Quyết định số 870/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 870/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 870/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Văn Tất Thu giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 870/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 870/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG VĂN T T THU GI CH C TH TRƯ NG B N I V TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B N i v t i văn b n s 16-TTr/BNV, ngày 11 tháng 4 năm 2008. QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Văn T t Thu, Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Khoa h c T ch c nhà nư c, B N i v , gi ch c Th trư ng B N i v . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v và Ông Văn T t Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, V KGVX, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV. T 24
Đồng bộ tài khoản