Quyết định số 88-GD/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 88-GD/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88-GD/QĐ về việc ban hành bản quy chế tạm thời về tổ chức các lớp sơ cấp chuyên nghiệp do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88-GD/QĐ

  1. B CÔNG NGHI P N NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c l p - T do - H nh phúc S : 88-GD/QĐ Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 1968 QUY T Đ NH BAN HÀNH B N QUY CH T M TH I V T CH C CÁC L P SƠ C P CHUYÊN NGHI P C A B CÔNG NGHI P N NG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG Căn c Ngh đ nh s 183-CP ngày 02-11-1961 c a H i đ ng Chính ph quy đ nh quy n h n, nhi m v và t ch c b máy c a B Công nghi p n ng. Đ đưa vi c t ch c các l p sơ c p chuyên nghi p vào n n p. Xét đ ngh c a các ông V trư ng V giáo d c và V lao đ ng ti n lương. QUY T Đ NH: Đi u 1. - Nay ban hành b n quy ch t m th i v t ch c các l p sơ c p chuyên nghi p c a B Công nghi p n ng. Đi u 2. - V t ch c cán b , V giáo d c và V lao đ ng ti n lương có trách nhi m hư ng d n thi hành quy ch này. K.T. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG TH TRƯ NG Bùi Đình Đ ng
  2. QUY CH T M TH I V T CH C CÁC L P SƠ C P CHUYÊN NGHI P C A B CÔNG NGHI P N NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 88-GD/QĐ ngày 28-3-1968 c a B Công nghi p n ng) Trong nh ng năm qua, song song v i vi c đào t o công nhân k thu t, các cơ quan, xí nghi p, công trư ng thu c B ta đã t ch c các l p đào t o nhân viên k thu t và nghi p v , đáp ng m t ph n nhu c u s n xu t, nhưng vi c t ch c và qu n lý nh ng l p này chưa theo m t quy ch th ng nh t, do đó chưa đ m b o ch t lư ng đào t o. Hi n nay cũng như sau này, trong s nghi p phát tri n kinh t c a nư c nhà, hàng năm đòi h i ph i đào t o m t s lư ng khá l n nh ng ngư i làm công tác k thu t và nghi p v trình đ sơ c p đ cung c p cho các cơ s . Công tác này là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a công tác đào t o cán b , công nhân nói chung. Vì v y, trong lúc ch Nhà nư c ban hành m t quy ch th ng nh t, B t m th i ban hành quy ch này nh m tăng cư ng công tác t ch c và qu n lý các l p đào t o nói trên, đưa công tác này vào n n p th ng nh t và đ m b o ch t lư ng t t, đ ng th i t o đi u ki n phát tri n hơn n a v s lư ng và ngành ngh đào t o, đáp ng yêu c u ngày càng tăng. I. M C ĐÍCH VÀ NHI M V Đi u 1. - L p sơ c p chuyên nghi p là lo i l p đào t o nhân viên m i, đư c t ch c bên c nh đơn v s n xu t, công tác nh m m c đích đào t o nhân viên giúp vi c k thu t và nhân viên nghi p v (ch y u là nghi p v kinh t ) theo m t chương trình có h th ng. H c sinh các l p này sau khi t t nghi p ph i có ph m ch t chính tr và đ o đ c t t, n m đư c lý thuy t cơ b n và có kh năng th c hành công tác theo yêu c u đào t o c a chuyên nghi p đã h c. Đi u 2. - Đ đ t m c đích trên, các l p sơ c p chuyên nghi p có nhi m v : - L y vi c rèn luy n chính tr tư tư ng làm g c giáo d c cho h c sinh tr thành nh ng ngư i lao đ ng t t, h t lòng h t s c ph c v nhân dân. - Áp d ng phương châm h c t p k t h p v i th c hành, lý lu n liên h v i th c t , giáo d c k t h p v i lao đ ng, s n xu t làm cho h c sinh d dàng n m đư c ki n th c và nhanh chóng có năng l c th c hành công tác. II. NGUYÊN T C GIAO CH TIÊU VÀ XÉT DUY T M L P Đi u 3. - V ch tiêu đào t o, B không tr c ti p giao cho các cơ s , hàng năm căn c vào k ho ch s n xu t và yêu c u chung, B s giao ch tiêu đào t o cho các c c, t ng c c công ty và công ty tr c thu c. Căn c ch tiêu cho phép c a B , các c c, t ng công ty và công ty tr c thu c d a vào kh năng th c hi n đ n đ nh ch tiêu c th cho cơ s ho c tr c ti p m l p. Đi u 4. - Quy t đ nh giao ch tiêu đào t o c a c c, t ng công ty và công ty tr c thu c đ i v i các xí nghi p đư c coi là quy t đ nh cho phép m l p. Căn c vào quy t đ nh giao ch tiêu, đơn v m l p có trách nhi m l p k ho ch th c hi n. K ho ch th c hi n ph i đư c c c, t ng công ty ho c công ty xét duy t trư c khi thi hành.
  3. III. HÌNH TH C T CH C L P Đi u 5. – Tùy theo tình hình th c t c a nơi m l p, các l p sơ c p chuyên nghi p có th t ch c theo hai hình th c: - Hình th c t p trung, t ch c cho t ng chuyên nghi p có t 20 h c sinh tr lên, th i gian đào t o đư c phân ra làm hai giai đo n: giai đo n t p trung h c lý thuy t và giai đo n th c t p trong th c t công tác. - Hình th c v a h c v a làm, t ch c cho nh ng chuyên nghi p đào t o s lư ng ít, th i gian h c lý thuy t và th c t p th c hành đư c b trí xen k nhau trong quá trình đào t o. Đi u 6. - Đ qu n lý h c sinh v m t sinh ho t, gi gi c h c t p và th c hi n n i quy, l p có ban cán s l p g m m t l p trư ng, m t ho c hai l p phó. L p trư ng và l p phó do b ph n tr c ti p ph trách ch đ nh. IV. H C SINH Đi u 7. - Đ i tư ng tuy n sinh vào các l p sơ c p chuyên nghi p là nh ng anh ch em lao đ ng (trong ho c ngoài biên ch ) trong cơ quan xí nghi p, công trư ng… N u tuy n ngoài ph i theo đúng các nguyên t c th t c c a cơ quan lao đ ng đ a phương. Đi u 8. – Tùy thu c tính ch t c a t ng ngành h c, khi giao ch tiêu, các c c, t ng công ty, công ty s n đ nh tiêu chu n tuy n sinh c th và hư ng d n cho cơ s m l p th c hi n, nhưng ph i đ m b o các đi u ki n chung sau đây: - Lý l ch rõ ràng, có tư cách đ o đ c t t. - Trình đ văn hóa có th theo h c và ti p thu đư c ph n n i dung h c t p đã quy đ nh trong chương trình đào t o nhưng t i thi u là ph i t t nghi p c p I cho các l p nghi p v và h t l p 6 cho các l p k thu t. - Có đ s c kh e đ h c t p và công tác sau khi t t nghi p. - Tu i t 16 đ n 25 (n u ngoài biên ch ) và không quá 35 (n u trong biên ch ). Đi u 9. - Nhi m v c a h c sinh: - Tích c c h c t p chính tr , th i s và sinh ho t tư tư ng đ không ng ng nâng cao trình đ giác ng xã h i ch nghĩa, rèn luy n tác phong đ o đ c c a giai c p công nhân. - Ch p hành đ y đ k ho ch h c t p, th c t p c a l p, hoàn thành t t và k p th i các bài v v lý thuy t cũng như th c hành k c các bài ki m tra và thi t t nghi p. - Ch p hành nghiêm ch nh n i quy k lu t c a l p và c a cơ quan, xí nghi p m l p. Đi u 10. - Quy n l i c a h c sinh và ch đ đãi ng sau khi t t nghi p: - Trong th i gian h c, đ i v i công nhân, viên ch c đư c ch n c đi h c đư c hư ng sinh ho t phí theo ch đ chung c a Nhà nư c như đã quy đ nh Thông tư s 40 – TTg ngày 25-5-1964 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 10-LĐ/TT ngày 24-6-1964 c a B Lao đ ng. Đ i v i h c
  4. sinh thư ng thì hư ng ch đ h c b ng theo Thông tư s 12-TTg ngày 31-1-1964 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 37-TT/LBngày 30-7-1964 c a Liên b Giáo d c – Tài chính. - Sau khi mãn khóa n u đ t yêu c u s đư c b trí vào các nhi m v công tác theo ngành ngh đã h c. - Trong th i gian t p s , nh ng h c sinh t t nghi p đư c hư ng 85% lương b c yêu c u đào t o. H t th i gian t p s đư c xét vào biên ch và x p lương chính th c. - N u là cán b , công nhân viên trư c khi đi h c đư c hư ng lương cao hơn m c lương c a b c ngh yêu c u đào t o thì khi t t nghi p đư c gi m c lương cũ và ch m nh t là sau 16 tháng, nơi s d ng s căn c vào kh năng và nhi m v đư c giao mà s p x p vào thang lương nhân viên giúp vi c k thu t, nghi p v . - Nh ng h c sinh không t t nghi p n u đư c b trí công tác thì hư ng 75% lương b c ngh yêu c u đào t o. Sau 3 tháng, nơi s d ng s căn c vào k t qu công tác c a công vi c đư c giao đ xét t t nghi p, n u đ t yêu c u thì đư c hư ng 85% lương b c ngh yêu c u đào t o cho đ n h t th i gian t p s còn l i, n u không đ t yêu c u thì ti p t c hư ng 75% cho đ n khi nào công nh n t t nghi p thì m i xét vào biên ch và x p lương chính th c. V. GIÁO VIÊN Đi u 11. – Giáo viên các l p sơ c p chuyên nghi p ch y u là kiêm nhi m và l a ch n trong s nh ng cán b k thu t và nghi p v c a cơ quan, xí nghi p. Giáo viên ph i có tưcách đ o đ c t t, có kh năng sư ph m, n m v ng n i dung giáo trình đư c phân công gi ng d y, đã kinh qua công tác th c t ít nh t là 1 năm. Giáo viên do phòng t ch c giáo d c đ ngh , giám đ c xí nghi p, cơ quan duy t. Đi u 12. - Nhi m v c a giáo viên: - Ph i ch p hành đ y đ k ho ch và chương trình gi ng d y đã đư c quy đ nh, th c hi n đúng các ch đ lên l p như chu n b bài gi ng, làm đ cương giáo án… đ m b o ch t lư ng gi ng d y t t theo yêu c u đào t o. - Theo dõi k t qu h c t p, th c t p c a h c sinh. - Tham gia sinh ho t chuyên môn c a t giáo viên đ rút kinh nghi m, c i ti n phương pháp gi ng d y và ki m đi m tình hình th c hi n chương trình công tác. Đi u 13. - Quy n l i c a giáo viên: - Giáo viên gi ng d y các l p sơ c p chuyên nghi p đư c hư ng ch đ thù lao như các giáo viên gi ng d y các trư ng, l p đào t o và b túc ngh nghi p cho công nhân k thu t theo Thông tư s 03 – TTg ngày 11-1-1964 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 06 – LĐ/TT ngày 22-4-1964 c a B Lao đ ng. - Thành tích gi ng d y hàng năm c a giáo viên đư c k t h p v i công tác chính đ bình b u thi đua và xét khen thư ng. VI. KHEN THƯ NG, K LU T
  5. Đi u 14. - H c sinh có thành tích xu t s c v h c t p và công tác s đư c tuyên dương khen thư ng. H c sinh vi ph m n i quy k lu t s tùy l i nh n ng mà thi hành k lu t theo m c đ t phê bình đ n đu i h c, b i hoàn chi phí đào t o. Đi u 15. - Vi c khen thư ng ho c k lu t đ i v i h c sinh do b ph n tr c ti p qu n lý h c sinh đ ngh , giám đ c cơ quan, xí nghi p quy t đ nh. Riêng đ i v i các hình th c t đu i h c tr lênph i báo cáo c c, t ng công ty ho c công ty trư c khi thi hành. VII. K HO CH CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN H C VÀ TH I GIAN ĐÀO T O Đi u 16. - K ho ch đào t o các l p sơ c p chuyên nghi p ph i đ m b o đư c m c tiêu đào t o và nh ng nguyên t c, phương châm, phương pháp đào t o cán b , công nhân nói chung c a Đ ng và Nhà nư c. Trong k ho ch đào t o ph i quy đ nh c th : - Th i gian đào t o và t ng s gi toàn khóa cho m i ngh . - Phân ph i rõ th i gian h c lý thuy t, ôn t p, th c t p, thi… - S môn h c, s gi h c (có lý thuy t và th c hành) cho t ng môn, trình t các môn h c, t l gi a các lo i môn h c, gi a lý thuy t và th c hành. - Môn thi và th i gian thi t t nghi p. Đi u 17. - N i dung chương trình h c t p các l p sơ c p chuyên nghi p bao g m c hai ph n lý thuy t và th c hành. Ph n lý thuy t g m các môn: - Chính tr : 10 – 15 ngày, theo đ cương chung c a T ng công đoàn biên so n cho các trư ng l p đào t o công nhân bên c nh xí nghi p. - K thu t đ i cương (cho các l p k thu t), ho c đ i cương v qu n lý kinh t (cho các l p nghi p v ): 100 – 120 gi . - Lý thuy t chuyên môn c a ngh đào t o: 250 – 300 gi . Ph n th c hành là ph n nghi p v công tác và s căn c vào t ng ngh đào t o mà n đ nh n i dung và th i gian c th . Đi u 18. - Th i gian đào t o quy đ nh t 6 đ n 9 tháng. Th i gian t p s quy đ nh chung cho t t c các ngh là 6 tháng. Đi u 19. - K ho ch đào t o, n i dung chương trình, s gi c th cho t ng môn h c và th i gian đào t o cho t ng lo i ngh khác nhau do th trư ng đơn v m l p đ ngh , c c, t ng công ty và công ty tr c thu c duy t, đ ng th i báo cáo B i t đ ki m tra theo dõi. VIII. THI T T NGHI P VÀ TH T C CÔNG NH N T T NGHI P
  6. Đi u 20. – Sau khi k t thúc chương trình h c t p đã đư c quy đ nh, h c sinh các l p sơ c p chuyên nghi p n u đ các đi u ki n sau đây đ u đư c tham d kỳ thi t t nghi p do cơ quan, xí nghi p m l p t ch c. - Tham gia h c t p liên t c, đ u đ n (c v lý thuy t và th c hành). - Th c hi n đ y đ nh ng nhi m v đã quy đ nh đ i v i h c sinh như đi u 9 m c IV. - Trong th i gian h c không ph m nh ng sai l m nghiêm tr ng. Đi u 21. - Đ thi t t nghi p do giáo viên biên so n, th trư ng đơn v xét ch n và đ ngh c c, t ng công ty ho c công ty tr c thu c xét duy t và quy t đ nh. Đi u 22. - Nh ng h c sinh thi t t nghi p đ t yêu c u đư c th trư ng đơn v c p b ng t t nghi p theo quy t đ nh công nh n t t nghi p c a c c, t ng công ty ho c công ty tr c thu c. IX. T CH C VÀ LÃNH Đ O Đi u 23. - L p sơ c p chuyên nghi p ch u s ch đ o c a th trư ng đơn v thông qua phòng giáo d c (ho c t ch c giáo d c), th trư ng đơn v m l p ch u trách nhi m v k t qu đào t o trư c c c, t ng công ty ho c công ty tr c thu c. Đi u 24. - Đ đ m b o ch t lư ng đào t o, các phòng, ban, phân xư ng trong cơ quan, xí nghi p ch u trách nhi m trư c th trư ng qu n lý t ng m t c a l p h c theo ph m vi ch c năng c a mình, đ ng th i có trách nhi m cung c p giáo viên và thu nh n h c sinh th c t p trong quá trình đào t o. X. KINH PHÍ Đi u 25. – Căn c vào quy t đ nh giao ch tiêu và k ho ch đào t o đã duy t, các cơ s có m l p s đư c xét c p kinh phí đào t o. Tùy theo m c đích s d ng h c sinh sau khi t t nghi p, kinh phí đào t o s thu c kinh phí s nghi p n u là đào t o d tr , thu c kinh phí ki n thi t cơ b n n u là đào t o đ ph c v cho vi c m r ng cơ s s n xu t. XI. S A Đ I QUY CH Đi u 26. – Quy ch này đư c áp d ng cho t t c các trư ng, l p đào t o các lo i nhân viên giúp vi c k thu t và nghi p v thu c B . Vi c s a đ i quy ch do B quy t đ nh. K.T. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG TH TRƯ NG Bùi Đình Đ ng
Đồng bộ tài khoản