Quyết định số 88/2000/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
7
download

Quyết định số 88/2000/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2000/QĐ-BNN-BVTV về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2000/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 88/2000/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2000 QUY T NNH V/V ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C, ĐĂNG KÝ B SUNG VÀ ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VÀ H N CH S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73 / CP ngày 01/ 11 / 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn ; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/ CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m , QUY T NNH: i u 1 - Cho ăng ký chính th c 15 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m : 03 lo i thu c tr sâu, 04 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng , 06 lo i thu c tr c , 01 lo i kích thích sinh trư ng cây tr ng, 01 lo i thu c tr chu t . i u 2 : Cho ăng ký b sung 80 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m : 42 lo i thu c tr sâu , 25 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 11 lo i thu c tr c , 01 lo i thu c tr c sên, 01 lo i thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng. i u 3: Cho ăng ký c cách 01 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 4: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t thu c danh m c thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 41/2000/TT - BNN - KH ngày 13/4/2000 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 242/1999 /Q - TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t khNu hàng hoá năm 2000 .
  2. i u 5: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên . i u 6: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t , kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này . KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CÁC THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 88/2000/ QĐ - BNN - BVTV ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TÊN HO T CH T TÊN THƯƠNG M C ÍCH TÊN T CH C XIN ĂNG KÝ M I XIN XIN ĂNG CHÍNH TH C ĂNG KÝ KÝ CHÍNH TH C Thu c tr sâu 1 Abamectin T p Kỳ 1.8 EC sâu tơ h i c i Vi n Di truy n b p Nông nghi p 2 Acephate Pace 75 SP sâu c thân Nagarjuna h i lúa Agrichem Ltd India 3 Acephate Orthene 97 r p h i thu c Tomen Agro, Inc Pellet lá Thu c tr b nh h i cây tr ng
  3. 1 Metalaxyl M 40 g/kg Ridomil Gold b nh sương Novartis VietNam Ò + Mancozeb 640 g/kg 68 BHN mai h i cà Ltd chua 2 Streptomycin 5.4 % + Batocide 12 WP b nh b c lá h i Cty Thu c sát Copper Oxychloride lúa trùng Vi t Nam 6.6 % 3 Dimethomorph (99.1 Acrobat MZ b nh sương BASF Ltd %) 90 g/kg + 90/600 WP mai h i cà Mancozeb 600 g/kg chua 4 Propamocarb. HCl Proplant 722 SL sương mai h i Detlef Von Appen (97 %) cà chua MBH Thu c tr c 1. Acetochlor (93.3%) Acenidax 17 WP c h i lúa c y Công ty Thu c tr 14.6 % (w/w) + sâu - B Qu c Bensulfuron Methyl phòng 2.4 % 2. S - Metolachlor (98.3 Dual Gold Ò960 c h il c Novartis VietNam %) ND Ltd, 3. Haloxyfop - R Gallant Super 10 c h il c Dow AgroSciences Methyl Ester (94 %) SC 4. Fentrazamide (98 %) Lecspro 44.25 c h i lúa Bayer Agritech Sài 6.75 % w/w + WP Gòn Propanil 37.5 % w/w 5. Clethodim (91.2 %) Select 12 EC c h il c Tomen Agro, Inc USA 6. Clefoxydim (99.6%) Tetris 75 EC c hoà th o BASF Ltd h i lúa Kích thích sinh trư ng cây tr ng 1 Oligo - sacarit T & D 4 DD kích thích sinh Vi n nghiên c u trư ng b p c i h t nhân Thu c tr chu t 1 Coumatetralyl (98 %) Racumin 0.75 tr chu t h i Bayer Agritech Sài TP lúa Gòn B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CÁC THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM
  4. (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 88/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TT TÊN THƯƠNG TÊN HO T LÝ DO XIN TÊN T M I XIN ĂNG CH T Ã CÓ ĂNG KÝ CH C XIN KÝ TRONG DANH ĂNG KÝ M C Thu c tr sâu 1. Access 180 EC Fipronil 20 g/l + -h nh p-r y Aventis Fenobucarb 160 g/l nâu h i lúa CropScience Vietnam 2. Anphatox 5 EC Alpha - - t tên - sâu Cty TNHH An Cypermethrin khoang h i l c Nông 3. Apolo 25 WP Buprofezin - t tên - r y nâu Cty TNHH - h i lúa TM Thái Nông 4. Appencyper 35 Cypermethrin - t tên - sâu tơ Detlef Von EC h ib pc i Appen MBH 5. Aza 0.15 EC Azadirachtin - t tên - sâu tơ Magrow Pte h ib pc i Ltd 6. Binh - 58 40 EC Dimethoate - t tên - b trĩ Jiangyin h i dưa chu t Jianglian Ind. Trade Co., Ltd 7. Binhdan 95 WP Nereistoxin - r p sáp h i cam - Jiangyin r y xanh h i chè Jianglian Ind. Trade Co., Ltd 8. Bulldock 025 EC Beta - Cyfluthrin - b trĩ h i chè - Bayer Agritech sâu xanh h i cà Sài Gòn chua 9. Callous 500 EC Profenofos - sâu khoang h i Nichimen u xanh Corp., 10. Southsher 10 EC Cypermethrin - t tên - sâu Công ty TNHH khoang h i l c Thanh Sơn Hoá Nông 11. Confidor 100 SL Imidacloprid -r pv yh iv i- Bayer Agritech r ych ng cánh h i Sài Gòn s u riêng 12. Cymbush 5 EC, Cypermethrin - t tên - sâu Zeneca 10 EC khoang h i l c - International r y h i xoài Ltd 13. Cypdime (558) 10 Cypermethrin 2 % - t tên - sâu c Công ty TNHH EC + Dimethoate 8 % thân h i lúa D ch v Du l ch
  5. - Thương m i Chí Thành 14. Cyperkill 10 EC , Cypermethrin - b xít h i v i Mitchell Cotts 25 EC Chem. Ltd 15. Cyperquin 23 EC Cypermethrin 3 % - h n h p 2 ho t United + Quinalphos 20 % ch t - sâu xanh h i Phosphorus Ltd thu c lá 16. Cyrin 20 EC Cypermethrin - i HLHC - sâu Cty TNHH xanh h i cà chua Nông Phát 17. ch B ch Trùng Trichlorfon ( - t tên - b xít Công ty TNHH 90 SP Chlorophos ) h i lúa Vi t Th ng 18. Decis 25 tab Deltamethrin - i d ng - b xít Aventis h i lúa - r p h i CropScience rau Vietnam 19. Dibadan 95 WP Nereistoxin - t tên - sâu c Công ty TNHH thân h i lúa Nông dư c i n Bàn 20. Karate Zeon 2.5 Lambda - - t l i tên - b Zeneca CS cyhalothrin xít h i lúa - sâu tơ International h ib pc i Ltd 21. Monster 40 EC Acephate - sâu tơ h i rau c i Cty TNHH - sâu c thân h i Nông dư c lúa - r y xanh h i i n Bàn chè 22. Monster 75 WP Acephate - i d ng, HLHC Cty TNHH - sâu c thân h i Nông dư c lúa i n Bàn 23. Motox 5 EC Alpha - - t tên - sâu Cty TNHH TM Cypermethrin xanh h i cà chua & DV Ng c Tùng 24. Mytox 75 SP Acephate - t tên - sâu c Cty TNHH thân h i lúa ADC 25. Ofatox 400 WP Fenitrothion 200 - i d ng thu c - Cty v t tư b o g/kg + Trichlorfon sâu gai h i lúa - v th c v t I 200 g/kg r y xanh h i chè - r p mu i h i rau - r p sáp h i cà phê - b xít h i nhãn 26. Padan 50 SP Cartap - sâu c thân h i Takeda mía - r y xanh h i Chemical Ind chè Ltd
  6. 27. Padan 95 SP, 4 G Cartap sâu c thân h i Takeda mía Chemical Ind Ltd 28. Prodigy 23 F Methoxy- fenozide - sâu xanh h i l c Rohm and Haas Co. 29. Sagomycin 10 Fenvalerate - i d ng - r p Cty TTS Sài ME h i rau c i Gòn 30. Sanedan 95 WP Nereistoxin - t tên - sâu c Cty TNHH thân h i lúa D ch v Du l ch - Thương m i Chí Thành 31. SecSaiGon 30 Cypermethrin - i HLHC - sâu Cty TTS Sài EC, 50 EC, 10 tơ h i b p c i Gòn ME 32. Sherbush 10 ND Cypermethrin - i HLHC - b Cty v t tư Nông xít h i lúa nghi p Ti n Giang 33. Sherbush 5 ND Cypermethrin - i HLHC - sâu Cty v t tư Nông khoang h i l c nghi p Ti n Giang 34. Tiginon 95 WP Nereistoxin - i HLHC, d ng Cty v t tư Nông - sâu c thân lúa nghi p Ti n - sâu xanh h i u Giang xanh 35. Toxcis 2.5 EC Deltamethrin - t tên - sâu tơ Cty TNHH An h ib pc i Nông 36. Ustaad 5 EC Cypermethrin - sâu khoang h i United l c - sâu tơ h i c i Phosphorus Ltd b p 37. ViThaDan 95 WP Nereistoxin - t tên - sâu c Cty TNHH Vi t thân h i lúa Th ng 38. Viappla 10 BTN Buprofezin - t tên - r y nâu Công ty Thu c h i lúa sát trùng Vi t Nam 39. Vinetox 18 DD Nereistoxin - i HLHC, d ng Công ty Thu c - sâu c thân h i sát trùng Vi t lúa - r p h i cam Nam 40. Vinetox 95 BHN Nereistoxin - i HLHC, d ng Công ty Thu c - sâu tơ h i b p c i sát trùng Vi t Nam
  7. 41. Visher 10 EW, 25 Cypermethrin - i d ng, HLHC Công ty Thu c EW - sâu xanh h i cà sát trùng Vi t chua Nam 42. Vitashield 40 EC Chlorpyrifos - t tên - sâu v Cty TNHH bùa h i cam Thương m i D ch v Thanh Sơn Hoá Nông Thu c tr b nh h i cây tr ng 1. Aliette 800 WG Fosetyl - - i d ng - ph n Aventis Aluminium tr ng h i dưa leo CropScience Vietnam 2. Antracol 70 WP Propineb b nh m vòng Bayer Agritech h i khoai tây Sài Gòn 3. Binhconil 75 WP Chlorothalonil - t tên - m lá Jiangyin l c Jianglian Ind. Trade Co., Ltd 4. Binhtaxyl 25 EC Metalaxyl - sương mai h i cà Jiangyin chua - xì m cam Jianglian Industry Trade Co., Ltd 5. Calidan 262.5 SC. Iprodione 175 g/l + - b nh lem lép h t Aventis Carbendazim 87.5 h i lúa - b nh o CropScience g/l ôn h i lúa Vietnam 6. Callihex 50 SC Hexaconazole - t tên - b nh Calliope S.A khô v n h i lúa France 7. Carben 50 SC Carbendazim - b nh o ôn h i Công ty v t tư lúa - m c xám h i nông nghi p cà chua Ti n Giang 8. ng Oxyclorua Copper b nh loét h i cam Cty Thu c sát 80 BTN Oxychloride trùng Vi t Nam 9. Daconil 500 SC Chlorothalonil - i d ng, HLHC SDS Biotech - sương mai h i cà K.K Japan chua 10. Daconil 75 WP Chlorothalonil - gi sương mai SDS Biotech h i dưa K.K Japan 11. Dana - win 12.5 Diniconazole - t tên - b nh r Cty TNHH WP s t h i cà phê Nông dư c i n Bàn 12. Dithane M - 45 80 Mancozeb - b nh o ôn h i Rohm and Haas WP lúa - b nh sương Co., mai h i nho - b nh
  8. r s t h i cà phê 13. Dizeb - M 45 80 Mancozeb - t tên - b nh Jiangyin WP m lá h i l c Jianglian Ind. Trade Co., Ltd 14. Flash 75 WP Tricyclazole - t tên - b nh Map Pacific o ôn h i lúa PTe Ltd 15. Forthane 43 SC Mancozeb - i d ng, HLHC Forward - b nh o ôn h i International lúa Ltd 16. Fuji - one 40 WP Isoprothiolane - i d ng - o ôn Nihon Nohyaku lá + c bông h i Co., Ltd , Japan lúa 17. Kasai 21.2 WP Fthalide 20 % + - th i en h i b p Hokko Kasugamycin 1.2 c i - th i nhũn h i Chemical % hành - b nh th i Industry Co., h t h i lúa Ltd 18. KocideÒ53.8 DF Copper Hydrocide - i d ng, HLHC Griffin Corp - b nh khô v n h i lúa - lem lép h t h i lúa 19. KocideÒ61.4 DF Copper Hydrocide - b nh b c lá lúa Griffin Corp 20. Kontrol 40 ND Isoprothiolane - t tên - b nh Công ty Liên o ôn h i lúa doanh SX nông dư c Kosvida 21. Rovral 750 WG Iprodione - b nh khô v n h i Aventis lúa CropScience Vietnam 22. Swing 25 SC Epoxiconazole 125 - h n h p 2 ho t BASF Ltd g/l + Carbendazim ch t - b nh khô 125 g/l v n h i lúa 23. T - vil 5 SC Hexaconazole - t tên - b nh Cty TNHH khô v n h i lúa Thương m i D ch v Thanh Sơn Hoá Nông 24. Thio - M 500 SC Thiophanate - i HLHC, d ng Công ty Thu c Methyl. - b nh lem lép h t tr sâu Sài Gòn h i lúa 25. Varison 5 WP Validamycin - t tên - b nh Cty TNHH Sơn khô v n h i lúa Thành Thu c tr c
  9. 1. Baton 960 WSP 2.4 D - c h i lúa Nufarm Ltd 2. Canstar 25 EC Oxadiazon - t tên - c h i Cty TNHH l c ADC 3. Glycel 41 SL Glyphosate - c h i chè - c Excel Industries Isopropylamine h i lúa nơi Ltd salt không làm t 4. Heco 600 EC Butachlor -c h il c-c Công ty v t tư h i mía b o v th c v t I 5. Kocin 60 EC Butachlor -c h il c Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd 6. Newsate 41 DD Glyphosate - t tên - c h i Cty TNHH isopropylamine lúa nơi không Thương m i salt làm t D ch v Thanh Sơn Hoá Nông 7. Silk 10 WP Pyrazosulfuron - t tên - tr c Cty TNHH Ethyl h i lúa Thanh Sơn Hoá Nông 8. Sirius 10 TB Pyrazosulfuron - i d ng - c h i Nissan Chem. Ethyl lúa Ind Ltd 9. Venus 300 EC Pretilachlor - t tên - c h i Công ty Thu c lúa tr sâu Sài Gòn 10. Web 7.5 SC Fenoxaprop - P - - t tên - c h i Cty TNHH Ethyl lúa gieo th ng Thương m i D ch v Thanh Sơn Hoá Nông 11. Whip’S 7.5 EW Fenoxaprop - P - -c h il c Aventis Ethyl CropScience Vietnam Thu c tr c sên 1 Yellow - K 4 BR Metaldehyde - c bươu vàng h i Cty TNHH lúa Thương m i D ch v Thanh Sơn Hoá Nông Kích thích sinh trư ng cây tr ng 1 Progibb T 20 Gibberellic acid kích thích sinh Tan Quy Co., tablet trư ng cam
  10. THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T H N CH S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 88/ 2000/ QĐ - BNN - BVTV ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TT TÊN THƯƠNG TÊN HO T LÝ DO XIN TÊN T CH C M I XIN CH T Ã CÓ ĂNG KÝ XIN ĂNG KÝ ĂNG KÝ TRONG DANH M C Thu c tr sâu 1 Vifuran 3 H Carbofuran tr tuy n trùng, sâu Công ty Thu c xám, r p, sùng sát trùng Vi t tr ng, sùng b a c i Nam s ng trong t h i lúa, mía, cà phê, vư n ươm, cây r ng, cây ăn qu .
Đồng bộ tài khoản