Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
36
lượt xem
6
download

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 87/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 10/2008/TTLT-BL TBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c p xã v lao ng, ngư i có công và xã h i; Xét ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 578/CV-TC ngày 29 tháng 10 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 1343/TTr-SNV ngày 02 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 115/2003/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; B N i v ; - B Lao ng - Thương binh và XH;
 2. - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; Các Ban H ND. TP; Lê Hoàng Quân - VP Thành y và các Ban Thành y; - y ban MTTQ và các oàn th TP; - S N i v (2b); Công an TP (PC 13); - VPH -UB: Các PVP; các Phòng CV; TTCB; - Lưu:VT, (VX-Nh) H. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí ch c năng 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: vi c làm, d y ngh , lao ng; ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i (b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n, b o hi m th t nghi p); an toàn lao ng; ngư i có công; b o tr xã h i; b o v và chăm sóc tr em, bình ng gi i; phòng, ch ng t n n xã h i (g i chung là lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i); v các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p, y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tr s làm vi c c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i t t i s 159, ư ng Pasteur, phư ng 6, qu n 3. i n tho i: 38.291302; Fax: 38.294032; E.mail: delisa@hcm.fpt.vn; Website: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có tên g i b ng ti ng Anh là DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIR (g i t t là DELISA). i u 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v toàn b k t qu ho t ng c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i trên các m t công tác c a S ư c quy nh trong Quy ch này.
 3. Chương 2. NHI M V , QUY N H N i u 3. Nhi m v c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Trình y ban nhân dân thành ph : a) D th o quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm; các chương trình, án, d án, c i cách hành chính thu c ph m vi qu n lý c a S ; b) D th o văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c tr c thu c S ; c) D th o văn b n quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các ơn v thu c S ; Trư ng phòng, Phó Trư ng Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i thu c y ban nhân dân qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph : a) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; b) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các v n khác v lao ng, ngư i có công và xã h i sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên tuy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 4. V lĩnh v c vi c làm và b o hi m th t nghi p: a) T ch c th c hi n chương trình, gi i pháp v vi c làm, chính sách phát tri n th trư ng lao ng c a thành ph trên cơ s Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm; b) Hư ng d n và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v : - B o hi m th t nghi p; - Ch tiêu và các gi i pháp t o vi c làm m i; - Chính sách t o vi c làm trong các doanh nghi p, h p tác xã, các lo i hình kinh t t p th , kinh t tư nhân; - T ch c qu n lý và s d ng ngu n lao ng; thông tin th trư ng, d báo ngu n lao ng;
 4. - Chính sách vi c làm i v i i tư ng c thù (ngư i chưa thành niên, ngư i tàn t t, ngư i cao tu i và các i tư ng khác), lao ng làm vi c t i nhà, lao ng d ch chuy n; - C p s lao ng, theo dõi vi c qu n lý và s d ng s lao ng. c) Qu n lý các t ch c gi i thi u vi c làm theo quy nh c a pháp lu t; d) C p, i, thu h i gi y phép lao ng i v i lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c kinh t trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 5. V lĩnh v c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; b) Tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; c) Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ào t o ngu n lao ng, tuy n ch n lao ng i làm vi c nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; d) Hư ng d n và ki m tra vi c ăng ký h p ng c a doanh nghi p và ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân; giám sát vi c th c hi n h p ng c a doanh nghi p ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo hình th c th c t p nâng cao tay ngh ; ) Th ng kê s lư ng các doanh nghi p ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng trên a bàn thành ph , s lư ng ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; e) Thông báo cho ngư i k t thúc h p ng lao ng nư c ngoài tr v nư c nhu c u tuy n d ng trong nư c; hư ng d n, gi i thi u ngư i lao ng ăng ký tìm vi c làm; g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t các yêu c u, ki n ngh c a t ch c và cá nhân trong lĩnh v c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo thNm quy n. 6. V lĩnh v c d y ngh : a) T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án phát tri n d y ngh a phương sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v d y ngh ; tiêu chuNn giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; quy ch tuy n sinh, quy ch thi, ki m tra, công nh n t t nghi p và vi c c p văn b ng, ch ng ch ngh , ch chính sách i v i cán b qu n lý, giáo viên d y ngh và h c sinh, sinh viên h c ngh theo quy nh c a pháp lu t;
 5. c) Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng, s d ng giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; t ch c h i gi ng giáo viên d y ngh , h i thi thi t b d y ngh t làm, h i thi tay ngh thành ph . 7. V lĩnh v c lao ng, ti n lương, ti n công: a) Hư ng d n vi c th c hi n h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th , thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng t p th ; k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t; gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công; ch i v i ngư i lao ng trong s p x p, t ch c l i và chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p phá s n, doanh nghi p gi i th , doanh nghi p c ph n hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghi p; b) Hư ng d n vi c th c hi n ch ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t. 8. V lĩnh v c b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n: a) Hư ng d n, ki m tra và x lý vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n theo thNm quy n; b) Ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh i u ki n t m d ng óng b o hi m xã h i b t bu c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh; c) Th c hi n ch , chính sách v b o hi m xã h i theo phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 9. V lĩnh v c an toàn lao ng: a) Hư ng d n, t ch c th c hi n Chương trình qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng; tu n l qu c gia v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng, ch ng cháy n trên a bàn thành ph ; b) T ch c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho ngư i s d ng lao ng trên a bàn thành ph ; c) Th c hi n các quy nh v ăng ký các máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa c thù v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t; ) Ch trì, ph i h p t ch c vi c i u tra các v tai n n lao ng nghiêm tr ng x y ra trên a bàn; t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph và B Lao ng - Thương binh và Xã h i v tình hình tai n n lao ng t i a phương, hư ng d n các t ch c; cá nhân s d ng lao ng th c hi n khai báo, i u tra, l p biên b n, th ng kê và báo cáo v tai n n lao ng. 10. V lĩnh v c ngư i có công: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i ngư i có công v i cách m ng trên a bàn;
 6. b) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m và các công trình ghi công li t s a phương, qu n lý nghĩa trang li t s và các công trình ghi công li t s trên a bàn ư c giao; c) Ch trì, ph i h p t ch c công tác quy t p, ti p nh n và an táng hài c t li t s , thông tin, báo tin v m li t s , thăm vi ng m li t s , di chuy n hài c t li t s ; d) Tham gia H i ng Giám nh y khoa v thương t t và kh năng lao ng cho ngư i có công v i cách m ng; ) Qu n lý i tư ng và qu n lý kinh phí th c hi n các ch , chính sách ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy nh; e) Hư ng d n và t ch c các phong trào n ơn áp nghĩa; qu n lý và s d ng Qu n ơn áp nghĩa thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 11. V lĩnh v c b o tr xã h i: a) Hư ng d n vi c th c hi n các ch , chính sách i v i các i tư ng b o tr xã h i; b) Hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách gi m nghèo, chương trình m c tiêu Qu c gia v gi m nghèo và các chương trình, d án, án v tr giúp xã h i; c) T ng h p, th ng kê v s lư ng i tư ng b o tr xã h i, h nghèo trên a bàn thành ph ; d) T ch c xây d ng m ng lư i cơ s b o tr xã h i trên a bàn thành ph . 12. V lĩnh v c b o v và chăm sóc tr em: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch hành ng b o v , chăm sóc tr em trên a bàn thành ph ; b) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v và chăm sóc tr em thu c ph m vi qu n lý c a S ; xây d ng xã, phư ng phù h p v i tr em; c) T ch c th c hi n Chương trình hành ng qu c gia vì tr em, các chương trình, d án, k ho ch qu c gia v b o v , chăm sóc tr em và tr em có hoàn c nh c bi t; d) T ch c, theo dõi, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy n tr em theo quy nh c a pháp lu t; các ch , chính sách v b o v , chăm sóc tr em; ) Qu n lý và s d ng Qu B o tr tr em thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 13. V lĩnh v c phòng, ch ng t n n xã h i: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch và gi i pháp phòng, ch ng t n n m i dâm, cai nghi n ma túy, phòng, ch ng HIV/AIDS cho i tư ng m i dâm,
 7. ma túy t i các cơ s t p trung và c ng ng; h tr tái hòa nh p c ng ng cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; b) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i các cơ s giáo d c lao ng xã h i (cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm, ngư i sau cai nghi n ma túy) trên a bàn thành ph . 14. V lĩnh v c bình ng gi i: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách, chương trình, d án, k ho ch v bình ng gi i sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n vi c l ng ghép các chương trình v bình ng gi i trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; t ch c th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a a phương. 15. Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, hư ng d n và ki m tra các h i và các t ch c phi Chính ph ho t ng trên a bàn thành ph trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 16. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các ơn v s nghi p công l p thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n h p tác qu c t : a) Xây d ng k ho ch h p tác qu c t , các d án vi n tr , u tư phát tri n ngành lao ng - thương binh và xã h i; b) Th c hi n và ch o th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr cho thành ph , k c vi n tr Chính ph và phi Chính ph có liên quan n ngành lao ng - thương binh và xã h i theo quy nh c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph ; c) ư c t ch c, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t v các lĩnh v c thu c ngành do các t ch c nư c ngoài ho c t ch c trong nư c m i khi ư c y ban nhân dân thành ph cho phép ho c y quy n. 18. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i i v i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n, huy n. 19. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng cơ s d li u, h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c ư c giao. 20. Tri n khai th c hi n chương trình c i cách hành chính c a S theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a y ban nhân dân thành ph .
 8. 21. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m theo thNm quy n và gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t. 22. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t. 23. Th c hi n công tác t ng h p, th ng kê, thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 24. V b máy và cán b , công ch c: a) xu t v i y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c b máy c a S và các ơn v tr c thu c trên nguyên t c tinh g n, ho t ng có hi u qu ; b) Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S , theo phân c p qu n lý ho c ư c y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . c) Qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 25. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 26. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy n h n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Ban hành các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a S v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 2. Xây d ng và ban hành các văn b n, hư ng d n th c hi n các chính sách, ch quy nh c a nhà nư c v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; 3. Ki m tra, thanh tra nhà nư c i v i các ngành, các c p, các ơn v cơ s các t ch c xã h i và công dân trên a bàn thành ph trong vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; 4. xu t y ban nhân dân thành ph xem xét x lý các ơn v , t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m chính sách và ch trương c a Nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ngành lao ng - thương binh và xã h i;
 9. 5. ThNm nh các d án, h sơ liên quan n vi c thành l p ho c gi i th các cơ s b o tr xã h i, ho t ng t thi n, cơ s giáo d c lao ng xã h i, cơ s d y ngh , d ch v vi c làm trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh; 6. ThNm nh các án, h sơ x p h ng doanh nghi p, nâng b c lương, nh m c lao ng, ơn giá ti n lương t i các doanh nghi p. 7. Tham gia các oàn ki m tra liên ngành theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân thành ph . Chương 3. T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5. Ch làm vi c S Lao ng - Thương binh và Xã h i do m t Giám c ph trách chung, có các Phó Giám c ph trách t ng lĩnh v c công tác c a S theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. S Lao ng - Thương binh và Xã h i làm vi c theo ch th trư ng. Giám c là ngư i ng u S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi n; ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a S do mình ph trách. Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S ; Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v nhi m v u c phân công. Khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . Các ch c danh khác c a S th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. Cơ c u t ch c b máy 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i bao g m: Văn phòng, Thanh tra, Phòng K ho ch - Tài chính và các phòng, Chi c c chuyên môn, nghi p v . Căn c tính ch t, c i m, yêu c u qu n lý c th i v i ngành lao ng, thương binh và xã h i c a thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p, sáp nh p ho c i u ch nh các phòng chuyên môn nghi p v c a S trên cơ s th a thu n v i Giám c S N i v , nhưng s lư ng phòng, Chi c c chuyên môn, nghi p v , văn phòng và thanh tra c a S không vư t quá 12 ơn v theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 10/2008/TTLT- BL TBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B N i v . 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có các ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c tr c thu c (ph l c kèm theo); trên cơ s quy nh c a pháp lu t hi n hành và tùy theo tình hình th c t , yêu c u nhi m v công tác, Giám c S Lao ng -
 10. Thương binh và Xã h i sau khi trao i và l y ý ki n v i các s - ngành có liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh thành l p ho c sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch hành chính và s nghi p c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i ư c y ban nhân dân thành ph giao trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Chương 4. CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n c a ngành lao ng - thương binh và xã h i. 2. Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph v tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a ngành; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c S ư c phân công ph trách. 3. Giám c S báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n ang bàn gi a S v i các S - ngành khác và y ban nhân dân qu n - huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp cùng v i ki n ngh c a S y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 8. i v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. S ti p nh n s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p. 2. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph ho c các ch o và hư ng d n c a c p trên mà S xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
 11. 3. Các ki n ngh c a S v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i có liên quan n ch trương, chính sách l n c a thành ph , Giám c S ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi báo cáo B . i u 9. i v i các S - ngành thành ph 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t do S d th o trình y ban nhân dân thành ph ban hành liên quan n ch trương, chính sách v lao ng, ngư i có công và xã h i u ph i thông qua S Tư pháp và các S - ngành ch c năng liên quan th ng nh t ý ki n xu t trình y ban nhân dân thành ph . 2. Các v n liên quan n S - ngành khác khi S báo cáo y ban nhân dân thành ph ph i có ý ki n c a các S - ngành b ng văn b n. i u 10. i v i y ban nhân dân qu n, huy n và các t ch c ngành c a a phương 1. Ph i h p, ôn c y ban nhân dân các qu n, huy n trong vi c th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c do S ph trách nh m giúp y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành. 2. S tr c ti p ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i c a qu n, huy n. Giúp y ban nhân dân qu n, huy n tăng cư ng c ng c b máy qu n lý ngành a phương. i u 11. i v i các t ch c ng, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph 1. i v i các Ban c a Thành y, S có m i quan h tr c ti p báo cáo, ti p nh n nh ng nh hư ng lãnh o, ch o c a Thành y. 2. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v c a S nh m t o i u ki n y ban M t tr n T qu c và các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. 3. i v i nh ng v n l n, có liên quan n oàn th nào thì Giám c S m i làm vi c ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th ó trư c khi trình Thành y, y ban nhân dân thành ph . Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 12. Căn c Quy ch này, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng c a S ; ban hành quy ch làm vi c c a S ; t ch c s p x p các phòng, ban, b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, m b o phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c v lao ng, ngư i có công và xã h i trên a bàn thành ph .
 12. B n Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i, i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các S - ngành có liên quan./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân PH L C CÁC ƠN VN S NGHI P VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I I. ƠN VN S NGHI P: 1.1. Văn phòng Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . 1.2. Trung tâm Gi i thi u vi c làm thành ph . 1.3. Trung tâm Ki m nh và Hu n luy n K thu t An toàn Lao ng. 1.4. Trư ng Cao ng ngh thành ph H Chí Minh. 1.5. Trư ng Nghi p v nhà hàng thành ph . 1.6. Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Gia nh. 1.7. Trung tâm Dư ng lão Th Nghè. 1.8. Nhà Tang l thành ph . 1.9. Ban Qu n trang thành ph . 1.10. Trung tâm H tr xã h i. 1.11. Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên thành ph . 1.12. Trung tâm Nuôi dư ng b o tr tr em Gò V p. 1.13. Trung tâm B o tr tr tàn t t m côi Th Nghè. 1.14. Trung tâm Nuôi dư ng b o tr tr em Tam Bình.
 13. 1.15. Làng Thi u Niên Th c. 1.16. Làng tr em SOS Gò V p. 1.17. Trư ng Hermann Gmeiner. 1.18. Trung tâm B o tr - D y ngh và T o vi c làm cho ngư i tàn t t. 1.19. Trung tâm Nuôi dư ng b o tr ngư i già và tàn t t Th nh L c. 1.20. Trung tâm B o tr xã h i Tân Hi p. 1.21. Trung tâm B o tr xã h i Chánh Phú Hòa. 1.22.Trung tâm i u dư ng Tâm th n Tân nh. 1.23. Trung tâm i u dư ng ngư i b nh tâm th n. 1.24. Trung tâm Ti p nh n i tư ng xã h i Bình Tri u. 1.25. Trung tâm Giáo d c lao ng - B o tr xã h i Phú Văn. 1.26. Trung tâm Tư v n và cai nghi n ma túy. 1.27. Trung tâm Giáo d c d y ngh Thanh Thi u niên 2. 1.28. Trung tâm Ch a b nh c H nh. 1.29. Trung tâm Cai nghi n ma túy Bình c. 1.30. Trung tâm Cai nghi n ma túy B Lá 1.31. Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i Phú c. 1.32. Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i Phú Nghĩa. 1.33. Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i Phư c Bình. 1.34. Trung tâm B o tr ngư i tàn t t Hi p Bình Chánh. 1.35. Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình. 1.36. Báo Yêu tr . II. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 2.1. Công ty 27/7. 2.2. Công ty Xu t khN u Lao ng và Chuyên gia (Suleco)
Đồng bộ tài khoản