Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 87/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH NAM NNH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Nam nh t i t trình s 51/TTr- UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008; ý ki n c a các B , ngành liên quan v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Nam nh n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Nam nh n năm 2020 (sau ây g i t t là Quy ho ch) v i các n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Huy ng cao nh t các ngu n l c Ny nhanh t c phát tri n và nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t ; Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng gi m d n t tr ng nông nghi p và tăng t tr ng công nghi p, d ch v trong GDP. 2. Phát tri n t nh Nam nh tương x ng v i v trí, vai trò i v i Ti u vùng Nam ng b ng sông H ng, óng góp ngày càng nhi u vào tăng trư ng chung c a Vùng. 3. G n phát tri n kinh t v i phát tri n xã h i, xóa ói gi m nghèo, t o vi c làm, gi m chênh l ch v m c s ng gi a các khu v c; không ng ng nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. 4. Phát tri n kinh t k t h p ch t ch v i vi c khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên h p lý và b o v môi trư ng sinh thái, m b o phát tri n b n v ng, t o c nh quan cho phát tri n du l ch. 5. Phát tri n kinh t k t h p v i m b o an ninh - qu c phòng, gi v ng n nh an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. II. M C TIÊU PHÁT TRI N
 2. 1. M c tiêu t ng quát Ph n u ưa kinh t t nh Nam nh có bư c phát tri n nhanh, b n v ng, chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p; có m ng lư i k t c u h t ng kinh t , xã h i t ng bư c hi n i, h th ng ô th tương i phát tri n; các lĩnh v c văn hoá - xã h i phát tri n tiên ti n, i s ng nhân dân ngày ư c nâng cao; t ng bư c ưa Nam nh tr thành m t trong nh ng t nh có trình phát tri n m c trung bình khá c a vùng ng b ng sông H ng. 2. M c tiêu c th a) V phát tri n kinh t : - T c tăng trư ng GDP bình quân n năm 2010 t kho ng 12%/năm; giai o n 2011 - 2015 là 13%/năm và giai o n 2016 - 2020 là 12,5%/năm; - Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , n năm 2010 t tr ng các ngành nông - lâm - ngư nghi p còn kho ng 25%; công nghi p - xây d ng chi m kho ng 39% và d ch v chi m kho ng 36%; n năm 2015 các t l tương ng là 19%; 44% và 37%; n năm 2020, t tr ng nông - lâm - ngư nghi p gi m xu ng còn kho ng 8%; công nghi p - xây d ng t kho ng 54% và d ch v m c kho ng 38%; - Giá tr xu t khNu n năm 2010 tt c tăng trư ng bình quân 20%/năm, giai o n 2016 - 2020 t 18%/năm; - Tăng thu ngân sách, m b o ph n l n các nhi m v chi c a T nh và t ng bư c ph n u cân b ng thu - chi. Ph n u t c thu ngân sách trên a bàn tăng trên 17%/năm giai o n n năm 2010, trên 16%/năm giai o n 2011 - 2015 và trên 15%/năm giai o n 2016 - 2020; - GDP bình quân u ngư i t kho ng 12,5 tri u ng vào năm 2010; 26 tri u ng vào năm 2015 và 50 tri u ng năm 2020 (giá th c t ). b) V xã h i: - T l tăng dân s bình quân 0,95%/năm giai o n năm 2010, 0,92%/năm giai o n 2011 - 2015 và kho ng 0,9%/năm giai o n 2016 - 2020. - Ph n u n năm 2010, toàn T nh t chuNn ph c p giáo d c b c trung h c. - n năm 2010, h t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng còn kho ng 15%, n năm 2010 kho ng 10%; n năm 2010, bình quân 10.000 dân có 16 giư ng b nh, 6,5 bác sĩ và n năm 2020, bình quân 10.000 dân có 20 - 22 giư ng và 8 bác sĩ. - Ph n u n năm 2010 có trên 50% lao ng qua ào t o và m i năm gi i quy t ư c 35 - 40 nghìn lao ng có vi c làm m i, n năm 2020 có trên 75% lao ng qua ào t o và gi i quy t ư c 45-50 nghìn lao ng có vi c làm m i. Gi m t l th t nghi p ô th xu ng 4% vào năm 2010 và n nh m c 3 - 4% giai o n n năm 2020;
 3. - Nâng cao t l ô th hóa, ph n u ưa t l ô th hóa t 22,8% vào năm 2010 và 45% vào năm 2020. ng th i, n năm 2010 có 100% dân s ô th và kho ng 80% dân s nông thôn ư c s d ng nư c h p v sinh, n năm 2020 có 100% dân s nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh; - Chuy n d ch nhanh cơ c u lao ng t khu v c có năng su t lao ng th p sang khu v c có năng su t lao ng cao, gi m t l lao ng nông nghi p trong t ng s lao ng còn kho ng 65% vào năm 2010 và kho ng 35% vào năm 2020. Nâng th i gian lao ng khu v c nông thôn n năm 2010 lên trên 85% và năm 2020 lên trên 90%; - Gi m t l h nghèo xu ng dư i 6% vào năm 2010 (theo tiêu chí m i năm 2005). c) V b o v môi trư ng: - Ph n u n năm 2010 t 100% s cơ s s n xu t m i áp d ng công ngh t tiêu chuNn v môi trư ng, m b o x lý ch t th i và 50% s cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chuNn môi trư ng, n năm 2020 v cơ b n các cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chuNn môi trư ng; - n năm 2010 trên 80% ch t th i r n ư c thu gom, x lý ư c trên 60% ch t th i nguy h i và 100% ch t th i y t , 40% các khu ô th m i và 70% các khu công nghi p, có h th ng x lý nư c th i t p trung; n năm 2020 trên 95% ch t th i r n ư c thu gom, x lý ư c trên 90% ch t th i nguy h i, 100% các khu ô th , khu công nghi p có h th ng x lý nư c th i t p trung. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH VÀ LĨNH V C 1. Phát tri n ngành nông, lâm, thu s n Xây d ng n n nông nghi p s n xu t hàng hoá theo hư ng s ch, b n v ng, có năng su t, ch t lư ng, s c c nh tranh cao. ư c h tr u tư xây d ng k t c u h t ng và ng d ng các thành t u khoa h c - công ngh tiên ti n, phù h p v i h sinh thái và i u ki n t nhiên c a a phương. T p trung Ny nhanh s chuy n d ch cơ c u nông, lâm, ngư nghi p; chuy n di n tích t lúa kém hi u qu sang s n xu t rau, màu và nuôi tr ng thu s n; phát tri n chăn nuôi tr thành m t trong nh ng ngành s n xu t chính trong nông nghi p; Ny m nh khai thác, nuôi tr ng thu s n có óng góp l n vào tăng trư ng kinh t . C th : a) i v i tr ng tr t: - Ti p t c chuy n i m nh m cơ c u cây tr ng, cơ c u mùa v theo hư ng a d ng hoá cây tr ng, a th i v , m r ng nhanh di n tích nh ng cây có hi u qu kinh t cao; - T p trung Ny m nh s n xu t lúa c s n các huy n phía Nam, m r ng s n xu t lúa ch t lư ng cao các huy n phía B c; n nh di n tích 2 v lúa kho ng 70 - 75 nghìn ha, năng su t 13 - 14 t n/ha/năm, s n lư ng kho ng 900 - 950 nghìn t n; - M r ng di n tích v ông lên 20 - 25 nghìn ha vào năm 2010 và 30 - 40 nghìn ha vào năm 2020 theo hư ng s n xu t hàng hoá, a d ng cây tr ng, a th i v , t p trung
 4. vào nh ng cây có giá tr kinh t cao như khoai tây xu t khNu, rau bí, dưa chu t, cà chua... - C i t o vư n t p thành vư n cây có giá tr thu nh p cao, hình thành các trang tr i cây ăn qu v a và nh nh ng vùng t cao. Phát tri n cây c nh, các lo i cây hoa và cây hương li u t i thành ph Nam nh, Nam Tr c, H i H u... ph c v cho thành th , ph c v cho công nghi p và có th xu t khNu. b) i v i chăn nuôi: Chuy n chăn nuôi t n d ng quy mô nh , phân tán sang chăn nuôi theo hư ng s n xu t hàng hoá áp d ng phương pháp công nghi p. M r ng mô hình trang tr i chăn nuôi v a và nh . Tăng cư ng công tác thú y, phòng, ch ng d ch b nh cho àn gia c m, gia súc. c) i v i thu s n: - T p trung khai thác t t ti m năng v tài nguyên nư c, tài nguyên bi n, t ai, lao ng phát tri n ngành thu s n. Cùng v i nuôi tr ng thu s n, tăng cư ng năng l c ánh b t, khai thác h i s n; phát tri n h u c n d ch v ch bi n, xu t khNu thu s n; - Phát tri n m nh nuôi tr ng thu s n theo hư ng s n xu t hàng hoá; hình thành các vùng nuôi thu s n có quy mô l n t o nguyên li u công nghi p ch bi n và xu t khNu. Th c hi n t t xã h i hoá trong các lĩnh v c nuôi tr ng, ch bi n thu s n. M r ng quy mô các cơ s s n xu t gi ng thu s n, khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n các cơ s s n xu t gi ng; - Ti p t c Ny m nh nuôi tr ng thu s n vùng nư c m n, l ; tăng cư ng chuy n di n tích làm mu i kém hi u qu , di n tích tr ng lúa các vùng t úng, trũng năng su t th p sang nuôi tr ng thu s n. Trong ó, t p trung u tư cao vào m t s loài h i s n có hi u qu kinh t cao như: tôm sú, cua, ngao, cá b ng b p, tôm càng xanh và cá rô phi ơn tính thương phNm. D ki n di n tích nuôi tr ng thu s n tăng lên 17.000 ha vào năm 2010 và kho ng 18.400 ha vào năm 2020; - Ti p t c nâng cao năng l c khai thác h i s n, trư c h t là công tác t ch c s n xu t, qu n lý và s d ng có hi u qu i tàu khai thác h i s n xa b . Phát tri n ngh cá c v s lư ng và công su t i ôi v i vi c i m i, hoàn thi n công ngh ánh b t. u tư xây d ng m t s khu neo u trú bão các c a: Qu n Vinh và Giao Th y. D ki n giá tr s n xu t nông, lâm, ngư nghi p tăng bình quân 5,1%/năm giai o n n năm 2010, tăng 4,1%/năm giai o n 2011 - 2015 và 2,9%/năm giai o n 2016 - 2020. Ph n u gi m t tr ng c a ngành nông nghi p, tăng d n t tr ng c a ngành thu s n trong cơ c u s n xu t. 2. Phát tri n công nghi p và ti u th công nghi p - Khai thác t t ti m năng, l i th phát tri n công nghi p v i nh p cao; nâng cao ch t lư ng công tác xúc ti n kêu g i u tư, xây d ng môi trư ng u tư h p d n nh m thu hút ư c nhi u d án (nh t là nh ng d án công ngh cao, có quy mô l n) t o bư c t phá trong phát tri n và chuy n d ch cơ c u kinh t c a T nh.
 5. - T p trung u tư phát tri n m t s ngành, s n phNm ch l c c a a phương có s c c nh tranh trên th trư ng và có hi u qu kinh t - xã h i cao như: óng tàu, cơ khí ch t o, ô tô, xe máy, i n t - tin h c... - Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p mà s n phNm c a nó có th trư ng tương i n nh và hi u qu cao; các ngành công nghi p có th m nh v ngu n nguyên li u (công nghi p ch bi n nông s n th c phNm), lao ng (d t may, da giày...). - Phát tri n m nh ngành công nghi p cơ khí, i n t và gia công kim lo i tr thành ngành công nghi p tr ng i m, óng góp ch y u cho ngân sách c a T nh, v i các s n phNm mũi nh n như: óng m i, s a ch a tàu, thuy n, s n xu t l p ráp ôtô các lo i, s n xu t hàng cơ khí xu t khNu, cơ khí tiêu dùng, cơ khí ph c v nông nghi p, cơ khí xây d ng. - u tư m nh vào các doanh nghi p óng tàu, các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ôtô có năng l c óng nh ng lo i tàu v n t i sông bi n t i tr ng l n n 15.000 DWT, các lo i ôtô khách, ôtô bán t i dư i 5 t n v i ch t lư ng và t l n i a cao, làm vai trò " u kéo" cho các cơ s cơ khí v a và nh phát tri n theo v i v trí là cơ s s n xu t, cung c p s n phNm ph tr . - Ny m nh u tư xây d ng Nhà máy óng tàu Th nh Long óng m i tàu bi n v i công su t thi t k t i tr ng 6.500 - 15.000 DWT. - Xây d ng m i, m r ng các nhà máy óng tàu t i các huy n: Xuân Trư ng, Tr c Ninh và thành ph Nam nh. - Công nghi p d t may phát tri n theo hư ng s n xu t hàng xu t khNu và tăng giá tr gia tăng trong s n phNm. T p trung s n xu t nh ng s n phNm có tính ch t c thù, l i th v lao ng, s n phNm may cao c p, có hàm lư ng công ngh và ch t xám cao t o thương hi u riêng s n phNm c a a phương. Tăng t l n i a hóa v nguyên ph li u c a hàng d t may. Phát tri n công nghi p d t may t i các huy n, vùng nông thôn gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. - Phát tri n m nh công nghi p ch bi n lương th c, th c phNm, u ng g n v i phát tri n ngu n nguyên li u theo hư ng a d ng hóa s n phNm, chú tr ng n ch bi n các s n phNm xu t khNu. Liên doanh liên k t v i các cơ s l n và nư c ngoài phát tri n th trư ng, i m i công ngh , tăng quy mô s n xu t. - Phát tri n công nghi p s n xu t v t li u xây d ng tương x ng v i ti m năng s n có v tài nguyên, lao ng, góp ph n gi i quy t vi c làm, c i thi n i s ng c a nhân dân. - Phát tri n ngành hóa ch t c a T nh v i t c nhanh, i th ng vào công ngh tiên ti n, hi n i ( c bi t là ngành dư c phNm) nh m t o ra các s n phNm có ch t lư ng cao, giá thành h , s c c nh tranh. Ưu tiên phát tri n s n xu t dư c li u, thu c ch a b nh, ưa ngành s n xu t dư c li u Nam nh óng vai trò trung tâm công nghi p dư c li u c a vùng Nam ng b ng sông H ng. - C ng c , phát tri n các ngh và làng ngh truy n th ng, m r ng d n quy mô s n xu t sang khu v c lân c n. T p trung các ngu n l c i m i công ngh , nâng cao
 6. trình s n xu t, ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n phNm trên th trư ng trong nư c và nư c ngoài. Chú tr ng xây d ng cơ s s n xu t t p trung, k t h p v i phân tán các h gia ình. Tăng nhanh s lư ng, ch t lư ng các doanh nghi p nh và v a, làm ch d a và h t nhân cho phát tri n ngành ngh nông thôn t i a phương. T ng bư c gi i quy t t t v n môi trư ng, i s ng nhân dân t i các làng ngh . Tăng h tr t ngân sách xây d ng k t c u h t ng, giúp các làng ngh phát tri n. - Hoàn thi n k t c u h t ng và thu hút u tư l p y 2 khu công nghi p: Hòa Xá và M Trung; ti p t c tri n khai các khu công nghi p ã ư c phê duy t như: B o Minh, Thành An, H ng Ti n, Trung Thành, Nghĩa An. - Hình thành thêm m t s khu công nghi p tàu th y: Nam nh, Xuân Kiên, Th nh Long, M L c, Nghĩa Bình. Nghiên c u có th xây d ng thêm m t s khu công nghi p n m d c theo tuy n ư ng m i ven bi n t Thanh Hoá - Ninh Bình - Nam nh n Qu ng Ninh phân b l i công nghi p trên a bàn T nh, nhưng h n ch l y t tr ng lúa 2 v làm khu, c m công nghi p, khu ô th , d ch v . - Xây d ng các c m công nghi p quy mô nh gi i quy t lao ng t i ch , thúc Ny công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. - Ph n u nh p tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p bình quân giai o n 2006 - 2010 t 25%/năm, giai o n 2011 - 2015 tăng 17%/năm, giai o n 2016 - 2020 tăng 15%/năm. 3. Phát tri n d ch v - Hoàn ch nh h th ng thương m i trên a bàn T nh, k t h p gi a phát tri n thương m i t i khu v c ô th v i phát tri n th trư ng nông thôn, phát tri n các ch um i thu mua s n phNm c a ngư i nông dân, t o i u ki n thu n l i cho phát tri n các siêu th , trung tâm thương m i t i thành ph Nam nh và các trung tâm huy n l , th tr n... quy ho ch và nâng c p h th ng ch nông thôn. Chú tr ng công tác an toàn v sinh th c phNm. Xây d ng các khu gi t m t p trung t i thành ph Nam nh và t i các ch có khu gi t m riêng. - Hình thành các c m thương m i - d ch v t i khu v c có v trí giao lưu thu n l i, có th k t n i v i các vùng s n xu t nông nghi p hàng hoá t p trung ho c g n v i các khu, c m công nghi p t i các a i m: thành ph Nam nh, L c Qu n, Gôi, Th nh Long, Qu t Lâm và các th tr n: Li u , C L , Lâm, Yên nh, Ch C n, Ngô ng, M L c. - Phát tri n du l ch t nh Nam nh tr thành ngành kinh t quan tr ng, nh m Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t và t o i u ki n cho các ngành kinh t khác phát tri n. - Chú tr ng phát tri n du l ch sinh thái và ngh dư ng bi n kéo dài th i gian lưu trú c a khách du l ch g n v i phát tri n du l ch t i Vư n qu c gia Xuân Thu , các khu du l ch bi n: Th nh Long, Qu t Lâm. Nghiên c u xây d ng khu du l ch bi n R ng ông.
 7. - Phát huy ti m năng du l ch văn hoá - l h i, du l ch văn hoá có ý nghĩa tâm linh; t p trung u tư xây d ng các khu du l ch: n Tr n, Ph D y, khu lưu ni m c T ng Bí thư Trư ng Chinh... Phát tri n du l ch thăm quê hương các doanh nhân văn hoá: Tr n T Xương, Nguy n Bính, Lương Th Vinh, Nguy n Hi n... - G n phát tri n các làng ngh v i phát tri n du l ch t i các làng ngh n i ti ng như: làng ngh úc ng T ng Xá, ch m g La Xuyên, sơn mài Cát ng, cây c nh V Khê... - Nghiên c u phát tri n các lo i hình du l ch m i như du l ch h i ngh , h i th o (MICE), du l ch g n v i th thao... - T p trung phát tri n các lo i hình d ch v tài chính, ngân hàng, tư v n thu hút t t u tư c a các thành ph n kinh t . - Phát tri n i tàu bi n v i s lư ng và tr ng t i l n áp ng nhu c u v n t i trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Phát tri n các d ch v bưu chính - vi n thông, các lo i hình d ch v ph c v s n xu t, các khu công nghi p, các khu ô th . - T ng bư c phát tri n th trư ng ch ng khoán, xây d ng Nam nh tr thành Trung tâm d ch v ch ng khoán c a Nam ng b ng sông H ng huy ng v n u tư phát tri n kinh t - xã h i. - D ki n t c tăng trư ng t ng m c lưu chuy n bán l hàng hoá và doanh thu d ch v bình quân giai o n năm 2010 là 13,5%/năm, giai o n 2011 - 2020 là 14%/năm. - T c tăng trư ng kim ng ch xu t khNu bình quân giai o n năm 2010 là 20%/năm, giai o n 2011 - 2020 là 18%/năm. 4. Các lĩnh v c văn hoá - xã h i - Th c hi n t t chương trình dân s - k ho ch hoá gia ình. D ki n dân s t nh Nam nh n năm 2010 là 2.060 nghìn ngư i; năm 2015 là 2.157 nghìn ngư i và năm 2020 kho ng 2.255 nghìn ngư i. - Ph n u trong giai o n 2006 - 2010 m i năm gi i quy t vi c làm m i cho 35 - 40 nghìn lao ng, giai o n 2011 - 2020 gi i quy t ư c 45 - 50 nghìn lao ng. - Ny m nh vi c xu t khNu lao ng, ph n u n năm 2010 có trên 14 nghìn lư t, năm 2020 có kho ng 80 - 100 nghìn lư t ngư i i lao ng nư c ngoài. - Phát huy truy n th ng hi u h c và s quan tâm c a các c p u ng, chính quy n và nhân dân giáo d c và ào t o c a T nh ti p t c là m t trong nh ng ơn v d n u toàn qu c. - n năm 2010 có 100% s trư ng ti u h c t chuNn qu c gia, toàn T nh t chuNn ph c p giáo d c b c trung h c.
 8. - Ph n u n năm 2010 có 60%, năm 2020 có trên 80% trư ng trung h c cơ s t chuNn qu c gia. - Trên cơ s Trư ng Cao ng sư ph m thành l p Trư ng i h c Nam nh, nâng c p Trư ng Trung c p Kinh t - K thu t nông nghi p Nam nh lên b c cao ng. - Nâng c p Trư ng Trung h c Văn hoá ngh thu t Nam nh lên Trư ng Cao ng Văn hoá ngh thu t Nam nh. - Thành l p thêm các trung tâm d y ngh các huy n và thành ph Nam nh. - Hình thành trư ng cao ng ngh , trung c p ngh t chuNn áp ng nhu c u lao ng có trình chuyên môn k thu t cao cho a phương và ph c v xu t khNu lao ng. Xây d ng các cơ s ào t o ngh quy mô Vùng ào t o ngh cho t nh Nam nh và các a phương lân c n. Ph n u n năm 2010 có trên 50%, năm 2020 trên 75% lao ng qua ào t o. - Quy ho ch m ng lư i b nh vi n tuy n t nh theo hư ng gi m u m i, t p trung k thu t cao. Hoàn thành xây d ng B nh vi n vùng - h ng I, quy mô 700 giư ng b nh. - Xây d ng h th ng trung tâm y t d phòng tuy n t nh, tuy n huy n có y năng l c v cán b và trang thi t b giám sát, phân tích và thông báo k p th i d ch b nh cho c Vùng. - Xây d ng, nâng c p B nh vi n M t, B nh vi n Ph s n, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao và B nh ph i, B nh vi n Y h c c truy n, B nh vi n i u dư ng và Ph c h i ch c năng. - Ph n u n năm 2010 bình quân giư ng b nh t 16 giư ng/10.000 dân, n năm 2020 t 20 - 22 giư ng/10.000 dân. - C ng c y t xã, phư ng, ph n u n năm 2010 có 100% s tr m y t xã t chuNn qu c gia v y t . - Ti p t c th c hi n cu c v n ng "toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá". - T p trung cao cho u tư xây d ng Khu b o t n, phát huy các giá tr văn hóa Tr n trên a bàn huy n M L c và thành ph Nam nh. - Hoàn thành xây d ng qu n th khu lưu ni m c T ng Bí thư Trư ng Chinh (t i Xuân Trư ng), B o tàng t nh Nam nh, Trung tâm tri n lãm T nh. - u tư cơ s h t ng qu n th Ph Dày - ch Vi ng. - Xây d ng khu vui chơi gi i trí t i Khu công viên văn hoá T c M c. - Tăng cư ng u tư xây d ng các công trình th d c th thao cho các huy n, thành ph ; ph n u n năm 2008 t t c 10 huy n, thành ph có sân v n ng, nhà t p, b bơi. n năm 2010 các xã, th tr n u có sân v n ng trung tâm và có các công trình th thao nh ng nơi có i u ki n.
 9. - Xây d ng Trung tâm ào t o - hu n luy n th thao thành tích cao vùng Nam ng b ng sông H ng t i Trung tâm ào t o v n ng viên t nh Nam nh. - T p trung nghiên c u, tích c c ng d ng nh ng thành qu khoa h c, công ngh , nh t là công ngh thông tin, công ngh sinh h c vào s n xu t và i s ng, nâng cao hi u qu ho t ng khoa h c, công ngh . Ny m nh h p tác nghiên c u khoa h c v i các cơ s nghiên c u trong và ngoài nư c, g n nghiên c u v i s n xu t, gi a xây d ng năng l c khoa h c n i sinh và các ho t ng chuy n giao công ngh . Hoàn thành ưa vào s d ng Trung tâm Công ngh thông tin. T ng bư c phát tri n công nghi p s n xu t ph n m m. ng th i, xây d ng cơ ch , chính sách h tr các doanh nghi p i m i công ngh . 5. K t c u h t ng Phát tri n giao thông v n t i ng b , m b o s liên hoàn, liên k t gi a các phương th c v n t i, t o thành m ng lư i giao thông thông su t. a) V m ng lư i qu c l : - Ny nhanh ti n xây d ng tuy n ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình qua a bàn T nh chi u dài kho ng 21 km, sau ó ti p t c nâng c p toàn tuy n t Pháp Vân - Ninh Bình lên 6 làn xe; - Xây d ng m i tuy n ư ng b Ph Lý - Nam nh t tiêu chuNn ư ng c p I ng b ng (4 làn xe cơ gi i, 2 làn xe thô sơ) trư c năm 2015; - Ny nhanh ti n nâng c p, m r ng qu c l 21 o n Nam nh - H i Th nh dài 60 km, quy mô ư ng c p III và c p IV ng b ng; - Xây d ng ư ng qu c l ven bi n v i quy mô c p II ng b ng, o n Thanh Hóa - Ninh Bình - Nam nh - Thái Bình - H i Phòng - Qu ng Ninh sau năm 2010; - Xây d ng tuy n ư ng b m i t thành ph Nam nh n th tr n R ng ông (huy n Nghĩa Hưng), song song v i ư ng 490 ( ư ng 55 cũ) trong giai o n u v i quy mô ư ng c p II ng b ng; - Nghiên c u chuy n ư ng t nh l 487 (38 A), ư ng t nh l 490 (55) thành ư ng qu c l . i m u tuy n t b n phà Yên L nh (Hà Nam) theo ư ng t nh l 972 (Hà Nam) qua ư ng 52 m - khu ô th Th ng Nh t – thành ph Nam nh ( ư ng thay th TL 38A), theo t nh l 490 m i n c ng H i Th nh v i tiêu chuNn c p III ng b ng; - Nâng c p ư ng t nh l 482 (56) thành ư ng qu c l t t nh Hà Nam qua Nam nh n c ng Diêm i n (t nh Thái Bình), o n qua t nh Nam nh dài kho ng 73 km v i quy mô c p III ng b ng. b) V ư ng giao thông t nh l :
 10. - Nâng c p, m r ng ư ng t nh 490 (TL 55 cũ), ư ng t nh 489 (TL 54 cũ), ư ng t nh 481 (g m các ư ng 51A, 51B cũ, m t o n ư ng 54 và 21), ư ng t nh 486 (TL 12 cũ) t tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. M r ng o n ư ng qua các th tr n; - Nâng c p ư ng t nh 480 (TL 53A, 53B cũ), ư ng t nh 484 (TL 64 cũ), ư ng t nh 485 (TL 57A cũ) t tiêu chuNn ư ng c p IV ng b ng. - Xây d ng m i ư ng t nh 488 có i m u tuy n t i c u Vòi (Km 155 trên qu c l 21, d ki n sau này tuy n n i ti p n u c u qua sông ào th ng ê Quán Chu t sang), i m cu i tuy n t i th tr n Th nh Long v i quy mô ư ng c p IV ng b ng, dài 45 km; - Xây d ng tuy n ư ng ê ven bi n n i khu du l ch sinh thái r ng ng p nư c Xuân Thu qua khu du l ch Qu t Lâm, Th nh Long và n khu du l ch R ng ông. c) V giao thông ô th : Hoàn thành ư ng vành ai 2 và nghiên c u, xây d ng ư ng vành ai 3 c a thành ph Nam nh. Ch n tr c giao thông chính huy t m ch và các nút giao thông quan tr ng ra vào thành ph v i quy mô hi n i tương x ng v i ô th lo i II và ti n t i ô th lo i I. Nâng c p, m r ng m ng lư i giao thông các th tr n. d) V giao thông nông thôn: Ph n u n năm 2020, nh a hoá ho c bê tông hoá ư c trên 90% ư ng giao thông nông thôn trên a bàn toàn T nh. )V ư ng s t: - Quy ho ch và xây d ng tuy n ư ng s t cao t c B c - Nam, trong ó có o n ch y qua Nam nh, t tiêu chuNn ư ng s t qu c t ; - Xây d ng ga ng Xá hi n i ph c v hành khách và ga Trình Xuyên hi n i ph c v trung chuy n hàng hóa; - Nghiên c u m tuy n ư ng s t Nam nh - Thái Bình - H i Phòng - Qu ng Ninh. e) V ư ng th y: - u tư c i t o, nâng c p lu ng 4 sông l n g m: sông H ng, sông ào, sông áy và sông Ninh Cơ v i t ng chi u dài 251 km t c p k thu t quy nh. Ch nh tr , n o vét lu ng l ch c a sông L ch Giang, c a sông áy tàu có tr ng t i l n ra vào thu n ti n, ưa v n t i ven bi n vào n Hà N i; - u tư c i t o, nâng c p và xây d ng m i h th ng c ng bi n, c ng sông, b n bãi b c x p hàng hoá;
 11. - M r ng, nâng c p c ng H i Th nh và xây d ng thành khu c p c ng tàu LASH, khu l p ráp tàu có tr ng t i l n. T ch c v n t i bi n v i các c ng khu v c ông Nam Á và qu c t ; - Di chuy n c ng sông Nam nh ra kh i trung tâm thành ph , c i t o, nâng c p c ng sông Nam nh cũ thành c ng hành khách, du l ch. u tư xây d ng c ng m i hi n i quy mô trên 1 tri u t n/năm; - u tư xây d ng Nhà máy nhi t i n than t i khu v c c a L ch Giang sông Ninh Cơ (huy n H i H u), công su t 1.200 MW, hoàn thành trong giai o n 2011 - 2015; - Phát tri n m ng lư i c p i n, bưu chính vi n thông, c p thoát nư c, x lý ch t th i áp ng yêu c u ngày càng cao c a i s ng nhân dân và ph c v s n xu t. Chú tr ng cung c p các d ch v cho các khu ô th m i, các khu c m công nghi p, các làng ngh ...; - Thư ng xuyên tu b , nâng c p, kiên c hóa h th ng ê bi n, ê sông nh t là nh ng nơi xung y u. S m hoàn thành các d án tu b , nâng c p ê bi n thu c Chương trình nâng c p ê bi n Qu ng Ninh - Qu ng Nam, trong ó o n qua Nam nh dài 91,5 km. m b o an toàn cho h th ng ê bi n khi có bão c p 10, t n su t 5%. Ti p t c u tư xây d ng h th ng thu nông ph c v thâm canh, chuy n i cơ c u s n xu t. Ưu tiên nâng c p các công trình u m i, n o vét và kiên c hoá h th ng kênh mương; kiên c kênh và tr m bơm Nam Hà, kênh chính Tây C am, h th ng thu l i H i H u, h th ng thu l i ông Giao Thu , Nam Nghĩa Hưng... IV. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH 1. Phát tri n theo các ti u vùng D a vào c i m v i u ki n t nhiên, i u ki n phát tri n kinh t - xã h i và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c c a T nh, ti n hành phân thành các ti u vùng phát tri n kinh t - xã h i như sau: - Vùng kinh t bi n: g m các huy n Giao Thu , H i H u và các xã, tr tr n n m phía Nam huy n Nghĩa Hưng (t ư ng 56 xu ng bi n); - Vùng kinh t công nghi p - d ch v : g m thành ph Nam nh và khu v c ph c n; - Vùng s n xu t nông nghi p, k t h p v i công nghi p và ti u th công nghi p: g m các huy n Xuân Trư ng, Tr c Ninh, Nam Tr c, Ý Yên, V B n, M L c và các xã, tr tr n n m phía B c huy n Nghĩa Hưng. Phương hư ng phát tri n các ti u vùng: a) Vùng kinh t bi n: - Ưu tiên u tư phát tri n thu , h i s n; xây d ng các cơ s ch bi n thu , h i s n;
 12. - Xúc ti n u tư hình thành Khu kinh t t ng h p Ninh Cơ g n v i Trung tâm óng tàu bi n Th nh Long, Nhà máy nhi t i n H i H u, c m c ng t ng h p, t ng kho xăng d u, ch bi n th y s n và s n xu t dư c...; - u tư nâng c p cơ s h t ng giao thông - v n t i, xây d ng tuy n ư ng chi n lư c ven bi n; tuy n ư ng m i t thành ph Nam nh n th tr n R ng ông. Nâng c p 2 khu du l ch ngh mát: Qu t Lâm, Th nh Long và khu du l ch sinh thái Vư n qu c gia Xuân Thu . - T ng bư c xây d ng k t c u h t ng nâng c p các th tr n: Th nh Long, Qu t Lâm lên th xã, t o thành các trung tâm du l ch - d ch v c a khu v c duyên h i. b) Vùng công nghi p - d ch v thành ph Nam nh và ph c n: Phát tri n thành ph Nam nh tr thành Trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i, làm h t nhân phát tri n c a Ti u vùng Nam ng b ng sông H ng; xây d ng m ng lư i k t c u h t ng c a thành ph t các tiêu chí c a ô th lo i II và ti n n ph n u các tiêu chí c a ô th lo i I. Thành ph Nam nh phát tri n m r ng g n k t v i vùng ph c n. c) Vùng s n xu t nông nghi p k t h p v i công nghi p, ti u th công nghi p: - Ny m nh phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá và m b o gi v ng an ninh lương th c. Phát tri n các cơ s ch bi n nông s n, th c phNm, các c m công nghi p - làng ngh t o thêm nhi u vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân; - Ny nhanh t c ô th hoá, u tư phát tri n th tr n Lâm lên th xã và các khu công nghi p: H ng Ti n, B o Minh, Nghĩa An, Ý Yên II. 2. Phát tri n ô th - Ny m nh t c ô th hoá, m r ng các ô th hi n có và xây d ng thêm m t s ô th m i. Khu ô th m i ph i g n v i phát tri n các khu công nghi p, u m i giao thông, các trung tâm thương m i, d ch v . - Phát tri n thành ph Nam nh tr thành Trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i c a Ti u vùng Nam ng b ng sông H ng; xem xét thành l p thêm m t s phư ng c a thành ph Nam nh khi áp ng tiêu chí theo quy nh. - T p trung ngu n l c, c bi t là ngu n l c t các t p oàn kinh t l n, các nhà u tư trong và ngoài nư c vào xây d ng cơ s v t ch t - k thu t nâng c p th tr n Th nh Long (H i H u) lên thành ph trư c năm 2015. H t nhân c a thành ph Th nh Long là Khu kinh t Ninh Cơ. - Xây d ng Khu kinh t Ninh Cơ theo hư ng khu kinh t t ng h p g m: khu c ng t ng h p, khu ch t o tàu th y, khu l c d u, khu công ngh cao, khu liên h p s n xu t dư c, khu ch bi n th y s n và các d án khác.
 13. - Xây d ng th tr n Qu t Lâm (huy n Giao Th y) và th tr n Lâm (huy n Ý Yên) lên th xã giai o n sau năm 2015. N u áp ng các tiêu chí c a th xã thì có th xem xét công nh n trư c năm 2015. - Nâng c p m ng lư i k t c u h t ng cho các th tr n. D ki n hình thành các th tr n m i nh ng xã, khu v c liên xã có s n xu t ti u th công nghi p và d ch v , thương m i phát tri n. V. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N CH Y U 1. Huy ng các ngu n v n u tư D ki n nhu c u v n u tư n năm 2020 kho ng 296.000 t ng (giá hi n hành), trong ó giai o n n năm 2010 là 35.967 t ng. áp ng ư c nhu c u u tư nêu trên ph i th c hi n nhi u bi n pháp huy ng v n u tư, nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách c th , tích c c Ny m nh xã h i hoá u tư v i nhi u hình th c u tư khác nhau, trong ó phát huy n i l c là ch y u; huy ng t t ngu n v n t qu t u tư phát tri n h t ng ô th , công nghi p - ti u th công nghi p. Ti p t c c i thi n m nh m môi trư ng u tư, thu hút u tư t doanh nghi p ngoài qu c doanh, dân cư và ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài. Ti p t c tranh th các ngu n tài tr ODA, s m xây d ng chi n lư c thu hút và s d ng v n ODA t p trung vào lĩnh v c xây d ng k t c u h t ng k thu t các trung tâm kinh t và các khu v c có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, các công trình b o v môi trư ng, xóa ói gi m nghèo... 2. Th c hi n cơ ch , chính sách - Cho phép th c hi n m t s cơ ch , chính sách c thù, do t nh Nam nh có t tr ng nông, lâm nghi p, thu s n cao trong cơ c u kinh t nh m m b o an ninh lương th c c a Vùng. - Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, t o môi trư ng thông thoáng, gi m phi n hà cho doanh nghi p, nhân dân và t o i u ki n t t nh t cho các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n. - Xây d ng và th c hi n cơ ch , chính sách khuy n khích tích t ru ng t m t cách h p lý t o vùng s n xu t hàng hoá quy mô l n. Nghiên c u, ban hành các chính sách h tr xây d ng k t c u h t ng t i các làng ngh , thúc Ny các làng ngh phát tri n. 3. Ph i h p phát tri n gi a Nam nh v i các t nh trong Vùng Xây d ng k ho ch ph i, k t h p v i các t nh, thành ph trong vùng ng b ng sông H ng, c bi t là v i các t nh thu c Ti u vùng Nam ng b ng sông H ng v phát tri n k t c u h t ng, xây d ng các tuy n du l ch; th c hi n các ho t ng xúc ti n thương m i, khai thác h th ng thu nông, chuy n giao công ngh ...
 14. 4. Phát tri n ngu n nhân l c - Ny m nh ào t o ngu n nhân l c t i ch áp ng nhu c u v th trư ng lao ng và phù h p v i cơ c u kinh t - xã h i c a T nh. - C i thi n môi trư ng làm vi c, có chính sách thu hút nhân tài, lao ng có tay ngh k thu t cao n công tác, làm vi c lâu dài Nam nh. - Tăng cư ng công tác b i dư ng cán b qu n lý các doanh nghi p, s p x p l i và nâng cao trình cán b qu n lý nhà nư c. Chú tr ng xây d ng nhân l c có k thu t, có trình cho s n xu t kinh doanh. - Tăng cư ng u tư cho giáo d c - ào t o, c bi t là giáo d c chuyên nghi p và d y ngh . Xây d ng các cơ ch khuy n khích phát tri n các cơ s d y ngh , m r ng d y ngh b ng nhi u hình th c thích h p. Có chính sách ào t o ngh cho lao ng chuy n i sang các ngành ngh phi nông nghi p. 5. Phát tri n khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng - Th c hi n t t bi n pháp g n phát tri n khoa h c, công ngh v i s n xu t kinh doanh; Ny nhanh vi c ng d ng các thành t u c a khoa h c- k thu t, công ngh tin h c vào s n xu t, qu n lý, i u hành... - ng d ng các công ngh tiên ti n trong các khâu ch bi n nông thu s n, các ngành công nghi p ch tác khác. Có các chính sách ưu ãi cho các doanh nghi p ưa công ngh m i, tiên ti n vào s n xu t kinh doanh. - Xây d ng và nhân r ng các mô hình s n xu t, kinh doanh gi i, có hi u qu kinh t cao, nh t là trong lĩnh v c nông, ngư nghi p và ti u th công nghi p. - Có các bi n pháp qu n lý ch t ch ch t th i cơ s s n xu t, làng ngh ; ng th i, có cơ ch khuy n khích các doanh nghi p, làng ngh u tư xây d ng các cơ s x lý ch t th i r n, l ng, khí trư c khi th i ra môi trư ng. VI. T CH C TH C HI N QUY HO CH - Sau khi Quy ho ch ư c phê duy t, c n khNn trương công b công khai nh m ph bi n các cơ quan, ơn v và nhân dân n m ư c. ng th i, ti p hành c th hoá các n i dung c a Quy ho ch phù h p v i tình hình th c t thành các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm. - Th c hi n t t các bi n pháp giám sát, ánh giá th c hi n u tư phát tri n theo quy ho ch và trong kỳ k ho ch. Tăng cư ng trách nhi m các c p, các ngành và a phương trong vi c th c hi n Quy ho ch. Cu i các năm (2010, 2015, 2020) t ch c ánh giá tình hình th c hi n Quy ho ch, b sung và i u ch nh l i m c tiêu quy ho ch cho phù h p v i tình hình th c t . - Xây d ng chương trình hành ng và các chương trình phát tri n t ng th i kỳ theo nh hư ng c a Quy ho ch.
 15. - Xây d ng quy ho ch phát tri n c a các ngành, lĩnh v c, các quy ho ch chi ti t. - Chú tr ng u tư các công trình quy mô Vùng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 109/2006/Q -TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 phê duy t án Quy ho ch t ng th phát tri n thành ph Nam nh tr thành Trung tâm kinh t , văn hóa, xã h i c a vùng Nam ng b ng sông H ng. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Nam nh căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư. - Quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s th ng nh t, ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai o n theo Quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ã ư c phê duy t. i u 3. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân t nh Nam nh trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch trên n năm 2020 v i m t s n i dung ch y u sau: - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n, nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v nêu trong Quy ho ch. - Nghiên c u i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - T nh u , H ND, UBND t nh Nam nh; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
 16. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). M DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN U TƯ TRÊN NA BÀN T NH NAM NNH GIAI O N N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -TTg ngày 03/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. K T C U H T NG K THU T 1. Giao thông - D án ư ng ven bi n (H i H u - Giao Thu ), dài 68 km. - D án ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình, trên a ph n Ý Yên dài 21 km. - D án qu c l 21 o n Nam nh - Th nh Long (Nam nh), dài 60 km. - D án xây d ng 3 c u qua sông ào (TP Nam nh), H30-XB80. - D án xây d ng m i ư ng n i Ph Lý - thành ph Nam nh. - D án xây d ng ư ng m i n i thành ph Nam nh - th tr n R ng ông. - D án ư ng 490 (Nam Tr c - Nghĩa Hưng). - D án ư ng 56 (ý Yên - Giao Thu ), dài 47 km. - D án ư ng 481 (Xuân Trư ng - Giao Thu ), dài 14 km. - D án ư ng 481 (Xuân Trư ng - H i H u), dài 7 km. - D án ư ng 487 (38A), thành ph Nam nh, dài 5 km. - D án ư ng 480 (53A, B), t i Tr c Ninh, dài 18 km. - D án ư ng 485 (57A), Ý Yên, dài 15 km. - D án ư ng 486 (TL 12), V B n - Ý Yên, dài 10 km.
 17. - D án ư ng 482 (TL 56), V B n - Ý Yên. - D án ư ng 488, Tr c Ninh - H i H u, dài 45 km. - D án ư ng 64 (Ý Yên), dài 7 km. - D án n i ư ng Tr n Hưng o (TP Nam nh) v i qu c l 21. - D án di chuy n c ng Nam nh ra kh i khu v c trung tâm thành ph . - D án ch nh tr c a L ch Giang và nâng c p c ng H i Th nh. 2. H t ng ô th , c p thoát nư c và công c ng - D án c p nư c Nam nh pha 3 (thành ph Nam nh), công su t 75.000 m3/ngày êm. - D án c p nư c Nam nh (Nam nh), 2.500 m3/ngày êm. - D án cơ s h t ng khu dân cư thu nh p th p thành ph Nam nh (thành ph Nam nh). - D án kè h thành ph Nam nh, di n tích 50 ha. - D án kè sông ào (thành ph Nam nh), dài 6 km. - D án cơ s h t ng các khu ô th m i t i thành ph Nam nh. - D án xây d ng cơ s h t ng nâng c p th tr n Th nh Long lên th xã. - D án xây d ng cơ s h t ng nâng c p th tr n Lâm, th tr n Qu t Lâm lên th xã. 3. H t ng các khu công nghi p - D án xây d ng h t ng Khu công nghi p Hoà Xá (TP Nam nh), di n tích 327 ha. - D án xây d ng h t ng Khu công nghi p An Xá (TP Nam nh),di n tích 51 ha. - D án xây d ng h t ng Khu công nghi p M Trung (TP Nam nh, M L c). - D án xây d ng h t ng các khu công nghi p m i c a t nh. 4. Thu l i và ê i u - Kè ê bi n Xuân Hà (H i H u). - D án kè ê sông H ng H u B (M L c). - D án n o vét sông Ninh Cơ (Xuân Trư ng).
 18. - D án c i t o h th ng thu l i ông Giao Thu (Giao Thu ). - D án c i t o h th ng thu l i lưu v c sông Sò. - D án xây d ng tr m bơm Nam Hà (Nam Tr c). - Nâng c p h th ng tiêu huy n H i H u (H i H u). - D án m r ng, nâng c p kênh C n Nh t (Giao Thu ). - D án nâng c p ê bi n t nh Nam nh k t h p ư ng du l ch. - D án nâng c p h th ng ê, kè sông t nh Nam nh. - D án thu l i Nam Nghĩa Hưng (Nghĩa Hưng). II. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P - D án Vư n qu c gia Xuân Thu (Giao Thu ). - D án nuôi thu s n nông trư ng B ch Long (Giao Thu ), di n tích 100 ha. - D án nuôi tôm công nghi p B ch Long (Giao Phong-Giao Thu ), di n tích 150 ha. - D án vùng m vư n qu c gia Xuân Thu (Giao Thu ). - D án chuy n i nuôi tr ng thu s n (H i H u), di n tích 140 ha. III. DNCH V - D án cơ s h t ng tuy n du l ch b n H u B - T c M c (thành ph Nam nh). - D án cơ s h t ng qu n th Ph Dày - Ch Vi ng (V B n). - D án khu d ch v t ng h p (V B n), di n tích 120 ha. - D án khu du l ch Qu t Lâm - Th nh Long (Giao Thu - H i H u), di n tích 315 ha. - D án khu du l ch R ng ông (Nghĩa Hưng). - D án cơ s h t ng làng du l ch sinh thái i n Xá giai o n I (Nam Tr c). - D án c m thương m i - d ch v t ng h p thành ph Nam nh. - D án trung tâm d ch v - thương m i t i xã Yên B ng ÍYYên). - D án nâng c p h th ng ch . IV. CÁC LĨNH V C XÃ H I VÀ KHOA H C - CÔNG NGH
 19. - D án Khu văn hoá Tr n (TP Nam nh). - D án b nh vi n 700 giư ng (TP Nam nh). - D án trư ng THCS Hoàng Văn Th (TP Nam nh), di n tích 3.950 m2. - D án trư ng THCS Lương Th Vinh (TP Nam nh), di n tích 4.017 m2. - Trư ng THCS Tr n ăng Ninh (TP Nam nh), di n tích 4.552 m2 - D án trư ng Nguy n c Thu n. - D án b nh vi n Lao (TP Nam nh), quy mô 150 giư ng. - D án b nh vi n Ph s n (TP Nam nh), r ng 7.095 m2 - D án m r ng trư ng Cao ng Ngh Nam nh. - M r ng trư ng Trung h c Cơ i n (Nam nh). - D án trư ng Cao ng Kinh t - K thu t nông nghi p (Nam nh). - D án nâng c p trang thi t b ngành y t . - D án ài PTTH Nam nh (TP Nam nh), Angten 180 m. - D án B o tàng t nh Nam nh (TP Nam nh). - D án trung tâm i n nh sinh viên Nam nh, di n tích 1.380 m2. - D án ài tư ng ni m Li t s t nh Nam nh (TP Nam nh). - D án Trung tâm giáo d c - L XH huy n Xuân Trư ng, di n tích 2,2 ha. - D án Trung tâm qu n lý, gi i quy t vi c làm cho ngư i cai nghi n Xuân Trư ng, di n tích 3,5 ha. - D án Trung tâm cai nghi n thành ph Nam nh. - D án khu tư ng ni m c T ng Bí thư Trư ng Chinh (Xuân Trư ng). - D án Trung tâm tri n lãm t nh Nam nh (TP Nam nh). - D án di chuy n trư ng Văn hoá ngh thu t (TP Nam nh). - D án Trung tâm công ngh thông tin t nh Nam nh (TP Nam nh), di n tích 50.000 m2. V. AN NINH - QU C PHÒNG
 20. - D án c ng cá, khu neo u tàu thuy n tránh bão c a sông Ninh Cơ (H i H u), quy mô 256 m c u c ng. - D án Trung tâm hu n luy n s d ng chó nghi p v và doanh tr i hu n luy n l c lư ng c nh sát cơ ng (TP Nam nh), di n tích 3.000 m2. - D án phòng cháy, ch a cháy t i Khu công nghi p Hoà Xá. VI. CÔNG NGHI P 1. Công nghi p tàu thu và ô tô - D án u tư m i nhà máy óng tàu Th nh Long, óng m i tàu v n t i bi n t i tr ng 6.500 -15.000 DWT. - D án xây d ng m i nhà máy óng tàu c a Công ty c ph n Công nghi p tàu th y Trư ng Xuân, óng m i tàu sông bi n, t i Xuân Tân, huy n Xuân Trư ng. - D án nâng c p và m r ng giai o n I nhà máy óng tàu Công ty c ph n Công nghi p tàu th y Hoàng Anh, óng m i và s a ch a tàu pha sông bi n t i tr ng n 3.000 DWT t i Xuân Hùng, huy n Xuân Trư ng. - D án xây d ng m i xư ng s n xu t n i th t tàu th y t i Công ty c ph n Công nghi p tàu th y Hoàng Anh. - D án nâng c p u tư chi u sâu Nhà máy óng tàu Nam Hà, óng m i tàu v n t i pha sông bi n ch t lư ng cao t i tr ng t 3.000 DWT tr xu ng, t i thành ph Nam nh. - D án nâng c p u tư chi u sâu Công ty c ph n Công nghi p tàu th y óng tàu Sông ào, óng m i tàu sông bi n n 1.000 DWT, t i thành ph Nam nh. - D án u tư m i nhà máy s n xu t các lo i t b ng i n tàu th y, t i Khu công nghi p M Trung. - D án u tư m r ng Công ty c ph n V n t i Ô tô, l p ráp xe ch khách và s n xu t linh ki n cho l p ráp ôtô, t i Khu công nghi p M Trung. - D án u tư xây d ng nhà máy s n xu t thi t b i n cho ôtô, t i Khu công nghi p M Trung. - D án u tư xây d ng nhà máy l p ráp xe t i nh và xe mini bus Sông H ng, công su t giai o n I: 5.000 xe/năm, t i Khu công nghi p Hòa Xá. - D án l p ráp ôtô t i nh và ôtô nông d ng công ty TNHH c Phương, Công su t giai o n I: 5.000 xe/năm, t i Khu công nghi p Hòa Xá. - D án nhà máy s n xu t ph tùng và l p ráp ôtô c a công ty HONLEI Vi t Nam, công su t giai o n I l p ráp xe t i nh và bán t i 5.000 xe/năm, t i Khu công nghi p Hòa Xá.
Đồng bộ tài khoản