Quyết định số 88/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 88/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/QĐ-QLD về việc giao ký thừa lệnh đối với một số công văn tác nghiệp của phòng quản lý mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 88/Q -QLD Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO KÝ TH A L NH I V I M T S CÔNG VĂN TÁC NGHI P C A PHÒNG QU N LÝ M PH M C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư; Căn c tình hình th c t công vi c c a C c Qu n lý dư c; Theo ngh c a Trư ng phòng Chính sách và Pháp ch dư c và Chánh Văn phòng C c Qu n lý dư c -B Yt , QUY T NNH: i u 1. 1. Giao cho Trư ng phòng Qu n lý m phNm thu c C c Qu n lý dư c - B Y t ký th a l nh C c trư ng theo úng các quy nh hi n hành i v i m t s công văn tác nghi p c a phòng Qu n lý m phNm như sau: a) Phi u công b s n phNm m phNm s n xu t, lưu hành t i Vi t Nam; b) Công văn thông báo v tình tr ng h sơ công b s n phNm m phNm; c) Công văn hư ng d n trình t , th t c liên quan n công b s n phNm m phNm; 2. Các công văn ư c giao ký th a l nh c a C c trư ng ph i th c hi n theo úng trình t , th t c và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 2. Trư ng phòng Qu n lý m phNm ph i ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v n i dung các văn b n ư c giao ký th a l nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trư ng phòng Chính sách và Pháp ch dư c, Qu n lý m phNm và Lãnh o các phòng thu c C c Qu n lý dư c - B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th trư ng Cao Minh Quang ( b/c); - Lưu: VT, VP, PCD. Trương Qu c Cư ng
Đồng bộ tài khoản