Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 88/2004/Q -BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Theo ngh c a B Giao thông V n t i t i công văn s 5411/GTVT-VT ngày 6/10/2004, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí hàng h i. i u 2: Cơ quan ư c giao nhi m v t ch c thu phí, l phí hàng h i có trách nhi m t ch c thu phí, l phí hàng h i và ư c trích theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. i u 3: Các m c thu phí hàng h i quy nh t i Quy t nh này do các doanh nghi p c ng bi n và doanh nghi p qu n lý lu ng hàng h i chuyên dùng thu ã bao g m thu Giá tr gia tăng. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2005; các quy nh v phí, l phí hàng h i t i Quy t nh s 61/2003/Q - BTC ngày 25/4/2003; Quy t nh s 62/2003/Q - BTC ngày 25/4/2003 và các quy nh khác trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 5: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí hàng h i; Cơ quan, t ch c thu phí, l phí hàng h i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá
 2. ( ã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 88/2004/Q - BTC ngày 19/11/2004 c a B trư ng B Tài chính) Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG I - XÁC NNH M C PHÍ, L PHÍ HÀNG H I PH I N P: S ti n phí, l phí hàng h i ph i n p là m c thu quy nh theo Bi u m c thu này và ư c xác nh trên cơ s các nguyên t c sau: 1. Dung tích toàn ph n - GROSS TONNAGE (GT): 1.1. i v i tàu thu ch hàng khô k c container (DRY CARRIERS): là dung tích toàn ph n (GT) l n nh t c a tàu thu ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2. i v i tàu thu ch hàng l ng (LIQUID CARGO TANKERS): Tính b ng 85% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n phân ly. 1.3. i v i tàu thu ra, vào ch khách, s a ch a, phá d : Tính b ng 50% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4. Tàu thu không ghi GT, ư c quy i như sau: - Tàu thu ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. - Tàu kéo, tàu Ny: 01 HP (KW) tính b ng 0,5 GT. - Sà lan: 01 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. 1.5. i v i tàu thu là oàn sà lan, tàu kéo (ho c tàu Ny): Tính b ng t ng GT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny). 2. ơn v tính công su t máy: Công su t máy chính ư c tính b ng mã l c (HORSE POWER - HP) ho c Ki lô oát (KW) c a tàu thu ; Ph n l dư i 01 HP ho c KW tính tròn 01 HP ho c 1KW. 3. ơn v th i gian: - i v i ơn v th i gian là ngày: 1 ngày tính là 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính b ng 1/2 ngày, trên 12 gi tính b ng 1 ngày.
 3. - i v i ơn v th i gian là gi : 1 gi tính b ng 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính b ng 1/2 gi , trên 30 phút tính b ng 1 gi . 4. ơn v kh i lư ng hàng hoá (k c bao bì): Là t n ho c mét kh i (m3); Ph n l dư i 0,5 t n ho c 0,5m3 không tính, t 0,5 t n ho c 0,5m3 tr lên tính 1 t n ho c 1m3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính phí là 1 t n ho c 1m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t 2m3 tr lên thì c 2m3 tính b ng 1 t n. 5. Kho ng cách tính phí: Là h i lý; Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. ơn v tính phí c u b n tàu thu là mét (m) c u b n, ph n l chưa 01m tính b ng 01m. 6. ng ti n thu phí, l phí hàng h i: - i v i ho t ng hàng h i tuy n qu c t : ơn v thanh toán phí hàng h i là ng ô la M (USD). Vi c thanh toán phí th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ng ô la M sang ng ti n Vi t Nam thì quy i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán. - i v i ho t ng hàng h i gi a các c ng bi n Vi t Nam: ơn v thanh toán phí hàng h i là ng Vi t Nam. 7. Trư ng h p trong m t chuy n tàu thu nh n, tr hàng xu t nh p khNu t i nhi u c ng bi n Vi t Nam ng th i có k t h p nh n, tr hàng n i a thì ư c coi là ho t ng v n t i qu c t và ư c áp d ng theo Bi u m c thu phí, l phí hàng h i i v i ho t ng hàng h i qu c t . Riêng kh i lư ng hàng hoá v n chuy n n i a, không ph i ch u phí neo u. II- M T S THU T NG T I QUY T NNH NÀY Ư C HI U NHƯ SAU: 1. Hàng hoá (k c container) xu t kh u: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) Vi t Nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài. 2. Hàng hoá (k c container) nh p kh u: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) nư c ngoài và nơi nh n hàng ( ích) Vi t Nam. 3. Hàng hoá (k c container) quá c nh: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) và nơi nh n hàng ( ích) ngoài lãnh th Vi t Nam i th ng ho c ư c b c d qua c ng bi n Vi t Nam ho c nh p kho, bãi i ti p. 4. Hàng hoá (k c container) trung chuy n: Là hàng hoá ư c d t tàu thu ưa vào khu v c c ng trung chuy n trong m t th i gian nh t nh, sau ó ư c b c lên tàu thu khác v n chuy n n m t c ng khác. 5. Tàu thu : Bao g m tàu bi n, tàu sông và các lo i tàu, thuy n, phương ti n khác (không phân bi t có ng cơ ho c không có ng cơ) ho t ng trên bi n và các vùng nư c n i li n v i bi n Vi t Nam.
 4. 6. Tàu thu chuyên dùng, bao g m: tàu thu dùng ph c v ho t ng thăm dò, khai thác d u khí (tàu thu ho t ng d ch v d u khí) và tàu thu dùng thi công xây d ng công trình bi n. 7. Ngư i v n chuy n: Là ngư i dùng tàu thu thu c s h u c a mình ho c dùng tàu thu thu c s h u c a ngư i khác th c hi n v n chuy n hàng hoá, hành khách. 8. Ngư i u thác: Là t ch c, cá nhân ư c ngư i v n chuy n u quy n th c hi n vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng bi n. 9. Chuy n: Tàu th y vào c ng 01 lư t và r i c ng 01 lư t ư c tính là 01 chuy n. 10. Khu v c hàng h i: là gi i h n vùng nư c thu c khu v c trách nhi m c a m t ơn v C ng v Hàng h i, tr m t s C ng v Hàng h i sau ây có nhi u hơn m t khu v c hàng h i: - Khu v c trách nhi m c a C ng v Qu ng Ninh ư c chia thành 04 khu v c hàng h i: Khu v c Hòn Gai, khu v c CNm Ph , khu v c Mũi Chùa và khu v c V n Gia. - Khu v c trách nhi m c a C ng v Th a Thiên Hu ư c chia thành 02 khu v c hàng h i: Khu v c Thu n An và khu v c Chân Mây. - Khu v c trách nhi m c a C ng v à N ng ư c chia thành 02 khu v c hàng h i: Khu v c à N ng và khu v c c ng Sa Kỳ. - Khu v c trách nhi m c a C ng v Nha Trang ư c chia thành 03 khu v c hàng h i: Khu v c Nha Trang, khu v c Ba Ngòi và khu v c v nh Vân Phong - Khu v c trách nhi m c a C ng v Vũng Tàu ư c chia thành 03 khu v c hàng h i: Khu v c Phú M , khu v c Côn o và khu v c còn l i. III- PHÂN CHIA KHU V C C NG BI N: - Khu v c 1: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 n dư i vĩ tuy n 20. - Khu v c 3: Các c ng n m trong khu v c t dư i vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. Ph n 2: BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I HO T NG HÀNG H I QU C T A- I TƯ NG ÁP D NG: Bi u phí, l phí hàng h i này ư c áp d ng cho các i tư ng sau: 1. Tàu thu ho t ng v n t i hàng hoá (k c container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, trung chuy n qu c t , ra ho c vào khu ch xu t; Ho t ng v n t i hành khách
 5. t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam và tàu thu chuyên dùng ho t ng trên tuy n qu c t th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i ho c vùng nư c thu c c ng bi n Vi t Nam; 2. Hàng hoá (k c container): xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, trung chuy n, k c hàng hoá ra ho c vào khu ch xu t do ngư i v n chuy n ho c ngư i u thác ch u trách nhi m thanh toán phí, l phí hàng h i; 3. Hành khách k c thuy n viên c a tàu khách t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i. B - NH NG QUY NNH C TH : I - PHÍ TR NG T I: 1. M c thu phí tr ng t i: Tàu thu vào, r i c ng bi n, phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n), c ng chuyên dùng ph c v d u khí ph i n p phí tr ng t i theo m c như sau: Lo i tàu M c thu A. Tàu th y (tr tàu Lash) 0,032 USD/GT - Lư t vào: 0,032 USD/GT - Lư t r i: B. Tàu Lash - Tàu m Lư t vào 0,017 USD/GT Lư t r i 0,017 USD/GT - Sà lan con (khi r i tàu m t i c ng không thu c c ng tàu m t p k t) Lư t vào 0,017 USD/GT Lư t r i 0,017 USD/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí tr ng t i theo m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.2. Tàu thu vào, r i c ng l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách áp d ng m c thu b ng 70% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này.
 6. 2.3. Tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.4. T ch c, cá nhân có tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.5. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n n nh c p c ng Vi t Nam áp d ng m c thu phí tr ng t i như sau: - T u có dung tích toàn ph n dư i 300GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 70% m c thu qui nh. - T u có dung tích toàn ph n t 300 GT n dư i 1500 GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu qui nh. - T u có dung tích toàn ph n t 1500 GT n dư i 50.000 GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu qui nh. - Tàu có dung tích toàn ph n t 50.000 GT tr lên thu b ng 40% m c thu quy nh. 2.6. Tàu thu chuy n t i d u t i V nh Vân Phong- Khánh Hoà áp d ng m c thu b ng 20% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.7. Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì ư c áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí tr ng t i: - Tàu thu vào, r i tránh bão khNn c p, c p c u b nh nhân, - Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i vũng, v nh ch hành khách vào, r i c ng. - Sà lan con c a tàu LASH ho t ng t i c ng cùng c ng tàu m t p k t. - Tàu thu quá c nh i Campuchia. II - PHÍ B O M HÀNG H I: 1. M c thu phí b o m hàng h i: Tàu th y vào, r i c ng bi n, c ng chuyên dùng ph c v d u khí, quá c nh i Campuchia ph i n p phí b o m hàng h i như sau: Lo i tàu Khu v c I và III Khu v c II A. Tàu th y (tr tàu Lash) 0,135 USD/GT 0,092 USD/GT
 7. - Lư t vào: 0,135 USD/GT 0,092 USD/GT - Lư t r i: B. Tàu Lash - Tàu m Lư t vào 0,050 USD/GT 0,040 USD/GT Lư t r i 0,050 USD/GT 0,040 USD/GT - Sà lan con (ch thu khi r i tàu m i trên lu ng) Lư t vào 0,073 USD/GT 0,040 USD/GT Lư t r i 0,073 USD/GT 0,040 USD/GT K t ngày 01/01/2006, m c thu phí b o m hàng h i thu b ng 75% m c thu quy nh t i Bi u này. 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí b o m hàng h i theo m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.2.Tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.3. T ch c, cá nhân có tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.4. Tàu th y n v trí hàng h i ư c phép nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.5. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n n nh c p c ng Vi t Nam áp d ng m c thu phí b o m hàng h i như sau: - T u có dung tích toàn ph n dư i 300GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 70% m c thu qui nh. - T u có dung tích toàn ph n t 300 GT n dư i 1500 GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu qui nh. - T u có dung tích toàn ph n t 1500 GT n dư i 50.000 GT, c p c ng n nh v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu qui nh.
 8. - Tàu có dung tích toàn ph n t 50.000GT tr lên áp d ng m c thu b ng 30% m c thu quy nh. 2.6. Tàu thu chuy n t i d u t i V nh Vân Phong- Khánh Hoà áp d ng m c thu b ng 20% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.7. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Không thu phí b o m hàng h i i v i trư ng h p sau ây: Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i khu v c hàng h i ư c phép th c hi n tăng bo khách vào, r i c ng. III - PHÍ HOA TIÊU: 1. M c thu phí hoa tiêu: 1.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: TT i v i c ly d n tàu M c thu tương ng (USD/GT-HL) 1 n 10 HL 0,0034 2 n 30 HL 0,0022 3 Trên 30 HL 0,0015 M c thu t i thi u cho m t lư t d n tàu là 200 USD. 1.2. M t s tuy n áp d ng m c thu phí hoa tiêu như sau: TT Tuy n d n tàu M c thu M c thu t i thi u USD/GT/HL (USD/tàu/lư t) Khu v c Bình Tr Hòn Chông- Kiên Giang, m Môn- Khánh Hòa, Xuân H i- C a Lò, 1 0,0045 180 Phao O- C ng Nghi Sơn, Chân Mây, Dung Qu t, Vũng áng 2 Tuy n nh An qua lu ng Sông H u 0,0032 270 3 Khu v c Phú Qu c-Kiên Giang 0,0070 200 1.3. Tàu th y vào, r i, di chuy n trong khu v c phân c ng xu t d u thô ho c di chuy n gi a các phân c ng có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: - D n c p tàu: 0,024 USD/GT - D n r i tàu: 0,024 USD/GT
 9. 1.4. Tàu thu có dung tích toàn ph n dư i 200 GT (k c tàu ánh b t cá) áp d ng m c thu: 25USD/tàu/lư t. 1.5. Tàu thu di chuy n trong c ng có s d ng hoa tiêu áp d ng m c thu: 0,015 USD/GT, m c thu t i thi u 50USD/tàu/l n di chuy n. 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Khi xin hoa tiêu, ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 6 gi ; i v i phân c ng xu t d u thô là 24 gi . Trư ng h p thay i gi ho c h y b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 3 gi ; i v i phân c ng xu t d u thô là 8 gi ; quá th i h n trên ch tàu ph i tr ti n ch i v i m c thu 10USD/ngư i- gi , cách tính th i gian ch i như sau: a/ Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát: Tính là 1 gi b/ Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát: Th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. c/ Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu không quá 4 gi , quá th i gian trên vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; n u hoa tiêu ã lên tàu nhưng ch tàu hu b yêu c u thì ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng và m c thu quy nh. d/ Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. 2.2. Trư ng h p tàu thu có hành trình th máy móc thi t b , hi u ch nh la bàn áp d ng m c thu b ng 110% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.3. T u thu không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t áp d ng m c thu b ng 150% m c thu quy nh t i i m 1 m c này theo quãng ư ng th c t . 2.4. Tàu thu xin hoa tiêu t xu t (ngoài các trư ng h p nêu trên) áp d ng m c thu b ng 110% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.5. Trư ng h p hoa tiêu ã n v trí nhưng tàu thu không v n hành ư c vì lý do b t kh kháng (có xác nh n c a C ng v Hàng h i) thì không thu phí hoa tiêu. 2.6. Tàu thu không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr các tuy n không ư c ch y êm) ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 2.7. Trư ng h p tàu thu ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu thu ã yêu c u và ã ư c C ng v Hàng h i và hoa tiêu ch p thu n mà hoa tiêu chưa t i, khi n tàu ph i ch i thì hoa tiêu ph i tr ti n cho tàu thu , ti n ch i là 100USD/gi theo s gi th c t ph i ch i. 2.8. Tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i i m 1 m c này.
 10. 2.9. T ch c, cá nhân có tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.10. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.11. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách ho t ng nh tuy n có dung tích toàn ph n t 50.000GT tr lên ư c áp d ng m c thu phí hoa tiêu b ng 40% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.12. Tàu thu chuy n t i d u t i V nh Vân Phong- Khánh Hoà áp d ng m c thu phí hoa tiêu b ng 20% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.13. Trư ng h p tàu thu ph i d ch chuy n gi a các c u c ng trong ph m vi C ng bi n theo yêu c u c a Giám c c ng bi n và do C ng bi n thanh toán phí hoa tiêu thì áp d ng m c thu phí hoa tiêu d ch chuy n trong c ng i v i tàu thu ho t ng gi a các c ng bi n Vi t Nam. IV - PHÍ NEO, U T I VŨNG, VNNH: 1. i v i phương ti n: 1.1. Tàu th y neo, u t i vũng, v nh ph i n p phí neo u t i vũng, v nh như sau: - Trong th i gian 30 ngày u áp d ng m c thu: 0,0005 USD/GT- gi - T ngày 31 tr i áp d ng m c thu: 0,0003 USD/GT- gi Tàu thu neo, u t i phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n) thu phí neo u t i vũng, v nh như sau: - Trong th i gian 30 ngày u áp d ng m c thu: 0,0003 USD/GT- gi - T ngày 31 tr i áp d ng m c thu: 0,0002 USD/GT- gi Tàu th y neo, u nhi u nơi trong ph m vi vũng, v nh thu c khu v c trách nhi m c a m t cơ quan C ng v Hàng h i thì tính theo th i gian th c t neo, u t ng khu v c, sau ó c ng l i. 1.2. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1.1 m c này. 1.3. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch ho t ng nh tuy n có dung tích toàn ph n t 50.000 GT tr lên áp d ng m c thu b ng 40% m c thu quy nh t i i m 1.1 m c này.
 11. 1.4. Tàu thu chuy n t i d u t i V nh Vân Phong- Khánh Hoà áp d ng m c thu b ng 20% m c thu quy nh t i i m 1.1 m c này. 1.5. Không thu phí neo, u t i vũng, v nh i v i tàu thu trong th i gian ch thu tri u vùng nư c c ng trư c khi c p c ng Vi t Nam. 2. i v i hàng hoá: Hàng hoá sang m n t i vũng, v nh v n chuy n t i các c ng khác khu v c hàng h i ph i n p phí neo u t i vũng, v nh (hàng hoá sang m n t i vũng, v nh vào làm hàng t i c u c ng trong cùng khu v c hàng h i không ph i n p phí neo u t i vũng, v nh) như sau: - Hàng hoá thông thư ng: 0,07 USD/t n - Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 2 USD/chi c. - Ô tô t 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i t 2,5 t n tr xu ng: 0,7USD/chi c. - Các ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 1,3 USD/chi c. V- PHÍ S D NG C U, B N, PHAO NEO: 1. i v i phương ti n: 1.1. Tàu thu t i c u, phao ph i tr phí như sau: - t i c u: 0,0031 USD/GT- gi - t i phao: 0,0013 USD/GT- gi Tàu thu nhi u nơi trong ph m vi m t c ng thì tính theo th i gian th c t tàu t ng khu v c sau ó c ng l i. 1.2. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch theo nh tuy n v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu qui nh t i i m 1.1 m c này. 1.3. T ch c, cá nhân có tàu thu ch khách du l ch ho t ng nh tuy n có dung tích toàn ph n t 50.000 GT tr lên áp d ng m c thu b ng 40% m c thu c a quy nh t i i m 1.1 m c này. 1.4. Trư ng h p tàu thu nh n ư c l nh r i c ng mà v n chi m c u, phao ph i tr phí theo m c: - Chi m c u: 0,006 USD/GT- gi - Chi m phao: 0,002 USD/GT- gi
 12. 1.5. Trư ng h p tàu thu áp m n v i tàu khác c u thì tr phí theo m c: 0,0015 USD/GT- gi . 1.6. Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t v i th i gian trên 01 ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu thu khác theo l nh c a C ng v Hàng h i thì không thu phí c a th i gian không làm hàng. 1.7. Tàu th y c p c u, b n t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí mà có làm hàng ho c nh n d u, nư c, tr phí theo m c 0,3USD/m- gi , m c t i thi u cho m t l n c p c u là 90USD/tàu. 1.8. Tàu th y tr c ti p c p c u b n t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí nhưng không làm hàng ho c không nh n d u, nư c, tr phí theo m c 0,35 USD/m- gi , m c thu t i thi u cho m t l n c p c u là: 100 USD/tàu. 1.9. Tàu thu áp m n song song v i các tàu thu khác c p t i c u c ng chuyên dùng ph c v d u khí tr phí theo m c 0,08 USD/m- gi , m c thu t i thi u cho m t l n áp m n là: 25USD/tàu. 2. i v i hàng hoá: Hàng hoá (k c container) qua c u b n, phao neo ph i ch u phí c u, b n, phao neo theo m c sau: a/ Làm hàng t i c u c ng: - Hàng hoá: 0,18 USD/t n. - Container 20 feet: 1,6 USD/cont. - Container 40 feet: 3,2 USD/cont. - Container trên 40 feet: 4,0 USD/cont. b/ Làm hàng t i phao: 0,09 USD/t n. c/ Phương ti n v n t i: - Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu tr phí theo m c: 2,7 USD/chi c. - Xe ô tô 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i 2,5 t n tr xu ng tr phí theo m c: 0,9 USD/chi c - Các lo i ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên ây tr phí theo m c: 1,8 USD/chi c d/ Hàng hoá là hàng l ng (gas l ng, xăng d u, nh a ư ng l ng...) làm hàng b ng phương pháp bơm rót t tàu thu lên xe b n tr phí theo m c 0,9 USD/t n.
 13. / Hàng hoá qua c ng chuyên dùng ph c v d u khí tr phí theo m c 0,9 USD/t n. 3. i v i hành khách: 3.1. Hành khách qua c u, b n ( i ho c n) ph i tr phí theo m c: - Lư t vào: 1 USD/ngư i - Lư t r i: 1 USD/ngư i (Tr em dư i 12 tu i không thu). 3.2. Trư ng h p tàu bi n u t i khu v c neo u ư c phép, s d ng phương ti n v n t i thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i t li n ho c các o, phí c u b n i v i hành khách là 1 USD/ngư i (bao g m c lư t vào và lư t r i). VI - L PHÍ RA, VÀO C NG BI N: 1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i th c hi n các th t c qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và n p l phí ra, vào c ng bi n như sau: TT Lo i phương ti n M c thu (USD/chuy n) 1 Tàu thu có dung tích toàn ph n nh hơn 100GT 10 2 Tàu th y có dung tích toàn ph n t 100GT n dư i 500 GT 20 3 Tàu th y có dung tích toàn ph n t 500GT n 1000GT 50 4 Tàu th y có dung tích toàn ph n trên 1000 GT 100 2. L phí ch ng th c (kháng ngh hàng h i): 20USD/l n. Ph n 3: BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I TÀU THU HO T NG V N T I N I NA GI A CÁC C NG BI N VI T NAM A- I TƯ NG ÁP D NG: Bi u phí, l phí hàng h i này ư c áp d ng cho các i tư ng sau: 1. Tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách, tàu thu chuyên dùng ho t ng v n t i n i a gi a các c ng bi n Vi t Nam, th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i, vùng nư c thu c c ng bi n Vi t Nam;
 14. 2. Tàu thu chuyên dùng ph c v d u khí ho t ng gi a các phân c ng d u khí, c ng chuyên dùng ph c v d u khí trong khu v c trách nhi m c a C ng v Vũng Tàu. 3. Tàu thu c a l c lư ng vũ trang, công an, h i quan, C ng v Hàng h i và tàu chuyên dùng tìm ki m c u n n khi th c hi n công v không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy t nh này; trư ng h p làm kinh t thì ph i n p phí, l phí hàng h i theo quy nh t i Bi u m c thu này. B - CÁC QUY NNH C TH : I - PHÍ TR NG T I: 1. M c thu phí tr ng t i: 1.1. Tàu thu vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i n p phí tr ng t i như sau: - Lư t vào: 250 ng/GT - Lư t r i: 250 ng/GT 1.2. Tàu thu chuyên dùng ph c v d u khí, m i chu trình di chuy n khép kín t Vũng Tàu t i các phân c ng d u khí, c ng chuyên dùng ph c v d u khí và ngư c l i tính là 01 chuy n tàu và n p phí tr ng t i như sau: - Lư t vào: 350 ng/GT - Lư t r i: 350 ng/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí tr ng t i theo m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.2. Tàu thu vào, r i c ng l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách áp d ng m c thu b ng 70% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.3. Tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.4. T ch c, cá nhân có tàu thu ch hàng hoá vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% so v i m c thu quy nh i m t i 1 m c này. 2.5. Tàu thu ch phao, vũng, v nh su t th i gian làm hàng áp d ng m c thu b ng 50% so v i m c thu nêu quy nh t i i m 1 m c này. 2.6. Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì áp d ng m t m c thu th p nh t.
 15. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí tr ng t i: - Tàu thu vào, r i c ng tránh bão, c p c u b nh nhân, mà không x p d hàng hoá, không nh n tr khách. - Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i vũng, v nh ch hành khách vào, r i c ng. - Sà lan con c a tàu LASH ho t ng t i c ng cùng c ng tàu m t p k t. - Tàu th y chuyên dùng ánh b t cá và thuy n bu m th thao c a Vi t Nam. II - PHÍ B O M HÀNG H I: 1. M c thu phí b o m hàng h i: Tàu thu vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i n p phí b o m hàng h i như sau: 1.1. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 2000 GT tr xu ng: - Lư t vào 280 ng/GT - Lư t r i: 280 ng/GT 1.2. Tàu thu có dung tích toàn ph n t 2001 GT tr lên: - Lư t vào: 550 ng/GT - Lư t r i: 550 ng/GT 1.3. Tàu thu chuyên dùng ph c v d u khí, m i chu trình di chuy n khép kín t Vũng Tàu t i các phân c ng d u khí, c ng chuyên dùng ph c v d u khí và ngư c l i tính là 01 chuy n tàu và n p phí b o m hàng h i như sau: - Lư t vào: 750 ng/GT - Lư t r i: 750 ng/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí b o m hàng h i theo m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.2. Tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.3. T ch c, cá nhân có tàu thu vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu c a cùng trư ng h p.
 16. 2.4. Tàu th y n v trí hàng h i ư c phép nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân áp d ng m c thu b ng 70% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.5. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí b o m hàng h i: - Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i khu v c hàng h i ư c phép th c hi n tăng bo khách vào, r i c ng. - Tàu sông, bao g m: Tàu kéo, Ny, sà lan bi n, sà lan Lash thu c phương ti n v n t i ư ng sông. III - PHÍ HOA TIÊU: 1. M c thu phí hoa tiêu: 1.1. Tàu thu vào, r i c ng bi n Vi t Nam có s d ng hoa tiêu ph i tr phí hoa tiêu theo m c như sau: Vào ho c r i c ng: 25 ng/GT- HL M c thu t i thi u m t lư t: 300.000 ng/lư t 1.2. M t s tuy n áp d ng m c thu phí hoa tiêu như sau: TT Tuy n d n tàu M c thu M c t i thi u ( ng/GT-HL) ( ng/tàu/lư t) Khu v c V nh Gành Rái n Cái Mép trên 1 sông Th V i; Khu v c Phú Qu c- Kiên 40 500.000 Giang Tuy n C a Lò, Xuân H i, B n Thu ; Tuy n 2 Phao O n C ng Nghi Sơn, Chân Mây, 60 500.000 Dung Qu t, Vũng áng 3 Tuy n t nh An qua lu ng Sông H u 30 1.500.000 1.3. Tàu th y vào, r i, di chuy n trong khu v c dàn khoan d u khí có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: - D n c p tàu: 120 ng/GT - D n r i tàu: 120 ng/GT 1.4. Tàu thu di chuy n trong c ng có s d ng hoa tiêu áp d ng m c thu 60 ng/GT, m c thu t i thi u là 200.000 ng/tàu/l n di chuy n.
 17. 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 6 gi . Trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 3 gi ; quá th i h n trên ch tàu ph i tr ti n ch i v i m c như sau: - Hoa tiêu: 20.000 ng/ngư i- gi - Hoa tiêu và phương ti n: 200.000 ng/ngư i- gi Cách tính th i gian ch i như sau: a/ Hoa tiêu chưa xu t phát: tính 1 gi . b/ Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát: th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. c/ Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu không quá 4 gi , quá th i gian trên vi c xin hoa tiêu coi như hu b . N u hoa tiêu ã lên tàu nhưng ch tàu hu b yêu c u thì ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng theo m c quy nh t i i m 1 m c này. d/ Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo th i gian gi l i. 2.2. Trư ng h p tàu thu có hành trình th máy móc, thi t b , hi u ch nh la bàn áp d ng m c thu b ng 110% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. 2.3. Tàu thu không v n hành ư c vì lý do s c k thu t áp d ng m c thu b ng 150% m c thu t i i m 1 m c này. 2.4. Tàu thu không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr các tuy n không ư c ch y êm) ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh cho vi c ưa ón hoa tiêu. 2.5. Trư ng h p tàu thu ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu ã yêu c u và ư c C ng v Hàng h i và hoa tiêu ch p thu n mà hoa tiêu chưa t i khi n tàu ph i ch i thì hoa tiêu ph i tr ti n ch i cho ch tàu là 250.000 ng/gi . 2.6. Trư ng h p hoa tiêu ã n v trí nhưng tàu thu không v n hành ư c vì lý do b t kh kháng (theo xác nh n c a C ng v Hàng h i) thì không thu phí hoa tiêu. IV - PHÍ NEO U T I VŨNG, VNNH: Tàu thu neo u t i vũng, v nh ph i n p phí neo u t i vũng, v nh theo m c 5 ng/GT- gi : V - PHÍ S D NG C U, B N, PHAO NEO THU C KHU V C C NG BI N: - Tàu thu t i c u ph i tr phí theo m c: 15 ng/GT- gi
 18. - Tàu thu t i phao ph i tr phí theo m c: 10 ng/GT- gi VI - L PHÍ RA, VÀO C NG BI N: 1. Tàu thu vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i th c hi n các th t c qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i n p l phí ra, vào c ng bi n như sau: TT Lo i phương ti n M c thu ( ng/chuy n) 1 Tàu thu , thuy n g nh ch khách, sà lan t hành có dung 20.000 tích toàn ph n t 200 t n tr xu ng 2 Tàu thu có dung tích toàn ph n dư i 200GT, oàn sà lan v n 30.000 t i ư ng sông (g m tàu lai, kéo, Ny) 3 Tàu thu có dung tích toàn ph n t 200GT n dư i 1000GT 50.000 4 Tàu thu có dung tích toàn ph n t 1000GT n 5000GT 100.000 5 Tàu thu có dung tích toàn ph n trên 5000GT 200.000 2. L phí ch ng th c (kháng ngh hàng h i): 100.000 ng/l n.
Đồng bộ tài khoản