p, công tác xác nh n); e. B n sao Gi y ch ng nh n danh hi u. i u 7. i u ki n và trách nhi m c a ơn v ưa thí sinh d thi Hoa h u Qu c t 1. i u ki n: có i u ki n quy nh t i i m a, b kho n 1 i u 4 Quy ch này. 2. Trách nhi m: a. m b o các i u ki n và b o hi m cho thí sinh theo úng quy nh c a Ban t ch c và pháp lu t nư c s t i; b. Có văn b n báo cáo k t qu v cơ quan c p phép trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày k t thúc cu c thi. i u 8. i u ki n và h sơ ngh t ch c thi Hoa h u Qu c t t i Vi t Nam 1. i u ki n: a. ơn v Vi t Nam có i u ki n quy nh t i các i m a, b, c kho n 1 i u 4 Quy ch này. b. T ch c nư c ngoài mu n t ch c thi Hoa h u Qu c t t i Vi t Nam ph i liên k t v i m t ơn v Vi t Nam có i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy ch này. 2. H sơ do ơn v Vi t Nam n p g m: a. Các văn b n quy nh t i i m a, b, c kho n 1, i m a, c, d, , e, g kho n 2 i u 4 Quy ch này; b. H p ng ho c văn b n th a thu n v i i tác nư c ngoài; c. Văn b n ch ng minh tư cách pháp nhân c a i tác nư c ngoài, có xác nh n c a cơ quan ngo i giao Vi t Nam t i nư c ó; d. Văn b n c a y ban nhân dân t nh ăng cai thi g i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, xin phép t ch c cu c thi. Chương 3. QUY N, TRÁCH NHI M C A ƠN VN T CH C VÀ THÍ SINH T DANH HI U i u 9. Quy n và trách nhi m c a ơn v t ch c 1. Quy n: a. Tuyên truy n, qu ng cáo cho cu c thi theo quy nh c a pháp lu t;
  7. b. Huy ng các ngu n tài chính h p pháp cho cu c thi; c. Thu nh p tài chính h p pháp t các ho t ng c a cu c thi; d. T ch c chương trình ngh thu t phù h p v i cu c thi theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; . ưa thí sinh t danh hi u ra nư c ngoài tham d các cu c thi qu c t . 2. Trách nhi m: a. Xây d ng án t ch c, Quy ch ch m thi; ngư i c a cơ quan c p phép, ơn v t ch c, ơn v tài tr không tham gia vào Ban giám kh o và T thư ký; ngư i tham gia giám kh o vòng bán k t không tham gia giám kh o vòng chung k t; b. Thành l p Ban ch o, Ban t ch c và Ban giám kh o i u hành công tác t ch c cu c thi; c. Thông báo công khai th l cu c thi trên phương ti n thông tin i chúng trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c c p phép; d. T ch c cu c thi theo úng Quy t nh và án ã xin phép; trao gi i thư ng và c p Gi y ch ng nh n cho thí sinh t gi i ngay trong êm chung k t cu c thi; . K t thúc vòng bán k t, ơn v t ch c g i b n sao h sơ c a thí sinh vào vòng chung k t v cơ quan c p phép báo cáo; e. Khi thí sinh t gi i có hành vi vi ph m quy nh c a Quy ch này và pháp lu t có liên quan, gây h u qu x u, làm nh hư ng n danh hi u, ơn v t ch c báo cáo cơ quan c p phép và xu t bi n pháp x lý. Khi ư c cơ quan c p phép ch p thu n, ơn v t ch c tư c danh hi u c a thí sinh t gi i. g. Có văn b n báo cáo k t qu v cơ quan c p phép trong th i h n 7 ngày làm vi c k t khi k t thúc cu c thi. i u 10. Quy n và trách nhi m c a thí sinh t danh hi u 1. Quy n: a. Nh n danh hi u, gi i thư ng và các quy n l i khác theo quy nh c a Ban t ch c cu c thi; b. Tham d các cu c thi Hoa h u qu c t . 2. Trách nhi m: a. Th c hi n quy nh c a Quy ch này, các cam k t v i Ban t ch c cu c thi và quy nh c a pháp lu t có liên quan;
  8. b. Ra nư c ngoài d thi Hoa h u qu c t ph i ch p hành quy nh c a Ban t ch c cu c thi và pháp lu t nư c s t i. Chương 4. PHÂN C P QU N LÝ i u 11. Trách nhi m, quy n h n c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. B Văn hóa, Th thao và Du l ch là cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v t ch c thi Hoa h u, Hoa khôi, Ngư i p trên ph m vi toàn qu c. 2. C p phép t ch c thi Hoa h u toàn qu c. 3. C p phép t ch c thi Hoa h u qu c t t i Vi t Nam. 4. ình ch , thu h i Quy t nh cho phép t ch c cu c thi Hoa h u khi ơn v t ch c vi ph m quy nh c a Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan, gây h u qu x u. 5. Tư c danh hi u Hoa h u c a thí sinh t gi i khi thí sinh vi ph m quy nh c a Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan, gây h u qu x u. i u 12. Trách nhi m, quy n h n c a C c Ngh thu t bi u di n 1. Giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v t ch c thi Hoa h u, Hoa khôi, Ngư i p trên ph m vi toàn qu c. 2. C p phép t ch c thi Hoa khôi vùng, ngành, oàn th chính tr - xã h i trung ương. 3. C p phép cho ơn v ưa thí sinh t danh hi u t i các cu c thi Hoa h u, Hoa khôi và Ngư i p i d thi qu c t . 4. Ti p nh n h sơ, trình B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, c p phép t ch c cu c thi Hoa h u toàn qu c và qu c t t i Vi t Nam. 5. ình ch , thu h i Quy t nh cho phép t ch c cu c thi Hoa khôi khi ơn v t ch c vi ph m quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, gây h u qu x u. 6. Tư c danh hi u Hoa khôi c a thí sinh t gi i khi thí sinh vi ph m quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, gây h u qu x u. 7. Ph i h p v i Thanh tra B Văn hóa, Th thao và Du l ch thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trên ph m vi toàn qu c. i u 13. Trách nhi m, quy n h n c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. Giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng t ch c cu c thi Hoa h u, Hoa khôi, Ngư i p t i a phương.
  9. 2. Ti p nh n h sơ, trình y ban nhân dân c p t nh v vi c t ch c cu c thi Hoa h u, Hoa khôi trong nư c và qu c t t i a phương. 3. Ti p nh n h sơ, xem xét và c p phép t ch c cu c thi Ngư i pt i a phương. 4. ình ch , thu h i Quy t nh cho phép t ch c cu c thi Ngư i p khi ơn v t ch c vi ph m quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, gây h u qu x u. 5. Tư c danh hi u Ngư i p c a thí sinh t gi i khi thí sinh vi ph m quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, gây h u qu x u. 6. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi a phương và ph i h p v i Thanh tra B Văn hóa, Th thao và Du l ch khi ư c yêu c u. i u 14. Th i h n nh n h sơ và hi u l c c a Quy t nh cho phép 1. Th i h n nh n h sơ: a. ơn v t ch c cu c thi Hoa h u, Hoa khôi n p h sơ t i C c Ngh thu t bi u di n; ơn v t ch c cu c thi Ngư i p n p h sơ t i S Văn hóa, Th thao và Du l ch. Th i h n nh n h sơ t ngày 01 tháng 10 n ngày 30 tháng 10 h ng năm xem xét, c p phép t ch c trong năm ti p theo; b. ơn v t ch c cu c thi Hoa h u qu c t n p h sơ trư c ngày 30 tháng 6 h ng năm xem xét c p phép t ch c cu c thi năm ti p theo. 2. Th i h n gi i quy t: a. Cu c thi Hoa h u: Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày h t h n n p h sơ; b. Cu c thi Hoa khôi và Ngư i p: Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày h t h n n p h sơ; c. Cu c thi Hoa h u qu c t : Trong th i h n 45 ngày làm vi c k t ngày h t h n n p h sơ; d. ưa thí sinh d thi Hoa h u qu c t : Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 3. Hi u l c c a Quy t nh cho phép: Quy t nh cho phép t ch c cu c thi trong năm nào thì có giá tr trong năm ó. Quá th i h n quy nh, ơn v t ch c không th c hi n, quy t nh không còn hi u l c. Chương 5. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Trách nhi m và quy n h n c a Thanh tra
  10. 1. Thanh tra B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ph i h p v i C c Ngh thu t bi u di n thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này và x lý vi ph m theo thNm quy n trên ph m vi toàn qu c. 2. Thanh tra S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này và x lý vi ph m theo thNm quy n trong ph m vi a phương. i u 16. X lý vi ph m 1. i v i ơn v t ch c và thí sinh t gi i: a. ơn v t ch c cu c thi x y ra m t oàn k t n i b , có ơn t cáo c a các thí sinh nhưng không gi i quy t tho áng, t o dư lu n x u trong xã h i, s không ư c c p phép trong l n t ch c ti p theo; b. ơn v t ch c có hành vi vi ph m pháp lu t, tùy tính ch t, m c s b ình ch , thu h i Quy t nh cho phép t ch c cu c thi; b i thư ng thi t h i ho c b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; c. Thí sinh t danh hi u t i các cu c thi, n u có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m o c gây nh hư ng x u n xã h i s b tư c danh hi u. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép, thanh tra, ki m tra ph i làm úng ch c năng, quy n h n. T ch c, cá nhân nào l i d ng ch c v quy n h n trong vi c c p phép, thanh tra, ki m tra, quy t nh x ph t sai, gây thi t h i v v t ch t và tinh th n cho ơn v t ch c, cho thí sinh d thi và thí sinh t gi i, tùy theo tính ch t, m c sai ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 17. S a i b sung Quy ch Trong quá trình th c hi n, có i u gì vư ng m c, ngh các cơ quan liên quan ph n nh v B Văn hóa, Th thao và Du l ch nghiên c u b sung, s a i văn b n theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. T ch c th c hi n C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, Chánh Thanh tra B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m t ch c, th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản