Quyết định số 873/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 873/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 873/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án phát triển chè và cây ăn quả sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 873/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 873/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 873/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T D ÁN PHÁT TRI N CHÈ VÀ CÂY ĂN QU S D NG V N VAY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph ; Căn c Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t trình s 630 BNN/DANN ngày 12 tháng 3 năm 2001 và t trình s 1510 BNN/DANN ngày 28 tháng 5 năm 2001), c a B K ho ch và u tư (Công văn s 3908/BKH-VPT ngày 12 tháng 6 năm 2001). QUY T NNH i u 1. Phê duy t d án phát tri n chè và cây ăn qu Vi t Nam v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên d án: D án phát tri n chè và cây ăn qu . 2. Cơ quan i u hành d án: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 3. Quy mô và a i m th c hi n d án a) Quy mô d án: - Cây chè: tr ng ph c h i kho ng 1.500 ha chè, tr ng m i và tái tr ng kho ng 2.300 ha chè. - Cây ăn qu : tr ng m i kho ng 23.000 ha, trong ó bao g m c tái tr ng l i 7.500 ha t r ng b phá. - u tư các cơ s ch bi n chè và cây ăn qu .
  2. b) a i m th c hi n: g m 13 t nh trong ó: - Cây chè: G m 6 t nh: Thái Nguyên, Phú Th , Yên Bái, Lâm ng, Tuyên Quang và Hà Giang. Cây ăn qu : g m 7 t nh: B c Giang, Thanh Hoá, Hoà Bình, Bình nh, Khánh Hoà, Ti n Giang và B n Tre. 4. M c tiêu d án: M c tiêu chung c a d án là tăng thu nh p cho nông dân và tăng giá tr hàng nông s n thông qua vi c phát tri n s n xu t chè và cây ăn qu , tăng cư ng vi c b o v môi trư ng thông qua vi c tr ng chè và cây ăn qu trên nh ng vùng t i, t ã b m t r ng và thông qua các bi n pháp b o v t. 5. N i dung u tư. a) H p ph n tín d ng: Cung c p tín d ng cho nông dân thông qua Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phát tri n tr ng chè và cây ăn qu ; u tư cho các cơ s ch bi n và b o qu n sau thu ho ch. b) H p ph n phi tín d ng g m các n i dung sau: Cung c p h th ng thông tin th trư ng, phát tri n và cung c p công ngh tr n gói n ngư i dân: s tay k thu t, c p ch ng ch vư n ươm cây gi ng, phân vùng quy ho ch vùng tr ng chè và cây ăn qu , d ch v thông tin th trư ng; m b o ch t lư ng. Tăng cư ng công tác nghiên c u; h tr trang thi t b và kinh phí cho Vi n nghiên c u chè, Vi n nghiên c u rau qu , Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam, Vi n công ngh sau thu ho ch t ư c s b n v ng v tài chính, có kh năng t qu n và hình thành cơ c u qu n lý hi u qu ; h tr cho vi c hình thành các vư n cây m . - Qu n lý d án: cung c p tài chính và trang thi t b c n thi t cho ho t ng c a các Ban Qu n lý d án t c p Trung ương n c p t nh qu n lý và giám sát các ho t ng tín d ng và phi tín d ng c a d án (bao g m 19 xe tô 2 c u n 9 ch ng i). - ào t o: Ti n hành công tác ào t o cho các Ban Qu n lý d án (Trung ương và các t nh) v qu n lý, ki m tra, giám sát ánh giá d án và các ng d ng k thu t; ào t o gi ng viên, các cán b khuy n nông các c p, các cán b c a các nh ch tài chính và nh ng ngư i tham gia d án v nh ng v n k thu t nông nghi p bao g m qu n lý môi trư ng và d ch h i t ng h p. - Tư v n tr giúp k thu t phát tri n công ngh óng gói, qu n lý d án và tăng cư ng năng l c nghiên c u c a Vi n nghiên c u chè, Vi n nghiên c u rau qu , Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam, Vi n công ngh sau thu ho ch. 6. T ng v n u tư 57.600.000 USD (tương ương 835.200 tri u ng)
  3. 7. Ngu n v n u tư a) Ngu n v n vay ưu ãi c a ADB: 40.200.000 USD, th i h n vay 32 năm, ân h n 8 năm, lãi su t 1%/năm trong th i gian ân h n và 1,5%/năm trong th i gian thanh toán. b) Ngu n v n óng góp c a các t ch c tài chính tham gia d án 4.900.000 USD. c) Ngu n óng góp c a nh ng ngư i hư ng l i: 9.800.000 USD. d) Ngu n v n i ng c a Chính ph : 2.700.000 USD. 8. Th i gian th c hi n d án: 6 năm k t ngày ký Hi p nh vay v n c a Ngân hàng Phát tri n Châu á. 9. V cơ ch u tư. u tư d án phát tri n cây chè và cây ăn qu ph i th c hi n theo các quy nh nêu t i Ngh nh s 17/CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch vay và tr n nư c ngoài. i u 2. a) Trong quá trình tri n khai th c hi n d án, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p t c àm phán v i ADB i u ch nh nh ng n i dung liên quan nh m m b o tính kh thi c a d án. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i UBND các t nh tham gia d án căn c quy t nh u tư và i u ki n c th c a t ng a phương l p d án thành ph n trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m toàn di n trư c Th tư ng Chính ph v vi c ch o th c hi n có hi u qu d án Phát tri n chè và cây ăn qu , ph i h p v i các B , ngành có liên quan, các t nh tham gia d án và Ngân hàng Phát tri n Châu á i u hành vi c giám sát ánh giá th c hi n m c tiêu và k thu t c a d án theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng: Tài chính, K ho ch và u tư Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Thái Nguyên, Phú Th , Yên Bái, Lâm ng, Tuyên Quang, Hà Giang, B c Giang, Thanh Hoá, Hoà Bình, Bình nh, Khánh Hoà, Ti n Giang, B n Tre ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản