Quyết định số 88-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 88-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88-NV về việc phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hà Bắc do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88-NV Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 1967 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C THÀNH L P 2 THN TR N NÔNG TRƯ NG THU C T NH HÀ B C B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 130-CP ngày 29-9-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B N i v . Căn c Quy t nh s 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 c a H i ng Chính ph y nhi m cho B N i v phê chu n vi c phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã, th tr n. Theo ngh c a y ban hành chính t nh Hà B c. QUY T NNH: i u 1. – Nay phê chuNn vi c thành l p 2 th tr n nông trư ng có tên sau ây thu c t nh Hà B c. - Th tr n nông trư ng Yên Th tr c thu c huy n Yên Th . - Th tr n nông trư ng B H tr c thu c huy n L ng Giang. i u 2. – y ban hành chính t nh Hà B c, các ông Chánh văn phòng, V trư ng V chính quy n a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Tô Quang u
Đồng bộ tài khoản