Quyết định số 880/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 880/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 880/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 880/2006/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 880/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 87/TTr-CP ngày 06/6/2006 và T trình s 90/TTr- CP ngày 22/6/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 49 công dân hi n đang cư tr t i Vi t Nam (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
  2. DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 880/2006/QĐ-CTN ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1. Vương Chí Cư ng, sinh ngày 02/6/1981 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 15/10/9 Nguy n Ng c L c, phư ng 14, qu n 10, TP. H Chí Minh. 2. Lim Tu n Ba, sinh ngày 07/8/1986 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 336 Hùng Vương, phư ng 15, qu n 5, TP. H Chí Minh. 3. Lâm S Ki t, sinh ngày 06/06/1956 t i Trung Qu c Hi n trú t i: 169/8 Gia Phú, phư ng 1, qu n 6, thành ph H Chí Minh. 4. Kh ng Khánh Hương, sinh ngày 07/4/1979 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 283/10 Hàn H i Nguyên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 5. Lý L Phương, sinh ngày 07/02/1984 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 140/72 Hàn H i Nguyên, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 6. Vương Chí Thanh, sinh ngày 18/10/1983 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 15/10/9 Nguy n Ng c L c, phư ng 14, qu n 10, TP. H Chí Minh. 7. Vòng Bá Quy n, sinh ngày 29/8/1958 t i Bình Thu n Hi n trú t i: 31/M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 8. Vòng L c Múi, sinh ngày 17/3/1989 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: 31/M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 9. Vòng Say C m, sinh ngày 19/5/1995 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: 31/M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 10. Vòng M Linh, sinh ngày 12/5/1990 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: 31/M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 11. Vòng Say H m, sinh ngày 15/3/1992 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: 31/M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 12. Huỳnh Th Thu Hi n, sinh ngày 16/9/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: s 9, đư ng 7, phư ng 10, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh.
  3. 13. Lương Trí Hào, sinh ngày 14/3/1987 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 303 lô F, chung cư Nguy n Trãi, phư ng 8, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 14. San Xi Fu, sinh ngày 17/4/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 400/25 Tùng Thi n Vương, phư ng 13, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 15. Kh ng Thi Cư ng, sinh ngày 18/4/1987 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 230/10 Hàn H i Nguyên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 16. Huỳnh M Phư ng, sinh ngày 16/6/1981 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 327/3/8 khu ph 6, phư ng An L c A, qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh. 17. Lương C m Xán, sinh ngày 06/9/1988 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 106 Tr n Quý, phư ng 6, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 18. Lý Th Châu, sinh ngày 16/7/1982 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 80A Thái Phiên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 19. Lý Thanh Hoàng, sinh ngày 16/7/1980 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 64 Thái Phiên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 20. Tr n Th c Uyên, sinh ngày 22/7/1985 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 29/7A Bùi Th M , phư ng Hi p Tân, qu n Tân Phú, thành ph H Chí Minh. 21. San Xi Kuei, sinh ngày 06/12/1997 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 400/25 Tùng Thi n Vương, phư ng 13, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 22. Lý Th Vinh, sinh ngày 06/02/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 80A Thái Phiên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 23. Lý Thi Văn, sinh ngày 13/01/1987 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 140/72 Hàn H i Nguyên, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 24. Lý Th Nghi, sinh ngày 14/5/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i; 42/52 Huỳnh Thi n L c, phư ng Hòa Th nh, qu n Tân Phú, thành ph H Chí Minh. 25. Chí D n n, sinh ngày 28/9/1985 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 8B, ph 4, p 4, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 26. Đ Ng c Hu , sinh ngày 10/02/1980 t i Đ ng Nai
  4. H kh u thư ng trú: p 1, xã Phư c Bình, huy n Long Thành, t nh Đ ng Nai. 27. M t Tư Liên, sinh ngày 29/8/1974 t i Lâm Đ ng Hi n trú t i: p 4, xã Phú Tân, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 28. Chương Nh c Chánh, sinh ngày 26/9/1977 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: 148, khóm 3, khu 6, th tr n Tân Phú, huy n Tân Phú, t nh Đ ng Nai. 29. Chương Sy Múi, sinh ngày 15/9/1975 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: 148, khóm 3, khu 6, th tr n Tân Phú, huy n Tân Phú, t nh Đ ng Nai. 30. Lìu Sỳ Ph ng, sinh ngày 12/3/1987 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 62, ph 3, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 31. Hà Nà Cú, sinh ngày 13/3/1973 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 41, ph 2, p 1, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 32. Sín Nàm Sáng, sinh ngày 13/10/1974 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 51, ph 2, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 33. Sín Cún Sáng, sng 14/4/1973 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 51, ph 2, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 34. L c Vĩnh Kh i, sinh ngày 26/8/1963 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 62, ph 2, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 35. Lìu Nhì Múi, sinh ngày 24/01/1989 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 62, ph 2, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 36. S u Sau Ch n, sinh ngày 24/01/1989 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 49, ph 3, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 37. M ng Phát Anh, sinh ngày 24/02/1968 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 33, ph 3, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 38. Hà ng Múi, sinh ngày 01/02/1975 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 36, ph 1, p 1, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 39. ng C ng Li n, sinh ngày 12/8/1979 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 8, khóm 1, khu 6, th tr n Tân Phú, huy n Tân Phú, t nh Đ ng Nai.
  5. 40. Hà Si Múi, sinh ngày 13/4/1974 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 56, ph 5, p 2, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 41. L c C u, sinh ngày 08/01/1960 t i TP. H Chí Minh Hi n trú t i: s 4, ph 2, p 2, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 42. Ph ng Ph nh, sinh ngày 11/01/1969 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 355, khu 7, p Hi p Quy t, th tr n Đ nh Quán, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 43. S u Mình Múi, sinh ngày 21/7/1975 t i Đ ng Nai Hi n trú t i: s 31, ph 5, p 4, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 44. Sú Si Múi, sinh ngày 17/9/1963 t i Đ ng Nai Hi n trú t i; s 71, ph 1, p 4, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 45. Mông Phát Trinh, sinh ngày 22/3/1964 t i TP. H Chí Minh Hi n trú t i: s 8, ph 4, p 4, xã Phú Hoa, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 46. Hà Thi Kim Hoa, sinh ngày 07/11/1964 t i Hòa Bình Nơi đăng ký h kh u thư ng trú: t 4, phư ng Tân Th nh, th xã Hòa Bình, t nh Hòa Bình. 47. Luo Fang Zheng, sinh ngày 26/3/2004 t i Đà N ng Hi n trú t i: t 3, phư ng An H i Tây, qu n Sơn Trà, thành ph Đà N ng. 48. Tep Kim Loan, sinh ngày 10/4/1958 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 19 Nguy n Đình Chi u, qu n Hoàn Ki m, TP. Hà N i. 49. Võ Th Thanh Hu , sinh ngày 24/5/1981 Hi n trú t i: s 470, p Tân An, xã Bình Th nh Trung, huy n L p Vò, t nh Đ ng Tháp./.
Đồng bộ tài khoản