Quyết định số 872/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 872/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 872/2003/QĐ-TTg về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 872/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 872/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N M C ÍCH S D NG T LÂM - NÔNG NGHI P XÂY D NG NHÀ MÁY THU I N T I HUY N HÀM THU N B C, T NH BÌNH THU N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Bình Thu n (công văn s 1831/UBBT-NLN ngày 12 tháng 6 năm 2003), ý ki n B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1299 BBB/KH ngày 27 tháng 5 năm 2003). QUY T NNH i u 1.Cho phép chuy n m c ích s d ng 280.816 m2 t lâm - nông nghi p thu c a bàn các xã ông Giang, ông Ti n, huy n Hàm Thu n B c, t nh Bình Thu n s d ng xây d ng d án nhà máy thu i n an Sách, n i dung c th như sau: a) Di n tích t lâm nghi p thu c lâm ph n Ban qu n lý r ng phòng h sông Quao qu n lý là 259.910 m2, trong ó: - Di n tích t xin chuy n giao s d ng lâu dài là: 146.477 m2 - Di n tích t xin giao t m th i thi công là: 113.433 m2 b) Di n tích t nông nghi p và t khác thu c a ph n xã ông Giang xin giao t m th i thi công là: 20.906 m2 i u 2. U ban nhân dân t nh Bình Thu n ch trì ph i h p v i ch u tư D án xây d ng nhà máy thu i n an Sách xác nh giá tr lâm - nông s n trên t b i thư ng cho các ch ang s d ng theo úng quy nh hi n hành, hư ng d n các ch
  2. r ng ư c t n thu lâm s n trên di n tích chuy n i m c ích s d ng t, không x y ra vi c l i d ng t n thu lâm s n khai thác r ng trái phép. i u 3. Sau khi xây d ng xong công trình thu i n, U ban nhân dân t nh Bình Thu n làm y th t c giao t chính th c cho T ng Công ty xây d ng công trình giao thông 5 theo quy nh c a pháp lu t. - i v i di n ích t xin giao t m th i làm m t b ng thi công, không có nhu c u s d ng lâu dài thì T ng Công ty xây d ng công trình giao thông 5 bàn giao l i cho ch r ng qu n lý, ph c h i r ng theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , PHÓ TH TƯ NG cơ quan thu c Chính ph , - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW ng. - Vi n Ki m sát nhân dân, - Toà án nhân dân t i cao, - H ND, UBND t nh Bình Thu n, Nguy n T n Dũng - T ng Công ty i n l c Vi t Nam, - T ng Cty xây d ng công trình giao thông 5, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, P, V . IV, - Lưu : NN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản