Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
102
lượt xem
11
download

Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN về việc ban hành "danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam theo mã số HS" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 88/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH "DANH M C TH C ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LI U TH C ĂN CHĂN NUÔI NH P KH U VÀO VI T NAM THEO MÃ S HS" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t đ ng đ i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Chăn nuôi, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: 1. Danh m c b sung th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn chăn nuôi nh p kh u vào Vi t Nam theo mã s HS. 2. Danh m c đi u ch nh mã s HS và m t s thông tin các m t hàng th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn chăn nuôi nh p kh u vào Vi t Nam. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Chăn nuôi, Th trư ng các cơ quan có liên quan, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có ho t đ ng trong lĩnh v c nh p kh u th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn chăn nuôi vào Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Vũ Văn Tám
 2. DANH M C B SUNG TH C ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LI U TH C ĂN CHĂN NUÔI NH P KH U VÀO VI T NAM THEO MÃ S HS (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 88/2008/QĐ-BNN ngày 22 tháng 8 năm 2008) Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c B sung ch t chi t xu t - D ng: b t, màu hương li u th c v t, h ng da cam. ® 1 Biomin pHD 2309.90.90.00 266-8/07-CN phospho và dinh dư ng Biomin GmbH Austria cho l n nái trong th i kỳ - Bao, thùng: 20kg, sinh s n và nuôi con. 25kg và 30kg. - D ng: b t, màu tr ng. ® B sung Vitamin B5 vào 2 Biomin RelaxAqua 2936.24.00.00 05-01/07-CN - Gói, bao, thùng: Biomin GmbH Austria th c ăn chăn nuôi. 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg và 30kg. - D ng: b t, màu B sung m t s vitamin, xanh nâu. ® acid amin và khoáng vi 3 Biomin TopHeat 2309.90.20.00 01-01/07-CN - Gói, bao, thùng: Biomin GmbH Austria lư ng vào th c ăn chăn nuôi. 2kg, 5kg, 10kg, 25kg và 30kg. - D ng: b t thô, màu B sung m t s acid be xám có các h t 4 ® Biomin TopLac 2309.90.20.00 02-01/07-CN amin, ch t béo th c v t màu đen. Biomin GmbH Austria vào th c ăn chăn nuôi. - Bao/ thùng: 5kg, 10kg, 25kg và 30kg. H n h p các acid h u cơ - D ng: b t, màu ® (axit propionic và axit xám nâu.- Bao, 5 Biotronic Cleangrain 3808.94.00.00 12-01/07-CN Biomin GmbH Austria formic) đ b o qu n th c thùng: 10kg, 25kg và ăn chăn nuôi. 30kg. Ch t b sung vào th c ăn - D ng: b t m n, màu vàng nâu. Janssen ® chăn nuôi có tác d ng 6 Clinacox 0.5% 2309.90.90.00 225-8/07-CN Pharmaceutica Belgium phòng b nh c u trùng cho - Bao, gói: 1kg, 5kg, N.V. gia c m. 20kg, 25kg và 30kg.
 3. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: l ng, màu nâu. Ph gia nh m b sung Lafeed 80 351-11/07- - Thùng: 20kg, 25kg, Purac Sinteses Brasil 7 2918.11.00.00 acid lactic trong th c ăn (Lactic acid 80% Feed) CN 40kg, 50kg, 100kg, Ind. E Com. Ltda. chăn nuôi. 200kg, 250kg và 255kg. - D ng: b t, màu nâu B sung khoáng Selen s m. Alltech do Brasil 8 Sel-Plex 2309.90.20.00 268-9/07-CN h u cơ vào th c ăn chăn - Bao: 500g, 1kg, Agroindustrial Brasil nuôi 5kg, 25kg, 500kg và Ltda. 1000kg. B sung Beta-Glucan t - D ng: b t, màu nâu Tecnape 289-10/07- sáng. Tecnologia em 9 Immunowall 2309.90.20.00 thành t bào n m men Brazil CN Desidratação vào th c ăn chăn nuôi - Bao: 25kg. Ltda - D ng: b t, màu nâu Ngu n đ m dinh dư ng nh t. Alltech Do Brazil 10 NuPro 2309.90.20.00 179-6/07-CN chi t xu t t men dùng - Bao: 500g, 1kg, Agroindustrial Brazil trong th c ăn chăn nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và Ltda 1000kg. - D ng: l ng, màu B sung khoáng (Coban) tía. Alltech 11 Bioplex Cobalt 2309.90.20.00 255-8/07-CN h u cơ trong th c chăn - Bao: 500g, 1kg, Canada Alexandria nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và 1 t n. - D ng: l ng, màu B sung khoáng (Đ ng) nâu s m. Alltech 12 Bioplex Copper 2309.90.20.00 259-8/07-CN h u cơ trong th c chăn - Bao: 500g, 1kg, Canada Alexandria nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và 1 t n.
 4. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: l ng, màu B sung khoáng (S t) nâu s m. Alltech 13 Bioplex Iron 2309.90.20.00 258-8/07-CN h u cơ trong th c chăn - Bao: 500g, 1kg, Canada Alexandria nuôi 5kg, 25kg, 500kg và 1 t n. - D ng: l ng, màu B sung khoáng (Magie) kem. Alltech 14 Bioplex Magnesium 2309.90.20.00 260-8/07-CN h u cơ trong th c chăn - Bao: 500g, 1kg, Canada Alexandria nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và 1 t n. - D ng: b t, màu be. B sung khoáng Alltech 15 Bioplex Manganese 2309.90.20.00 257-8/07-CN (Mangan) h u cơ trong - Bao: 500g, 1kg, Alexandria Canada th c chăn nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và 1 t n. - D ng: b t, màu be. B sung khoáng (K m) - Bao: 500g, 1kg, Alltech 16 Bioplex Zinc 2309.90.20.00 256-8/07-CN h u cơ trong th c chăn Canada nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và Alexandria 1 t n. B t whey axit hoá, cung - D ng: b t, màu Guangdong c p ngu n năng lư ng có xám nh t. 17 Acidified Whey Powder 0404.10.91.00 263-8/07-CN Yunhua Industial China t su t tiêu hoá cao cho - Bao: 25kg. Company Ltd. v t nuôi. B sung ch t đi n gi i - D ng: b t, màu trong th c ăn chăn nuôii xanh nh t. China Bestar 18 Bestlytes 2309.90.90.00 192-7/07-CN giúp gi m stress và tăng China - Bao gói: 150g và Laboratories Ltd. kh năng ăn vào c a v t nuôi. 1kg Th c ăn b sung cho heo - D ng: b t, màu nâu Tianjin DKVE 288-10/07- con t 10kg đ n 25kg hơi xám. 19 Biostart 25% 2309.90.90.00 Animal Nutrition China CN tr ng lư ng (2 tu n sau - Bao: 25kg. Co., Ltd cai s a đ n 70 ngày tu i).
 5. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: b t, màu Ph gia b sung hương vàng t i. Chengdu Dadi 20 Biscuit Flavor 2309.90.90.00 183-6/07-CN bích quy trong th c ăn China - Túi: 1kg, 2kg, Feed Corp chăn nuôi. 5kg.Thùng: 20kg. Mu i canxi c a axit formic, axit lactic và axit - D ng: b t, màu AFN (Shanghai) 21 BuffAcid 2309.90.20.00 159-5/07-CN citric dùng trong th c ăn tr ng ngà. Feed Technology China chăn nuôi nh m c i thi n - Bao gi y: 25kg. Co., Ltd tiêu hóa v t nuôi. Ch t b sung ch a 15% - D ng: h t nhuy n, Chlorsteclin màu nâu. Zhumadian chlortetracycline HCl 22 (Chlortetracycline 15% 2309.90.90.00 224-8/07-CN Huazhong Chia China nh m tăng hi u qu th c - Bao, gói: 1kg, 5kg, Tai Co., Ltd Feed Grade) ăn chăn nuôi. 20kg, 25kg và 30kg. - D ng: b t, màu Ph gia b sung hương vàng xám. Chengdu Dadi 23 Chocolate Flavor 2309.90.90.00 182-6/07-CN sôcôla trong th c ăn chăn China - Túi: 1kg, 2kg, Feed Corp nuôi. 5kg.Thùng: 20kg. - D ng: b t, màu Hebei Kangdali Choline Chloride 60pct B sung Choline Chloride vàng nâu. 24 2923.10.00.00 202-7/07-CN Pharmaceutical China Corn Cob trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. Co. Ltd. - D ng: b t ho c h t, màu xám ho c nâu B sung h n h p enzyme nh t. Complex Feed 300-10/07- Sunson Industry 25 3507.90.00.00 tiêu hoá trong th c ăn China Enzymes CN - Thùng ho c bao: Group Co., Ltd chăn nuôi. 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg. - D ng: b t, m nh ho c viên; màu vàng Qingyuan 381-12/07- B sung Protein trong nh t đ n màu nâu. 26 Corn Gluten Feed 2303.10.90.00 Foodstuff Co., China CN th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg, 40kg và Ltd. 50kg ho c hàng r i.
 6. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c Cung c p năng lư ng - D ng: b t, màu Qinhuangdao 27 Dextrose Monohydrate 2309.90.90.00 228-8/07-CN (carbohydrate) và kích tr ng kem. Lihua Starch Co., China thích h tiêu hoá. - Bao: 25kg. Ltd. S n ph m axit lactic g n trên nhóm ch t mang AFN (Shanghai) silica b sung vào th c ăn - D ng: b t, màu be. 28 DigestPro 2309.90.20.00 160-5/07-CN Feed Technology China chăn nuôi nh m h đ pH - Bao gi y: 25kg. Co., Ltd trong ru t, gi ho t đ ng đư ng ru t t t. - D ng: b t, màu H n h p acid h u cơ xám tr ng pha vàng nh t. Chengdu Dadi 29 Feed Acidifier 2309.90.20.00 180-6/07-CN dùng trong th c ăn chăn China Feed Corp nuôi. - Túi: 1kg, 2kg, 5kg.Thùng: 20kg. Th c ăn b sung Peptit - D ng: b t, màu nâu trong th c ăn chăn nuôi s m. Sichuan D&P 30 Fortide 2309.90.90.00 277-9/07-CN China thông qua thu phân, lên - Bao, thùng: 20kg, Biotech Co., Ltd men potein thô. 25kg và 40kg. - D ng: h t, màu Ph gia dùng b sung Hinapharm HINAFEN5% tr ng ho c xám 31 2309.90.90.00 233-8/07-CN Fenbendazole trong th c Pharmaceutical China Fenbendazole Premix tr ng.- Thùng: 20kg ăn chăn nuôi. Co., Ltd. Foshan và 25kg. Ph gia dùng b sung - D ng: h t, màu Hinapharm HINAFULL10% 32 2309.90.90.00 231-8/07-CN Kitasamysin trong th c ăn vàng ngh .- Thùng: Pharmaceutical China Kitasamycin Premix chăn nuôi. 20kg và 25kg. Co., Ltd. Foshan - D ng: h t, màu Ph gia dùng b sung vàng ho c màu vàng Hinapharm HINAKITA50% 33 2309.90.90.00 234-8/07-CN Kitasamysin trong th c ăn nh t. Pharmaceutical China Kitasamycin Premix chăn nuôi. - Thùng: 20kg và Co., Ltd. Foshan 25kg. - D ng: h t ho c b t, HINANEO15,4% Ph gia dùng b sung màu vàng nh t. Hinapharm 34 Neomycin Sulfate 2309.90.90.00 232-8/07-CN Neomycin Sulfate trong Pharmaceutical China Premix th c ăn chăn nuôi. - Thùng: 20kg và Co., Ltd. Foshan 25kg.
 7. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c Ph gia th c ăn chăn nuôi - D ng: b t, màu 338-11/07- Shanghe Xianju 35 Inositol 2906.13.00.00 nh m b sung ch t dinh tr ng. China CN Inositol Factory dư ng cho v t nuôi. - Bao/thùng: 25kg. B sung khoáng (S t) - D ng: b t, màu tr ng nh t. China Bestar 36 Iron-G 100 2309.90.20.00 164-5/07-CN h u cơ trong th c ăn China Laboratories Ltd. chăn nuôi. - Bao: 25kg và 50kg. - D ng: b t, màu Guangdong vàng nâu. TongYong Food B sung ch t ch ng m c Feed Additive 37 Luprosil Adsorbate 3808.94.00.00 223-8/07-CN (axit propionic), trong th c - Bao: 20kg, 25kg, China Combined ăn chăn nuôi. 50kg, 100kg và Experiment 200kg. Factory Co., Ltd - D ng: b t, màu vàng nâu. Nanjing YPC B sung ch t ch ng m c Fine Chemical 38 Luprosil Salt 3808.94.00.00 222-8/07-CN (Calcium propionate), - Bao: 20kg, 25kg, China Industry trong th c ăn chăn nuôi. 50kg, 100kg và Company 200kg. Ph gia nh m b sung - D ng: b t, màu tr ng. Wuhan Sunhy 39 Lysozyme 3507.90.00.00 205-7/07-CN Enzym Lysozyme trong China Biology Co. Ltd. th c ăn chăn nuôi. - Thùng: 25kg. Ph gia nh m b sung - D ng: b t, màu vàng nh t. Wuhan Sunhy 40 Mannanase 3507.90.00.00 206-7/07-CN Enzym Mannanase trong China Biology Co. Ltd. th c ăn chăn nuôi. - Bao/thùng: 25kg. - D ng: l ng, màu B sung enzyme Phytase nâu ho c nâu đen. Guangdong VTR 41 Microtech L 5000 3507.90.00.00 207-7/07-CN China trong th c ăn chăn nuôi. Bio-tech Co. Ltd. - Thùng: 25kg. - D ng: b t, màu Ph gia b sung hương vàng nh t. Chengdu Dadi 42 Milk Flavor 2309.90.90.00 181-6/07-CN s a trong th c ăn chăn China - Túi: 1kg, 2kg, Feed Corp nuôi. 5kg.Thùng: 20kg.
 8. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: b t ho c h t, màu tr ng ho c vàng 301-10/07- B sung enzyme Phytase nh t. Sunson Industry 43 Phytase (Feed Grade) 3507.90.00.00 China CN trong th c ăn chăn nuôi. - Thùng ho c bao: Group Co., Ltd 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg và 25kg. - D ng: b t, màu hơi vàng. Beijing Smile 320-10/07- B sung enzyme Phytase 44 Phytase 5000U/g Pellet 3507.90.00.00 Feed Sci. & China CN trong th c ăn chăn nuôi. - Túi l p lót PE: Tech. Co., Ltd 20kg. 3204.17.00.00 B sung ch t t o màu (β- - D ng: b t, màu đ Rui mei hong ho c 286-10/07- tím. Nanning Ze Wei 45 carotene) trong th c ăn China (RMD Red) CN Er Feed Co., Ltd 2309.90.20.00 chăn nuôi. - Bao nhôm: 5kg. - D ng: b t, màu Guangdong B sung ch t thay th s a xám sáng. 46 Skim Milk Replacer 2309.90.90.00 284-9/07-CN Yunhua Industial China trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. Company Ltd. Ch t ph gia dùng b - D ng: b t m n, màu Wuhan tr ng. Shenzhou 47 Sodium Butyrate 2915.60.00.00 261-8/07-CN sung vào th c ăn chăn China Chemical Co., nuôi. - Bao: 1kg và 25kg. Ltd. B sung h n h p enzym - D ng: b t, màu vàng nh t. Wuhan Sunhy 48 Sunzyme 3507.90.00.00 204-7/07-CN Xylanase, Mannanase China Biology Co. Ltd. trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. 2309.90.90.00 B sung ch t t o màu - D ng: b t, màu đ Tartrazine 287-10/07- Wuhan Sunhy 49 ho c (Tartrazine) trong th c ăn quýt. China (Ning meng huang) CN Biology Co., Ltd 3204.12.10.00 chăn nuôi. - Bao/thùng: 25kg. Th c ăn b sung ch a - D ng: b t, màu nâu Tianjin Xinxing Zinc Bacitracin 15% Zinc bacitracin nh m tăng nh t ho c vàng nâu. Veterinary 50 2309.90.20.00 155-5/07-CN China Premix hi u qu c a TĂCN, tăng Pharmaceutical năng su t v t nuôi. - Bao: 25kg. Factory
 9. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c Th c ăn b sung ch a Tianjin Xinxing Zinc bacitracin và Colistin - D ng: b t, màu Zinc Bacitracin-Colistin vàng nâu. Veterinary 51 2309.90.20.00 154-5/07-CN Sulfate nh m tăng hi u China Sulfate Premix Pharmaceutical qu c a TĂCN, tăng năng - Bao: 25kg. Factory su t v t nuôi. - D ng: b t, màu be Ch t h p th đ c t dùng nh t. 52 Toxout 2309.90.20.00 187-6/07-CN Biomix S.A. Colombia trong th c ăn chăn nuôi - Bao: 25kg. Th c ăn b sung nh m - D ng: b t, màu nâu 292-10/07- 53 Bact-A-Cid 3808.94.00.00 kh ng ch tác nhân gây sáng. Agil Ltd. England CN b nh đư ng ru t trên l n. - Bao: 25kg. - D ng: b t, màu 296-10/07- B sung ch t k t dính tr ng xám ho c hơi 54 Mastercube 2309.90.20.00 h ng. Agil Ltd England CN trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. - D ng: nhão, màu Th c ăn b sung dinh nâu. 55 ParturAid 2309.90.20.00 93-3/07-CN SCA Nutec England dư ng cho heo nái. - ng: 30ml và 300ml. S n ph m prebiotic b - D ng: h t m n, màu 293-10/07- nâu sáng. 56 Prefect 3808.94.00.00 sung trong th c ăn chăn Agil Ltd. England CN nuôi. - Bao: 25kg. - D ng: b t, màu nâu Finnfeeds 2102.10.90 382-12/07- B sung men tiêu hoá 57 Porzyme TP-100HP nh t l n màu tr ng. International Ltd., Finland CN trong th c ăn chăn nuôi. Danisco Animal - Bao: 25kg. Nutrition H n h p axít béo bay hơi t d u c , lúa mỳ ép đùn, - D ng: b t, màu vitamin và các ch t t o xám nh t. 58 AG SOW 2309.90.20.00 262-8/07-CN Vitalac France mùi t nhiên nh m b sung dư ng ch t trong - Bao: 25kg. th c ăn chăn nuôi.
 10. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c Khoáng silica có đ tinh khi t cao 100% thiên - D ng: b t, màu 59 Biolyse 2811.22.10.00 188-7/07-CN nhiên nh m b sung vàng nh t. Biové France khoáng t nhiên trong - H p: 1kg. th c ăn chăn nuôi. Ch t chi t xu t t cây - D ng: l ng, màu 2309.90.20.00 xương r ng nh m b 60 Biové Preserve 189-7/07-CN tr ng. Biové France sung dư ng ch t vào th c ăn chăn nuôi. - L : 1lít. - D ng: nư c, màu B sung ch t đi u hoà nâu. 297-10/07- 61 Neomeriol 2309.90.20.00 gan và th n cho gia súc, - Can: 1lít; 2,5lít; 3lít; Neolait SAS France CN gia c m. 5lít; 10lít; 20lít và 1000lít. - D ng: b t, màu nâu Ph gia th c ăn chăn nuôi đ m. 352-11/07- 62 Omegalin 2309.90.20.00 nh m b sung ch t dinh Valorex France CN - Bao: 25kg và dư ng cho v t nuôi. 1000kg. - D ng: b t, màu nâu nh t. B sung vitamin, khoáng 298-10/07- 63 Polycalcium Croissance 2309.90.20.00 và axít amin cho gia súc, - Xô: 1kg; 2kg; 9kg Neolait SAS France CN gia c m. và 27,5kg. - Bao: 25kg. H n h p khoáng ch t, ch t chi t th c v t và s n - D ng: b t, màu nâu Sermix 64 Prisma Jet 2309.90.20.00 175-6/07-CN ph m ph t ngũ c c be. (Subsidiary of France dùng trong th c ăn chăn - Bao: 25g. Evialis) nuôi. H n h p khoáng ch t - D ng: b t, màu Sermix 65 Prismacid Avipro 2309.90.20.00 176-6/07-CN dùng b sung vào th c ăn tr ng. (Subsidiary of France chăn nuôi. - Bao: 25g. Evialis)
 11. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c H n h p các acid h u cơ - D ng: b t, màu be Sermix 66 Prismacid Pig Pro 2309.90.20.00 177-6/07-CN dùng b sung vào th c ăn nh t. (Subsidiary of France chăn nuôi. - Bao: 25g. Evialis) - D ng: b t, màu tr ng và đ . 299-10/07- B sung premix vitamin 67 Turbovit Powder 2309.90.20.00 - Xô: 1kg; 2kg; 5kg; Neolait SAS France CN cho gia súc, gia c m. 10kg và 27,5kg. - Bao: 25kg. - D ng: b t, màu BASF ® B sung enzyme Phytase vàng nâu. 68 Natuphos 5000 3507.90.00.00 125-3/07-CN Aktiengesellschaf Germany trong th c ăn chăn nuôi - Bao: 10kg; 20kg, t 25kg và 50kg. - D ng: l ng, màu vàng nâu. BASF ® B sung enzyme Phytase 69 Natuphos 5000 L 3507.90.00.00 126-3/07-CN Aktiengesellschaf Germany trong th c ăn chăn nuôi. - Thùng: 25kg; 25kg, 50kg; 125kg và t 500kg. H n h p d u hư ng dương, d u đ u nành - D ng: b t, màu 157-05/06- vàng. Berg + Schmidt 70 Bergaprime 2309.90.90.00 nh m cung c p năng Germany CN GmbH & Co. lư ng cao cho thú nuôi - Bao/thùng: 15kg. nh . S n ph m enzyme ph c - D ng: b t, màu h p nh m b sung nâu. Berg + Schmidt 71 Bergazym P 3507.90.00.00 88-2/07-CN Germany enzyme trong th c ăn - Bao/thùng: 20kg; GmbH & Co. KG chăn nuôi. 25kg. B t ph n đá t nhiên b - D ng: b t, màu BioAktiv-Pulver 72 BioAktiv Animal Feed 2309.90.20.00 279-9/07-CN sung khoáng trong th c tr ng ngà. Produktions - und Germany ăn chăn nuôi. - Bao: 20kg Vertriebs - GmbH
 12. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: b t, màu nâu B sung protein và ch t nh t. Inntaler 73 Carolac 2309.90.90.00 226-8/07-CN t o ng t trong th c ăn Mischfutter Germany chăn nuôi. - Bao: 25kg, 500kg, GmbH & Co. KG 1000kg và hàng xá. - D ng: l ng, màu Th c ăn b sung nh m vàng nh t. EW Nutrition 74 Globigen Pig Doser 2309.90.20.00 208-7/07-CN b sung vitamin và d u - L /Thùng: 100ml, Germany GmbH. đ u nành cho v t nuôi. 250ml, 500ml, 1lít, 5lít và 25lít. - D ng: b t, màu B sung protein và ch t tr ng. Bewital GmbH & 75 Probat W.P.R 2309.90.90.00 227-8/07-CN t o ng t trong th c ăn Germany - Bao: 25kg, 500kg, Co. KG chăn nuôi. 1000kg và hàng xá. - D ng: b t, màu B sung vitamin E trong tr ng. 76 Vitamine E 50% 2936.90.90.00 285-9/07-CN Miavit GmbH Germany th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. Dr. Bata B sung ch t h p ph đ c - D ng: b t, màu nâu Hungarian- 295-10/07- nh t. 77 Detoxa Plus 2 2309.90.20.00 t Mycotoxin trong th c Canadien Hungary CN ăn chăn nuôi. - Thùng nh a: 25kg. BioTechnological R&D Ltd. B sung enzyme tiêu hóa - D ng: b t, màu 232-10/06- 78 Amylex 3507.90.00.00 tinh b t (amylase) trong tr ng. Biocon Limited India CN th c ăn chăn nuôi. - Thùng: 25kg. B sung h n h p enzyme - D ng: b t, màu 79 Bazyme NSP 3507.90.00.00 137-5/07-CN tiêu hóa trong th c ăn tr ng kem. Biocon Limited India chăn nuôi. - Bao: 25kg. B sung enzyme tiêu hóa - D ng: b t, màu 231-10/06- 80 Cellulex 3507.90.00.00 xơ (cellulase) trong th c tr ng. Biocon Limited India CN ăn chăn nuôi. - Thùng: 25kg.
 13. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c B sung premix khoáng - D ng: b t, màu 290-10/07- tr ng m . Saideep Exports 81 Lotus VM 2309.90.20.00 và vitamin trong th c ăn India CN Pvt. Ltd. chăn nuôi cho gà. - Bao: 5kg. Ph gia th c ăn nh m b - D ng: b t, màu Advanced sung Enzyme phytase tr ng. Enzyme 82 Maxigest 3507.90.00.00 243-8/07-CN India cho th c ăn gia súc, gia - Bao: 5kg, 10kg, Technologies c m. 20kg, 25kg và 30kg. Ltd. - D ng: b t, màu Advanced B sung enzyme Phytase tr ng. Enzyme 83 Maxigest 3507.90.00.00 243-8/07-CN India trong th c ăn chăn nuôi - Bao: 5kg, 10kg, Technologies 20kg, 25kg và 30kg. Ltd. B sung enzyme tiêu hóa - D ng: b t, màu 230-10/06- tr ng. 84 Proteinex 3507.90.00.00 protein (protease) trong Biocon Limited India CN th c ăn chăn nuôi. - Thùng: 25kg. B t th o dư c và khoáng - D ng: b t, màu ch t nh m b sung các xám. 85 Ruchamax 2309.90.20.00 147-6/07-CN Ayurvet Limited India ch t b và khoáng vào - Bao/gói : 15g, 1kg, th c ăn chăn nuôi. 10kg, 20kg và 25kg. Ph gia b sung acid h u - D ng: b t, màu 353-11/07- cơ và ch t ch ng m c nâu. Saideep Exports 86 SD-MOS 2309.90.20.00 India CN trong th c ăn cho gia Pvt c m. - Bao: 25kg. - D ng: b t, màu Advanced B sung h n h p enzyme tr ng. Enzyme 87 Sebphytase 2MG 3507.90.00.00 242-8/07-CN tiêu hóa trong th c ăn India - Bao: 5kg, 10kg, Technologies chăn nuôi. 20kg, 25kg và 30kg. Ltd. Ph gia th c ăn nh m b - D ng: b t, màu Advanced sung Enzyme phytase tr ng. Enzyme 88 Sebphytase 2MG 3507.90.00.00 242-8/07-CN India cho th c ăn gia súc, gia - Bao: 5kg, 10kg, Technologies c m. 20kg, 25kg và 30kg. Ltd.
 14. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c B sung premix khoáng - D ng: b t, màu TM-7 Trace Mineral 291-10/07- kem. Saideep Exports 89 2309.90.20.00 trong th c ăn chăn nuôi India Premix CN Pvt. Ltd. cho l n. - Bao: 25kg. H n h p n i t ng m c, d u gan m c và b t đ u - D ng: b t, màu nâu Hachinohe 90 Squid Liver Powder 2309.90.20.00 185-6/07-CN nành nh m b sung đ m. Chemical Feed Japan protein vào th c ăn chăn - Bao: 25kg. Company Ltd. nuôi. B sung h n h p vi khu n - D ng: l ng, màu 91 Bio-Gold 2309.90.20.00 265-9/07-CN có l i (probiotic) trong nâu nh t. Jewoo Co., Ltd Korea th c ăn chăn nuôi. - Chai nh a: 1lít Men vi sinh nh m b sung - D ng: b t, màu nâu khu n l i cho đ ng v t, nh t. 92 Bio-Plus 2309.90.20.00 264-9/07-CN Jewoo Co., Ltd Korea c i thi n môi trư ng chu ng nuôi. - Túi: 1kg. Enzyme đ m đ c c a beta mannanase dùng b - D ng: b t, màu hơi sung vào th c ăn chăn vàng ho c nâu. 93 CTCzyme 3507.90.00.00 128-3/07-CN CTCBIO Inc, Korea nuôi nh m tăng kh năng - Bao gi y: 20kg và h p thu th c ăn, c i thi n 25kg. năng su t v t nuôi. B sung h n h p vi khu n - D ng: b t, màu Power-Zyme (Live Mlco- nâu. B&B Korea Co., 94 2102.10.90.00 129-4/07-CN có l i (probiotic) trong Korea organisms 2) Ltd, th c ăn chăn nuôi. - Bao: 10kg. - D ng: l ng, màu đ B sung vi khu n lactic có đ m. SDN Probiotics (Live B&B Korea Co., 95 3002.90.00.00 130-4/07-CN l i (probiotic) trong th c Korea Mlco-organisms 6) - Thùng: 18lít ho c Ltd ăn chăn nuôi. 1.000lít - D ng: b t, màu B sung ch t k t dính và kem. Cargill (Polska) 96 Vital Wheat Gluten 1109.00.00.00 61-1/07-CN cung c p protein trong Poland - Bao: 25kg ho c Sp.z o.o. th c ăn chăn nuôi. 50lbs.
 15. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: b t nhuy n, B sung khoáng (đ ng) màu xanh.- Bao: 97 Copper Sulphate 2833.25.00.00 241-8/07-CN Olmix Russia trong th c ăn chăn nuôi. 25kg, 500kg, 1000kg và 1500kg. - D ng: b t, màu nâu ho c xám. Crown Pacific B sung premix khoáng 98 NutriMin 3808.94.00.00 157-5/07-CN Biotechnology Singapore trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 5kg, 10kg, Pte. Ltd. 20kg và 25kg. B sung ch t ch ng - D ng: b t, màu ® khu n (h n h p axit h u tr ng. Kemin Industries 99 Sal CURB brand Dry 3808.94.00.00 201-7/07-CN Singapore cơ và muôi c a chúng) (Asia) Pte. Ltd. trong th c ăn chăn . - Bao: 1kg. B sung ch t ch ng - D ng: l ng, màu tía ® khu n (h n h p axit h u đ n đ nâu. Kemin Industries 100 Sal CURB brand Liquid 3808.94.00.00 199-7/07-CN Singapore cơ và muôi c a chúng) (Asia) Pte. Ltd. trong th c ăn chăn . - Bình nh a: 1lít. B sung ch t ch ng - D ng: l ng, màu tía ® Sal CURB brand RM khu n (h n h p axit h u đ n đ nâu. Kemin Industries 101 3808.99.90.00 200-7/07-CN Singapore Extra Liquid cơ và muôi c a chúng) (Asia) Pte. Ltd. trong th c ăn chăn. - Bình nh a: 1lít. Ch t ph gia b sung ch t - D ng: b t, màu nâu Kemin Industries 281-9/07-CN axít hoá đư ng ru t cho nh t. TM 102 SixTET brand Dry 2309.90.20.00 Singapore (Asia) Pte. Ltd. v t nuôi. - Bao: 1kg - D ng: b t, màu nâu ho c vàng. Crown Pacific B sung premix vitamin 103 VitaLink 2309.90.20.00 156-5/07-CN Biotechnology Singapore trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 5kg, 10kg, Pte. Ltd. 20kg và 25kg. - D ng: b t, màu B sung premix vitamin nâu. Crown Pacific 104 Vitalink Plus 2309.90.20.00 158-5/07-CN và khoáng trong th c ăn Biotechnology Singapore chăn nuôi. - Bao: 5kg, 10kg, Pte. Ltd. 20kg và 25kg.
 16. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c B sung ch t t o màu - D ng: b t, màu tím. Investigaciones Quimicas Y 105 Canthacol® 2309.90.20.00 269-9/07-CN (Canthaxanthin) trong - Bao/gói: 1kg, 5kg Farmaceuticas, Spain th c ăn chăn nuôi. và 25kg. SA B sung ch t t o màu - D ng: b t, màu Investigaciones (ch t chi t xu t t th c vàng đ t. Quimicas Y 106 Xamacol® 40 2309.90.20.00 270-9/07-CN Spain v t) trong th c ăn chăn Farmaceuticas, nuôi. - Bao: 25kg. SA Vi khu n lactic b sung - D ng: h t, màu vào th c ăn chăn nuôi tr ng đ n vàng nh t. Cerbios-Pharma 107 Cylactin® LBC ME10 3002.90.00.00 184-6/07-CN Switzerland nh m n đ nh h vi khu n - Bao/Thùng carton: S.A. đư ng ru t v t nuôi. 10kg và 20kg. B sung hương li u th o - D ng: b t m n, màu Bioking 108 Herb-porch 2309.90.20.00 215-7/07-CN dư c trong th c ăn chăn đ t pha màu vàng. Technology Co., Taiwan nuôi. - Bao/thùng: 20kg. Ltd. Đ u nành lên men nh m - D ng: b t, màu Hui Shung 109 Toshi Soy Protein 2304.00.00.00 210-7/07-CN b sung protein trong vàng sáng. Agriculture & Taiwan th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. Food Corporation Ch t ph gia có ngu n - D ng: b t m n, màu g c t n m men Pichia nâu vàng. Life Rainbow 110 Toxi-Free 2102.10.90.00 212-7/07-CN Pastoris dùng trong th c Taiwan ăn chăn nuôi nh m ngăn - Bao: 1kg, 5kg, h p Biotech Co., Ltd. ng a đ c t n m m c. carton 25kg. - D ng: viên, màu Th c ăn b sung d ng nâu. All Vet Petty Meal 20% Nutrix Public Co., 111 2309.10.10.00 239-8/07-CN viên có ch a th t cho chó - Bao: 0,5kg; 1,5kg; Thailand Adult Ltd. l n. 2kg, 2,5kg; 10kg; 15kg; 20kg và 25kg. - D ng: viên, màu Th c ăn b sung d ng nâu. All Vet Petty Meal 26% Nutrix Public Co., 112 2309.10.10.00 240-8/07-CN viên có ch a th t cho chó - Bao: 0,5kg; 1,5kg; Thailand Puppy Ltd. con. 2kg, 2,5kg; 10kg; 15kg; 20kg và 25kg.
 17. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c B sung khoáng (Crom) - D ng: b t, màu Vet Superior 113 Bio-Chromium(0.4% Cr) 2309.90.20.00 276-9/07-CN h u cơ trong th c ăn xám nh t. Consultant Co., Thailand chăn nuôi. - Bao: 25kg. Ltd B sung khoáng (Selen) - D ng: b t, màu nâu Vet Superior 114 Bio-Selenium(0.2% Se) 2309.90.20.00 275-9/07-CN h u cơ trong th c ăn nh t. Consultant Co., Thailand chăn nuôi. - Bao: 25kg. Ltd B sung khoáng (S t) - D ng: b t, màu nâu Vet Superior IronBioproteinate(13% đ . 115 2309.90.20.00 272-9/07-CN h u cơ trong th c ăn Consultant Co., Thailand Fe) chăn nuôi. - Bao: 25kg. Ltd B sung premix vitamin, - D ng: b t m n, màu nâu. BASF (Thai) 116 Lutavit Mix Pig 101 2309.90.90.00 104-3/07-CN khoáng vào th c ăn cho Thailand Limited heo cai s a. - Bao: 25kg. B sung premix vitamin, - D ng: b t m n, màu nâu. BASF (Thai) 117 Lutavit Mix Pig 102 2309.90.90.00 105-3/07-CN khoáng vào th c ăn cho Thailand Limited l n con. - Bao: 25kg. B sung premix vitamin, - D ng: b t m n, màu nâu. BASF (Thai) 118 Lutavit Mix Pig 103 2309.90.90.00 106-3/07-CN khoáng vào th c ăn cho Thailand Limited l n h u b. - Bao: 25kg. B sung premix vitamin, - D ng: b t m n, màu nâu. BASF (Thai) 119 Lutavit Mix Pig 104 2309.90.90.00 107-3/07-CN khoáng vào th c ăn cho Thailand Limited l n th t. - Bao: 25kg. B sung premix vitamin, - D ng: b t m n, màu nâu. BASF (Thai) 120 Lutavit Mix Pig 105 2309.90.90.00 108-3/07-CN khoáng vào th c ăn cho Thailand Limited l nb m . - Bao: 25kg. B sung premix vitamin, - D ng: b t m n, màu Lutavit Mix STD Layer nâu. BASF (Thai) 121 2309.90.90.00 109-3/07-CN khoáng vào th c ăn cho Thailand Hen Limited gà mái đ . - Bao: 25kg. B sung h n h p enzyme - D ng: b t m n, màu BASF (Thai) 122 Lutazyme 3507.90.00.00 110-3/07-CN vào th c ăn cho gia súc, nâu. Thailand Limited gia c m. - Bao: 25kg.
 18. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c B sung khoáng - D ng: b t, màu Vet Superior ManganeseBioproteinat xám nh t. 123 2309.90.20.00 273-9/07-CN (Mangan) h u cơ trong Consultant Co., Thailand e(13% Mn) th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg. Ltd B sung enzyme Phylase - D ng: b t m n, màu BASF (Thai) 124 Natu-Mix 3507.90.00.00 112-3/07-CN vào th c ăn cho gia súc, nâu. Thailand Limited gia c m. - Bao: 25kg. B sung enzyme Phytase - D ng: b t m n, màu BASF (Thai) 125 Natu-Mix C 3507.90.00.00 111-3/07-CN vào th c ăn cho gia súc, nâu. Thailand Limited gia c m. - Bao: 20kg. B sung khoáng (K m) - D ng: b t, màu Vet Superior Zinc Bioproteinate (15% vàng. 126 2309.90.20.00 271-9/07-CN h u cơ trong th c ăn Consultant Co., Thailand Zn) chăn nuôi. - Bao: 25kg. Ltd Ch t chi t t thành t bào n m men Saccharomyces - D ng: b t, màu nâu cerivisiae nh m b sung nh t. Perstorp Waspik The 127 ProSid IS 101 2309.90.20.00 203-7/07-CN Manno-Oligosaccharide, BV Netherlands glucans trong th c ăn - Bao: 25kg. chăn nuôi. Ph ph m t s a, d u - D ng: b t m n, màu d a, d u c và đ m th c vàng nh t. The 128 Sprayfo Red 2309.90.90.00 140-5/07-CN Sloten B.V. v t trích ly dùng làm s a Netherlands thay th cho bê con. - Bao: 10kg và 25kg. B sung ch t h p th đ c - D ng: b t, màu Prince Agri 129 AB20 2309.90.20.00 229-8/07-CN t n m m c trong th c ăn xám. USA Products, Inc. chăn nuôi. - Bao: 25kg. - D ng: l ng, màu h Ph gia th c ăn chăn nuôi phách ho c h phách ALIMET Feed ® Novus 130 2309.90.20.00 282-9/07-CN nh m b sung Methionine đ m. USA Supplement International Inc. cho v t nuôi. - Thùng: 250kg
 19. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng: b t, màu kem. Allzyme Lipase 214-08/06- Cung c p enzyme lipase 131 3507.90.00.00 - Bao: 500g; 1kg, Alltech, Inc. USA Concentrate CN cho th c ăn chăn nuôi. 5kg, 25kg, 500kg và 1t n. Pet Naturals® of - D ng viên, màu Vermont (A Antiox for Dogs 10mg 132 2309.10.90.00 217-8/07-CN Th c ăn b sung cho chó. sáng. Division of USA 60 Caps - H p: 60 viên. FoodScience Corporation) - D ng: viên nh , màu nâu. Th c ăn b sung có ch a 133 Barn Cat Food 2309.10.10.00 254-8/07-CN - Bao/Gói: 1kg; 2kg; KENT Feeds Inc. USA th t cho mèo. 5kg; 10kg; 18,14kg; 22,7kg và 25kg. Viên nhai có mùi th t ngon - D ng: viên, màu mi ng nh m b sung tr ng kem. 134 Cal Phos tablets 2309.10.90.00 193-7/07-CN Pet-Ag Inc. USA canxi và photpho cho chó và mèo. - H p: 50 viên. - D ng: b t, màu B sung khoáng (Crom) vàng x m. International 135 Chro-Meth 2309.90.20.00 209-7/07-CN h u cơ trong th c ăn - Gói/bao: 100g, USA Nutrition chăn nuôi. 250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg và 25kg. Pet Naturals® of - D ng viên, màu Vermont (A 136 Daily Best 180 Tabs 2309.10.90.00 219-8/07-CN Th c ăn b sung cho chó. nâu. Division of USA - H p: 180 viên. FoodScience Corporation) Pet Naturals® of - D ng viên, màu Vermont (A 137 Daily Best 60 Tabs 2309.10.90.00 218-8/07-CN Th c ăn b sung cho chó. nâu. Division of USA - H p: 60 viên. FoodScience Corporation)
 20. Tên TĂCN, S đăng ký D ng & quy cách bao Hãng, nư c s n xu t S TT Mã s HS B n ch t, công d ng nguyên li u TĂCN nh p kh u gói Hãng Nư c - D ng viên hình Pet Naturals® of xương, màu vàng Vermont (A Daily Best For Puppies 138 2309.10.90.00 220-8/07-CN Th c ăn b sung cho chó. nh t. Division of USA 60 Tab FoodScience - H p: 60 viên. Corporation) - D ng: b t, màu B sung đư ng lactose vàng kem. 139 Deproteinized Whey 0404.10.91.00 278-9/07-CN Trega Foods Inc. USA trong th c ăn chăn nuôi. - Bao: 25kg Men Saccharomyces cerevisiae trên môi trư ng nuôi c y là v đ u - D ng: b t r i, màu nành, t m lúa mì, lúa nâu nh t. Diamond V Mills 140 DVAQUA 2102.10.90.00 186-6/07-CN USA m ch, m t đư ng mía - Bao: 1kg, 5kg, 10kg Inc nh m b sung men tiêu và 25kg. hóa vào th c ăn chăn nuôi - D ng: b t, màu nâu vàng. DynaGain HYDRO-Lyz B sung men tiêu hoá vào - Bao/Gói: 100g; 141 2102.10.90.00 245-8/07-CN KENT Feeds Inc. USA Yeast th c ăn cho l n. 113g; 500g; 1kg; 10kg; 20kg; 22,7kg và 25kg. - D ng: b t, màu nâu h ng. B sung premix vitamin, First Rate Fitter's - Bao/Gói: 100g; 142 2309.90.20.00 246-8/07-CN khoáng trong th c ăn KENT Feeds Inc. USA Formula 113g; 500g; 1kg; chăn nuôi. 10kg; 20kg; 22,7kg và 25kg. - D ng: b t, màu nâu đ . B sung dinh dư ng vào 143 GL X-TRA Plus 2309.90.20.00 247-8/07-CN - Bao/Gói: 1kg; 2kg; KENT Feeds Inc. USA th c ăn cho l n nái. 5kg; 10kg; 22,7kg và 25kg.
Đồng bộ tài khoản