Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
129
lượt xem
11
download

Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 88/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V THU PHÍ V SINH VÀ PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I CH T TH I R N THÔNG THƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 174/2007/N -CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí, l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh v phí và l phí trên a bàn thành ph , QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p phí và mi n n p phí - i tư ng n p phí g m: các cơ quan, t ch c, cá nhân ư c cung ng d ch v quét d n, thu gom, v n chuy n, x lý và chôn l p ch t th i r n. - i tư ng ư c mi n n p phí g m: các h gia ình thu c di n xóa ói gi m nghèo (có mã s ). - Trư ng h p các cơ quan, t ch c, cá nhân phát sinh ch t th i r n công nghi p, ch t th i nguy h i (công nghi p, y t ) ph i m b o th c hi n t khâu thu gom n vi c v n chuy n và x lý lo i ch t th i này theo các quy nh hi n hành. i u 2. M c phí 1. i v i h gia ình:
  2. M c phí i tư ng ( ng/tháng) M t ti n ư ng 20.000 N i thành Trong h m 15.000 M t ti n ư ng 15.000 Ngo i thành - vùng ven Trong h m 10.000 2. i v i các i tư ng ngoài h gia ình, bao g m các nhóm và m c phí như sau: M c phí (bao g m thu gom, i tư ng ngoài h dân v n chuy n, x lý b o v môi trư ng) Nhóm 1: - Các quán ăn - u ng sáng t i trong nhà và v a hè ư c phép s d ng. - Cơ s thương nghi p nh 60.000 ng/cơ s /tháng - Trư ng h c, thư vi n. - Cơ quan hành chính, s nghi p. Có kh i lư ng ch t th i r n phát sinh < 250 kg/tháng. Nhóm 2: - Các quán ăn - u ng sáng t i trong nhà và v a hè ư c phép s d ng. - Cơ s thương nghi p nh 110.000 ng/cơ s /tháng - Trư ng h c, thư vi n. - Cơ quan hành chính, s nghi p. Có kh i lư ng ch t th i r n phát sinh >250 kg/tháng ≤ 420 kg/tháng
  3. Nhóm 3: - Các i tư ng còn l i: các quán ăn trong nhà c ngày; 176.800 ng/m3/tháng - Nhà hàng, khách s n, thương nghi p l n; (H s quy i 1m3 rác = - Ch , siêu th , trung tâm thương m i; 420 kg rác) - Rác sinh ho t t các cơ s s n xu t, y t , a i m vui chơi, công trình xây d ng… i u 3. Cơ quan thu phí bao g m 1. Công ty D ch v công ích các qu n - huy n, thành ph ; các ơn v trúng th u thu gom v n chuy n ch t th i r n sinh ho t t i các qu n - huy n; các t ch c có tư cách pháp nhân ang th c hi n thu gom, v n chuy n ch t th i r n sinh ho t th c hi n thu phí i v i các ch ngu n th i; 2. y ban nhân dân phư ng - xã th c hi n thu phí i v i các ch ngu n th i do l c lư ng thu gom rác dân l p thu gom. i u 4. Trách nhi m c a cơ quan thu phí 1. T ch c i ngũ và trang b phương ti n ph c v cho công tác thu phí; 2. Thu phí ch ngu n th i theo biên lai do cơ quan thu phát hành; 3. Trích gi l i chi phí qu n lý phí theo t l do Nhà nư c quy nh v n hành h th ng thu phí t i a phương; 4. N p toàn b ph n phí v sinh thu ư c còn l i v cho Phòng Tài chính -K ho ch qu n - huy n. i u 5. Qu n lý và s d ng ti n phí 1. Phòng Tài chính - K ho ch t ng qu n - huy n qu n lý s phí thu ư c theo các bư c như sau: - Căn c trên biên lai thu phí và căn c theo ơn giá thu gom t i ngu n c a c ly thu gom t i t ng a phương thanh toán chi tr cho công tác thu gom t i ngu n cho các ơn v thu gom; - Trích l i chi phí qu n lý cho ơn v thu phí theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính và các quy nh Nhà nư c hi n hành; - Căn c theo biên lai và h p ng d ch v chi tr l i cho phư ng - xã ho c ơn v thu gom ( ơn v công ích ho c ơn v có ch c năng khác);
  4. - S d ng nghi p v chuyên môn hư ng d n, qu n lý, ki m tra, thanh tra tính h p lý, pháp lý, tính chính xác c a s phí thu do ơn v n p v . 2. Ngân sách thành ph : qu n lý s phí thu ư c và chi cho công tác qu n lý ch t th i r n c a thành ph . i u 6. S Tài chính ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và C c Thu thành ph hư ng d n, ôn c ki m tra th c hi n, t ch c tuyên truy n gi i thích Quy t nh này n nhân dân và các t ch c liên quan th c hi n. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 8. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 8; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n-B Tài chính; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - Thư ng tr c y ban nhân dân TP; Nguy n Trung Tín - Ban Thư ng tr c UBMTTQ Vi t Nam TP; - Các oàn th thành ph ; - Văn phòng Thành y; - Các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân TP; - Các Báo, ài ( thông tin và tuyên truy n); - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên, TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-LHT) H.
Đồng bộ tài khoản