Quyết định số 872/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
14
lượt xem
2
download

Quyết định số 872/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 872/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 872/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 872/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG NGUY N QU C CƯ NG GI CH C TH TRƯ NG B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao t i văn b n s 103 TTr/BCS -TCCB-m, ngày 20 tháng 5 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 41/TTr-BNV, ngày 24 tháng 6 năm 2008. QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Nguy n Qu c Cư ng, Tr lý B trư ng B Ngo i giao, gi ch c Th trư ng B Ngo i giao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Ngo i giao và Ông Nguy n Qu c Cư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, V QHQT, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV. T 25
Đồng bộ tài khoản