Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
9
download

Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN về việc phê chuẩn Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 877/2004/Q /CTN Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N CÔNG Ư C KHUNG V KI M SOÁT THU C LÁ C A T CH C Y T TH GI I (WHO) CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 Hi n Pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ã ư c U ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 20/8/1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 1663/CP-QHQT ngày 05/11/2004; QUY T Đ NH i u 1. Phê chuNn Công ư c Khung v Ki m soát thu c lá c a T ch c Y t Th gi i (WHO), ã ư c Chính ph nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam ký ngày 03 tháng 9 năm 2003. Nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam có b n Tuyên b (kèm theo) cho Kho n 2 i u 27 c a Công ư c này. i u 2. B trư ng B Ngoài giao có trách nhi m làm th t c i ngo i v vi c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn Công ư c nói trên và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày có hi u l c c a Công ư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng chính ph , Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. Tr n c Lương TUYÊN B C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KÈM THEO QUY T NNH PHÊ DUY T CÔNG Ư C KHUNG V KI M SOÁT THU C LÁ C A T CH C Y T TH GI I (WHO) Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tuyên b , liên quan n Kho n 2 i u 27 c a Công ư c Khung v Ki m soát thu c lá c a T ch c Y t Th gi i (WHO) ư c thông qua t i kỳ h p i H i ng Y t th gi i l n th 56 t i Giơ-ne-vơ (Thu Sĩ) ngày 21 tháng 5 năm 2003, như sau: “B t kỳ tranh ch p nào gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Thành viên khác c a Công ư c liên quan n vi c th c hi n ho c áp d ng Công ư c này s ch ư c gi i quy t b ng tr ng tài, n u tranh ch p ó không ư c gi i quy t b ng thương lư ng ho c các bi n pháp hoà bình khác theo quy nh t i Kho n 1 i u 27 c a Công ư c, trên cơ s tho thu n gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Thành viên ó trong t ng trư ng h p c th ”. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản