Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phương án sắp xếp đối với một số công ty thuộc Tổng Công ty hóa chất Việt Nam đến năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY THUỘC TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2006 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Phương án sắp xếp đối với một số công ty thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam đến năm 2006 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm; 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 và Quyết định này. 2. Chỉ đạo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát để bán tiếp cổ phần Nhà nước ở những công ty cổ phần có vốn của Tổng công ty. 3. Chỉ đạo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam xây dựng Đề án chuyển Tổng công ty Hoá chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2005. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) Phụ lục: DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ 08 CÔNG TY, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ: TT Tên công ty Hình thức sắp xếp theo Nay điều Thời Quyết định số 183/QĐ-TTg chỉnh cổ gian ngày 19/02/2003 phần hoá thực (CPH) hiện 1 Công ty Phân bón và hoá Nhà nước nắm giữ 100% CPH 2005 chất Cần Thơ vốn điều lệ 2 Công ty Vật tư xuất nhập Hạch toán phụ thuộc Tổng CPH 2005 khẩu hoá chất công ty 3 Công ty thuốc sát trùng Nhà nước nắm giữ 100% CPH 2005 Việt Nam vốn điều lệ 4 Công ty phân bón miền Nhà nước nắm giữ 100% CPH 2006 Nam vốn điều lệ 5 Công ty Phân bón Bình Chuyển từ đơn vị hạch toán CPH 2006 Điền phụ thuộc thành đơn vị hạch toán độc lập 6 Công ty Cao su Sao vàng Nhà nước nắm giữ 100% CPH 2006 Hà Nội vốn điều lệ 7 Công ty Cao su Đà Nẵng Nhà nước nắm giữ 100% CPH 2006 vốn điều lệ 8 Công ty Công nghiệp cao Nhà nước nắm giữ 100% CPH 2006 su miền Nam vốn điều lệ
  3. II. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ 05 CÔNG TY, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% 1 Công ty Hoá chất Việt Trì Nhà nước nắm giữ trên 50% CPH 2005 vốn điều lệ 2 Công ty Sơn tổng hợp Hà Nhà nước nắm giữ trên 50% CPH 2005 Nội vốn điều lệ 3 Công ty Sơn chất dẻo Nhà nước nắm giữ trên 50% CPH 2005 vốn điều lệ 4 Công ty Công nghiệp hoá Nhà nước nắm giữ trên 50% CPH 2005 chất Đà Nẵng vốn điều lệ 5 Công ty Ắc quy pin Vĩnh Nhà nước nắm giữ trên 50% CPH 2005 Phú vốn điều lệ III. SÁT NHẬP: (thực hiện năm 2005) Công ty Đất đèn và Hoá chất Tràng Kênh vào Công ty hơi kỹ nghệ que hàn.
Đồng bộ tài khoản